Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolar och icke-rättsliga organ

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Nationella domstolar

I Lettland prövas tvistemål, brottmål och förvaltningsmål av domstolar på tre nivåer – distrikts- eller stadsdomstolar (rajonu (pilsētu) tiesas), regionala domstolar (apgabaltiesas) och Högsta domstolen (Augstākā tiesa). Klicka här för en förteckning över domstolar.

Det finns också en författningsdomstol (Satversmes tiesa), som i enlighet med författningen och författningsdomstolen (Satversmes tiesas likums) prövar huruvida lagar och förordningar är förenliga med författningen. Den handlägger även andra ärenden i enlighet med vad lagen föreskriver.

I enlighet med lagen om domstolsväsendet (Likums ”Par tiesu varu”) har principerna och förfarandena för att pröva mål fastställts i lagen om författningsdomstolen, civilprocesslagen (Civilprocesa likums), straffprocesslagen (Kriminālprocesa likums), och förvaltningslagen (Administratīvā procesa likums). I dessa regleras ett ärendes gång, vilka beslut som ska fattas under och i slutet av ett förfarande och verkställighetsförfarandet.

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Ombudsmannen (Tiesībsarga birojs) bedriver sin verksamhet i enlighet med lagen om ombudsmannen (Tiesībsarga likums).

Varje person som anser att hans eller hennes eller någon annans mänskliga rättigheter har kränkts, eller att principerna om god förvaltning har åsidosatts, har rätt att inge ett skriftligt klagomål till ombudsmannen. Förfarandet för att ta emot och behandla klagomål regleras i lagen om ombudsmannen och förordningarna om behandling av klagomål (sūdzību izskatīšanas reglaments). Enligt dessa ska ombudsmannen, efter att ha tagit emot ett skriftligt klagomål, avgöra om klagomålet ska tas upp till behandling eller avvisas (klagomålet avvisas om det inte tillräckligt detaljerat beskriver den aktuella kränkningen eller faller utanför ombudsmannens behörighet). Ombudsmannen ska meddela klaganden sitt beslut. Ärendet måste behandlas inom tre månader. Ärendet avslutas antingen genom en uppgörelse mellan parterna eller i form av en rekommendation från ombudsmannen. Ombudsmannens rekommendationer är inte bindande.

I artikel 13.6 i lagen om ombudsmannen anges att ombudsmannen även får inleda undersökningar på eget initiativ.

Kontaktuppgifter till Lettlands ombudsman:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tfn: +371 67686768
Fax: 67244074

E-post: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Öppet för allmänheten varje dag kl. 9–16.

Besök måste bokas i förväg. Ingen avgift tas ut.

Barnombudsman

Ombudsmannen bedriver sin verksamhet i enlighet med lagen om ombudsmannen. I enlighet med artikel 652.2 i lagen om skydd av barns rättigheter (Bērnu tiesību aizsardzības likums) handlägger ombudsmannen även klagomål om kränkningar av barns rättigheter, särskilt kränkningar som begåtts av statliga eller lokala myndigheter eller deras anställda.

Kontaktuppgifter till Lettlands ombudsman:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tfn: +371 67686768
Fax: 67244074

E-post: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Öppet för allmänheten varje dag kl. 9–16.

Besök måste bokas i förväg. Ingen avgift tas ut.

Statliga inspektoratet för barns rättigheter (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) övervakar och kontrollerar efterlevnaden av lagar och förordningar om skydd av barns rättigheter, i enlighet med artikel 651 i lagen om skydd av barns rättigheter.

Kontaktuppgifter till inspektörer med uppgift att skydda barns rättigheter:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Tfn: +371 67359128, +371 67359133

Öppet för allmänheten måndagar kl. 13–18 och torsdagar kl. 8.30–14.

Klicka här för närmare information om ansökningar och klagomål i ärenden som rör barns rättigheter.

Jämställdhetsorgan

Ombudsmannen bedriver sin verksamhet i enlighet med lagen om ombudsmannen.

Kontaktuppgifter till Lettlands ombudsman:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Tfn: +371 67686768
Fax: 67244074

E-post: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Öppet för allmänheten varje dag kl. 9–16.

Besök måste bokas i förväg. Ingen avgift tas ut.

