Nacionalna sodišča in drugi izvensodni organi

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Nacionalna sodišča

Temeljne pravice so določene z mednarodnimi akti, na primer Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in konvencijami Združenih narodov, z luksemburško ustavo in, kar zadeva evropsko pravo, z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Na temeljne pravice, določene s temi pravnimi akti, se je mogoče sklicevati pred vsemi kazenskimi, civilnimi, gospodarskimi ali upravnimi nacionalnimi sodišči.

Opozoriti je treba, da je lahko vsaka kršitev temeljne pravice sankcionirana v sodbah kazenskih ali civilnih, po potrebi pa tudi gospodarskih ali upravnih nacionalnih sodišč.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Institucionalizirani varuh človekovih pravic (Médiateur institutionnel)

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic je del luksemburške poslanske zbornice (Chambre des députés), pri izvajanju svojih nalog pa ne prejema navodil nobenega drugega organa.

Naloga varuha človekovih pravic je, da sprejema pritožbe fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava v zadevah, ki se nanje nanašajo, v zvezi z delovanjem državnih in občinskih organov ter javnih podjetij, za katera so odgovorni državni in občinski organi, razen kar zadeva njihove industrijske, finančne in gospodarske dejavnosti. V okviru tega se varuhu človekovih pravic lahko predložijo pritožbe, ki se neposredno ali posredno nanašajo na človekove pravice.

Vsaka fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki meni, da v zadevi, ki se nanjo nanaša, organ iz prejšnjega odstavka ni deloval v skladu z vlogo, ki mu je dodeljena, ali da je kršil veljavne konvencije, zakone ali druge predpise, lahko s pisno individualno pritožbo ali na podlagi ustne izjave v tajništvu varuha človekovih pravic zahteva obvestitev varuha človekovih pravic o zadevi.

Pred vložitvijo pritožbe je treba izvesti ustrezne upravne postopke pred zadevnimi organi s ciljem rešitve zadeve.

Pritožba, naslovljena na varuha človekovih pravic, ne prekine teka rokov za vložitev drugih pravnih sredstev, zlasti pred pristojnimi sodišči.

Varuh človekovih pravic ne sme posegati v postopke, ki tečejo pred sodišči, ali dvomiti o utemeljenosti sodne odločbe. V primeru neizvršitve pravnomočne sodne odločbe pa lahko od zadevnega organa zahteva njeno upoštevanje v roku, ki ga varuh določi.

Pritožba se mora nanašati na konkretno zadevo, v kateri je udeležen pritožnik. Pritožbe se ne smejo nanašati na delovanje uprave na splošno.

Če varuh človekovih pravic meni, da je pritožba upravičena, se posvetuje s pritožnikom in upravo ter v zvezi z zadevno službo in pritožnikom da priporočila za mirno rešitev prejete pritožbe. Ta priporočila lahko med drugim vključujejo predloge za izboljšanje delovanja zadevne službe.

Če varuh človekovih pravic v zvezi s prejeto pritožbo meni, da bi bila uporaba sporne odločbe nepravična, lahko v skladu z zakoni in drugimi predpisi zadevni službi priporoči rešitev, ki omogoča pravično ureditev položaja pritožnika, ter predlaga spremembe zakonodajnih besedil ali predpisov, na katerih temelji odločba, ki se mu zdijo primerne.

Zoper odločitev varuha človekovih pravic, da v zvezi s pritožbo ne bo ukrepal, ni mogoče vložiti pravnega sredstva pri sodišču.

Ombudsman (Varuh človekovih pravic)

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Tel. +352 26270101
Faks +352 26270102

Spletišče: http://www.ombudsman.lu/
Elektronski naslov: info@ombudsman.lu

Specializirani organi za človekove pravice

Svetovalni odbor za človekove pravice (Commission consultative des droits de l'Homme)

Svetovalni odbor za človekove pravice (CCDH) je svetovalni organ vlade, katerega naloga je spodbujanje in varstvo človekovih pravic v Velikem vojvodstvu Luksemburg. V ta namen vladi zagotavlja mnenja, študije, stališča in priporočila, ki jih popolnoma neodvisno pripravlja o vseh splošnih vprašanjih, ki zadevajo človekove pravice v Velikem vojvodstvu Luksemburg. V svojih mnenjih vlado opozori na ukrepe, ki po njegovem mnenju lahko prispevajo k varstvu in spodbujanju človekovih pravic. Predsednik vlade posreduje mnenja, študije, stališča in priporočila odbora poslanski zbornici.

