Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Grundläggande rättigheter

Irland

Innehåll inlagt av
Irland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Nationella människorättsinstitut

Ombudsman

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Nationella människorättsinstitut

Irländska kommittén för mänskliga rättigheter och jämställdhet

Adress:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Tfn: + 353 (0) 1 8589601
Fax: + 353 (0) 1 8589609
E-post: info@ihrec.ie

Den irländska kommittén för mänskliga rättigheter och jämställdhetsmyndigheten slogs 2013 samman till den irländska kommittén för mänskliga rättigheter och jämställdhet (IHREC). IHREC är ett fristående organ som regleras i lag. Kommittén har till syfte att skydda och främja mänskliga rättigheter och jämställdhet och stimulera framväxten av en kultur i Irland med respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och förståelse mellan olika kulturer.

Kommittén har till uppgift att

 • skydda och främja mänskliga rättigheter och jämställdhet,
 • stimulera framväxten av en kultur i Irland med respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och förståelse mellan olika kulturer,
 • främja förståelsen för och öka medvetenheten om vikten av mänskliga rättigheter och jämställdhet i landet,
 • främja god praxis i förhållandet mellan olika kulturer, främja tolerans och acceptans för mångfald i landet och respekt för varje persons frihet och värdighet, samt
 • arbeta för att få människorättskränkningar, diskriminering och förbjudet beteende att upphöra.

Kommittén får även granska hur lämpliga och effektiva statens lagar och praxis är på människorätts- och jämställdhetsområdet. Kommittén får själv ta initiativ till en sådan granskning eller får, på en ministers begäran, undersöka ett lagförslag och yttra sig om eventuella konsekvenser för de mänskliga rättigheterna eller jämställdheten. Kommittén får även på eget initiativ eller på regeringens begäran utfärda rekommendationer om de åtgärder som kommittén anser bör vidtas för att stärka, skydda och upprätthålla de mänskliga rättigheterna och jämställdheten i Irland.

På det rättsområdet ska kommittén verka för att undanröja människorättsmissbruk, diskriminering och förbjudet beteende. IHREC kan även ansöka om att få delta som sakkunnig i de mål vid High Court eller Supreme Court (Högsta domstolen) som rör en persons mänskliga rättigheter eller rätt till likabehandling, och att delta som en sådan sakkunnig om ansökan beviljas (var och en av de ovannämnda domstolarna har rätt att bevilja en sådan ansökan).

IHREC ger även praktisk hjälp, inbegripet rättsligt bistånd, och hjälper personer att hävda sina rättigheter i enlighet med artikel 40. Enligt artikel 41 eller artikel 19 i 2003 års lag får IHREC väcka talan när kommittén anser att detta är lämpligt. IHREC har befogenhet att genomföra utredningar inom ramen för och i enlighet med artikel 35. Kommittén får även utarbeta och offentliggöra rapporter, på det sätt som den finner lämpligt, inbegripet rapporter om undersökningar som den har genomfört, sponsrat, beställt eller medverkat i.

IHREC strävar efter att möjliggöra förändring och kan sponsra, genomföra, beställa eller ge ekonomiskt stöd eller annat stöd till forsknings- och utbildningsverksamhet. IHREC får ge eller hjälpa till att ge utbildning i människorätts- och jämställdhetsfrågor. IHREC får på eget initiativ eller på ministerns begäran genomföra, sponsra eller beställa, eller ge ekonomiskt eller annat stöd till verksamhetsprogram och projekt som främjar migranters och andra minoriteters integration, likabehandling (inklusive jämställdhet mellan könen) och respekt för mångfald och kulturella olikheter. IHREC får granska den aktuella situationen på jämställdhetsområdet och utarbeta handlingsplaner eller i förekommande fall uppmana andra att göra detta.

Barnombudsmannen

Adress:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52–56 Great Strand Street
Dublin 1
Irland
https://www.oco.ie
E-post: ococomplaint@oco.ie

Uppgifter: Barnombudsmannen (The Ombudsman for Children’s Office) är ett oberoende lagstadgat organ som inrättades 2004 i syfte att främja och skydda barns och minderårigas rättigheter och välfärd i Irland. Det är ett nationellt människorättsinstitut i den mening som avses i FN:s s.k. Parisprinciper om nationella människorättsinstitut. Barnombudsmannens arbete vägleds av Irlands internationella förpliktelser när det gäller mänskliga rättigheter, särskilt de som följer av FN-konventionen om barns rättigheter.

