Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Temeljne pravice

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Nacionalna sodišča

Nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic

Varuh človekovih pravic

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Drugo

Nacionalna sodišča

1. Sodna služba Njenega veličanstva (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service)

Sodna služba Njenega veličanstva je pristojna za upravljanje kazenskih, civilnih in družinskih sodišč in tribunalov v Angliji in Walesu ter nedecentraliziranih tribunalov na Škotskem in Severnem Irskem. Zagotavlja pravičen, učinkovit in uspešen sodni sistem, ki ga izvaja neodvisno sodstvo.

Sodna služba Njenega veličanstva si prizadeva vsem državljanom zagotoviti pravočasen dostop do pravnega varstva v skladu z različnimi potrebami, ki jih imajo kot žrtve ali priče kaznivih dejanj, obdolženci, obdolženi kaznivih dejanj, zadolženi potrošniki, ogroženi otroci, podjetja v gospodarskih sporih ali posamezniki, ki uveljavljajo svoje pravice iz delovnega razmerja ali izpodbijajo odločitve organov državne uprave.

Informacije o vzpostavitvi stika s sodišči so na voljo na naslovu: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm.

Informacije o vzpostavitvi stika s tribunali so na voljo na naslovu: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm.

2. Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Sodna služba Severne Irske je agencija ministrstva za pravosodje za Severno Irsko. Zagotavlja upravno podporo za sodišča Severne Irske, tj. pritožbeno sodišče (Court of Appeal), višje sodišče (High Court), kronsko sodišče (crown court), grofijska sodišča (county courts), magistratna sodišča (magistrates’ courts) in posebna sodišča za smrtne primere (coroner's courts). Prav tako zagotavlja upravno podporo tribunalom in prek urada za izvrševanje sodnih odločb (Enforcement of Judgments Office) izvršuje sodne odločbe civilnih sodišč.

Spletišče: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Kontaktni podatki: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Dodatne informacije

Civilni postopek

Postopek na Severnem Irskem je podoben postopku v Angliji in Walesu. Postopek na višjem sodišču se začne z vlogo za začetek postopka, postopek na grofijskem sodišču pa z vložitvijo civilne tožbe ali zahtevka v sporu majhne vrednosti. Te je treba vročiti toženi stranki, ki bo imela pravico do obrambe zoper tožbo. Sodne odločbe civilnih sodišč so izvršljive s centraliziranim postopkom, ki ga izvaja urad za izvrševanje sodnih odločb.

Pravna pomoč

 1. Za vse tri jurisdikcije Združenega kraljestva je značilen celovit sistem, v okviru katerega lahko osebe, ki potrebujejo pravno svetovanje ali zastopanje pred sodiščem, prejmejo finančno pomoč iz javnih sredstev. Ta sistem se imenuje „pravna pomoč“ in je bistvenega pomena za uresničevanje zakonitih pravic vsakega posameznika. Pravna pomoč je namenjena osebam z nizkimi in skromnimi dohodki, dodeli pa se lahko brezplačno ali na podlagi finančnega prispevka posameznika. Če je odobrena pravna pomoč, zadeva poteka po običajnem postopku, le da ni denarnega toka med posameznikom in njegovim pravnim zastopnikom: vsa plačila se opravijo prek sklada za pravno pomoč.
 2. Na Severnem Irskem pravno pomoč zagotavlja severnoirska komisija za pravne storitve. Upravičenost do pridobitve pravne pomoči se v večini vrst civilnih ali kazenskih zadev določi tako, da se preizkusijo sredstva in utemeljenost.
 3. Če posameznik meni, da so bile kršene njegove pravice iz Evropske konvencije o človekovih pravicah, in namerava začeti postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ima na voljo številne sheme pravnega svetovanja in pomoči. V okviru sheme pravnega svetovanja lahko osebi v začetnih fazah postopka pomaga izkušen odvetnik ali pravni svetovalec. Če Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu odloči, da je vloga dopustna, lahko vložnik prejme finančno pomoč neposredno iz Strasbourga. Upravičenost se določi glede na to, ali bi bil vložnik upravičen do pravne pomoči v matični državi ali ne.
 4. V več mestih pravni centri zagotavljajo pravno svetovanje in zastopanje, ki je lahko brezplačno, odvisno od sredstev zadevne osebe. V teh pravnih centrih, ki se financirajo iz različnih virov, pogosto tudi iz sredstev organov lokalne uprave, so običajno redno zaposleni odvetniki za polni delovni čas, v številnih pa delajo tudi socialni delavci. Precej njihovega časa je namenjenega urejanju težav v zvezi z nastanitvijo, zaposlovanjem, socialno varnostjo in priseljevanjem. Brezplačno svetovanje zagotavljajo tudi uradi za svetovanje državljanom (Citizens Advice Bureaux), centri za potrošniško in stanovanjsko svetovanje ter specializirani svetovalni centri, ki jih vodijo različne prostovoljne organizacije. Pravni center za begunce (Refugee Legal Centre) in svetovalna služba za priseljence (Immigration Advisory Service), ki ju financira država, zagotavljata brezplačno svetovanje in pomoč prosilcem za azil, svetovalna služba za priseljence pa zagotavlja tudi brezplačno svetovanje in pomoč osebam v zvezi s pravico do pritožbe na področju priseljevanja.

