Nationella domstolar och icke-rättsliga organ

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Nationella domstolar

I Grekland finns det ingen särskild behörig domstol att vända sig till vid ett brott mot grundläggande rättigheter. Beroende på ärendets natur kan man dock vända sig till de domstolar som handlägger tvistemål, brottmål respektive förvaltningsmål.

Huruvida en grundläggande rättighet åsidosatts bedöms utifrån den nationella lagstiftningens materiella regler. Förfarandet som sedan följer vid behörig domstol (för tvistemål, brottmål eller förvaltningsmål) regleras av landets processrättsliga lagstiftning på respektive område.

Förfarandet utmynnar i ett avgörande som antingen innebär avslag eller omedelbart kan verkställas (förutsatt att det vunnit laga kraft).

Särskilda organ för mänskliga rättigheter

Grekiska nationella kommissariatet för mänskliga rättigheter

Neofitou Vamva 6
10674 Aten, Grekland

Nationella kommissariatet för mänskliga rättigheter inrättades nyligen i enlighet med FN:s regler och Parisprinciperna som ett oberoende organ med uppgift att bistå regeringen med rådgivning i frågor som rör mänskliga rättigheter. Den består av medlemmar som utsetts av 32 olika organ (oberoende myndigheter, universitetsfakulteter, fackföreningar, icke-statliga organisationer, politiska partier och ministerier).

Kommissionens uppgift är att fortlöpande skicka signaler till alla myndigheter om behovet av ett välfungerande skydd av de mänskliga rättigheterna för var och en som uppehåller sig inom Greklands territorium.

Enligt lagen om inrättandet av kommissionen (lag nr 2667/1998 i dess ändrade lydelse) har kommissionen följande praktiska uppgifter:

 1. Granska frågor rörande skyddet av mänskliga rättigheter som väcks av regeringen eller parlamentets ordförandekonferens eller som tas upp av parlamentsledamöter eller icke-statliga organisationer.
 2. Lämna rekommendationer och förslag, genomföra studier samt lägga fram rapporter och avge yttranden om lagstiftning, administrativa beslut eller andra åtgärder som bidrar till att skydda de mänskliga rättigheterna.
 3. Ta initiativ till att medvetandegöra allmänheten och massmedia om frågor som rör mänskliga rättigheter.
 4. Ta initiativ till att vårda respekten för mänskliga rättigheter inom undervisningsväsendet.
 5. Upprätthålla ständig kontakt och ständigt samarbete med internationella organisationer, liknande organ i andra länder samt nationella eller internationella icke-statliga organisationer.
 6. Yttra sig om rapporter som landet avser att lägga fram för internationella organisationer när det gäller skyddet av mänskliga rättigheter.
 7. Offentliggöra kommitténs ståndpunkter på alla lämpliga sätt.
 8. Förbereda en årlig rapport om skydd av de mänskliga rättigheterna.
 9. Organisera ett dokumentationscentrum för mänskliga rättigheter.
 10. Granska hur grekisk lagstiftning i fråga om mänskliga rättigheter överensstämmer med internationell lagstiftning på området och lämna relevanta synpunkter till behöriga myndigheter.

Ombudsmannen

Ombudsmannen är enligt konstitutionen en självständig myndighet. Ombudsmannen inrättades genom lag nr 2477/97 verksamheten inleddes den 1 oktober 1998. Verksamheten regleras rättsligt av lag nr 3094/03. Dess tjänster är gratis.

Ombudsmannen granskar myndigheters beslut eller offentliga organs försummelser eller åtgärder som bryter mot fysiska eller juridiska personers rättigheter eller legitima intressen.

Den som vänder sig till ombudsmannen måste först ha kontaktat den offentliga myndighet som ärendet gäller. Det är bara om denna kontakt inte lett till någon lösning av problemet som medborgaren får inge klagomål till ombudsmannen.

Ombudsmannen har till uppgift att medla mellan medborgare och offentliga myndigheter, försvara medborgarnas rättigheter, bekämpa administrativa missförhållanden och se till att lagstiftningen efterlevs.

Som medlare lämnar ombudsmannen råd och förslag till offentliga myndigheter. Ombudsmannen kan inte besluta om påföljder eller ogiltigförklara rättsstridiga administrativa åtgärder.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Aten, Grekland

Särskilda människorättsorganisationer

Ombudsmannen i ärenden som rör barns rättigheter

Ombudsmannen (se ovan) granskar också fall där offentliga myndigheter eller enskilda individer har vidtagit åtgärder eller underlåtit att vidta åtgärder i strid med barns rättigheter.

För att skydda barns rättigheter ansvarar ombudsmannen även för fall där individer, fysiska eller juridiska personer, har vidtagit åtgärder som kränker barns rättigheter.

Organ som har officiellt ansvar för att främja jämställdhetsprincipen

I. Genom lag nr 3304/2005 införlivades rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 och direktiv 2000/78/ΕG av den 27 november 2000 i grekisk lagstiftning. Enligt lagen utnämns ombudsmannen, kommittén för likabehandling och arbetsinspektionen (SEPE) som organ för främjande av likabehandling och vart och ett av deras ansvarsområden definieras.