Barnombudsmannen utför sitt uppdrag oberoende av andra myndigheter och ansvarar direkt inför parlamentet (Oireachtas).

Barnombudsmannens uppgifter anges i 2002 års lag om barnombudsmannen (Ombudsman for Children Act, 2002). De viktigaste uppgifterna är att

 • tillhandahålla en oberoende, opartisk och kostnadsfri mekanism för att undersöka klagomål från barn och unga, eller från vuxna på barns och ungas vägnar, rörande myndigheter, skolor eller sjukhus,
 • bistå regeringens ministrar i lagstiftningsfrågor och politik som rör barn,
 • uppmuntra offentliga organ att förbättra sina arbetsmetoder och förfaranden för att tillvarata barnens bästa,
 • belysa frågor som barn och ungdomar själva ser som viktiga, och
 • främja medvetenheten om frågor som rör barns rättigheter och välfärd och hur dessa rättigheter kan omsättas i praktiken.

När det gäller ombudsmannens handläggning av klagomål anges i 2002 års lag sådana typiska fel i myndighetsutövningen som kan leda till att ett klagomål tas upp och utreds. Preliminära undersökningar eller utredningar kan inledas antingen på grundval av ett klagomål som lämnas in till ombudsmannen eller på ombudsmannens eget initiativ.

Eftersom verkningarna av en åtgärd rörande ett barn måste bli föremål för undersökning av barnombudsmannen, och barn själva kan klaga till myndigheten, innehåller lagen särskilda bestämmelser som beaktar barns särskilda sårbarhet. Bestämmelserna innebär

 • en skyldighet att ta hänsyn till barnets bästa, och
 • en skyldighet att ta vederbörlig hänsyn till barnets önskemål.

Förfaranden: När ett klagomål inkommer till barnombudsmannen granskas det för att bedöma om det uppfyller de formella kraven och om saken är av sådan natur att det krävs påskyndad handläggning.

Barnombudsmannen försöker alltid att finna lokala lösningar på klagomål i ett så tidigt skede som möjligt och är skyldig att först ge det offentliga organ som klagomålet gäller tillfälle att bemöta den klagandes synpunkter.

Om ett klagomål uppfyller kraven för att tas upp till prövning inleds en preliminär granskning. Om barnombudsmannen efter denna granskning anser det motiverat kan han eller hon gå vidare med att pröva klagomålet mer ingående.

Närmare upplysningar om klagomålsförfarandet vid barnombudsmannen finns på https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Resultat: Efter slutförd utredning kan barnombudsmannens kontor på grundval av sina slutsatser utfärda rekommendationer till det offentliga organet, skolan eller sjukhuset i fråga. Rekommendationerna kan handla om att förbättra det aktuella barnets eller de aktuella barnens situation och/eller att göra större systematiska ändringar till förmån för barnets bästa.

Dessa rekommendationer är inte rättsligt bindande. En av de lagstadgade befogenheter som barnombudsmannens kontor har är dock att det kan överlämna en särskild rapport till parlamentet (Oireachtas) om det offentliga organet inte godtar barnombudsmannens rekommendationer.

Ombudsman

Adress:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
E-post: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Tfn: +353 (0) 1 639 5600

Typ av framställningar som behandlas

En person kan via ombudsmannen rikta klagomål mot

 • statliga myndigheter,
 • lokala myndigheter
 • Health Service Executive – HSE (hälso- och sjukvårdsmyndigheten),
 • organisationer, t.ex. välgörenhetsorganisationer och frivilligorganisationer, som tillhandahåller hälsovård och sociala tjänster på HSE:s vägnar,
 • postväsendet (An Post), och
 • alla offentliga organ som omfattas av 2005 års lag om funktionsnedsättning (Disability Act 2005), om den lagen är tillämplig.

Förfarande efter det att klagomålet har lämnats in

Det berörda offentliga organet kan uppmanas att lämna en rapport. Vid behov finns möjlighet att granska ärendeakter och protokoll samt förhöra tjänstemän. Ombudsmannen beslutar därefter om

 • ditt klagomål är befogat, och om
 • du har lidit skada till följd av det offentliga organets åtgärd eller beslut.