Žrtve kaznivih dejanj

 1. Sodišče lahko storilcu kaznivega dejanja ob obsodbi odredi plačilo odškodnine žrtvi za telesno poškodbo, izgubo ali škodo, ki je posledica kaznivega dejanja. Sodišča v Angliji in Walesu morajo v vseh ustreznih primerih odločati o odškodnini in navesti razloge, kadar odškodnine ne dodelijo. Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj mora imeti prednost pred denarno kaznijo, če sodišče namerava naložiti obe, prav tako ima izterjava zneskov za plačilo odškodnine prednost pred izterjavo denarne kazni.
 2. Če se kronsko tožilstvo (Crown Prosecution Service) ne odloči za kazenski pregon, lahko žrtve v Angliji in Walesu vložijo zasebno tožbo, vendar v praksi to redko storijo. Žrtve lahko tudi vložijo odškodninsko tožbo pri civilnih sodiščih. Sodni postopek je bil poenostavljen, da bi lahko osebe, ki nimajo pravnega znanja, vlagale zahtevke v sporih majhne vrednosti zaradi izgube ali škode.
 3. Žrtev, ki je zaradi nasilnega kaznivega dejanja v Angliji, Walesu ali na Škotskem utrpela poškodbo, lahko ne glede na državljanstvo zaprosi za odškodnino iz javnih sredstev v okviru odškodninske sheme za poškodbe zaradi kaznivih dejanj. Odškodnina temelji na tarifnem sistemu, izplačila pa znašajo od 1 000 do 500 000 GBP za žrtve, ki so utrpele najhujše poškodbe.
 4. Na Severnem Irskem obstajajo posebna pravila, da se v nekaterih okoliščinah lahko odškodnina izplača iz javnih sredstev za poškodbe zaradi kaznivih dejanj ter za naklepno povzročeno materialno škodo, vključno z izgubo dobička, ki iz tega izhaja.
 5. V Združenem kraljestvu obstajajo tri organizacije, ki zagotavljajo splošno podporo žrtvam kaznivih dejanj: podpora žrtvam v Angliji in Walesu (Victim Support), podpora žrtvam na Škotskem (Victim Support Scotland) in podpora žrtvam na Severnem Irskem (Victim Support Northern Ireland). Te organizacije financira država.
 6. Vlada je junija 1996 objavila novo listino o žrtvah kaznivih dejanj (Victim’s Charter), ki je nato aprila 2006 postala pravno zavezujoča v okviru kodeksa ravnanja za žrtve kaznivih dejanj (Victims Code of Practice). Žrtve imajo odslej zakonsko pravico do visokokakovostnih storitev organov kazenskega pravosodja. V kodeksu so tudi navodila o tem, kako lahko žrtve vložijo pritožbo, če ne prejmejo teh visokokakovostnih storitev. S sprejetjem listine o pričah (Witness Charter) je bil tudi pričam zagotovljen podoben sklop standardov opravljanja storitev, ki pa ni pravno zavezujoč. Na Severnem Irskem je bil objavljen poseben kodeks ravnanja za žrtve kaznivih dejanj (Code of Practice for Victims), v katerem so določeni standardi storitev, ki bi morale biti žrtvam zagotovljene v okviru sistema kazenskega pravosodja na Severnem Irskem, in način vložitve pritožbe. Vse žrtve prijavljenih kaznivih dejanj dobijo zloženko „Žrtve kaznivih dejanj“ (Victims of crime), ki vsebuje praktične napotke o tem, kako ukrepati po kaznivem dejanju. V zloženki so na preprost način pojasnjeni policijski in sodni postopki, postopek vložitve odškodninskega zahtevka in oblike nadaljnje pomoči, ki je na voljo žrtvam.

Nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic

Severnoirska komisija za človekove pravice (Northern Ireland Human Rights Commission – NIHRC)

Severnoirska komisija za človekove pravice (NIHRC) je nacionalna institucija za varstvo človekovih pravic, ki so ji Združeni narodi (ZN) podelili status A. Financira jo vlada Združenega kraljestva, vendar je neodvisen javni organ, ki deluje popolnoma v skladu s pariškimi načeli ZN.

Njena naloga je zagotoviti, da vlada in drugi javni organi varujejo človekove pravice vsakogar na Severnem Irskem. Poleg tega pomaga ljudem razumeti, katere so njihove človekove pravice in kaj lahko storijo, če so jim te pravice zanikane ali kršene.

Kontaktni podatki:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Severna Irska
BT1 1NA
Telefon: +44 2890243987
E-naslov: information@nihrc.org
Spletišče: http://www.nihrc.org/

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic za parlamentarna in zdravstvena vprašanja (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Tega varuha človekovih pravic je parlament ustanovil za pomoč posameznikom in javnosti.

Njegova naloga je preiskovanje pritožb, da so vladne službe, drugi javni organi in nacionalna zdravstvena služba v Angliji posameznike obravnavali nepošteno ali slabo. Njegova pooblastila so določena z zakonom, storitve pa so brezplačne za vsakogar.

Kontaktni podatki:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Spletišče: https://www.ombudsman.org.uk/

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Varuh otrokovih pravic

Severnoirski komisar za otroke in mladino (Northern Ireland Commissioner for Children and Young People)

Komisar za otroke in mladino, ki je bil ustanovljen oktobra 2003, je neresorni javni organ.

Sedanja komisarka je Koulla Yiasouma, njena naloga pa je zaščita in spodbujanje pravic in koristi otrok in mladih na Severnem Irskem. Komisar upošteva tudi vse ustrezne določbe Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah.

Sredstva za komisarja zagotavlja ministrstvo za skupnosti.

Kontaktni podatki:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Severna Irska BT2 7DP
Telefon: +44 2890311616
E-naslov: info@niccy.org
Spletišče: http://www.niccy.org/

Komisar za starejše (Commissioner for Older People)

Komisar za starejše, ki je bil ustanovljen novembra 2011, je neresorni javni organ. Sedanji komisar je Eddie Lynch, njegova naloga pa je zaščita in spodbujanje koristi starejših na Severnem Irskem.

Kontaktni podatki:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Severna Irska BT2 7DP
Telefon: +44 2890890892
E-naslov: info@copni.org
Spletišče: http://www.copni.org/

Organ za enakost

Severnoirska komisija za enakost (Equality Commission for Northern Ireland)

Kontaktni podatki:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Severna Irska BT2 7DP
Telefon: +44 2890500600
E-naslov: information@equalityni.org
Spletišče:http://www.equalityni.org/

Severnoirska komisija za enakost je neresorni javni organ, ki je bil ustanovljen na podlagi zakona Severne Irske iz leta 1998. Njena pooblastila in dolžnosti izhajajo iz številnih statutov, ki so bili sprejeti v zadnjih desetletjih ter zagotavljajo varstvo pred diskriminacijo na podlagi starosti, invalidnosti, rase, verskega in političnega prepričanja, spola in spolne usmerjenosti. V skladu z zakonom Severne Irske iz leta 1998 ima tudi odgovornosti v zvezi z zakonsko določeno enakostjo in dolžnostmi glede dobrih odnosov, ki veljajo za javne organe.

Sredstva za komisijo zagotavlja izvršni urad.

Organ za varstvo podatkov

1. Informacijski pooblaščenec (Information Commissioner)

Urad informacijskega pooblaščenca je neodvisen organ Združenega kraljestva za varstvo pravic do informacij javnega značaja ter spodbujanje odprtosti javnih organov in varstva osebnih podatkov.

Kontaktni podatki:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Telefon: 0303 1231113 (ali 01625 545745, če ne želite klicati na številko „03“, ali +44 1625545745, če kličete iz tujine)
Spletišče: https://ico.org.uk/

2. Informacijski pooblaščenec – Regionalni urad

Severna Irska

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast
Severna Irska BT7 2JB
Telefon: +44 2890269380
E-naslov: ni@ico.org.uk

Drugo

1. SPLETIŠČE – Directgov

Uradno spletišče vlade Združenega kraljestva, namenjeno državljanom Združenega kraljestva.

