Nationella domstolar och icke-rättsliga organ

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Nationella domstolar

Nationella institutioner för grundläggande rättigheter

Ombudsmannen

Specialiserade människorättsorgan

Andra

Nationella domstolar

Alla bulgariska domare får pröva mål som rör EU:s lagstiftning om de grundläggande rättigheterna, eftersom stadgan om de grundläggande rättigheterna är en del av EU:s primärrätt (den har samma rättsverkan som Lissabonfördraget). Bulgariska medborgare kan därför vända sig till regiondomstolen (Окръжен съд) där de är bosatta och åberopa stadgan om vederbörande anser att hans eller hennes grundläggande rättigheter har kränkts. Bulgariska domstolar har samma befogenheter när det gäller de grundläggande rättigheter som fastställs i Bulgariens författning och bestämmelserna i de internationella fördrag som Bulgarien har undertecknat.

Klagomål mot administrativa beslut kan inges till förvaltningsdomstolarna och Högsta förvaltningsdomstolen.

Varje domstol i Bulgarien har en webbplats med information om dess organisation och verksamhet. På Högsta rättsrådets Висшия съдебен съвет webbplats finns en detaljerad förteckning över Bulgariens domstolar med deras adresser och webbplatser (bara på bulgariska).

Nationella institutioner för grundläggande rättigheter

Se avsnittet om ombudsmannen.

Ombudsmannen

Bulgariens ombudsman (Омбудсман на Република България)

Kontaktuppgifter:

Ul. George Washington 22
Sofia 1202, Bulgarien
Tfn +359 2 810 69 55
E-post: priemna@ombudsman.bg
Webbplats: http://www.ombudsman.bg/
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Ombudsmannen utreder, med hjälp av i lag föreskrivna medel, fall av kränkningar av medborgarnas fri- och rättigheter som offentliga myndigheter och deras företrädare gjort sig skyldiga till. Ombudsmannen har ett mycket brett mandat, som omfattar medborgarnas samtliga politiska, ekonomiska, medborgerliga, sociala och kulturella rättigheter. Ombudsmannen är det organ som slår vakt om rättigheterna för alla medborgare, inklusive barn, personer med funktionsnedsättning, minoriteter, utlänningar etc.

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Man kan skicka klagomålen med vanlig post eller e-post, eller lämna in dem personligen eller t.o.m. muntligen. Varje klagomål registreras. De tas emot av mottagningsenheten (Приемна) och registreringsenheten (деловодството). Mottagningsenheten invigdes den 5 januari 2006 och är öppen varje dag. I enheten arbetar handläggare som tar emot personer ur allmänheten och svarar på frågor per telefon. På torsdagar kl. 9–12.30 tar ombudsmannen personligen emot besök efter föregående överenskommelse.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Alla fysiska personer, oavsett medborgarskap, kön, politisk övertygelse eller religion, får inge klagomål till ombudsmannen. Anonyma klagomål eller anmälningar som rör händelser som inträffade för mer än två år sedan behandlas inte. Ombudsmannen kan inleda utredningar på eget initiativ om han anser att det ligger i allmänhetens intresse.

Klagomålet registreras, varefter chefen för ombudsmannens kontor vidarebefordrar det till den berörda avdelningen för vidare handläggning. Avdelningschefen utser en handläggare som får ansvaret för ärendet och som har en månad på sig att genomföra utredningen. I komplicerade ärenden är denna tidsfrist tre månader. Handläggaren får begära ytterligare uppgifter från den klagande eller att den berörda myndigheten vidtar vissa åtgärder eller tillhandahåller viss information. Nationella och lokala myndigheter, juridiska personer (t.ex. företag) och medborgare är skyldiga att samarbeta med ombudsmannen och att dela med sig av information som de har erhållit i tjänsten. Om klagomålet rör ett ärende som kan handläggas av en annat specialiserat organ (kommitté eller byrå) kan den klagande hänvisas dit, om inte det är nödvändigt att även ombudsmannen handlägger ärendet. Det kan hända att ombudsmannen inte har befogenhet att handlägga ärendet. I så fall informerar han den klagande om detta och kan hänvisa vederbörande till en behörig myndighet. Om den klagande samtycker kan ombudsmannen vidarebefordra klagomålet till den myndigheten.

Ombudsmannen får när som helst erbjuda sig att medla för att nå en uppgörelse i godo, genom att skicka ett erbjudandet till både den klagande och det organ eller den person som klagomålet riktar sig mot. Om båda parter godtar förslaget gör ombudsmannen allt som står i hans makt för att lösa tvisten, t.ex. genom att upprätta avtal eller bistå parterna i förhandlingarna.