Gre za popolnoma svetovalni organ vlade, ki nima pristojnosti odločanja.

Odbor CCDH ni pristojen za obravnavo posameznih primerov.

V okviru svojega delovanja:

 • svobodno prouči vsa vprašanja, ki spadajo v njegovo pristojnost, ne glede na to, ali mu jih predloži vlada, ali jih prevzame v obravnavo sam na predlog enega od svojih članov ali katere koli osebe ali organizacije;
 • zasliši posameznike in sprejema vse zadevne informacije ali dokumente, ki jih potrebuje za presojo položajev, za katere je pristojen;
 • se obrača na javnost neposredno ali prek medijev, zlasti za objavo svojih mnenj in priporočil;
 • s preostalimi sodnimi in drugimi organi vzpostavlja dialog s ciljem spodbujanja in varstva človekovih pravic.

Commission consultative des droits de l'Homme (Svetovalni odbor za človekove pravice)

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel. +352 26202852
Faks +352 26202855
Faks +352 26202855

Spletišče: https://ccdh.public.lu/
Elektronski naslov: info@ccdh.public.lu

Varuh pravic otrok in mladih (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu))

Naloge OKaJu

Naloge OKaJu so opredeljene v aktu z dne 1. aprila 2020 o ustanovitvi varuha pravic otrok in mladih:

 1. obravnava pritožbe glede kršitev pravic otrok in daje priporočila za ureditev takih okoliščin;
 2. po potrebi analizira vzpostavljen sistem, da lahko priporoča spremembe pristojnim organom za boljše dolgoročno varstvo in spodbujanje pravic otrok;
 3. pristojnim organom poroča o kršitvah pravic otrok;
 4. fizičnim in pravnim osebam svetuje glede izvrševanja pravic otrok;
 5. ozavešča otroke in javnost o pravicah otrok;
 6. izdaja mnenja o vseh zakonih, osnutkih zakonov in osnutkih drugih predpisov Velikega vojvodstva, ki vplivajo na uveljavljanje pravic otrok;
 7. na zahtevo vlade ali poslanske zbornice izdaja mnenja o vseh vprašanjih v zvezi s pravicami otrok.

Člani OKaJu opravljajo svoje naloge tako, da ne posegajo v tekoče sodne postopke.

Vsaka fizična ali pravna oseba lahko varuhu pravic otrok in mladih predloži pisno ali ustno zahtevo za svetovanje o uveljavljanju pravic otrok.

Varuh lahko svoj odgovor poda pisno ali ustno, odvisno od oblike zahteve.

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (Varuh pravic otrok in mladih)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel. +352 26123124
Faks +352 26123125

Spletišče: http://ork.lu/index.php/en/

Center za enako obravnavanje (Centre pour l'égalité de traitement)

Center za enako obravnavanje, ki svoje naloge izvaja popolnoma neodvisno, je namenjen spodbujanju, analizi in spremljanju enakega obravnavanja vseh oseb brez diskriminacije glede na raso, etnično poreklo, spol, vero ali prepričanje, invalidnost in starost.

Center lahko pri izvajanju svojih nalog zlasti:

 • objavlja poročila, izdaja mnenja in priporočila ter izvaja študije o vseh vprašanjih, povezanih z zgoraj navedenimi vrstami diskriminacije;
 • v okviru svojih nalog pripravlja in zagotavlja vse informacije in koristno dokumentacijo;
 • zagotavlja pomoč osebam, ki menijo, da so žrtve diskriminacije na podlagi člena 1 zakona o enakem obravnavanju z dne 28. novembra 2006, in sicer s svetovanjem in usmerjanjem glede njihovih pravic posameznika, zakonodaje, sodne prakse in načinov uveljavljanja pravic.

Informacije, ki se nanašajo na posamezne okoliščine ali zadeve in s katerimi se člani seznanijo v okviru izvajanja svojih nalog, se štejejo za zaupne. Ne glede na navedeno zaupnost pa lahko Center pristojnim pravosodnim organom zagotovi vse informacije o diskriminaciji žrtve na podlagi člena 1 zakona o enakem obravnavanju z dne 28. novembra 2006.

