Nationella domstolar och icke-rättsliga organ

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Nationella domstolar

Alla offentliga myndigheter ska respektera de grundläggande rättigheterna. En person som anser att hans eller hennes grundläggande rättigheter har kränkts kan få sin sak prövad i domstol.

Om en person anser att en särskild lag som berör honom eller henne bryter mot den tyska grundlagen (Grundgesetz) kan personen väcka talan vid en specialdomstol. Om specialdomstolen godtar personens talan kommer ifrågavarande lag att hänskjutas till förbundsförfattningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht) för beslut genom särskild rättslig prövning. Om specialdomstolen inte följer beslutet kan författningsbesvär anhängiggöras vid den förbundsförfattningsdomstolen när alla rättsmedel har uttömts.

När en omtvistad lag eller rättsregel utgör en tillämpning av EU:s lagstiftning kan en enskild person väcka talan vid specialdomstolen genom att åberopa överträdelse av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Specialdomstolen ska hänskjuta alla frågor som uppstår i detta sammanhang till EU-domstolen (artikel 267 i EUF-fördraget). Underlåtenhet att göra detta kan överklagas till förbundsförfattningsdomstolen genom författningsbesvär (Verfassungsbeschwerde) på grund av åsidosättande av rätten till domstolsprövning enligt artikel 101.1 andra meningen i grundlagen. Förbundsförfattningsdomstolen använder EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som ett direkt prövningskriterium vid behandling av författningsbesvär som rör frågor som är fastställda i EU:s lagstiftning.

Förbundsförfattningsdomstolens beslut kan inte överklagas och är bindande för alla andra statliga organ.

Tyska förbundsförfattningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht)

Förbundsförfattningsdomstolen anses vara grundlagens väktare. Till dess uppgifter hör att tillhandahålla bindande tolkningar av grundlagen och säkerställa att de grundläggande rättigheterna efterlevs. Förbundsförfattningsdomstolen är en autonom förbundsdomstol och ett oberoende konstitutionellt organ.

Enligt (bland annat) artikel 93.1.4 a i grundlagen ger förbundsförfattningsdomstolen utslag om författningsbesvär som kan inges av en fysisk eller juridisk person som hävdar att en tysk myndighet har kränkt en av deras grundläggande rättigheter (se artiklarna 1–19 i grundlagen) eller andra rättigheter som motsvarar grundläggande rättigheter (artikel 20.4 samt artiklarna 33, 38, 101 och 104 i grundlagen).

Ett författningsbesvär är inte en fortsättning av ett förfarande som inletts vid en specialdomstol i lägre instans, utan ett extraordinärt rättsmedel där endast specifika författningsöverträdelser granskas. Mer information finns iartikel 93.1.4 a och b i grundlagen och iartikel 90 och följande i lagen om förbundsförfattningsdomstolen (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).

Information om författningsbesvär, särskilt om den information som ska ingå i ett besvär, sammanfattas i förbundsförfattningsdomstolens faktablad.

Du kan kontakta förbundsförfattningsdomstolen enligt följande:

Postfach 1771
76006 Karlsruhe

Tfn: (+49) (0) 721 9101 – 0
Fax: (+49) (0) 721 9101 – 382

Webbplats: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

Nationella människorättsinstitutioner

Tyska institutet för mänskliga rättigheter (Deutsche Institut für Menschenrechte)

Tyska människorättsinstitutet är den nationella institutionen i Tyskland (artikel 1 i lagen om tyska människorättsinstitutet). Institutet strävar efter att säkerställa att Tyskland respekterar och främjar mänskliga rättigheter inom landet och i internationella förbindelser. Institutet stöder och övervakar också genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barnets rättigheter genom övervakningsmekanismer som det har inrättat för detta syfte.

Institutet är endast engagerat i mänskliga rättigheter och är politiskt oberoende. I lagen från 2015 om det tyska människorättsinstitutets rättsstatus och mandat (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte) regleras institutets rättsstatus, uppdrag och finansiering. Institutet är uppbyggt som en förening utan vinstsyfte. Det finansieras av det tyska undre kammaren (förbundsgen) och får även extern finansiering för enskilda projekt.

Hantering av förfrågningar från enskilda personer som drabbats av brott mot de mänskliga rättigheterna ingår inte i institutets uppdrag. Institutet gör dock sitt bästa för att tillhandahålla information om lämpliga rådgivningstjänster.

