Nationella domstolar och icke-rättsliga organ

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Nationella domstolar

Nationella människorättsorgan

Justitieombudsmannen

Specialiserade människorättsorgan

Övriga

Nationella domstolar

Tingsrätterna handlägger brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Underrättens avgörande kan i allmänhet underställas en högre domstol för prövning. Tingsrättens avgöranden överklagas i hovrätten. Ändring i hovrättens avgörande kan i sin tur sökas i högsta domstolen, om denna beviljar besvärsrätt.

Förvaltningsdomstolarna behandlar besvär över myndigheternas beslut. Förvaltningsdomstolens beslut överklagas i högsta förvaltningsdomstolen.

Specialdomstolar är marknadsdomstolen, arbetsdomstolen, försäkringsdomstolen och riksrätten.

Kontaktuppgifter till domstolarna finns på finska och på engelska.

Nationella människorättsorgan

I anslutning till kansliet för riksdagens justitieombudsman inrättades 2012 ett självständigt och oberoende Människorättscenter. Människorättscentret har till uppgift att ge information, fortbildning, utbildning och forskning om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt samarbetet kring detta. Centret utarbetar rapporter om hur dessa rättigheter tillgodoses, tar initiativ och avger utlåtanden för att främja dessa rättigheter. Människorättscentret deltar också i det internationella samarbetet för att främja grundläggande fri- och rättigheter och de mänskliga rättigheterna. Centret behandlar inte överklaganden eller andra enskilda ärenden som de högre rättsliga instanserna har behörighet för.

Justitieombudsmannen

Riksdagens justitieombudsman

Om man misstänker att en myndighet eller en tjänsteman har brutit mot lagen eller försummat sina skyldigheter kan man vända sig till Justitieombudsmannen (JO). Exempel på lagstridigt förfarande är kränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna. Vem som helst kan klaga hos JO. Klagomålet kan gälla ett ärende som berör klaganden själv, men klagomål kan också lämnas in på någon annans vägnar eller tillsammans med andra. JO prövar ett klagomål om det ger anledning att misstänka att en myndighet har handlat lagstridigt. JO:s prövning av klagomålet är avgiftsfri. I samband med prövningen hör JO den som klagomålet gäller. Dessutom inhämtar JO utredningar och utlåtanden från myndigheter och kan vid behov ge sina inspektörer i uppdrag att utreda frågan ytterligare. JO:s prövning av klagomålet är avgiftsfri.

Tjänsteåtal är JO:s strängaste åtgärd mot den som har gjort sig skyldig till lagstridigt förfarande. JO kan också ge en tjänsteman en anmärkning. Oftast meddelar JO sin uppfattning om att ett förfarande är lagstridigt eller att en uppenbar försummelse har begåtts och gör en erinran om hur lagen ska följas. JO kan också föreslå gottgörelse. JO kan också uppmärksamma statsrådet på fel och brister i lagstiftningen.

Justitieombudsmannens kansli

Besöksadress: Arkadiagatan 3, Helsingfors
Postadress: 00102 Riksdagen
Webbplats: https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest
E-post: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Tfn: +358 9 4321
Fax: +358 9 432 2268

Justitiekanslern i statsrådet

Till justitiekanslern kan man vända sig antingen i egen sak eller om man anser att en myndighet, en tjänsteman eller någon annan person eller sammanslutning som sköter ett offentligt uppdrag har handlat lagstridigt eller om man anser att en advokat har försummat sina skyldigheter. Man kan även vända sig till justitiekanslern om man anser att någon av de grundlagsstadgade grundläggande eller mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts. Juristföredragandena vid justitiekanslersämbetet förbereder alla klagomålsärenden och skaffar vid behov fram tilläggsutredningar på tjänstens vägnar. Klaganden bereds vanligen tillfälle att gå i svaromål. Klagomål besvaras skriftligen per post. Justitiekanslersämbetets tjänster är avgiftsfria för klaganden.

Om ett lagstridigt eller felaktigt förfarande konstateras kan justitiekanslern ge den som begått felet en anmärkning eller uppmärksamma denna på det rätta förfarandet eller i allvarligare fall besluta om åtal. Justitiekanslern kan vid behov göra en framställan om ändring av författningar eller anvisningar, upphävande av en dom eller om annat extraordinärt ändringssökande. Det kan också hända att justitiekanslerns prövning i sig leder till att en myndighet eller tjänsteman själv rättar sitt fel.

Justitiekanslersämbetet

Besöksadress: Snellmansgatan 1, HELSINGFORS
Postadress: PB 20, FIN-00023 Statsrådet
Webbplats: https://www.okv.fi/sv/
E-post: kirjaamo@okv.fi
Tfn: +358 295 162 902
Fax: +358 9 1602 3975
Kontakt: tiedotus@okv.fi

Specialiserade människorättsorgan

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har följande lagstadgade uppgifter:

 • Bevaka hur barns och ungdomars välbefinnande och rättigheter tillgodoses
 • Påverka beslutsfattarna med barnets bästa för ögonen
 • Hålla kontakt med barn och ungdomar och sprida information från dem till beslutsfattarna
 • Sprida information om barn till myndigheter, personer som arbetar med barn och den övriga befolkningen
 • Utveckla samarbetet mellan aktörerna på det barnpolitiska området
 • Främja FN:s konvention om barnets rättigheter

Barnombudsmannens byrå

Adress: Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä
Webbplats: http://www.lapsiasia.fi/sv/
E-post: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Tfn: +358 295 666 850
Fax: +358 14 337 4248

Jämställdhetsmyndighet

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsombudsmannen har till uppgift att övervaka att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män följs, i synnerhet förbuden mot diskriminering och diskriminerande annonsering, genom initiativ, råd och anvisningar bidra till att lagens syfte uppnås, informera om jämställdhetslagen och hur den ska tillämpas samt följa upp att jämställdheten genomförs på olika områden i samhället. Jämställdhetsombudsmannen övervakar också att skyddet mot diskriminering av sexuella minoriteter fungerar.