Člani Centra pri opravljanju svojih nalog ne smejo posegati v odprte sodne postopke.

Člani Centra imajo pravico zahtevati vse informacije, dokaze ali dokumente, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog, razen informacij, za katere veljajo zaupnost med zdravnikom in pacientom ali drugi predpisi glede poklicne tajnosti.

Centre pour l'égalité de traitement (Center za enako obravnavanje)

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel. +352 26483033
Faks +352 26483873

Spletišče: http://cet.lu/fr/
Elektronski naslov: info@cet.lu

Nacionalni odbor za varstvo podatkov (Commission nationale pour la protection des données)

Nacionalni odbor za varstvo podatkov je javni organ, organiziran kot javna institucija. Naloge, ki so mu zaupane, izvaja popolnoma neodvisno.

Vsako leto v pisnem poročilu članom vlade poroča o izvajanju svojih nalog.

Naloge nacionalnega odbora za varstvo podatkov so:

 • spremljanje in preverjanje zakonitosti zbiranja in uporabe obdelovanih podatkov ter obveščanje obdelovalcev podatkov o njihovih obveznostih;
 • zagotavljanje spoštovanja temeljnih svoboščin in pravic oseb, zlasti njihove zasebnosti, ter obveščanje javnosti o pravicah zadevnih oseb;
 • sprejemanje in obravnava pritožb in zahtev za preverjanje zakonitosti obdelav podatkov;
 • svetovanje vladi na njeno prošnjo ali na lastno pobudo glede posledic razvoja obdelave podatkov in informacijskih tehnologij z vidika upoštevanja temeljnih svoboščin in pravic oseb; v ta namen lahko izvaja študije in raziskave ali pripravlja izvedenska mnenja.

Nacionalni odbor je pristojen tudi za zagotavljanje uporabe določb spremenjenega zakona z dne 30. maja 2005 o varstvu zasebnosti v sektorju elektronskih komunikacij in izvedbenih predpisov, sprejetih na podlagi navedenega zakona.

Pri nacionalnem odboru lahko kdor koli osebno, po odvetniku ali drugi ustrezno pooblaščeni fizični ali pravni osebi vloži zahtevo v zvezi z upoštevanjem svojih temeljnih pravic in svoboščin glede obdelave podatkov. Zadevna oseba je obveščena o nadaljnjih postopkih na podlagi zahteve.

Pri nacionalnem odboru lahko zahtevo za preverjanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov vloži zlasti oseba, ki ji je bila zavrnjena ali omejena pravica do dostopa do podatkov.

Nacionalni odbor o vseh kršitvah, za katere izve, obvesti pravosodne organe.

Commission nationale pour la protection des données (Nacionalni odbor za varstvo podatkov)

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel. +352 261060-1
Faks +352 261060-29

Spletišče: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Nacionalni urad za sprejem (Office national de l'accueil (ONA))

Nacionalni urad za sprejem (ONA) je bil ustanovljen z zakonom z dne 4. decembra 2019. Določbe novega zakona o sprejemu so začele veljati 1. januarja 2020.

Urad ONA je nadomestil Luksemburški urad za sprejem in vključevanje (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI)), ki je bil ustanovljen s spremenjenim zakonom z dne 16. decembra 2008 o sprejemu in vključevanju tujcev v Veliko vojvodstvo Luksemburg.

Naloge urada ONA so:

 1. organizacija sprejema prosilcev za mednarodno zaščito, kakor določa zakon z dne 18. decembra 2015 o mednarodni zaščiti in začasni zaščiti;
 2. upravljanje objektov za začasno namestitev prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev in oseb, ki so upravičene do subsidiarne zaščite, kakor določa zgorajnavedeni zakon z dne 18. decembra 2015;
 3. sodelovanje z drugimi organi pri ustanavljanju in upravljanju objektov za začasno namestitev prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev in oseb, ki so upravičene do subsidiarne zaščite;
 4. sodelovanje s pristojnimi organi pri spodbujanju izgradnje in opreme objektov za začasno namestitev prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev in oseb, ki so upravičene do subsidiarne zaščite.