Du kan kontakta det tyska människorättsinstitutet enligt följande:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin

Tfn: (+49)(0)30 259 359 - 0
Fax (+49)(0)30 259 359 - 59

E-post: info@institut-fuer-menschenrechte.de
Webbplats: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Särskilda organ för mänskliga rättigheter

Federala antidiskrimineringsbyrån (Antidiskriminierungsstelle des Bundes)

Federala antidiskrimineringsbyrån har lokaler i förbundsministeriet för familje-, äldre-, kvinno- och ungdomsfrågor och är en oberoende kontaktbyrå för människor som drabbats av diskriminering. Byråns uppdrag fastställs i den allmänna likabehandlingslagen (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Antidiskrimineringsbyrån är en kontaktbyrå för alla människor som känner sig diskriminerade på grund av ras eller etniskt ursprung, kön, religion eller tro, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell identitet.

Antidiskrimineringsbyråns rättsliga uppdrag är följande:

 • Tillhandahålla information, rådgivning och i förekommande fall stöd för att nå en uppgörelse i godo mellan parterna, med hänvisning till lokala antidiskrimineringsrådgivningscenter vid behov.
 • Pr-verksamhet.
 • Åtgärder för att förebygga diskriminering.
 • Genomföra vetenskapliga studier.
 • Lämna regelbundna rapporter till förbundsdagen tillsammans med rekommendationer för att avskaffa och undvika diskriminering.

Personer som känner sig diskriminerade eller har frågor om den allmänna likabehandlingslagen kan kontakta antidiskrimineringsbyrån per telefon, e-post eller brev, eller via ett elektroniskt kontaktformulär. Vägledning för företag finns på http://www.antidiskriminierungsstelle.de/. Här finns även svar på grundläggande frågor om genomförande av den allmänna likabehandlingslagen i företag.

Antidiskrimineringsbyrån kan kontaktas enligt följande:

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Tfn: (+49)(0)30 18 555 - 1855

E-postadress för rådgivning: beratung@ads.bund.de
E-postadress för allmänna frågor: poststelle@ads.bund.de
Webbplats: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Federala ombudsmannen för dataskydd och informationsfrihet (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit)

Federala ombudsmannen för dataskydd och informationsfrihet är en autonom och oberoende tillsynsmyndighet för dataskydd på förbundsnivå. Uppdragen finns fastställs i artikel 57 i EU:s allmänna dataskyddsförordning och i artikel 14 i förbundsdataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz). Huvuduppdragen är följande:

 • Övervaka och genomföra EU:s allmänna dataskyddsförordning, förbundsdataskyddslagen och andra bestämmelser om dataskydd.
 • Öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om risker, bestämmelser, garantier och rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter.
 • Tillhandahålla rådgivning om rättsliga och administrativa dataskyddsåtgärder till förbundsdagen och den övre kammaren, förbundsrådet (Bundesrat), förbundsregeringen samt andra institutioner och utskott.
 • Öka medvetenheten hos personuppgiftsansvariga och ge dem råd inom deras ansvarsområde avseende deras skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen, förbundsdataskyddslagen och andra bestämmelser om dataskydd.
 • Hantera klagomål från registrerade eller från dataskyddsföreningar.
 • Samarbeta med andra tillsynsmyndigheter i Tyskland och EU, utbyta information och tillhandahålla ömsesidigt stöd.
 • Genomföra utredningar och kontroller.
 • Bidra till Europeiska dataskyddsstyrelsens arbete.

Federala ombudsmannen för dataskydd och informationsfrihet får även avge yttranden till förbundsdagen eller något av dess utskott, förbundsrådet, förbundsregeringen, andra organ och byråer samt allmänheten. På begäran av förbundsdagen, ett av dess utskott eller förbundsregeringen granskar denna federala ombudsman också all information om uppgiftsskyddsprocesser inom förbundsregeringens offentliga myndigheter.

Enligt artikel 77 i EU:s allmänna dataskyddsförordning eller – inom ramen för dataskyddsdirektivet för brottsbekämpning 2016/680 – artikel 60 i förbundsdataskyddslagen ska registrerade ha rätt att lämna in ett klagomål till denna federala ombudsman om de anser att ett organ som lyder under dennes tillsyn har kränkt deras rättigheter.

Du kan kontakta federala ombudsmannen för dataskydd och informationsfrihet enligt följande:

Graurheindorferstraße 153
53117 Bonn

Tfn: (+49) (0) 228 997799 – 0
Fax: (+49) (0) 228 997799 – 5550

E-post: poststelle@bfdi.bund.de
Webbplats: http://www.bfdi.bund.de

Det finns även onlineformulär för att kontakta federala ombudsmannen för dataskydd och informationsfrihet, lämna in ett klagomål eller rapportera personuppgiftsincidenter.

Kontaktuppgifter till delstaternas dataskyddsombud inom offentliga och icke-offentliga områden, tv- och radioföretag, kyrkor samt dataskyddsombud i EU-länder och andra länder finns på webbplatsen för federala ombudsmannen för dataskydd och informationsfrihet.

Senaste uppdatering: 17/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.