Spletišče: http://www.gov.uk/

2. Služba za svetovanje državljanom (Citizens Advice Service)

Služba za svetovanje državljanom pomaga ljudem pri reševanju pravnih, denarnih in drugih težav z zagotavljanjem brezplačnega, neodvisnega in zaupnega svetovanja ter vplivanjem na oblikovalce politike.

Spletišče: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Severnoirska komisija za pravne storitve (Northern Ireland Legal Services Commission)

Severnoirska komisija za pravne storitve (v nadaljnjem besedilu: komisija) je neresorni javni organ ministrstva za pravosodje. Ustanovljena je bila na podlagi uredbe o dostopu do pravnega varstva (Severna Irska) iz leta 2003. Minister za pravosodje David Ford je navedel, da namerava jeseni 2014 pristojnosti komisije prenesti na izvajalsko agencijo v okviru ministrstva. Nova organizacija se bo imenovala severnoirska agencija za pravne storitve. S tem prenosom se splošno zagotavljanje storitev ne bo bistveno spremenilo, se bosta pa pomembno izboljšala upravljanje in stroškovna učinkovitost.

Naloga komisije je upravljanje zagotavljanja javno financiranih pravnih storitev v skladu z zakonskimi shemami pravne pomoči. Komisija uporablja zakonsko predpisane preizkuse za ugotovitev, ali bi moral biti posameznik deležen pravne pomoči, in če je upravičen do nje, zagotovi plačilo za pravne storitve pravnih svetovalcev in odvetnikov. Čeprav je za odobritev pravne pomoči v kazenskih zadevah odgovorno sodstvo, tudi komisija plača za ustrezne opravljene pravne storitve. Komisija upravlja sistem pravne pomoči, poleg tega pa s prispevki podpira ministrstvo za pravosodje pri njegovem programu dela za reformo pravne pomoči.

Kontaktni podatki:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor
Waterfront Plaza
8 Laganbank Road
Mays Meadow
Belfast
Severna Irska BT1 3BN
Telefon: +44 2890408888
Spletišče: http://www.nilsc.org.uk/

Njena naloga je spodbujanje pravičnega in enakega dostopa do sodnega varstva na Severnem Irskem z zagotavljanjem javno financiranih pravnih storitev.

Njen namen je zagotavljati visokokakovostne, uporabniško naravnane in stroškovno učinkovite storitve, ki so namenjene tistim, ki jih najbolj potrebujejo.

Naloga njenih odvetnikov in drugih svetovalcev je:

 • pomoč ljudem, ki so upravičeni do pravne pomoči, da se zaščitijo njihove pravice v civilnih zadevah;
 • pomoč ljudem, zoper katere poteka preiskava ali ki jim grozijo kazenske obtožbe.

4. Komisar za žrtve (Victims’ Commissioner)

Baroness Newlove of Warrington
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor
102 Petty France
London, SW1H 9AJ
E-naslov: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Spletišče: http://victimscommissioner.org.uk/

Naloga komisarja za žrtve je uveljavljanje interesov žrtev in prič, spodbujanje dobre prakse glede njihovega obravnavanja in redno preverjanje izvajanja kodeksa ravnanja za žrtve, ki določa storitve, ki jih žrtve lahko pričakujejo.

Komisar je na voljo, da prisluhne stališčem žrtev in prič, razume sistem kazenskega pravosodja z njihovega vidika ter poskuša pomagati izboljšati razpoložljive storitve in podporo.

Komisar po zakonu ne sme posredovati v posameznih primerih, vendar pa si prizadeva žrtve napotiti na naslov, kjer lahko dobijo najboljše svetovanje in podporo.

5. Podpora žrtvam na Severnem Irskem (Victim Support Northern Ireland)

Kontaktni podatki:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Severna Irska BT1 4EH
Telefon: +44 2890243133
E-naslov: belfast@victimsupportni.org.uk

Podpora žrtvam na Severnem Irskem je dobrodelna ustanova, ki pomaga ljudem, ki jih je prizadelo kakršno koli kaznivo dejanje. Zagotavlja čustveno podporo, informacije in praktično pomoč žrtvam, pričam in drugim, ki jih je prizadelo kaznivo dejanje.

Podpora žrtvam na Severnem Irskem je vodilna dobrodelna ustanova, ki nudi podporo ljudem, ki jih je prizadelo kaznivo dejanje. Nudi brezplačne in zaupne storitve, ne glede na to, ali je bilo kaznivo dejanje prijavljeno. Je neodvisna organizacija, ki ni del policije, sodišč ali drugih organov kazenskega pravosodja.

