Nationella domstolar och icke-rättsliga organ

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Domstolar

De grundläggande rättigheterna har fastställts i internationella texter som Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och FN-konventioner. På EU-rättens område har grundläggande rättigheter även fastställts i Luxemburgs författning och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

De grundläggande rättigheter som har fastställts i dessa texter kan åberopas vid alla nationella domstolar, dvs. brottmålsdomstolar, tvistemålsdomstolar, handelsdomstolar och förvaltningsdomstolar.

Notera att nationella domstolar, antingen brottmålsdomstolar eller tvistemålsdomstolar, eller i relevanta mål handelsdomstolar eller förvaltningsdomstolar, kan utdöma påföljder vid kränkningar av grundläggande rättigheter.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Ombudsman (Médiateur institutionnel)

Ombudsman

Ombudsmannen är knuten till parlamentet (Chambre des députés) och mottar inte instruktioner från någon annan myndighet vid utövandet av sitt ämbete.

Ombudsmannens uppgift är att ta emot klagomål från fysiska personer eller privata juridiska personer i ett ärende som berör dem och som rör myndighetsutövningen vid statliga och lokala myndigheter, och offentliga institutioner som staten eller lokala myndigheter ansvarar för, med undantag för deras industri-, finans- eller affärsverksamhet. I samband med detta kan ombudsmannen motta klagomål som direkt eller indirekt rör mänskliga rättigheter.

Varje fysisk person eller privat juridisk person som anser att en av de myndigheter som räknas upp i ovannämnda stycke inte har bedrivit sin verksamhet i enlighet med sitt uppdrag eller har överträtt gällande konventioner, lagar eller andra författningar får, genom ett skriftligt klagomål eller en muntlig utsaga till ombudsmannens sekretariat, begära att ärendet ska behandlas av ombudsmannen.

En person får endast inge ett klagomål till ombudsmannen efter att ha uttömt alla administrativa rättsmedel som kan tillgripas mot de berörda organen.

Att ett klagomål inges till ombudsmannen innebär inte att slutförandet av andra förfaranden skjuts upp, särskilt inte förfaranden vid behöriga domstolar.

Ombudsmannen kan inte ingripa i rättsliga förfaranden. Han eller hon kan inte heller ifrågasätta domskälen i ett domstolsavgörande. Om ett beslut som vunnit laga kraft inte har verkställts kan ombudsmannen dock besluta att det berörda organet ska följa beslutet inom en frist som ombudsmannen själv fastställer.

Klagomålet måste avse ett specifikt problem som berör den person som inger klagomålet. Klagomål får inte handla om hur förvaltningen rent allmänt fungerar.

Om ombudsmannen anser att ett klagomål kan behandlas underrättar ombudsmannen klaganden och berörd förvaltning. Ombudsmannen lägger fram alla rekommendationer beträffande den berörda tjänsteavdelningen och klaganden som ombudsmannen anser kommer att göra det möjligt för dem att göra upp i godo. Rekommendationerna kan inbegripa förslag till förbättringar av tjänsteavdelningens arbetsmetoder.

Om ombudsmannen i samband med ett klagomål som han eller hon mottar anser att det omtvistade beslutet ger upphov till en orättvisa kan ombudsmannen, i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser, komma med rekommendationer om hur klagandens situation kan lösas på ett rättvist sätt, och föreslå vilka ändringar som bör göras av de lagar eller bestämmelser som ligger till grund för beslutet.

Ombudsmannens beslut att inte följa upp ett klagomål kan inte överklagas i domstol.

Ombudsmannen

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Tfn +352 262 701 01
Fax +352 262 701 02

Webbplats: http://www.ombudsman.lu/
E-post: info@ombudsman.lu

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Rådgivande kommittén för mänskliga rättigheter (Commission consultative des droits de l’Homme)

Den rådgivande kommittén för mänskliga rättigheter (CCDH) är ett rådgivande regeringsorgan som ska främja och skydda mänskliga rättigheter i Luxemburg. Den förser regeringen med yttranden, studier, ståndpunktsdokument och egenhändigt upprättade rekommendationer i alla frågor av allmänt intresse som rör mänskliga rättigheter i Luxemburg. I sina yttranden uppmärksammar den regeringen på de åtgärder som den tror kan bidra till att skydda och främja mänskliga rättigheter. Premiärministern lägger fram kommitténs yttranden, studier, ståndpunktsdokument och rekommendationer för parlamentet.

