Temeljne pravice

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Nacionalna sodišča

Civilne, kazenske in upravne zadeve v Latviji obravnavajo sodišča na treh stopnjah, tj. okrožna ali mestna sodišča (rajonu (pilsētu) tiesas), regionalna sodišča (apgabaltiesas) in vrhovno sodišče (Augstākā tiesa). Seznam sodišč je na voljo tukaj.

Obstaja tudi ustavno sodišče (Satversmes tiesa), ki v skladu z ustavo in zakonom o ustavnem sodišču (Satversmes tiesas likums) odloča o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ustavo ter o drugih vprašanjih, za katera je po zakonu pristojno.

V skladu z zakonom o sodni oblasti (Likums Par tiesu varu) so načela in postopki za sojenje določeni v zakonu o ustavnem sodišču, zakonu o civilnem postopku (Civilprocesa likums), zakonu o kazenskem postopku (Kriminālprocesa likums) in zakonu o upravnem postopku (Administratīvā procesa likums), ki urejajo vodenje zadev, odločitve, ki jih je treba sprejeti med postopkom in na koncu postopka, ter izvršilne postopke.

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Urad varuha človekovih pravic (Tiesībsarga birojs) deluje na podlagi zakona o varuhu človekovih pravic (Tiesībsarga likums).

Vsaka oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve človekovih pravic, ne glede na to, ali gre za njene pravice ali pravice druge osebe, ali kršitve načel dobrega upravljanja, ima pravico do vložitve pisne pritožbe ali vloge pri Uradu varuha človekovih pravic. Postopek za prejemanje in obravnavanje pritožb je urejen z zakonom o varuhu človekovih pravic in predpisi o obravnavanju pritožb (sūdzību izskatīšanas reglaments). V skladu s temi določbami mora varuh človekovih pravic po prejemu pisne pritožbe odločiti, ali bo zadevo sprejel ali zavrnil (pritožba se zavrne, če ne vsebuje dovolj podrobnosti o kršitvi ali če ne spada v pristojnost varuha človekovih pravic), in o tem ustrezno obvestiti pritožnika. Zadevo je treba obravnavati v roku treh mesecev. Konča se s sporazumom strank ali priporočilom varuha človekovih pravic. Priporočilo varuha človekovih pravic ni pravno zavezujoče.

Člen 13(6) zakona o varuhu človekovih pravic določa, da lahko varuh človekovih pravic zadeve začne tudi na lastno pobudo.

Kontaktni podatki varuha človekovih pravic Republike Latvije:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Telefaks: 67244074

E-naslov: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Za javnost odprto vsak dan od 9.00 do 16.00.

Posvetovanja potekajo po predhodnem dogovoru. So brezplačna.

Varuh človekovih pravic v zadevah v zvezi s pravicami otrok

Varuh človekovih pravic deluje na podlagi zakona o varuhu človekovih pravic. Urad varuha človekovih pravic poleg tega v skladu s členom 652(2) zakona o varstvu otrokovih pravic (Bērnu tiesību aizsardzības likums) obravnava tudi pritožbe v zvezi s kršitvami pravic otrok, pri čemer posebno pozornost namenja kršitvam, ki jih storijo državni in lokalni vladni organi ali njihovi zaposleni.

Kontaktni podatki varuha človekovih pravic Republike Latvije:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Telefaks: 67244074

E-naslov: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Za javnost odprto vsak dan od 9.00 do 16.00.

Posvetovanja potekajo po predhodnem dogovoru. So brezplačna.

Državni inšpektorat za varstvo pravic otrok (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) spremlja in preverja izvrševanje zakonov in drugih predpisov na področju varstva pravic otrok v skladu s členom 651 zakona o varstvu otrokovih pravic.

Na inšpektorje za varstvo pravic otrok se lahko obrnete na:

53 Ventspils iela
Riga
LV-1002

Telefon: +371 67359128, +371 67359133

Za javnost odprto ob ponedeljkih od 13.00 do 18.00 in četrtkih od 8.30 do 14.00.
Več informacij o zahtevkih in pritožbah v zvezi z vprašanji otrokovih pravic je na voljo tukaj.

Organ za enakost

Varuh človekovih pravic deluje na podlagi zakona o varuhu človekovih pravic.

Kontaktni podatki varuha človekovih pravic Republike Latvije:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Telefaks: 67244074

E-naslov: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Za javnost odprto vsak dan od 9.00 do 16.00.

Posvetovanja potekajo po predhodnem dogovoru. So brezplačna.