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Beroende på resultatet av utredningen får, utöver ett svar till den klagande, rekommendationer lämnas till de behöriga myndigheterna om åtgärder som kan vidtas för att undanröja de orsaker eller förfaranden som kan leda till kränkning av en persons rättigheter. Ombudsmannen gör ofta uttalanden i särskilda frågor, som offentliggörs på webbplatsen och översänds till de behöriga myndigheterna och medierna. Om ombudsmannen konstaterar att problemet är orsakat av gällande lagstiftning kan han rekommendera regeringen och parlamentet att anta lagändringar. Om ombudsmannen konstaterar att vissa lagar strider mot författningen och kränker medborgerliga fri- och rättigheter, kan han väcka talan vid författningsdomstolen. Om han konstaterar att rättspraxis är inkonsekvent har han befogenhet att begära ett tolkningsbesked från Högsta kassationsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Specialiserade människorättsorgan

Nationell jämlikhetsmyndighet (Орган по въпросите на равенството)

1. Kommissionen mot diskriminering (Комисия за защита от дискриминация)

Kontaktuppgifter:

Bul. Dragan Tsankov 35
Sofia 1125, Bulgarien
Tfn: + 359 2 807 30 30;
Fax: + 359 2 807 30 58;
Е-post: kzd@kzd.bg
Webbplats: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Kommissionen mot diskriminering (Комисия за защита от дискриминация)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Ärenden kan anhängiggöras vid kommissionen

 • på grundval av ett skriftligt klagomål från den eller de som utsatts för diskriminering,
 • på kommissionens eget initiativ,
 • på grundval av information från fysiska eller juridiska personer, organisationer eller offentliga myndigheter.

Klagomål eller anmälningar måste lämnas in till kommissionen inom tre år efter det att överträdelsen skedde. Om över tre år har förflutit utreds den inte, och om en utredning redan pågår kommer den att avslutas. Om talan i samma ärende redan har väckts i domstol utreder kommissionen inte klagomålet. Om klagomålet eller anmälan dras tillbaka eller om den klagande inte korrigerar ett misstag inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen mot diskriminering avslutas ärendet.

Följande ska anges i klagomålet:

 • Den klagandes namn.
 • Den klagandes adress eller, om den klagande är en juridisk person, huvudkontorets adress.
 • Uppgifter om de omständigheter på vilka klagomålet grundas. I fall av handlingar som utförts personligen: vem gjorde eller underlät att göra vad, var och när skedde det; om det rör sig om handlingar som utförts av den svarandes anställda, vilka handlingar eller underlåtanden att handla som följer av deras lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser och som hänger samman med deras verksamhet medför att den svarande är skyldig till diskriminering av den klagande?
 • Den begärda åtgärden. Den måste ligga inom befogenheterna för kommissionen mot diskriminering, vilka fastställs i lagen om skydd mot diskriminering. Den klagande måste lämna bevis, t.ex. skriftliga handlingar eller andra bevis som vederbörande anser att kommissionen bör granska (t.ex. med angivande av vittnen som bör utfrågas och platsen för skriftliga handlingar som innehas av en tredje man som inte är part i förfarandet).
 • Datum och den klagandes eller dennes företrädares namnteckning.
 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Kommissionens ordförande överlämnar ansvaret för ärendet till en panel som är specialiserad på den typ av diskriminering som berörs. Panelen utser en ordförande och en föredragande bland sina medlemmar. Den föredragande samlar in de skriftliga bevis som krävs för att dokumentera de omständigheter som lett till den diskriminerande handlingen. Utredningen måste slutföras inom 30 dagar. I fall av komplexa ärenden får kommissionens ordförande förlänga tidsfristen med ytterligare 30 dagar. När utredningen har slutförts lägger den föredragande fram sina slutsatser för panelens ordförande. Ordföranden fastställer ett datum för en offentlig utfrågning och bjuder in parterna.

Kommissionen mot diskriminering har befogenhet att

 • infordra handlingar och annan information som krävs för utredningen,
 • kräva klargöranden av dem som utreds,
 • fråga ut vittnen.

Alla privatpersoner samt statliga och lokala myndigheter är skyldiga att samarbeta med kommissionen mot diskriminering genom att tillhandahålla information och handlingar samt skriftliga förklaringar, om så begärs av dem. Vägran kan leda till böter.

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Vid det första mötet uppmanar panelens ordförande parterna att lösa tvisten i godo. Om en överenskommelse i godo uppnås avslutas ärendet. Om parterna når fram till en partiell överenskommelse fortsätter förfarandet för den del som faller utanför överenskommelsen. Den partiella överenskommelsen är bindande för båda parter och verkställs av kommissionen mot diskriminering.

Om ingen överenskommelse kan nås bedömer kommissionen mot diskriminering ärendet objektivt inom 14 dagar efter dagen för den offentliga utfrågningen.

I sitt avgörande får kommissionen mot diskriminering

 • fastställa om en överträdelse har begåtts,
 • identifiera den skyldige och offret,
 • om det fastställs att en överträdelse har begåtts, pålägga en påföljd eller vidta bindande administrativa åtgärder.