CCDH är ett rent rådgivande regeringsorgan och har inte några beslutsbefogenheter.

CCDH är inte behörig att handlägga enskilda ärenden.

CCDH bedriver följande arbete:

 • Den undersöker fritt alla frågor som faller inom dess ansvarsområde, oavsett om de har hänskjutits från regeringen eller tagits upp av CCDH själv på grundval av ett förslag från en av dess medlemmar eller en enskild person eller organisation.
 • Den inhämtar uppgifter från enskilda och tar emot alla relevanta uppgifter och handlingar som krävs för att bedöma förhållanden som faller inom dess ansvarsområde.
 • Den informerar allmänheten, antingen direkt eller via pressen, framför allt genom offentliggörande av yttranden och rekommendationer.
 • Den för en dialog med andra organ, både juridiska och icke-juridiska, för att främja och skydda mänskliga rättigheter.

Rådgivande kommittén för mänskliga rättigheter

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tfn +352 262 028 52
Fax +352 262 028 55
Fax +352 262 028 55

Webbplats: https://ccdh.public.lu/
E-post: info@ccdh.public.lu

Barn- och ungdomsombudsmannen (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu))

Barn- och ungdomsombudsmannens uppgifter

I lagen av den 1 april 2020 om inrättande av barn- och ungdomsombudsmannen fastställs att denna myndighet har till uppgift att

 1. utreda klagomål om kränkningar av barns rättigheter och lämnar rekommendationer för att avhjälpa den rapporterade situationen,
 2. analysera systemen för att vid behov rekommendera anpassningar till de behöriga myndigheterna för att säkerställa bättre skydd och främjande av barns rättigheter på lång sikt,
 3. rapportera kränkningar av barns rättigheter till de behöriga myndigheterna,
 4. ge råd till fysiska eller juridiska personer om hur de kan tillvarata barns rättigheter,
 5. öka barns medvetenhet om deras rättigheter och allmänhetens medvetenhet om barns rättigheter,
 6. avge yttranden om alla lagar, lagförslag och utkast till storhertigliga förordningar som påverkar barns rättigheter,
 7. avge yttranden på begäran av regeringen eller parlamentet i alla frågor som rör barns rättigheter,

Ombudsmannens medarbetare utför sitt arbete utan att ingripa i pågående rättsprocesser.

Varje fysisk eller juridisk person får lämna in en skriftlig eller muntlig begäran om råd när det gäller barns rättigheter till barn- och ungdomsombudsmannen.

Barn- och ungdomsombudsmannens svar kan vara skriftligt eller muntligt, beroende på formen av begäran.

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tfn +352 261 231 24
Fax +352 261 231 25

Webbplats: http://ork.lu/index.php/en/

Centrumet för likabehandling (Centre pour l’égalité de traitement)

Centrumet för likabehandling, som är helt oberoende, ska främja, analysera och kontrollera att alla personer behandlas lika och inte diskrimineras på grund av ras, etniskt ursprung, kön, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning eller ålder.

I sitt arbete kan centrumet framför allt

 • lägga fram rapporter, utfärda yttranden och rekommendationer och genomföra studier i alla frågor som är kopplade till ovanstående diskrimineringsgrunder,
 • utarbeta och tillhandahålla all information eller dokumentation som kan vara användbar,
 • hjälpa personer som själva anser att de utsatts för diskriminering enligt artikel 1 i lagen om likabehandling av den 28 november 2006 genom att ge dem råd och vägledning om deras individuella rättigheter, lagstiftning, rättspraxis och medel för att utöva sina rättigheter.

All information om enskilda situationer eller ärenden inom ramen för detta arbete är konfidentiell. Centrumet får dock informera de behöriga rättsliga myndigheterna om att en person utsatts för diskriminering enligt artikel 1 i lagen om likabehandling av den 28 november 2006.