Organ za varstvo podatkov

Državni inšpektorat za podatke (Datu valsts inspekcija, DVI) nadzira varstvo osebnih podatkov. Preverja in spremlja skladnost obdelave osebnih podatkov v Latviji z zahtevami zakona o varstvu osebnih podatkov (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

V skladu s členom 5(3) zakona o uradnih zahtevkih (Iesniegumu likums, veljati začel 1. januarja 2008) in členom 64 zakona o upravnem postopku (veljati začel 1. februarja 2004) mora inšpektorat proučiti vložene zahtevke in pritožbe ter v roku enega meseca od prejema odgovoriti nanje. Ta rok se lahko podaljša, če so za obravnavo zahtevka oziroma pritožbe potrebne dodatne informacije.

Inšpektorat je pristojen za izrekanje kazni za kršitve varstva osebnih podatkov. Njegove odločitve je mogoče izpodbijati na sodiščih.

Kontaktni podatki Državnega inšpektorata za podatke:

Blaumaņa iela 11/13-15
Riga
LV-1011

Telefon: +371 67223131
E-naslov: info@dvi.gov.lv

Sprejem po predhodnem dogovoru.

Osebje je na voljo za telefonsko svetovanje vsak delovnik od 14.00 do 16.00.

Drugi specializirani organi

Latvijski center za človekove pravice (Latvijas cilvēktiesību centrs, LCC) je neodvisna nevladna organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem in raziskavami na področju človekovih pravic ter vprašanji nacionalnih odnosov. Njegova področja dejavnosti vključujejo družbeno vključevanje, toleranco in boj proti diskriminaciji, ustanove zaprtega tipa, pravno svetovanje, zaščito interesov oseb z duševnimi boleznimi in preprečevanje diskriminacije teh oseb, kazniva dejanja iz sovraštva ter prosilce za azil.

Kontaktni podatki Latvijskega centra za človekove pravice:

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Latvija

Telefon: +371 67039290
Telefaks: +371 67039291

E-naslov: office@humanrights.org.lv

Drugi organi

Uprava za pravno pomoč (Juridiskās palīdzības administrācija, JPA) deluje na podlagi zakona o državni pravni pomoči (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), zakona o državni odškodnini za žrtve (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) in vladne uredbe št. 869 z dne 15. novembra 2005 o Statutu Uprave za pravno pomoč (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Pregleduje prošnje za državno pravno pomoč in odloča o odobritvi ali zavrnitvi, obravnava zahtevke za državno odškodnino in odloča o plačilu ali zavrnitvi plačila, obravnava zahtevke posameznikov za pridobitev statusa ponudnikov državne pravne pomoči in sklepa pogodbe s ponudniki pravne pomoči ter opravlja druge naloge v skladu s prej navedenimi zakoni in drugimi predpisi.

Obrazec za pridobitev statusa ponudnika državne pravne pomoči je na voljo na spletišču Uprave na http://www.jpa.gov.lv/ pod rubriko „Juridiskās palīdzības sniedzējiem“ [ponudniki pravne pomoči].

Kontaktni podatki Uprave za pravno pomoč:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Brezplačni telefon: +371 680001801, telefon: +371 67514208
Telefaks: +371 67514209

E-naslov: jpa@jpa.gov.lv

Združenje Zatočišče „Varna hiša“

Združenje Zatočišče „Varna hiša“ [NVO „Patvērums ‚Drošā māja‘“] je bilo ustanovljeno z namenom razvijanja storitev podpore žrtvam trgovine z ljudmi in zakonitim priseljencem, vključno s prosilci za azil, begunci in osebami, ki jim je priznan alternativni status, da se zagotovi pravica posameznika do ustrezne pomoči in zaščite; spodbujanja rehabilitacije in reintegracije žrtev trgovine z ljudmi ter zagotavljanja storitev podpore zakonitim priseljencem z razvojem interaktivnih oblik usposabljanja ter sodelovanjem z državnimi in lokalnimi vladnimi institucijami ter socialnimi in krščanskimi organizacijami v Latviji in drugod po svetu. Septembra 2010 je bilo združenje priznano kot organizacija v javno korist. Od leta 2007 ima pravico, da žrtvam trgovine z ljudmi nudi storitve socialne rehabilitacije, ki jih financira država.

Kontaktni podatki:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Telefon: +371 67898343, +371 28612120

E-naslov: drosa.maja@gmail.com

Zadnja posodobitev: 12/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.