I de flesta fall hanteras klagomålen informellt. Ombudsmannen kan diskutera problemet direkt med det offentliga organet eller granska relevanta handlingar. I mer komplicerade fall kan det finnas behov av en ingående utredning. Det finns också ett internt överklagandeförfarande för klagande som är missnöjda med hur deras klagomål har hanterats.

Möjliga resultat av ett klagomålsförfarande

Om det framkommer att du har lidit skada till följd av ett offentligt organs orättvisa eller felaktiga åtgärder, och det offentliga organet inte har vidtagit rättelse, kan ombudsmannen rekommendera att så ska ske. Ombudsmannen kan, om han eller hon finner det lämpligt, uppmana organet att

 • ompröva sina åtgärder,
 • ändra sitt beslut, och/eller
 • erbjuda dig
  – en förklaring,
  – en ursäkt, och/eller
  – ekonomisk ersättning.

Om ombudsmannen kommer fram till att ditt klagomål inte kan vinna gehör kommer detta beslut att motiveras.

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Barnombudsman

Se Nationella människorättsinstitut ovan.

Jämställdhetsorgan

Jämställdhetsmyndigheten (Equality Authority)

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary,
Irland
Tfn: +353 505 24126
Fax: +353 505 22388
E-post: info@equality.ie

Jämställdhetsmyndigheten är ett halvstatligt organ som arbetar för att få bort olaglig diskriminering, främja lika möjligheter och informera allmänheten om jämställdhetslagstiftningen och vissa andra lagar.

Genom lagen om lika möjligheter i arbetslivet (Employment Equality Act 1998) och jämställdhetslagen (Equal Status Act 2000) förbjuds diskriminering i samband med anställning, yrkesutbildning, annonsering, kollektivavtal, tillhandahållande av varor och tjänster samt annat som allmänheten normalt sett ska ha tillgång till. Förbudet gäller diskriminering på nio olika, distinkta grunder, nämligen

 • kön,
 • civilstånd,
 • familjeställning,
 • ålder,
 • funktionsnedsättning,
 • ras,
 • sexuell läggning,
 • religiös åskådning, och
 • att tillhöra det s.k. resandefolket (Traveller Community).

Jämställdhetsmyndigheten har en egen rättstjänst som, om fallet är av strategisk betydelse, på eget initiativ kan tillhandahålla kostnadsfri rättshjälp till personer som ger in klagomål om diskriminering i enlighet med lagen om lika möjligheter i arbetslivet (1998) och jämställdhetslagen (2000). Sådan hjälp ges endast i en liten andel av alla fall, i enlighet med kriterier som har fastställts av jämställdhetsmyndighetens styrelse.

Jämställdhetsnämnden (Equality Tribunal)

3 Clonmel Street
Dublin 2
Irland
Tfn: +353 1 4774100
Fax: +353 1 4774141
E-post: info@equalitytribunal.ie
Webbplats: https://www.workplacerelations.ie

Jämställdhetsnämnden inrättades på grundval av 1998 års lag om jämställdhet i arbetslivet (Employment Equality Act 1998). Lagen ger en rättslig ram för jämställdhetsnämnden att medla och/eller undersöka påstådda fall av olaglig diskriminering i enlighet med lagens bestämmelser.  Olika lagändringar har skett sedan nämnden inrättades, och den har nu ett unikt ansvar för att medla och undersöka klagomål om olaglig diskriminering på grundval av följande lagstiftning:

 • Lagarna om jämställdhet i arbetslivet 1998–2008
 • Lagarna om lika ställning 2000–2008
 • Pensionslagarna 1990–2008.

En undersökning är ett rättegångsliknande förfarande som leds av en särskild tjänsteman (Tribunal Equality Officer). Denne bedömer inlagor från båda parter innan han/hon arrangerar en gemensam förhandling i syfte att kunna fatta ett beslut i ärendet. Undersökningarna bedrivs av särskilt utbildade tjänstemän som har vittgående befogenheter att bereda sig tillträde till lokaler och begära fram information i utredningssyfte. Besluten, som är bindande, offentliggörs.

