Nacionalna sodišča in drugi izvensodni organi

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Nacionalni pravosodni organi

Nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic

Varuh človekovih pravic (ombudsman)

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Drugo

Nacionalni pravosodni organi

Ustavno sodišče (Tribunal Constitucional)

Sodniki in sodišča so v prvi vrsti odgovorni za zagotavljanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, vendar pa ustava določa poseben sistem za varovanje teh pravic na najvišji stopnji: pritožbe, vložene zaradi kršitve ustavnih pravic in svoboščin (el recurso de amparo constitucional), ki jih lahko obravnava le ustavno sodišče. Ustavno sodišče razlaga določbe ustave na najvišji stopnji. To pomeni, da je ustavno sodišče najvišji organ sodne oblasti, ki varuje ustavna jamstva in je glavni porok temeljnih pravic in svoboščin iz ustave.

Pri ustavnem sodišču je mogoče pridobiti informacije na naslednje štiri načine:

 • po pošti:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti 6
  28003 Madrid
  Španija,
 • po telefonu: +34 915508000,
 • po telefaksu: +34 915444088,
 • po elektronski pošti: buzon@tribunalconstitucional.es.

Za več informacij obiščite: https://www.tribunalconstitucional.es/en in https://www.poderjudicial.es.

Nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic

Glej oddelek o varuhu človekovih pravic.

Varuh človekovih pravic (Defensor del Pueblo)

Urad varuha človekovih pravic je institucija, ki ščiti in varuje temeljne pravice in državljanske svoboščine španskih državljanov. V ta namen lahko nadzira dejavnosti organov in agencij, ki upravljajo javne storitve v Španiji, in španskih upravnih uradov v tujini, ki opravljajo storitve za španske državljane.

Funkcijo varuha človekovih pravic v tekočem mandatu opravlja Francisco Fernandez Marugan.

Varuh človekovih pravic posreduje prejeto pritožbo v zvezi s posameznim sodnim postopkom državnemu tožilstvu (Ministerio Fiscal), da jo lahko ta obravnava in sprejme potrebne ukrepe v skladu z zakonodajo ali jo posreduje naprej splošnemu sodnemu svetu (Consejo General del Poder Judicial). Prav tako lahko vladi daje priporočila, če so potrebne zakonodajne spremembe.

Varuh človekovih pravic lahko vloži pritožbo iz razlogov neustavnosti in kršitve pravic in svoboščin ter lahko začne postopek habeas corpus.

Varuh človekovih pravic NE sme posredovati v naslednjih primerih:

 • kadar javni organi niso posredovali,
 • v primeru spora med posamezniki,
 • če je preteklo več kot eno leto, odkar je posameznik izvedel za dejstva v zvezi s pritožbo,
 • v primeru anonimne pritožbe brez posebnih zahtevkov, ki ni dobroverna ali katere obravnava bi lahko škodovala zakonitim pravicam tretje osebe,
 • če ni soglasja o vsebini sodne odločbe.

Državljani, ki želijo stopiti v stik z varuhom človekovih pravic, ne potrebujejo odvetnika ali procesnega pooblaščenca. Celoten postopek je brezplačen.

Postopek se začne s pritožbo. V pritožbi, ki mora biti podpisana, je treba navesti ime, priimek(-ke) in kontaktni naslov pritožnika ter dejstva v zvezi s pritožbo, z navedbo zadevnega organa ali organov.

Pritožbi je treba priložiti izvod najpomembnejših dokumentov v zvezi z zadevno težavo. Po proučitvi pritožbe se dokument z evidenčno številko pritožbe pošlje pritožniku, če bi ta želel vpogledati v spis zadeve.

Pritožba se lahko vloži na enega od naslednjih načinov:

 • na spletu: z dostopom do elektronskega registra na spletnem mestu v rubriki „Presenta tu queja“ („vložite pritožbo“),
 • osebno: na sedežu varuha človekovih pravic na naslovu: Calle Zurbano 42, Madrid. Uradne ure 9.00–14.00 od ponedeljka do petka in 16.00–18.00 od ponedeljka do četrtka (uradnih ur ni popoldne v avgustu),
 • po pošti: podpisano pritožbo pošljite na:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano 42
  28010 Madrid
  Španija,
 • po telefaksu: podpisano pritožbo pošljite na +34 913081158.