Kommissionen mot diskriminering kan vidta följande bindande administrativa åtgärder:

 • Ge arbetsgivare och offentliga tjänstemän bindande instruktioner om hur de ska kunna avhjälpa överträdelser av lagstiftningen om skydd mot diskriminering.
 • Upphäva arbetsgivares beslut eller förfaranden som leder till eller skulle kunna leda till diskriminering.

Kommissionen mot diskriminering tillser verkställandet av sina avgöranden i enlighet med lagen.

Kommissionens avgöranden kan överklagas till Sofia stads förvaltningsdomstol inom 14 dagar.

2. Ministerrådets nationella råd för jämställdhet mellan kvinnor och män (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

Kontaktuppgifter:

Ministerrådet
bul. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgarien
Webbplats: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Ministerrådets nationella råd för jämställdhet mellan kvinnor och män (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, nedan kallat nationella jämställdhetsrådet)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Nationella jämställdhetsrådet sörjer för att statliga myndigheter och icke-statliga organisationer samarbetar när det gäller att utarbeta och genomföra den nationella jämställdhetspolitiken genom att underlätta samråd, samarbete och samordning.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Nationella jämställdhetsrådet

 • ger råd till ministerrådet,
 • undersöker utkast till lagstiftning och andra beslut med avseende på jämställdhet och avger yttranden om dem,
 • kontrollerar att utkasten till ministerrådets beslut överensstämmer med målen för jämställdhetspolitiken,
 • samordnar regeringens och de icke-statliga organisationernas genomförande av den nationella jämställdhetspolitiken och ser till att Bulgarien fullgör sina internationella skyldigheter på området,
 • lägger fram förslag till åtgärder för genomförande av den nationella jämställdhetspolitiken, antingen självständigt eller tillsammans med kommissionen mot diskriminering,
 • står i kontakt med sina motsvarigheter utomlands och internationella organisationer som ansvarar för liknande frågor och är verksamma på liknande områden,
 • bistår arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer i genomförandet av nationella och regionala projekt för att främja jämställdhet och en bättre balans mellan familjeansvar/föräldraansvar och arbetsliv, samt övervakar resultaten,
 • bedriver forskning i frågor som hänger samman med dess verksamhet.
 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Utveckling och genomförande av den nationella jämställdhetspolitiken.

Dataskyddsmyndighet

1. Kommissionen för skydd av personuppgifter (Комисията за защита на личните данни)

Kontaktuppgifter:

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov 2
Sofia 1592, Bulgarien
Tfn + 359 2 91 53 518;
Fax: + 359 2 91 53 525;
E-post: kzld@cpdp.bg
Webbplats: http://www.cpdp.bg/
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Kommissionen för skydd av personuppgifter (Комисията за защита на личните данни)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Kommissionen för skydd av personuppgifter bistår regeringen i genomförandet av dess politik för skydd av personuppgifter.

Den handlägger klagomål om kränkningar av de rättigheter som följer av lagen om skydd av personuppgifter.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Vem som helst har rätt att anmäla kränkningar av rätten till skydd av personuppgifter till kommissionen inom ett år från det att kränkningarna upptäcktes eller inom fem år från det att de ägde rum. Anmälan handläggs av direktoratet för rättsliga förfaranden och övervakning, som yttrar sig till kommissionen om huruvida klagomålet kan prövas. Kommissionen sammanträder sedan bakom stängda dörrar för att besluta om ärendet kan prövas och vilket förfarande som ska tillämpas. Det kan handla om att inleda en utredning, samla in bevis eller inhämta synpunkter från tredje parter. Om ärendet bedöms kunna tas upp till prövning informeras de berörda parterna om detta och ett datum fastställs för en offentlig utfrågning, till vilken parterna och eventuella berörda tredje parter bjuds in. Kommissionen fattar beslut i sakfrågan inom 30 dagar från den dag då kränkningen rapporterades. Beslutet delges parterna och de berörda personerna. Kommissionen får utfärda bindande instruktioner till den kränkande parten, fastställa en tidsfrist när orsaken till kränkningen måste ha undanröjts eller ålägga en administrativ påföljd. Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från den dag då beslutet mottogs.

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Fysiska personer, juridiska personer eller statliga myndigheter kan begära att kommissionen ska yttra sig om utkast till lagstiftning inom det område som berörs av lagen om skydd av personuppgifter.

Kommissionen kan också utfärda bindande instruktioner till förvaltare av personuppgifter och utfärda tillfälliga förbud mot behandling av personuppgifter vid överträdelser av bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Andra specialiserade myndigheter

1. Nationella rådet för etniska minoriteter och integration (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

Kontaktuppgifter:

Ministerrådet
bul. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgarien
+359 2 940 36 22
Fax: +359 2 940 21 18
Е-post: Rositsa.Ivanova@government.bg - rådets sekreterare
Webbplats: http://www.nccedi.government.bg/
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Ministerrådets nationella råd för etniska minoriteter och integration (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Alla frågor som rör etniska minoriteter handläggs av detta organ och dess sekretariat.

