Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Grundläggande rättigheter

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Nationella domstolar

Ombudsmannen

Nationella människorättsorganisationer

Nationella domstolar

I Grekland finns det ingen särskild behörig domstol att vända sig till vid en påstådd överträdelse av grundläggande rättigheter. Beroende på ärendets natur kan man dock vända sig till de domstolar som handlägger tvistemål, brottmål respektive förvaltningsmål.

Huruvida en grundläggande rättighet åsidosatts bedöms utifrån den nationella lagstiftningens materiella regler. Förfarandet som sedan följer vid behörig domstol (för tvistemål, brottmål eller förvaltningsmål) regleras av landets processrättsliga lagstiftning på respektive område.

Förfarandet utmynnar i ett avgörande som antingen innebär avslag eller omedelbart kan verkställas (förutsatt att det vunnit laga kraft).

Tvistemåls- och brottmålsdomstolar

Förvaltningsdomstolar

Särskilda människorättsorganisationer

Nationella kommittén för mänskliga rättigheter

Neofitou Vamva 6
10674 Aten, Grekland

Nationella kommittén för mänskliga rättigheter inrättades nyligen i enlighet med Parisprinciperna som en organisation med uppgift att bistå regeringen med rådgivning i frågor som rör mänskliga rättigheter. Den består av medlemmar som utsetts av 32 olika organ (oberoende myndigheter, universitetsfakulteter, fackföreningar, icke-statliga organisationer, politiska partier och ministerier).

Kommitténs uppgift är att fortlöpande vägleda statliga myndigheter om behovet av att upprätthålla de mänskliga rättigheterna för var och en som uppehåller sig inom Greklands territorium.

Enligt lagen om inrättandet av kommittén (lag nr 2667/1998 i dess ändrade lydelse) har kommittén följande praktiska uppgifter:

a) Granska frågor rörande skyddet av mänskliga rättigheter som väcks av regeringen eller parlamentets ordförandekonferens eller som tas upp av parlamentsledamöter eller icke-statliga organisationer.

b) Lämna rekommendationer och förslag, genomföra studier samt lägga fram rapporter och avge yttranden om lagstiftning, administrativa beslut eller andra åtgärder som främjar de mänskliga rättigheterna.

c) Ta initiativ till att medvetandegöra allmänheten och massmedia om frågor som rör mänskliga rättigheter.

d) Ta initiativ till att vårda respekten för mänskliga rättigheter inom undervisningsväsendet.

e) Upprätthålla ständig kontakt och ständigt samarbete med internationella organisationer, motsvarande organ i andra länder samt nationella eller internationella icke-statliga organisationer.

f) Yttra sig om rapporter som landet avser att lägga fram för internationella organisationer när det gäller skyddet av mänskliga rättigheter.

g) Offentliggöra kommitténs ståndpunkter på alla lämpliga sätt.

h) Ta fram en årsrapport om skyddet av mänskliga rättigheter.

i) Organisera ett dokumentationscentrum för mänskliga rättigheter.

j) Granska hur grekisk rätt i fråga om mänskliga rättigheter överensstämmer med internationella regler på området och vid behov lämna relevanta synpunkter till behöriga myndigheter.

Icke-statliga organisationer

Det finns också en rad icke-statliga organisationer som man kan vända sig till för att få hjälp om ens grundläggande rättigheter har kränks. Ansvarig myndighet för icke-statliga organisationer är utrikesministeriet:

http://www.mfa.gr/

Ombudsmannen

Ombudsmannen är enligt konstitutionen en självständig myndighet. Den inrättades genom lag nr 2477/97 och inledde sin verksamhet den 1 oktober 1998. Verksamheten regleras rättsligt av lag nr 3094/03. Dess tjänster är gratis.

Ombudsmannen granskar myndigheters beslut eller eventuella underlåtenhet att vidta åtgärder i strid med fysiska eller juridiska personers rättigheter eller legitima intressen.

Den som vänder sig till ombudsmannen måste först ha kontaktat den offentliga myndighet som ärendet gäller. Det är bara om denna kontakt inte lett till någon lösning av problemet som man får vända sig till ombudsmannen.

Ombudsmannen har till uppgift att medla mellan medborgare och offentliga myndigheter, försvara medborgarnas rättigheter, bekämpa dålig förvaltning och se till att lagstiftningen efterlevs.

Som medlare lämnar ombudsmannen råd och förslag till offentliga myndigheter. Ombudsmannen kan inte besluta om påföljder eller ogiltigförklara rättsstridiga administrativa åtgärder.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Athens, Greece

Särskilda människorättsorganisationer

  • Barnombudsmannen

Ombudsmannen (se ovan) granskar också fall där offentliga myndigheter eller enskilda individer har vidtagit åtgärder eller underlåtit att vidta åtgärder i strid med barns rättigheter.

För att skydda barns rättigheter ansvarar ombudsmannen även för fall där individer, fysiska eller juridiska personer har vidtagit åtgärder i strid med barns rättigheter.

  • Organisationer som främjar principen om likabehandling

I. Genom lag nr 3304/2005 införlivades rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 och direktiv 2000/78/ΕG av den 27 november 2000 i grekisk lagstiftning. I lagen föreskrivs att principen om likabehandling ska tillämpas av ombudsmannen, kommittén för likabehandling och arbetsinspektionen (SEPE). Där fastställs också dessa organs befogenheter.