Če potrebujete informacije o uradu varuha človekovih pravic ali želite slediti postopku v zvezi z vašo pritožbo, lahko:

 • to storite neposredno na sedežu na naslovu: Calle Zurbano 42, Madrid,
 • pošljete elektronsko sporočilo na naslov: registro@defensordelpueblo.es.,
 • pokličete na telefonsko številko:
  – 900101025 (le iz Španije): brezplačna telefonska številka za informacije o uradu varuha človekovih pravic, njegovih nalogah, načinu delovanja in načinu vložitve pritožbe,
  – +34 914327900: za informacije o fazi postopka v zvezi z vašo pritožbo.
  Običajni delovni čas, ko lahko uporabite te telefonske storitve, je:
  9.00–14.00 in 15.00–18.00 od ponedeljka do četrtka,
  9.00–14.00 in 16.00–18.00 ob petkih (uradnih ur ni popoldne v avgustu).

Za več informacij obiščite: https://www.defensordelpueblo.es.

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

 • Varuh človekovih pravic za varstvo otrokovih pravic

Varuh človekovih pravic zagotavlja varstvo pravic vseh državljanov, ne glede na njihovo starost. Poleg tega so številne avtonomne skupnosti v Španiji ustanovile institucije za varstvo mladoletnikov.

Špansko pravo mladoletnikom priznava pravico, da vložijo pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali pri enakovredni instituciji avtonomne skupnosti.

 • Organi za enako obravnavanje

Svet za spodbujanje enakega obravnavanja in nediskriminacije na podlagi rase ali etnične pripadnosti (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

Svet je sestavljen iz različnih državnih organov, organov avtonomnih in lokalnih skupnosti, poslovnih in sindikalnih organizacij ter nepridobitnih organov za spodbujanje enakega obravnavanja in nediskriminacije na podlagi rase ali etnične pripadnosti.

Njegov namen je spodbujati načelo enakega obravnavanja in nediskriminacije ljudi na podlagi rase ali etnične pripadnosti na področjih, kot so izobraževanje, zdravje, pravice socialne varnosti, socialne storitve, nastanitev, zaposlovanje, usposabljanje itd., in glede splošnega dostopa do vsega blaga in storitev.

Svet ima štiri glavne naloge:

 1. zagotoviti neodvisno svetovanje žrtvam diskriminacije pri obravnavi njihovih pritožb;
 2. objavljati avtonomne in neodvisne študije, raziskave in poročila;
 3. spodbujati ukrepe, ki prispevajo k enakemu obravnavanju in odpravi diskriminacije, z dajanjem ustreznih priporočil in predlogov;
 4. pripraviti in potrditi letno poročilo o dejavnostih Sveta ter ga predložiti ministrstvu za enakost (Ministerio de Igualdad).

Dodatne informacije so na voljo na https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es in https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm.

 • Organ za varstvo podatkov

Španska agencija za varstvo podatkov (Agencia Española de Protección de Datos)

Španska agencija za varstvo podatkov je neodvisni nadzorni organ, pristojen za spremljanje spoštovanja zakonodaje o varstvu podatkov ter zagotavljanje in varovanje temeljnih pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Španska agencija za varstvo podatkov obravnava zahteve in pritožbe državljanov ter zagotavlja informacije o pravicah iz sistemskega zakona o varstvu podatkov (Ley Orgánica de Protección de Datos). Poleg tega zagotavlja pomoč in informacije subjektom, ki obravnavajo obrazce z osebnimi podatki (kot so podjetja, institucije in organi), da se zagotovi njihovo upoštevanje zahtev navedenega zakona.

V zvezi z zadevnimi osebami:

 • obravnava njihove vloge in pritožbe,
 • zagotavlja informacije o pravicah iz navedenega zakona,
 • spodbuja medijske kampanje.

V zvezi z obdelovalci podatkov:

 • izdaja dovoljenja, določena z navedenim zakonom,
 • nalaga korektivne ukrepe,
 • v primerih kršitev zakonodaje zahteva izbris podatkov in prenehanje obdelave podatkov,
 • izvaja pooblastila za sankcioniranje,
 • po potrebi poišče pomoč in informacije,
 • dovoli mednarodne prenose podatkov.