Sekretariatet har ingen särskild avdelning som hanterar ansökningar, klagomål etc., men dess sakkunniga ägnar sig vid behov också åt sådana uppgifter.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Nationella rådet för etniska minoriteter och integration är ett konsultativt och samordnande organ som bistår ministerrådet i utarbetandet och genomförandet av politiken för etniska minoriteter och integrationsfrågor.

Rådet underlättar samarbetet mellan regeringen och icke-statliga organisationer som försvarar etniska minoriteters intressen och främjar relationerna mellan olika etniska grupper.

Dessutom samordnar och övervakar det genomförandet av den nationella handlingsplanen för årtiondet för integrering av romer 2005–2015 och de åtaganden som de statliga myndigheterna gjort i enlighet med sin operativa behörighet när det gäller årtiondet för integrering av romer.

Varje region har sitt eget råd för etniska minoriteter och integration som samarbetar med regionens guvernör. De är ett rådgivande och samordnande organ som stöder genomförandet av politiken i frågor rörande etniska grupper och integration på regional nivå.

De olika kommunfullmäktige får inrätta sina egna lokala råd för etniska minoriteter och integration.

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Vid sidan av dess omfattande administrativa uppgifter ansvarar sekretariatet vid nationella rådet för etniska minoriteter och integration för att upprätthålla operativa förbindelser och tillhandahålla metodologiskt bistånd till de regionala och lokala råden när det gäller samarbetet om etniska frågor och integrationsfrågor.

2. Byrån för personer med funktionsnedsättning (Агенция за хора с увреждания)

Kontaktuppgifter:

Ul. Sofroni Vratjanski 104–106
Sofia 1233, Bulgarien
Tfn +359 2 931 80 95, 832 90 73
Fax: +359 2 832 41 62
Е-post: ahu@mlsp.government.bg
Webbplats: https://ahu.mlsp.government.bg
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Byrån för personer med funktionsnedsättning (Агенция за хора с увреждания)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Byrån handlägger främst ansökningar om införande i registret över leverantörer av medicinska hjälpmedel och anordningar och registret över specialiserade företag som ägs av och arbetar för personer med funktionsnedsättning. Den handlägger också klagomål om diskriminering på grund av funktionshinder och ansökningar till projekt inom ramen för de olika program som finansieras av byrån.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Ansökningarna registreras i det automatiska informationssystemet ”Dokman”, varefter den verkställande direktören vidarebefordrar dem till kontorschefen och de olika avdelningscheferna, som fördelar dem till lämpliga handläggare.

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Ansökan behandlas eller ett svar skickas.

3. Statliga byrån för skydd av barn (Държавната агенция за закрила на детето)

Kontaktuppgifter:

Ul. Triaditsa 2
Sofia 1051, Bulgarien
Тfn. +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16
Fax: +359 2 980 24 15
Е-post: sacp@sacp.government.bg
Webbplats: http://sacp.government.bg/
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Statliga byrån för skydd av barn (Държавната агенция за закрила на детето)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Barns rättigheter fastställs i FN:s konvention om barnets rättigheter och garanteras i Bulgarien genom lagen om skydd av barn, som antogs 2000, och av den statliga byrån för skydd av barn, som inrättades 2001. Bulgarien har åtagit sig att tillhandahålla lämpligt stöd till föräldrar och vårdnadshavare och skapa en infrastruktur för barnomsorg.

Ansvaret för skydd av barn i Bulgarien ligger hos

 • ordföranden för den statliga byrån för skydd av barn, som i utövandet av sina befogenheter bistås av byrån,
 • de lokala socialkontoren,
 • ministern för arbetsmarknads- och socialpolitik, inrikesministern, ministern för utbildning, ungdomsfrågor och vetenskap, justitieministern, utrikesministern, kulturministern, hälsoministern och de lokala borgmästarna.
 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Enligt lagen om skydd av barn ska utsatta barn få särskilt skydd. Varje barn har rätt att skyddas mot våld och får inte tvingas att delta i verksamhet som är skadlig för barnets hälsa eller fysiska, mentala, moraliska eller pedagogiska utveckling. Barn får inte heller uppfostras på ett sätt som kränker deras värdighet och inte utsättas för fysiskt, psykiskt eller andra former av våld och tvång. Varje barn har rätt att skyddas mot att användas för tiggeri, prostitution, spridning av pornografi och insamling av olagliga medel samt mot att utsättas för sexuella övergrepp.