Mer specifikt innebär detta följande:

  1. Om offentliga myndigheter bryter mot principen om likabehandling är det ombudsmannens ansvar att ingripa för att upprätthålla denna princip. Som offentliga myndigheter betraktas de som förtecknas i artikel 3 första stycket i lag 3094/2003 om ombudsmannen och andra föreskrifter (FEK I:10/2003).
  2. Om andra än ovannämnda fysiska eller juridiska personer bryter mot principen om likabehandling, ska kommittén för likabehandling vara behörigt organ, utom på arbetslivsområdet.
  3. På just arbetslivsområdet ska arbetsinspektionen (SEPE) vara behörigt organ, om andra än ovannämnda fysiska eller juridiska personer (fall 1) bryter mot principen om likabehandling.

ΙΙ. Ett totalt förbud mot direkt eller indirekt ojämlik behandling föreskrivs i lag nr 3896/2010 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet och införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 samt andra relevanta bestämmelser (FEK I:207, 8.12.2010).

Syftet med denna lag är att säkerställa att principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet tillämpas när det gäller följande: a) Tillträde till arbetslivet, inklusive fortbildning och yrkesutbildning, b) anställningsavtal och anställningsvillkor, inklusive ersättningar, och c) socialförsäkringar, i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG.

Vid tillämpningen av gällande lagstiftning ansvarar ombudsmannen för att övervaka efterlevnaden och främja genomförandet av principen om lika möjligheter för och likabehandling av kvinnor och män (artikel 25).

  • Myndigheten för personuppgiftsskydd

Myndigheten för personuppgiftsskydd är ett oberoende organ som inrättades genom lag 2472/1997, varigenom direktiv 95/46/EG införlivades i grekisk lagstiftning.

Dess uppgift är att värna om individers rättigheter och rätten till personlig integritet i enlighet med lag 2472/1997 och 3471/2006.

Myndighetens främsta mål är att skydda den enskilde från olaglig behandling av dennes personuppgifter men även att bistå vederbörande i situationer då hans eller hennes personliga integritet har kränkts i något avseende.

Myndigheten ska också vägleda och hjälpa registeransvariga att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter, med beaktande av behovet av nya tjänster i det grekiska samhället samt den samtida utbredningen av digital kommunikation och digitala nät.

Κifissias 1-3
11523 Athens, Greece

Administrativa undersökningar

Myndigheten för personuppgiftsskydd genomför på eget initiativ eller efter anmälan administrativa undersökningar av register, inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Undersökningarna genomförs av befullmäktigade tjänstemän från revisionsmyndigheten, som i viktiga ärenden även kan bistås av myndighetens egna tjänstemän. Som särskilda granskningstjänstemän har kontrollanterna rätt att få tillgång till alla register, utan att hindras av någon sekretess.

Vid undersökningen granskas i första hand om det berörda organet uppfyller kraven i lagarna 2472/97 respektive 3471/2006 (anmälan, information, andra skyldigheter i förekommande fall samt styrkande underlag). Därefter granskas IT-systemet, inbegripet systemets grundläggande egenskaper och säkerhetsnivån (som säkerställs genom organisatoriska och tekniska åtgärder som den registeransvarige har vidtagit för att skydda uppgifterna) i enlighet med artiklarna 6 och 10 i lag 2472/1997. Slutsatserna från undersökningen presenteras i en rapport som läggs fram för myndigheten för personuppgiftsskydd.

Myndigheten utövar självständig tillsyn över den nationella delen av Schengens informationssystem, i enlighet med artikel 114.1 i Schengenavtalets tillämpningskonvention (lag 2514/1997, FEK I:140). Vidare har den de befogenheter som nationell tillsynsmyndighet som föreskrivs i artikel 23 i Europolkonventionen (lag 2605/1998, FEK I:88) samt tillsynsbefogenheter enligt artikel 17 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (lag 2706/1999, FEK I:77). Den har också tillsynsbefogenheter som följer av andra internationella överenskommelser.

Handläggning av klagomål, anmälningar och frågor

Myndigheten för personuppgiftsskydd handlägger klagomål och frågor rörande lagstiftningens tillämpning och skyddet av sökandes rättigheter i fall där det skett en kränkning vid behandling av personuppgifter. I samband med detta utfärdar den också relevanta beslut. Vidare beslutar myndigheten om administrativa påföljder mot registeransvariga – eller deras företrädare – om dessa har brutit mot sina förpliktelser enligt lag 2472/97. Detta gäller också varje annan bestämmelse som rör skyddet av enskilda personer i samband med behandling av personuppgifter. Slutligen kan myndigheten anmäla lagöverträdelser till behöriga förvaltningsmyndigheter och rättsliga organ.

  • Andra särskilda organ

EPANODOS är en icke vinstdrivande organisation, med justitieministeriet som tillsynsorgan.

Den har till huvuduppgift att bidra till att personer som varit frihetsberövade kan återintegreras i samhället, särskilt genom yrkesutbildning och främjande av sysselsättning, rådgivning och psykosocialt stöd samt inrättande och utveckling av lämpliga stödstrukturer.

Derigny 28-30 & Tritis Septemvriou
Victoria Square, 10434 Athens, Greece

Senaste uppdatering: 17/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.