Za vsa vprašanja, pojasnila, predloge ali pritožbe lahko vzpostavite stik s Špansko agencijo za varstvo podatkov na naslednje tri načine:

 • po pošti:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan 6
  28001 Madrid
  Španija,
 • po telefonu: +34 912663517,
 • po elektronski pošti: ciudadano@agpd.es.

Za več informacij obiščite: https://www.agpd.es/.

 • Drugi specializirani organi

Španski odbor predstavnikov invalidov (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Španski odbor predstavnikov invalidov, bolje poznan po kratici CERMI, je platforma za zastopanje, obrambo in delovanje v imenu invalidov, ki so španski državljani. Ker se zavedajo svojega statusa prikrajšane družbene skupine, so se več kot trije milijoni in pol invalidov ter njihove družine odločili združiti v krovni organizaciji, da bi podprli priznavanje svojih pravic in živeli kot polnopravni državljani z enakimi pravicami in možnostmi kot ostala družba.

Za vsa vprašanja lahko vzpostavite stik s CERMI na naslednje štiri načine:

 • po pošti:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General
  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Španija
 • po telefonu: +34 913601678,
 • po telefaksu: +34 914290317,
 • po elektronski pošti: cermi@cermi.es.

Za več informacij obiščite: http://www.cermi.es/

ali spletno mesto državnega centra za spremljanje invalidnosti https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Urad za azil in begunce (Oficina de Asilo y Refugio)

Urad za azil in begunce (OAR) je organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve, pristojen za pripravo predlogov za izdajo dovoljenja ali dovoljenj za nadaljnje bivanje v Španiji v skladu z zakonodajo, ki ureja pravico do azila.

Poleg tega je OAR pristojen za:

 • obravnavo in obdelavo spisov zadev v zvezi z določitvijo države, pristojne za obravnavo prošnje za azil, v skladu z veljavnimi mednarodnimi konvencijami,
 • obravnavanje in odločanje v zvezi z vsemi prošnjami za azil, ki so vložene na mejnih prehodih v Španiji in pri španskih diplomatskih misijah v tujini.

Dodatne informacije lahko dobite:

 • po pošti:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo 40
  28002 Madrid
  Španija
 • po telefonu: +34 915372170.

Za dodatne informacije se obrnite na pristojni oddelek ministrstva za notranje zadeve (la sección correspondiente del Ministerio del Interior).

Generalni sekretariat za zapore (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Kazenski sistem je temeljni del državne varnostne in socialne politike. Ustavni namen in glavni cilj institucije je spremljanje in usmerjanje vseh dejavnosti za zagotavljanje javne službe za izvrševanje kazenskih sankcij in ukrepov.

Dodatne informacije lahko dobite:

 • po pošti:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá 38-40
  28014 Madrid
  Španija
 • po telefonu: +34 913354700,
 • po telefaksu: +34 913354052.

Dodatne informacije so na voljo na: http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Drugo

Generalni svet španskih odvetnikov (Consejo General de la Abogacía Española)

Generalni svet španskih odvetnikov (CGAE) je reprezentativni, usklajevalni in izvršilni organ španske odvetniške zbornice, ki ima za vse namene status subjekta javnega prava, je pravna oseba in ima vsa pooblastila za doseganje statutarnih ciljev.

CGAE je subjekt, ki ureja delovanje odvetništva in varuje ugled tega poklica. V Španiji je 83 odvetniških zborov odvetniške zbornice, v katerih je trenutno skupaj 137 447 odvetnikov kot članov (podatki iz decembra 2016), ter 10 svetov odvetniških zborov avtonomnih skupnosti (Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados).

Pravica do brezplačne pravne pomoči je v Španiji zelo široka. Odvetniški zbori zagotavljajo učinkovito pravno varstvo vsem državljanom v okviru sistema pravne pomoči, pomoč zapornikom in službam za pravno pomoč, pravno pomoč priseljencem in njihovo zastopanje, svetovanje zapornikom, pravno pomoč ženskam in njihovo zastopanje, pomoč žrtvam nasilja v družini ter pravno pomoč starejšim in njihovo zastopanje.

Za vsa vprašanja lahko vzpostavite stik s CGAE na naslednje tri načine:

 • po pošti:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos 13
  28004 Madrid
  Španija
 • po telefonu: +34 915232593,
 • po elektronski pošti:informacion@cgae.es.

Za več informacij obiščite: http://www.cgae.es/ in https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Zadnja posodobitev: 17/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.