I Bulgarien finns följande åtgärder för skydd av barn:

 • Inom familjen: rådgivning, stöd, rättshjälp, psykologisk rådgivning och sociala tjänster. Dessa åtgärder vidtas av de lokala socialkontoren på begäran av barnets föräldrar, förmyndare, vårdnadshavare eller barnet självt, eller på socialkontorens eget initiativ. Tjänsterna tillhandahålls av socialkontoret eller andra organ.
 • Utanför familjen: placering av barnet i en av dess släktingars eller nära vänners familjer eller i en fosterfamilj, sociala tjänster som tillhandahålls där barnet bor eller på en specialiserad institution. Åtgärder av detta slag beslutas av domstol. Socialkontoret ordnar tillfällig logi till dess att domstolen har fattat sitt beslut.
 • Endast när alla försök att placera barnet i en familjemiljö har misslyckats får det placeras på en specialiserad institution.
 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Den statliga byrån för skydd av barn upprätthåller barnets rättigheter genom att

 • inspektera offentliga och privata skolor, förskolor, daghem eller deras stödenheter och sjukhus, kliniker, socialkontor, tillhandahållare av sociala tjänster för barn
 • samt ideella organisationer som är verksamma inom området för skydd av barn. Övervaka att barnets rättigheter iakttas av centrum som erbjuder specialistvård för barn,
 • Se till att miniminormer upprätthålls inom socialtjänsten. I alla ovan nämnda fall får byrån utfärda bindande instruktioner för att åtgärda överträdelser och den försumliga parten ska meddela byrån att den har följt instruktionerna. För underlåtelse att efterleva en bindande instruktion utdöms böter eller en annan ekonomisk påföljd, vilket föregås av en lång process. Om det framgår av en undersökning att ett barns rättigheter har överträtts utfärdar byrån först en bindande instruktion (ett enskilt administrativt beslut). Sådana instruktioner kan överklagas inför domstolarna inom 14 dagar. Om detta inte sker träder den bindande instruktionen i kraft. När instruktionen har upphört att gälla måste den part som begått överträdelsen informera byrån om att den har följt instruktionerna.

4. Statliga byrån för flyktingar vid ministerrådet (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет)

Kontaktuppgifter:

Bul. Knyaginya Maria Luiza No 114 B
Serdika
1233 Sofia Bulgarien
Tfn: +359 2 80 80 901 (ordföranden)
Fax: +359 2 2 295 59 905
Е-post: sar@saref.government.bg
Webbplats: http://www.aref.government.bg/
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Statliga byrån för flyktingar vid Ministerrådet (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Ansökningar om asyl och familjeåterförening behandlas i enlighet med asyl- och flyktinglagen (Закон за убежището и бежанците). Alla beslut om asyl och familjeåterförening kan överklagas enligt denna lag. Övriga ansökningar behandlas enligt byråns interna arbetsordning för beviljande skydd.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Den grundläggande lagen i den bulgariska flyktinglagstiftningen är asyl- och flyktinglagen. Andra relevanta bestämmelser finns i lagen om administrativa förfaranden (Административнопроцесуалния кодекс) och utlänningslagen (Закон за чужденците в Република България).

Enligt asyl- och flyktinglagen finns det fyra typer av särskilt skydd, nämligen

 • asyl – Bulgariens president beviljar asyl till utländska medborgare som förföljs på grund av sin övertygelse eller sitt agerande till stöd för internationellt erkända rättigheter och friheter,
 • flyktingstatus,
 • skydd av humanitära skäl (motsvarar status som skyddsbehövande i enlighet med artikel 15 i skyddsdirektivet – direktiv 2004/83/EG),
 • tillfälligt skydd: beviljas på vissa villkor vid massiv tillströmning av flyktingar.
 • Byrån ansvarar för att pröva ansökningar om flyktingstatus eller skydd av humanitära skäl. Byråns ordförande är den enda tjänsteman som kan bevilja flyktingstatus eller skydd av humanitära skäl i Bulgarien.

Samtliga ansökningar behandlas för närvarande vid flyktingmottagningscentren i Sofia och i Banja, nära Nova Zagora.

De sökande måste infinna sig personligen vid byrån. Ansökningar som gjorts vid gränsen eller hos någon annan myndighet vidarebefordras till byrån.

Ansökan registreras den dag som den sökande överlämnar ansökan till en av byråns tjänstemän.

Byrån är skyldig att informera de sökande om förfarandet, deras rättigheter och skyldigheter samt de organisationer som tillhandahåller rättshjälp och socialt stöd. Informationen måste ges på ett språk som de sökande förstår och ska läsas upp för dem av en tolk innan ansökan registreras. De sökande erhåller ett exemplar på detta språk. I samband med registrering måste den sökande fylla i en blankett där han eller hon endast uppger vissa biologiska uppgifter. Därefter handläggs ansökan i enlighet med Dublinförfarandet. Den sökandes fingeravtryck tas och förs in i Eurodacsystemet, och ett antal typfrågor ställs om resvägen

I de fall då Bulgarien anser sig ha ansvaret för ansökan handläggs den enligt ett påskyndat förfarande, och den avdelning som gjorde en första utredning av den sökande (en tjänsteman bemyndigad av ordförande) ansvarar för beslutet. Denna avdelning kan avslå ansökan om den inte uppfyller kriterierna i asyl- och flyktinglagen, avsluta ärendet eller vidarebefordra ansökan för fortsatt handläggning enligt standardförfarandet.