Närmare bestämt följande:

 1. Om myndigheter bryter mot principen om likabehandling är det ombudsmannens ansvar att ingripa för att upprätthålla denna princip. Som myndigheter betraktas de som förtecknas i artikel 3.1 i lag 3094/2003 om ombudsmannen och andra föreskrifter (FEK (Greklands officiella kungörelseorgan):10/2003).
 2. Om andra än ovannämnda fysiska eller juridiska personer bryter mot principen om likabehandling, ska kommittén för likabehandling vara behörigt organ, utom på arbetslivsområdet.
 3. På just arbetslivsområdet ska arbetsinspektionen (SEPE) vara behörigt organ, om andra än ovannämnda fysiska eller juridiska personer (fall 1) bryter mot principen om likabehandling.

ΙΙ. Ett totalt förbud mot direkt eller indirekt ojämlik behandling föreskrivs i lag nr 3896/2010 «om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet och införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 samt andra relevanta bestämmelser» (FEK I:207, 8.12.2010).

Syftet med denna lag är att säkerställa att principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet tillämpas när det gäller följande:

 1. Tillträde till arbetslivet, inklusive fortbildning och yrkesutbildning,
 2. anställningsavtal och anställningsvillkor, inklusive ersättningar, och
 3. socialförsäkringar, i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG.

Vid tillämpningen av gällande lagstiftning ansvarar ombudsmannen för att övervaka efterlevnaden och främja genomförandet av principen om lika möjligheter för och likabehandling av kvinnor och män (artikel 25 i lag nr 3896/2010).

Grekiska dataskyddsmyndigheten (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Grekiska dataskyddsmyndigheten är ett oberoende organ som inrättades enligt lag 2472/1997, varigenom direktiv 95/46/EG införlivades i grekisk lagstiftning.

Myndigheten är ansvarig för att skydda individers rätt till personlig integritet i Grekland, enligt lagarna nr 2472/1997 och 3471/2006.

Dataskyddsmyndighetens huvudsyfte är att skydda medborgarna från olaglig behandling av deras personuppgifter men även att bistå dem i situationer då deras personliga integritet har kränkts i något avseende.

Myndigheten ska också vägleda och hjälpa personuppgiftsansvariga att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter, med beaktande av behovet av nya tjänster i det grekiska samhället samt den samtida utbredningen av digital kommunikation och digitala nät.

Den genomför på eget initiativ eller efter anmälan administrativa undersökningar av register, inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Undersökningarna genomförs av befullmäktigade tjänstemän från inspektionsmyndigheten (Τμήματος των Ελεγκτών), som i viktiga ärenden även kan bistås av datamyndighetens egna tjänstemän. De som genomför undersökningarna, exempelvis särskilda granskningstjänstemän, har rätt att få tillgång till alla register, utan att hindras av någon sekretess.

Vid undersökningen kontrolleras i första hand om det berörda organet uppfyller kraven i lagarna 2472/97 respektive 3471/2006 (anmälan, information, andra skyldigheter i förekommande fall samt styrkande underlag). Därefter görs en kontroll av it-systemet, såsom systemets grundläggande egenskaper, vilken typ av uppgifter det rör sig och säkerhetsnivån (som säkerställs genom organisatoriska och tekniska åtgärder som den personuppgiftsansvarige har vidtagit för att skydda uppgifterna) i enlighet med artiklarna 6 och 10 i lag 2472/1997. När undersökningen är slutförd görs en rapport som skickas till den grekiska dataskyddsmyndigheten.

Myndigheten utövar självständig tillsyn över den nationella delen av Schengens informationssystem, i enlighet med artikel 114.1 i Schengenavtalets tillämpningskonvention (lag 2514/1997, FEK I:140). Vidare har den de befogenheter som nationell tillsynsmyndighet som föreskrivs i artikel 23 i Europolkonventionen (lag 2605/1998, FEK I:88) samt tillsynsbefogenheter enligt artikel 17 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (lag 2706/1999, FEK I:77). Den har också tillsynsbefogenheter som följer av andra internationella överenskommelser.

Dataskyddsmyndigheten granskar klagomål och frågor rörande lagstiftningens tillämpning och skyddet av sökandes rättigheter i fall där det skett en överträdelse vid behandling av personuppgifter. I samband med detta utfärdar den också relevanta beslut. Vidare beslutar myndigheten om administrativa påföljder mot personuppgiftsansvariga, eller eventuella företrädare, i fall där de har brutit mot sina förpliktelser enligt lag 2472/97. Detta gäller också alla andra regler som rör skyddet av enskilda personer i samband med behandling av personuppgifter. Slutligen kan myndigheten anmäla överträdelser mot dataskyddslagstiftningen till behöriga förvaltningsmyndigheter och rättsliga organ.

Κifissias 1-3
11523 Aten, Grekland

Viktiga länkar

Grekiska nationella kommissariatet för mänskliga rättigheter

Grekiska dataskyddsmyndigheten

Grekiska ombudsmannen

Senaste uppdatering: 12/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.