Vsako leto pomaga skoraj 30 000 ljudem, ki jih je prizadelo kaznivo dejanje.

6. Severnoirski varuh pravic zapornikov (Prisoner Ombudsman for Northern Ireland)

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Severna Irska BT4 3BN
Telefon: +44 2890443982
Brezplačna telefonska številka: 0800 7836317
E-naslov: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Spletišče: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Varuha pravic zapornikov imenuje minister za pravosodje Severne Irske in je popolnoma neodvisen od severnoirske uprave zaporov (Northern Ireland Prison Service – NIPS).

Severnoirski varuh pravic zapornikov proučuje:

 • pritožbe zapornikov, ki prestajajo zaporno kazen na Severnem Irskem;
 • pritožbe obiskovalcev zapornikov, ki prestajajo zaporno kazen na Severnem Irskem;
 • smrtne primere v času odvzema prostosti v okviru zaporov na Severnem Irskem.

Sedanji varuh pravic je Tom McGonigle, ki dela skupaj z ekipo preiskovalcev in drugega osebja.

7. Urad komisarja za službe za priseljevanje (Office of the Immigration Services Commissioner)

Kontaktni podatki:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Telefon: +44 2072111500

Urad komisarja za službe za priseljevanje je neodvisen, neresoren javni organ, ki je bil ustanovljen na podlagi zakona o priseljevanju in azilu iz leta 1999.

Z zakonom o priseljevanju in azilu iz leta 1999 ter zakonom o državljanstvu, priseljevanju in azilu iz leta 2002 so komisarju za službe za priseljevanje podeljena različna pooblastila, med katerimi so:

 • zavrnitev sprejetja svetovalca v sistem ureditve;
 • odvzem dovoljenja reguliranemu svetovalcu;
 • omejitev ali sprememba obsega dela, ki ga lahko opravljajo svetovalci;
 • naložitev disciplinske sankcije reguliranemu svetovalcu;
 • vložitev zahteve za prepoved približevanja ali sodno odredbo;
 • pregon zaradi nezakonitega svetovanja in/ali opravljanja storitev na področju priseljevanja;
 • pregon zaradi nezakonitega oglaševanja svetovanja in/ali opravljanja storitev na področju priseljevanja;
 • vstop v prostore svetovalca;
 • zaseg evidenc svetovalca.

Več informacij je na voljo na naslovu: http://www.oisc.gov.uk/.

8. Komisija za žrtve in preživele (Commission for Victims and Survivors)

Kontaktni podatki:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Telefon: +44 2890311000
Telefaks: +44 2890607424

Komisija za žrtve in preživele za Severno Irsko iskreno verjame v svoje delo ter se zavzema za pravice vseh žrtev in preživelih do tega, da izrazijo svoje mnenje, da so deležne spoštovanja in da lahko dostopajo do najboljših mogočih storitev. Njen namen je izboljšati življenje žrtev in preživelih konflikta.

Njena naloga je obravnavati potrebe vseh žrtev in preživelih z odličnim zagotavljanjem storitev, priznavanjem zapuščine iz preteklosti in ustvarjanjem boljše prihodnosti. Njeno delo temelji na vrsti osrednjih vrednot, ki jih upošteva pri vsakodnevnem delu. Prizadeva si, da bi rezultati temeljili na uresničevanju teh vrednot, ki so:

 • osredotočenost na žrtve – žrtve in preživeli so v središču vsega, kar počne komisija, ki spodbuja in ceni njihovo sodelovanje;
 • odprtost in preglednost – komisija je pri vseh svojih dejavnostih odprta, poštena, odgovorna in odzivna;
 • enakost in raznolikost – komisija vsakogar obravnava enako, neenakosti pa se zoperstavlja z nepristranskostjo, neodvisnostjo in celovitostjo;
 • spoštovanje – komisija vsakogar, ki stopi v stik z njo, obravnava spoštljivo in strokovno;
 • nepristranskost – komisija ohranja svojo neodvisnost in kritično distanco za nasprotovanje vladi in ustreznim organom;
 • zagotavljanje kakovosti – komisija si prizadeva vse svoje programe izvajati v skladu z visokimi standardi.

Več informacij je na voljo na naslovu: http://www.cvsni.org/.

Zadnja posodobitev: 10/04/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.