Om inget beslut har fattats inom tre dagar kommer ansökan automatiskt att behandlas enligt standardförfarandet. I detta skede av handläggningen utarbetar det organ som frågar ut den sökande en ståndpunkt som de behöriga tjänstemännen sedan tar ställning till. Vid behov kan ärendet återsändas för ytterligare utredning. När ståndpunkten har godkänts utarbetas ett utkast till beslut, som granskas av den rättsliga avdelningen, undertecknas av behöriga tjänstemän och överlämnas till byråns ordförande för antagande och undertecknande.

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Beviljande av flyktingstatus, skydd av humanitära skäl eller avslag av asylansökan.

5. Ständiga kommissionen för mänskliga rättigheter och polisetik (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

Kontaktuppgifter:

Inrikesministeriet
Ul. 6-ti Septemvri 29
Sofia 1000, Bulgarien
Tfn: + 359 2 982 50 00 – (växel)
Webbplats: http://www.mvr.bg/
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Ständiga kommissionen för mänskliga rättigheter och polisetik (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger Kommissionen fungerar som en länk mellan inrikesministeriet och det civila samhällets organisationer, och spelar en viktig roll.

Den har filialer på ministeriets regionalkontor.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Kommissionen strävar efter att aktivt samarbeta med det civila samhällets organisationer, uppmuntra god praxis inom polisen och harmonisera de regler som följer av Bulgariens EU-medlemskap. I sin verksamhet följer kommissionen en arbetsplan som uppdateras årligen. I det årliga arbetsprogrammet ingår att

 • undersöka genomförandet av relevant lagstiftning och föreslå förbättringar,
 • uppmuntra etiskt uppförande och respekt för de mänskliga rättigheterna i det dagliga polisarbetet,
 • ge poliser utbildning i mänskliga rättigheter.
 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet
 • Rättigheterna för misstänkta i polisförvar respekteras.
 • Den etiska koden följs.
 • Kontroller utförs för att säkerställa att lagen och ministeriets regler och föreskrifter följs, inklusive de som avser polisetik och mänskliga rättigheter.

6. Nationalförsamlingens utskott för mänskliga rättigheter, religion, klagomål och framställningar från allmänheten (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

Kontaktuppgifter:

Pl. Narodno Sabranie No 2 (Plenisalen)
Pl. Knyaz Aleksandar I No 1 (Utskott och ledamöternas kontor)
Sofia 1169, Bulgarien
Tfn (växel): +359 2 2 939 39
Fax: +359 2 981 31 31

E-post: infocenter@parliament.bg
E-post : humanrights@parliament.bg
Webbplats: https://www.parliament.bg

 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Nationalförsamlingens utskott för mänskliga rättigheter, religion, klagomål och framställningar från allmänheten (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Detta parlamentariska utskott har en lagstiftande uppgift när det gäller mänskliga rättigheter, religion och andra frågor. Dessutom tar det emot klagomål och olika typer av framställningar från medborgare och det civila samhällets organisationer.

Ämnena varierar mycket och omfattar alla samhällssfärer som inte faller inom domstolarnas behörighet. Det största antalet klagomål och framställningar gäller sociala problem, därefter följer frågor som rör rättsväsendet, konsumenträttigheter, åtgärder och försummelser av myndigheter som underlyder inrikesministeriet, olaglig byggnation, återställande av privat markägande, utbildning, hälso- och sjukvård, åtgärder och försummelser av lokala myndigheter och kommuner, religiösa frågor, klagomål avseende åtgärder av den nationella förvaltningen, etnisk diskriminering, etc.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Utskottet är den bulgariska nationalförsamlingens direkta länk till landets medborgare. Dess roll är strikt definierad. I dess arbetsordning fastställs i detalj hur framställningarna ska registreras, överföras och arkiveras och hur varje steg i denna process ska registreras. Varje dokument tilldelas ett referensnummer, registreras i ett särskilt register och tilldelas en handläggare som granskar ansökan och skickar ett svar eller, i förekommande fall, överlämnar ärendet till berörd myndighet. Utskottet uppmärksammar särskilt lokala och nationella myndigheter som inte uppfyller de lagstadgade svarsfrister som anges i lagen om administrativa förfaranden. Utskottets handläggare ger också råd per telefon om processuella rättigheter, och förklarar i vilka ärenden de kan ge hjälp.

Anonyma klagomål och framställningar behandlas inte.

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Medborgarna får råd och hjälp när det gäller att försvara de medborgerliga rättigheter som garanteras i författningen.