Jämställdhetsombudsmannen

Postadress: PB 22, FIN-00023 Statsrådet
Besöksadress: Tavastvägen 3, Helsingfors
Webbplats: https://www.tasa-arvo.fi/web/EN/
E-post: tasa-arvo@oikeus.fi
Tfn: +358 295 666 840
Rådgivningsnummer: +358 295 666 842 (mån–tor kl. 9–11 och 13–15, fre kl. 9–11)
Fax: +358 9 1607 4582

Diskrimineringsombudsmannen

Jämställdhetsombudsmannen främjar jämställdhet och bekämpar diskriminering. Ombudsmannen är en oberoende myndighet.

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen om du har utsatts för eller bevittnat diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap. Ombudsmannens uppdrag omfattar också främjande av förhållandena, rättigheterna och ställningen för sådana grupper som riskerar att utsättas för diskriminering, såsom utlänningar. Dessutom övervakar ombudsmannen avlägsnande av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel.

I praktiken går diskrimineringsombudsmannens arbete ut på bland annat rådgivning, utredning av enskilda fall, förlikning, utbildning, informationsinsamling, påverkan av lagstiftningen och myndigheternas praxis och rättshjälp. Ombudsmannens uppgifter och rättigheter har skrivits in i diskrimineringslagen och lagen om diskrimineringsombudsmannen.

Fall av diskriminering med anknytning till kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannen

Postadress: PB 24, FIN-00023 Statsrådet
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Webbplats: https://www.syrjinta.fi/web/SV/
E-post: yvv@oikeus.fi
Tfn: +358 295 666 800.
Kundtjänst: +358 295 666 817 (vardagar kl.10–12, med undantag för under sommarmånaderna)
Fax: +358 295 666 829
Kontakt: +358 295 666 813 eller +358 295 666 806

Dataskyddsmyndighet

Dataombudsmannen

 • övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och övriga lagar om behandlingen av personuppgifter
 • främjar medvetenheten om risker, bestämmelser, säkerhetsåtgärder, skyldigheter och rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter
 • utför utredningar och granskningar
 • påför administrativa påföljder för brott mot dataskyddsförordningen
 • ger utlåtanden om lagstiftningsmässiga och administrativa reformer, som gäller skydd av de enskildas rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter
 • ger utlåtanden om brott som gäller behandling av personuppgifter
 • övervakar behandlingen av kreditupplysningar och företagskreditupplysningar
 • behandlar begäranden om förordnanden som gäller den registrerades rättigheter och anmälningar om andra missförhållanden i behandlingen av personuppgifter
 • tar emot anmälningar om dataskyddsombud
 • tar emot anmälningar om dataskyddsincidenter som gäller personuppgifter
 • upprättar en förteckning över när en konsekvensbedömning som gäller dataskyddet är nödvändig
 • bedömer förhandssamråd om personuppgiftsbehandling av hög risk
 • godkänner uppförandekoder och standardavtalsklausuler
 • uppmuntrar ibruktagandet av certifieringar, ackrediterar certifieringsorgan och återkallar beviljade certifikat
 • samarbetar med övriga dataskyddsmyndigheter i EU inom ramen för principen om en lucka
 • företräder Finland i Europeiska dataskyddsstyrelsen och hänvisar i förekommande fall ärenden till Europeiska dataskyddsstyrelsen

Dataombudsmannens byrå

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Besöksadress: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsingfors
Webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/framsida
E-post: tietosuoja@om.fi
Tfn: +358 2956 66700
Telefonrådgivning: +358 2956 66777 (måndag–onsdag kl. 9–11, med undantag för under sommaren)

Övriga

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet och att biträdet helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälp omfattar alla slags rättsliga angelägenheter. Rättshjälp beviljas dock vanligen inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som kan användas för att ersätta kostnaderna i saken. Vid rättegång i brottmål får svaranden i vissa fall en försvarare som bekostas av staten, oberoende av svarandens ekonomiska ställning. Den som utsatts för allvarliga våldsbrott och sexualbrott kan oberoende av inkomster få ett rättegångsbiträde som bekostas av staten. Rättshjälp beviljas inte företag eller organisationer. I angelägenheter som sköts utomlands omfattar rättshjälpen juridisk rådgivning.

I rättegångsärenden erbjuds rättshjälp av de offentliga rättsbiträdena, advokater och andra jurister och i övriga angelägenheter av de offentliga rättsbiträdena. Dessa arbetar vid de statliga rättshjälpsbyråerna. Byråerna finns i allmänhet på samma orter som tingsrätterna. Kontaktuppgifter till rättshjälpsbyråerna finns på https://oikeus.fi/sv/index/yhteystiedot.html.

Flyktingrådgivning

Flyktingrådgivningen är en medborgarorganisation som har till uppgift att ge rättshjälp och handledning till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar i Finland. Dessutom arbetar Flyktingrådgivningen för att förbättra ställningen för asylsökande, flyktingar och andra invandrare och följer hur EU genomför sin asyl- och flyktingpolitik.

Adress: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsingfors
Webbplats: https://www.pakolaisneuvonta.fi/sv/juridiska-tjanster/
E-post: pan@pakolaisneuvonta.fi
Tfn: +358 9 2313 9300
Fax: +358 9 2313 9310
Senaste uppdatering: 28/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.