Dataskyddsmyndighet

Statliga datainspektoratet (Datu valsts inspekcija, DVI) fungerar som tillsynsmyndighet när det gäller skyddet av personuppgifter. Inspektoratet kontrollerar och övervakar att behandlingen av personuppgifter i Lettland uppfyller kraven i lagen om skydd av personuppgifter (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

Enligt artikel 5.3 i lagen om officiella ansökningar (Iesniegumu likums), som trädde i kraft den 1 januari 2008) och artikel 64 i förvaltningslagen (som trädde i kraft den 1 februari 2004) måste inspektoratet behandla en ansökan eller ett klagomål som ingetts till det och meddela ett beslut om ansökan eller klagomålet inom en månad från ingivandet. Denna tidsfrist kan förlängas om ytterligare upplysningar behövs för att behandla ansökan eller klagomålet.

Inspektoratet har befogenhet att utdöma påföljder för brott mot bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Besluten kan överklagas till domstol.

Kontaktuppgifter till statliga datainspektoratet:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Tfn: +371 67223131
E-post: info@dvi.gov.lv

Besök måste bokas i förväg.

Personalen är tillgänglig för telefonkonsultation varje vardag kl. 14–16.

Andra specialiserade organ

Det lettiska centrumet för mänskliga rättigheter (Latvijas cilvēktiesību centrs, LCC) är en oberoende icke-statlig organisation som arbetar med utbildning i människorättsfrågor, människorättsforskning och frågor som rör nationella relationer. Verksamhetsområdena innefattar social integration, tolerans och anti-diskriminering, slutna institutioner, juridisk rådgivning, skydd av psykiskt sjuka personers intressen och åtgärder för att förhindra att sådana personer diskrimineras, hatbrott samt asylsökande.

Kontaktuppgifter till det lettiska centrumet för mänskliga rättigheter:

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Lettland

Tfn: +371 67039290
Fax: +371 67039291

E-post: office@humanrights.org.lv

Övriga

Rättshjälpsmyndigheten (Juridiskās palīdzības administrācija, JPA) bedriver sin verksamhet i enlighet med lagen om rättshjälp (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), lagen om ersättning till brottsoffer (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) och regeringsförordning nr 869 av den 15 november 2005, i vilken rättshjälpsmyndighetens stadga (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums) fastställdes. Rättshjälpsmyndigheten granskar ansökningar om rättshjälp och avgör om de ska beviljas eller avslås, prövar krav på ersättning från staten och avgör om ersättning ska eller inte ska betalas ut, prövar ansökningar från enskilda om att beviljas status som rättshjälpsgivare och ingår avtal med rättshjälpsgivare och utför andra uppgifter i enlighet med ovannämnda lagar och förordningar.

Blanketten för att erhålla status som rättshjälpsgivare finns på myndighetens webbplats https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng, under avsnittet ”Juridiskās palīdzības sniedzējiem” [rättshjälpsgivare].

Rättshjälpsmyndighetens kontaktuppgifter:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Gratis tfn: + 371 680001801, tfn: +371 67514208
Fax: +37167514209

E-post: jpa@jpa.gov.lv

Föreningen för skyddat boende

Föreningen för skyddat boende [NVO ”Patvērums ’Drošā māja’”] bildades för att utveckla stödtjänster för personer som utsatts för människohandel och lagliga invandrare (inbegripet asylsökande, flyktingar och personer som beviljats status som alternativt skyddsbehövande). Föreningen tillvaratar den enskildes rätt till lämpligt stöd och skydd, främjar återanpassning och återintegrering av personer som utsatts för människohandel och bistår lagliga invandrare, genom att tillsammans med statliga och lokala institutioner och sociala och kristna organisationer i Lettland och på andra håll i världen utveckla interaktiva utbildnings- och samarbetsformer. I september 2010 erkändes föreningen som en allmännyttig organisation. Sedan 2007 har den haft rätt att tillhandahålla statligt finansierade tjänster för social återanpassning av personer som utsatts för människohandel.

Kontaktuppgifter:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Tfn: +371 67898343, +371 28612120

E-post: drosa.maja@gmail.com

Senaste uppdatering: 25/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.