7. Justitieministeriets generaldirektorat för verkställande av domar i brottmål (Главна дирекция ‘Изпълнение на наказанията’)

Kontaktuppgifter:

Bul. General N. Stoletov 21
Sofia 1309, Bulgarien
Tfn: + 359 2 813 91 90;
Fax: +359 2 931 15 74
E-post: mailto:gdin_ias@abv.bg; gdin@gdin.bg
Webbplats: http://www.gdin.bg/
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Justitieministeriets generaldirektorat för verkställande av domar i brottmål (Главна дирекция ‘Изпълнение на наказанията’)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Klagomålen från personer som är frihetsberövade gäller främst disciplinära åtgärder, överföring till andra anstalter, omständigheterna för frihetsberövandet, levnadsvillkor, sjukvård och uppförandet hos de anställda vid anstalterna.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Disciplinära åtgärder som vidtagits enligt artikel 101 i lagen om verkställande av domar i brottmål (Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража) kan överklagas inom sju dagar efter delgivningen till generaldirektören om åtgärderna beslutats av en fängelsedirektör eller en chef för en annan anstalt, eller till justitieministern om åtgärderna beslutats av generaldirektören. Beslut om isolering kan överklagas till regiondomstolen i den region där anstalten är belägen inom tre dagar efter delgivningen.

Beslut om isolering i mer än två månader utan rätt att delta i gruppverksamhet (artikel 120 i lagen om verkställande av domar i brottmål) ska fattas av generaldirektören och kan överklagas till behörig regiondomstol inom tre dagar efter delgivningen.

Beslut om överföring fattas av generaldirektören och kan överklagas till justitieministern inom 14 dagar efter delgivningen.

Enligt artikel 74.1 3 i lagen om verkställande av domar i brottmål kan kommissionen för verkställande av domar i brottmål fatta beslut om att införa strängare villkor för det fängsliga förvaret. Besluten kan överklagas till regiondomstolen i den region där anstalten är belägen inom 14 dagar efter delgivningen.

På grundval av artikel 1 i lagen om statens ansvar för skador som åsamkats medborgare (Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите), prövas klagomål om levnadsvillkor, sjukvård och anstaltspersonalens uppförande av förvaltningsdomstolarna i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Beslut kan överklagas en gång. Krav enligt artikel 71.1 i lagen om skydd mot diskriminering prövas av distriktsdomstolarna eller kommissionen mot diskriminering. Detta förfarande regleras i civilprocesslagen, och beslut kan överklagas två gånger. Beslut av kommissionen mot diskriminering kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

När de administrativa besluten och domarna har trätt i kraft är de bindande och verkställs av generaldirektoratet och dess regionala avdelningar.

8. Nationella kommissionen mot människohandel (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

Kontaktuppgifter:

NKBTH Sofia 1797, Bulgarien
Tfn: + 359 2 807 80 50;
Fax: + 359 2 807 80 59;
E-post: office@antitraffic.government.bg
Webbplats: http://antitraffic.government.bg/
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Ministerrådets nationella kommission mot människohandel (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Tips om människohandel kan inlämnas till kommissionens sekretariat av offren själva eller någon som handlar på deras vägnar.

Kommissionen tar också emot klagomål från allmänheten som rör kommissionens verksamhet. Tidsfristerna för handläggning av sådana klagomål är fastställda i lag.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Kommissionen översänder tips till berörda myndigheter för uppföljning, utredning och/eller klargörande. Enligt artikel 20 i lagen mot människohandel (Закон за борбата с трафика на хора) garanteras offren anonymitet. Om offret är minderårigt ska kommissionen meddela den statliga byrån för skydd av barn, som vidtar de åtgärder som krävs enligt lagen om skydd av barn.

Bulgariska och internationella icke-statliga organisationer som arbetar mot människohandel får delta i kommissionens möten om de lämnar in en skriftlig begäran och tillhandahåller vissa styrkande handlingar (artikel 4.4 i lagen om människohandel och artikel 12 i kommissionens interna bestämmelser)

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Om de inlämnade handlingarna är ofullständiga eller innehåller felaktiga uppgifter kan kommissionen begära att de ska kompletteras eller korrigeras inom en viss tidsfrist. Inom 30 dagar från det att klagomålet framfördes fattar kommissionen sitt beslut, som kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

9. Centrala kommissionen mot ungdomsbrottslighet (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

Kontaktuppgifter:

Bul. Knjaz Dondukov 9, fjärde våningen
Sofia 1000, Bulgarien
Tfn: + 359 2 981 11 33;
Fax: +359 2 987 40 01
Webbplats: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Ministerrådets centrala kommission mot ungdomsbrottslighet (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Kommissionen ansvarar för att

 • samordna de insatser som görs av offentliga myndigheter och icke-statliga organisationer som arbetar mot ungdomsbrottslighet,
 • leda och övervaka arbetet i de lokala kommissionerna mot ungdomsbrottslighet i hela landet,
 • analysera och dra slutsatser av statistiska uppgifter, studera tendenser och göra prognoser,
 • delta i utarbetandet av lagstiftning om minderårigas problem,
 • öka allmänhetens medvetenhet om problembeteenden hos ungdomar,

informera allmänheten om situationer som kan leda till brottslighet, föräldrarnas roll, läget för ungdomsbrottsligheten i landet och i vilken riktning den utvecklas.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

De lokala kommissionerna mot ungdomsbrottslighet ansvarar för att organisera, förvalta och övervaka insatserna på kommunal nivå för att förebygga och minska asocialt beteende hos ungdomar.