Centrumets medlemmar får under sitt arbete inte ingripa i pågående rättsprocesser.

Centrumets medlemmar har rätt att begära in alla former av uppgifter, bevis eller handlingar som de behöver för att utföra sitt arbete, med undantag av sådana som skyddas av läkarsekretess eller andra regler om tystnadsplikt.

Centrumet för likabehandling

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tfn +352 264 830 33
Fax +352 264 838 73

Webbplats: http://cet.lu/fr/
E-post: info@cet.lu

Nationella dataskyddskommissionen (Commission nationale pour la protection des données)

Nationella dataskyddskommissionen är en offentligrättslig myndighet. Den är fullständigt oberoende.

Dataskyddskommissionen överlämnar en gång om året en skriftlig rapport till regeringen.

Dataskyddskommissionen har till uppgift att

 • övervaka och kontrollera att behandlade uppgifter samlas in och används på ett lagenligt sätt, och informera de ansvariga för behandlingen av uppgifterna om deras skyldigheter,
 • se till att personers grundläggande fri- och rättigheter respekteras, särskilt rätten till personlig integritet, och upplysa allmänheten om de berörda personernas rättigheter,
 • ta emot och behandla klagomål och framställningar om att kommissionen ska kontrollera att behandlingen av uppgifterna sker på ett lagenligt sätt,
 • ge regeringen råd, antingen på regeringens begäran eller på kommissionens eget initiativ, om vilka konsekvenser utvecklingen inom uppgiftsbehandling och informationsteknik kan få för de grundläggande fri- och rättigheterna. För att kunna utföra denna uppgift får kommissionen göra studier, undersökningar eller expertbedömningar.

Dataskyddskommissionen ansvarar även för att säkerställa tillämpningen av den ändrade lagen av den 30 maj 2005 om skydd för den personliga integriteten inom sektorn för elektronisk kommunikation och genomförandebestämmelserna till denna.

Alla personer får, för egen räkning eller via sin advokat eller en vederbörligen bemyndigad fysisk eller juridisk person, inge en begäran till dataskyddskommissionen om att deras grundläggande fri- och rättigheter ska respekteras vid uppgiftsbehandling. Den berörda personen ska underrättas om hur hans eller hennes begäran följs upp.

En sådan begäran får framför allt inges till dataskyddskommissionen av en person som vill få bekräftat att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter har skett på ett lagenligt sätt, om vederbörandes åtkomst tidigare har nekats eller begränsats.

Dataskyddskommissionen informerar de rättsliga myndigheterna om alla överträdelser den får vetskap om.

Nationella dataskyddskommissionen

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tfn +352 26 10 60-1
Fax +352 26 10 60-29

Webbplats: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Nationella mottagningskontoret (Office national de l’accueil (ONA))

Nationella mottagningskontoret (ONA) inrättades genom lagen av den 4 december 2019. Bestämmelserna i den nya mottagningslagen trädde i kraft den 1 januari 2020.

ONA ersätter Luxemburgs mottagnings- och integrationskontor (Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI)), som inrättades genom den ändrade lagen av den 16 december 2008 om mottagande och integration av utlänningar i Storhertigdömet Luxemburg.

ONA:s uppgifter är att

 1. organisera mottagandet av personer som ansöker om internationellt skydd enligt definitionen i lagen av den 18 december 2015 om internationellt skydd och tillfälligt skydd,
 2. förvalta anläggningar för tillfälligt boende för personer som ansöker om internationellt skydd, flyktingar och personer som har rätt till subsidiärt skydd enligt definitionen i ovanstående lag av den 18 december 2015,
 3. samarbeta med andra organ för att inrätta och förvalta anläggningar för tillfälligt boende för personer som ansöker om internationellt skydd, flyktingar och personer som har rätt till subsidiärt skydd,
 4. samarbeta med behöriga myndigheter vid uppförandet och inredningen av anläggningar för tillfälligt boende för personer som ansöker om internationellt skydd, flyktingar och personer som har rätt till subsidiärt skydd.

ONA samarbetar med europeiska och internationella organ vid utförandet av dessa uppgifter.