Medlingen genomförs av en särskilt utbildad tjänsteman (Tribunal Equality Mediation Officer) som ska hjälpa tvistande parter att nå fram till en uppgörelse som båda parter kan godta. Uppgörelser som nåtts efter medling är bindande och konfidentiella.

Jämställdhetsnämndens behörighet är långtgående och omfattar klagomål rörande anställningsförhållanden, arbetsskadeersättningar, t.ex. pensioner, och lika rättigheter när det gäller tillgång till varor och tjänster. Det finns dock två undantag:

 • Krav med anknytning till registrerade klubbar och lokaler med utskänkningstillstånd handläggs av distriktsdomstolarna i enlighet med alkohollagstiftningen (Intoxicating Liquor Act 2003).
 • Personer med klagomål rörande könsdiskriminering i arbetslivet har också möjlighet att väcka talan om olaglig diskriminering vid Circuit Court.

Dataskyddsmyndighet

Dataskyddsombudsmannen (Office of the Data Protection Commissioner)

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Irland
https://www.dataprotection.ie

Dataskyddsombudsmannen ansvarar för att tillvarata enskildas rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen (Data Protection Acts 1988 and 2003) och se till att personuppgiftsansvariga rättar sig efter kraven på skydd för personuppgifter.

Enskilda som upplever att deras rättigheter kränks kan klaga till dataskyddsombudsmannen, som undersöker saken och vidtar de åtgärder som krävs för att finna en lösning. Privatpersoner kan skriva till dataskyddsombudsmannen och lämna uppgifter om den händelse som ligger bakom klagomålet. I sådana fall är det viktigt att tydligt ange vilken organisation eller individ klagomålet gäller. De klagande bör också beskriva vilka åtgärder de har vidtagit för att få den berörda organisationen att ta upp deras problem, och vilket bemötande de fått från organisationen. Kopior av eventuell korrespondens med organisationen samt annan dokumentation bör också tillhandahållas.  Dataskyddsombudsmannen tar därefter upp saken med organisationen i fråga.

Beroende på klagomålets natur kan det hända att dataskyddsombudsmannen först försöker finna en lösning som alla parter kan godta. I fall där en uppgörelse i godo inte är möjlig gör dataombudsmannen en fullständig utredning av alla omständigheter innan han fattar ett formellt beslut. När utredningen är avslutad skriver dataskyddsombudsmannen till parterna och meddelar sitt beslut. Vid klagomål rörande överträdelser av bestämmelserna om elektronisk kommunikation (SI 535 från 2003, i dess ändrande lydelse enligt SI 526 från 2008), kan ombudsmannen fatta beslut om åtal mot den berörda organisationen.

Andra specialiserade organ

i)         Enheten för bekämpning av människohandel (Anti-Human Trafficking Unit)

Department of Justice & Equality.
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Tfn:       +353 1 6028202
E-post:   AHTU@justice.ie

 • Enhet/avdelning inom institutionen som tar emot förfrågningar,
  Enheten för bekämpning av människohandel tar emot relevanta förfrågningar om information via e-postadressen AHTU@justice.ie .
  Information kan även erhållas från https://www.blueblindfold.ie.
 • Kortfattad beskrivning av vilken typ av framställningar som organisationen behandlar:
  Förfrågningar rörande information om människohandel i Irland.

ii)        Nämnden för överklaganden i asylärenden (Refugee Appeals Tribunal)

Refugee Appeals Tribunal,
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Uppgifter: Nämnden för överklagande i asylärenden (Refugee Appeals Tribunal), nedan kallad överklagandenämnden, är ett oberoende organ som prövar överklaganden av rekommendationer från asylmyndigheten (Office of the Refugee Applications Commissioner) om att inte bevilja en asylsökande flyktingstatus. Överklagandenämnden prövar också överklaganden av beslut som asylmyndigheten har fattat i enlighet med Dublin II-förordningen.

Förfaranden: Om du vill överklaga beslutet i ditt ärende ska du fylla i ett särskilt formulär (Notice of Appeal Form). Detta formulär finns som bilaga i det besked som asylmyndigheten översänder till sökanden när den beslutat att rekommendera avslag på en asylansökan. Formuläret kan också laddas ned från domstolens webbplats https://www.protectionappeals.ie.