Urad ONA pri izvajanju navedenih nalog sodeluje z evropskimi in mednarodnimi organi.

V izrednih primerih lahko urad ONA iz družinskih, humanitarnih ali zdravstvenih razlogov odobri ad hoc podporo državljanom tretjih držav, ki niso upravičeni so obstoječe pomoči in nadomestil, kot je določeno v členu 3(c) spremenjenega zakona z dne 29. avgusta 2008 o priseljevanju in prostem gibanju oseb.

Office national de l'accueil (ONA; Nacionalni urad za sprejem)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel. +352 24785700
Faks +352 24785720

Spletišče: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
Elektronski naslov: info@olai.public.lu

Dostop do sodnega varstva

Sprejemna pravna pisarna in služba za pravne informacije (Service d’accueil et d’information juridique)

Ta služba, ustanovljena pri sodiščih, deluje pod okriljem generalnega državnega tožilca (procureur général d’Etat). Njena naloga je zagotavljanje odgovorov na vprašanja posameznikov in zagotavljanje splošnih informacij o obsegu njihovih pravic ter sredstvih in načinih za njihovo uveljavljanje in varstvo.

Naloge službe so:

 • zagotavljanje odgovorov na vprašanja posameznikov in njihovo usmerjanje na ustrezne organe ter zagotavljanje informacij in tehničnih virov, ki jih potrebujejo;
 • zagotavljanje splošnih informacij posameznikom o obsegu njihovih pravic glede težav, na katere se sklicujejo, ter o sredstvih in načinih za uveljavljanje teh pravic;
 • prisluhniti njihovim pritožbam glede težav, s katerimi se spoprijemajo pri uveljavljanju svojih pravic, ter svetovanje o načinih za njihovo odpravo.

Služba zagotavlja informacije le ustno. Pisnih odgovorov ne zagotavlja.

Sprejemna pravna pisarna in služba za pravne informacije, Luxembourg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg

Tel. +352 475981-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Sprejemna pravna pisarna in služba za pravne informacije, Diekirch

Mirovno sodišče (Justice de paix)

Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Tel. +352 802315

Pravna pomoč

Pravna pomoč se lahko dodeli v sodnih in zunajsodnih postopkih, nepravdnih in pravdnih postopkih, tožeči ali toženi stranki. Do pravne pomoči so upravičene osebe, ki nimajo zadostnih sredstev, to pomeni, da prejemajo minimalni zajamčeni dohodek (revenu d'insertion sociale (REVIS)). Nezadostnost sredstev se presoja glede na dohodek in premoženje prosilca in oseb, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu.

Pravna pomoč se zavrne osebi, ki vloži tožbo, ki je očitno nedopustna, neutemeljena, nerazumna ali katere cilj je nesorazmeren glede na predvidene stroške.

Pravna pomoč se zavrne, če ima prosilec na osnovi katerega koli razloga pravico, da od tretje osebe pridobi povrnjene stroške, ki bi jih krila pravna pomoč.

Prejemnik pravne pomoči ima pravico do pomoči odvetnika in vseh uradnikov, katerih sodelovanje se zahteva na podlagi vsebine, tožbe ali njenega izvrševanja.

Predsednik odvetniške zbornice (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) ali član sveta zbornice, ki ga prvi za ta namen pooblasti v okrožju prebivališča prosilca, odloči glede dodelitve pravne pomoči prosilcu. Če prosilec ni rezident, je za tako odločitev pristojen predsednik odvetniške zbornice Luksemburga ali član sveta zbornice, ki ga prvi pooblasti v ta namen.

Osebe, katerih sredstva so nezadostna, se lahko na predsednika odvetniške zbornice obrnejo na obravnavi ali pisno.

Če oseba, ki jo pridrži policija, trdi, da je upravičena do pravne pomoči, in zanjo tudi zaprosi, odvetnik, ki ji pomaga med pridržanjem, njeno prošnjo posreduje predsedniku odvetniške zbornice.

Spletiščehttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

Za sodno okrožje Luxembourg

Bâtonnier de l’Ordre des avocats
Service de l'Assistance Judiciaire
45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Tel. +352 467272-1

Za sodno okrožje Diekirch

Bâtonnier de l’Ordre des avocats
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Zadnja posodobitev: 25/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.