I undantagsfall, som är vederbörligen motiverade av familjeskäl, humanitära skäl eller hälsoskäl, får ONA bevilja tillfälligt stöd till tredjelandsmedborgare, enligt definitionen i artikel 3 c i den ändrade lagen av den 29 augusti 2008 om fri rörlighet för personer och invandring, vilka inte är berättigade till befintligt stöd och bidrag.

Nationella mottagningskontoret (ONA)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tfn +352 247 857 00
Fax +352 247 857 20

Webbplats: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
E-post: info@olai.public.lu

Rätt till domstolsprövning

Rättsinformationstjänsten (Service d’accueil et d’information juridique)

Denna tjänst har inrättats vid domstolarna och lyder under riksåklagaren (procureur général d’Etat). Syftet är att besvara privatpersoners frågor och tillhandahålla allmän information om omfattningen av deras rättigheter, och vilka kanaler och medel de kan använda för att skydda dessa rättigheter.

Tjänsten har till uppgift att

 • besvara privatpersoners frågor och få dem att vända sig till lämplig avdelning, och ge dem den information och de tekniska resurser de behöver,
 • ge privatpersoner allmän information om omfattningen av deras rättigheter i förhållande till de problem som de har tagit upp, och om de kanaler och resurser de kan använda för att utöva dessa rättigheter,
 • lyssna till deras klagomål beträffande de problem som de har mött vid utövandet av sina rättigheter och föreslå hur de kan lösas.

Tjänsten ger endast muntlig information. Den ger inte några skriftliga råd.

Rättsinformationstjänsten – Luxemburg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 – Luxembourg

Tfn +352 475 981-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Rättsinformationstjänsten – Diekirch

Fredsdomstolen (Justice de paix)

Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch

Tfn +352 80 23 15

Rättshjälp

Rättshjälp kan beviljas i rättsliga och utomrättsliga förfaranden, vid tvistemål och mål som inte är tvistemål. Både käranden och svaranden kan beviljas rättshjälp. För att få rättshjälp måste sökandens inkomst vara otillräcklig, dvs. ge rätt till ersättning för social integration (revenu d’insertion sociale (Revis)). Det görs en bedömning av huruvida den person som behöver stöd saknar tillräckliga medel. Bedömningen grundas på sökandens inkomst och tillgångar och inkomst och tillgångar för andra personer i hushållet.

En person nekas rättshjälp om det är uppenbart att vederbörandes talan inte kan tas upp till sakprövning eller är ogrundad eller oriktig, eller om kostnaderna inte står i proportion till ändamålet med talan.

Rättshjälp nekas också om den som söker rättshjälp har rätt till ersättning från en tredje part, oavsett grund, för de kostnader som rättshjälpen är tänkt att täcka.

En person som får rättshjälp har rätt att företrädas av en advokat eller en person som utövar ett sådant juristyrke som målet, förfarandet eller verkställigheten kräver.

Advokatsamfundets ordförande (Bâtonnier de l’Ordre des avocats), eller den medlem i advokatsamfundets råd som ordföranden har utsett för den domkrets i vilken sökanden har hemvist, avgör huruvida rättshjälp ska beviljas eller inte. Om personen inte är bosatt i Luxemburg ska advokatsamfundets ordförande eller den medlem av advokatsamfundets råd som ordföranden har utsett för detta ändamål avgöra frågan.

Personer som saknar tillräckliga medel kan ansöka om rättshjälp hos ordföranden, antingen vid förhandlingen eller skriftligen.

Om en person som hålls i förvar av polisen hävdar att han eller hon har rätt till rättshjälp och begär sådan hjälp ska den advokat som biträder dem under den tid de hålls i förvar vidarebefordra deras begäran till ordföranden.

Webbplatshttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

För domkretsen Luxemburg

Ordföranden för Luxemburgs advokatsamfund
Rättshjälpstjänsten (Service de l’Assistance Judiciaire)
45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Tfn +352 46 72 72-1

För domkretsen Diekirch

Ordföranden för Diekirchs advokatsamfund
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Senaste uppdatering: 25/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.