Från och med den dag då asylmyndigheten meddelade sin rekommendation om avslag har du en viss tid på dig att överklaga. Denna period kan dock skifta beroende på vad asylmyndigheten har kommit fram till i ditt ärende. Du kan således ha 15, 10 eller 4 arbetsdagar på dig för att överklaga. Antalet dagar framgår av det besked som asylmyndigheten översänder till sökanden när den beslutat att rekommendera avslag på en asylansökan.

När du har fyllt i överklagandeformuläret ska du sända det till

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Fax: 00353 1 4748410

Försäkra dig om att spara kvittot på att formuläret har skickats/faxats.

Resultat: Om beslutet om avslag på din ansökan upphävs, innebär detta att ledamöterna i överklagandenämnden har rekommenderat att du ska beviljas flyktingstatus. Du underrättas skriftligen om beslutet. Ditt ärende kommer sedan att överlämnas till enheten för ministerbeslut (Ministerial Decisions Unit) vid justitie- och jämställdhetsministeriet.

Om beslutet om avslag på din ansökan fastställs, innebär detta att tribunalens ledamöter har rekommenderat att du inte ska beviljas flyktingstatus. Du underrättas skriftligen om beslutet. Ärendet överlämnas därefter till enheten för återsändande vid justitie- och jämställdhetsministeriet.

iii)       Ombudsman för klagomål mot polisen (Garda Síochána Ombudsman Commission)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Irland.
https://www.gardaombudsman.ie

Kortfattad beskrivning av vilken typ av framställningar som organisationen behandlar:

Ombudsmannen kan handlägga klagomål och hänskjutna ärenden rörande uppträdandet hos medlemmar av den irländska polisen, Garda Síochána. De vanligaste anklagelserna gäller myndighetsmissbruk, olämpligt uppträdande, övergrepp och försumlighet i tjänsten.
Vid hänskjutande av ärenden är det fråga om dödsfall eller allvarliga skador.

Ombudsmannen kan ta emot klagomål från allmänheten (men inte från tjänstgörande poliser) genom personlig anmälan vid en offentlig myndighet, elektroniskt, per telefon, postvägen, via polisstationerna eller personligen till en medlem av ombudsmannaorganisationen. Ombudsmannen kan också överta ärenden som har hänskjutits dit av högsta polismyndigheten (Commissioner of the Garda Síochána) rörande händelser som tyder på att en polis kan ha betett sig på ett sätt som lett till döden eller allvarlig skada för en person. Ombudsmannen kan också inleda en utredning på eget initiativ om det anses ligga i det allmännas intresse.

Kort beskrivning av klagomålsförfarandet:

När ett klagomål tas emot görs en bedömning av om det kan tas upp till prövning eller inte. Om det inte uppfyller kraven för prövning görs ingen vidare utredning.
Om ansökan uppfyller kraven och inga andra hinder föreligger kan man försöka nå en informell lösning, förutsatt att den klagande och den polistjänsteman som klagomålet gäller samtycker till detta. Annars kan ärendet utredas som en möjlig överträdelse av Garda Síochána Regulations 2007 (disciplinbestämmelser) eller av strafflagstiftningen. De berörda parterna har rätt att bli informerade om hur ett ärende fortskrider och om resultaten av en utredning.

Kort beskrivning av vad förfarandet kan leda till:

Ett klagomål kan anses inte uppfylla kraven för prövning.

En utredning kan när som helst läggas ner om ombudsmannen, på grund av information som erhållits efter det att beslut fattats om att pröva klagomålet, kommer fram till att klagomålet är grundlöst eller lämnats mot bättre vetande, anser att klagomålet bygger på oriktiga eller vilseledande uppgifter eller mot bakgrund av omständigheterna överlag bedömer att vidare utredning inte är nödvändig eller praktiskt möjlig.

En utredning kan leda till en påföljd för den berörda polistjänstemannen.

Utredningen kan således utmynna i ett disciplinförfarande med efterföljande disciplinära åtgärder.

Vidare kan det bli aktuellt att överlämna ärendet till den allmänna åklagarmyndigheten (Director of Public Prosecutions). Om åtal väcks kan saken komma att tas upp i domstol.

Senaste uppdatering: 13/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.