De har också befogenhet att utreda ärenden som rör ungdomsbrottslighet. I strafflagen finns ett kapitel med särskilda bestämmelser för minderåriga, som motsvarar artikel 40 i FN: s konvention om barnets rättigheter och artikel 11 i Pekingreglerna. I artikel 13 i lagen om ungdomsbrottslighet anges alla åtgärder som kan vidtas. Åtgärderna vidtas utanför det straffrättsliga systemet och har en rent social och pedagogisk funktion. Bland åtgärderna märks rådgivning för att ta itu med beteendeproblem, främjande av ett större föräldraengagemang och stöd av särskilt utbildade stödpersoner.

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Lämpliga åtgärder vidtas efter det att orsakerna till problembeteendet har analyserats. Åtgärder kan även vidtas mot föräldrarna om de har försummat sina barns uppfostran.

10. Nationella byrån för rättshjälp (Национално бюро за правна помощ)

Kontaktuppgifter:

Ul. Razvigor 1
Sofia 1421, Bulgarien
Tfn: +359 2 81 93 200
Fax: + 359 2 865 48 12;
E-post: nbpp@nbpp.government.bg
Webbplats: https://mjs.bg
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Nationella byrån för rättshjälp (Национално бюро за правна помощ)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Ansökningar om rättshjälp ska lämnas in till byråns ordförande.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Följande har rätt till rättshjälp:

 • Personer som kan komma i fråga för socialbidrag.
 • Barn som är placerade i specialiserade sociala institutioner.
 • Fosterfamiljer och släktingar eller nära vänner som ansvarar för ett barn i enlighet med lagen om skydd av barn.

Den sökande måste lämna in

 • en förklaring från chefen för det lokala socialkontoret (Дирекция ”Социално подпомагане”) som bekräftar att den sökande vid tiden för ansökan mottog månatliga socialbidrag i enlighet med artikel 9 i tillämpningsföreskrifterna för lagen om socialt stöd (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане),

eller

 • ett originaldokument från direktören för det lokala socialkontoret som styrker att den sökande uppfyller kraven för månatliga socialbidrag,

samt

 • en förklaring om sin familjesituation och sina tillgångar.
 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Byråns ordförande antingen beviljar eller avslår ansökningar om rättshjälp.

Besluten kan överklagas till förvaltningsdomstolen i Sofia i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

11. Nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Kontaktuppgifter:

Justitieministeriet
Ul. Slavjanska 1
Sofia 1040, Bulgarien
Tfn: + 359 2 9 237 359
Fax: +359 2 980 62 93
E-post: compensation@justice.government.bg
Webbplats: https://www.compensation.bg
 • Namn på den enhet/det organ som tar emot ansökningar/klagomål/krav i samband med kränkningar av rättigheter (om tillämpligt)

Nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

 • Kortfattad redogörelse för de ansökningar/klagomål/krav som institutionen handlägger

Rådet handlägger ansökningar om den ekonomiska ersättning som föreskrivs enligt lagen om ersättning till brottsoffer (Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления). För att ha rätt till ersättning ska offret ha lidit ekonomisk skada till följd av terrorism, mord, ett överlagt brott som lett till allvarlig kroppsskada,
våldtäkt eller sexuellt ofredande som allvarligt skadat offrets hälsa, människohandel, brott som begåtts på uppdrag av ett organiserat kriminellt gäng eller ett annat allvarligt överlagt brott som lett till dödsfall eller allvarlig kroppsskada. Brottet måste ha begåtts efter den 30 juni 2005. Lagen reglerar ersättning för följande förluster som är den direkta följden av ett brott:

1. Sjukvårdskostnader som inte återbetalas av den nationella sjukförsäkringskassan.

2. Förlorad arbetsinkomst.

3. Rättegångskostnader.

4. Förlorad försörjning.

5. Begravningskostnader.

6. Andra materiella skador.

Styrkande handlingar måste lämnas in.

 • Kortfattad redogörelse för hur ansökningarna/klagomålen/kraven handläggs

Offren för dessa brott enligt artikel 3.3 i lagen kan lämna in ansökningar om ekonomisk ersättning till guvernören i den region där de är bosatta eller till rådet inom två månader efter domen mot gärningsmannen (artikel 12 i lagen). Rådet ska granska ansökan inom tre månader efter mottagandet.

 • Kortfattad redogörelse för de möjliga resultaten av förfarandet

Rådet sammanträder minst en gång var tredje månad för att besluta om ansökningar om ekonomisk ersättning. Det fattar beslut med enkel majoritet av de närvarande och ska redovisa grunderna för sina beslut. Besluten kan inte överklagas.

Andra

Databasen över icke-statliga organisationer - http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Senaste uppdatering: 08/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.