På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Grundläggande rättigheter

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

Nationella domstolar

Nationella människorättsinstitut

Ombudsman

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Övriga

Nationella domstolar

1. Her Majesty’s Courts & Tribunals Service (brittiska domstolsverket)

Her Majesty's Courts & Tribunals Service (brittiska domstolsverket) ansvarar för förvaltningen av straff-, civil- och familjedomstolar i England och Wales samt ej decentraliserade domstolar i Skottland och Nordirland. Myndigheten sörjer för att rättssystemet fungerar rättvist, effektivt och ändamålsenligt, på grundval av en oberoende domarkår.

Domstolsverket ska se till att alla medborgare har möjlighet att inom skälig tid få tillgång till rättslig prövning utifrån sina behov, oavsett om de är brottsoffer, vittnen till brott, tilltalade i brottmål, skuldsatta konsumenter, utsatta barn, företag i affärstvister eller enskilda som hävdar sina rättigheter som anställda eller klagar på myndighetsbeslut.

Kontaktuppgifter finner du på http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Kontaktuppgifter finner du på http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Nordirlands domstolsverk)

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Nordirlands domstolsverk) är en avdelning inom det nordirländska justitieministeriet. Myndigheten ger administrativt stöd till domstolarna i Nordirland, dvs. Court of Appeal, High Court, Crown Court, County Court, Magistrates’ Court och Coroner’s Court. Den ger också administrativt stöd till tribunaler (tribunals) och ser till att domstolsavgöranden verkställs genom byrån för verkställighet av domar (Enforcement of Judgments Office).

Webbplats: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Kontaktuppgifter: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Kompletterande information

Civilrättsliga förfaranden

Förfarandena i Nordirland liknar förfarandena i England och Wales. Förfaranden vid High Court inleds med en särskild stämningsansökan (writ), och förfarandena vid County Court inleds med en likadan stämningsansökan i ordinära tvistemålsförfaranden (civil bill) eller med en småmålsansökan. Dessa måste delges svaranden, som har rätt att inkomma med svaromål. Avgöranden från tvistemålsdomstolarna görs verkställbara genom ett centraliserat förfarande som sköts av byrån för verkställighet av domar (Enforcement of Judgments Office).

Rättshjälp

 1. I samtliga tre jurisdiktioner i Storbritannien finns omfattande system som gör det möjligt för en person som behöver juridisk rådgivning eller ett rättegångsombud att erhålla ekonomiskt stöd för detta ändamål ur offentliga medel. Dessa rättshjälpssystem (legal aid) är grundläggande för att den enskilde individen ska kunna omsätta sina lagstadgade rättigheter i praktiken. Rättshjälp är avsedd för personer med små till måttliga inkomster och kan beviljas antingen kostnadsfritt, eller med förbehåll för att den enskilde själv står för en del av beloppet. Om rättshjälp beviljas genomförs rättegången på normalt sätt, med den avvikelsen att inga pengar utbyts mellan den enskilde och dennes advokat. Alla betalningar görs via rättshjälpsfonden.
 2. I Nordirland ligger ansvaret för beviljande av rättshjälp på Northern Ireland Legal Services Commission (rättshjälpsmyndighet). I de flesta tvistemål eller brottmål avgörs möjligheterna till rättshjälp genom behovsprövning.
 3. Om en person anser att hans eller hennes rättigheter enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har kränkts och vill väcka talan vid Europadomstolen, finns det ett antal olika system för att förse vederbörande med juridisk rådgivning och hjälp. Enligt rättshjälpssystemet kan en person få hjälp av en erfaren advokat eller juridisk rådgivare under de inledande delarna av det rättsliga förfarandet. Om Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg beslutar att ta upp ett fall till prövning har käranden möjlighet att få ekonomiskt stöd direkt från Strasbourg. Avgörande för att sådant stöd ska beviljas är att sökanden skulle haft rätt till inhemsk rättshjälp vid en eventuell rättegång i hemlandet.
 4. I flera tätortsområden finns juridiska centrum som tillhandahåller juridisk rådgivning och advokathjälp som, beroende på den sökandes ekonomiska tillgångar, kan vara gratis. De juridiska centrumen, som finansieras via olika källor (inte sällan lokala myndigheter), anställer ofta heltidsanställda advokater, men många använder sig även av community workers (en form av socialrådgivare). En stor del av deras tid går åt till frågor om bostad, anställning, social trygghet och invandring. Kostnadsfri rådgivning finns även att tillgå vid Citizens Advice-kontoren, vid konsument- och bostadsrådgivningscentrum och vid specialiserade rådgivningscentrum som drivs av olika frivilligorganisationer. Organisationerna Refugee Legal Centre och Immigration Advisory Service, som både finansieras av staten, tillhandahåller gratis rådgivning och stöd till asylsökande, och Immigration Advisory Service tillhandahåller gratis rådgivning och stöd till personer som har rätt att överklaga beslut i asylärenden.

Brottsoffer

 1. Domstolarna kan besluta att en gärningsman, efter att ha fällts till ansvar för brott, ska betala ersättning till offret för personskada, ekonomiska förluster eller annan skada som uppkommit till följd av brottet. I England och Wales är domstolarna skyldiga att överväga ersättningsfrågan i förekommande fall och lämna en motivering om ingen ersättning utdöms. Ersättningen till brottsoffret har företräde framför böter om domstolen överväger båda dessa alternativ, och indrivning av ersättningsbelopp har företräde framför indrivning av böter.
 2. Om åklagarmyndigheten (Crown Prosecution Service) avstår från att väcka åtal har brottsoffer möjlighet att själva föra talan mot gärningsmannen, men detta sker sällan i praktiken. Brottsoffer kan också väcka skadeståndstalan i tvistemålsdomstol. Domstolsförfarandet har förenklats så att personer utan juridiska kunskaper själva kan väcka talan om mindre skadestånd.
 3. Brottsoffer, oavsett medborgarskap, som lider skada till följd av ett våldsbrott i England, Wales eller Skottland kan ansöka om ersättning ur allmänna medel inom ramen för systemet för brottsofferersättning (Criminal Injuries Compensation Scheme). Ersättningen baserar sig på en särskild tariff, och utbetalningarna varierar mellan 1 000 och 500 000 brittiska pund (för de allvarligaste skadorna).
 4. I Nordirland finns det särskilda system där det offentliga under vissa förutsättningar betalar ut ersättning för personskada som uppkommit genom brott och för skada på egendom som uppstått genom skadegörelse, inklusive för utebliven vinst till följd av brottet.
 5. Det finns tre organisationer i Storbritannien som tillhandahåller generellt stöd till brottsoffer: Victim Support – som omfattar England och Wales – Victim Support Scotland och Victim Support Northern Ireland. Dessa organisationer finansieras med statliga medel.
 6. I juni 1996 offentliggjorde regeringen en ny Victim’s Charter (brottsofferstadga) som sedermera genom Victims Code of Practice (kodex för brottsofferförfaranden) fick ställning av lag i april 2006. Brottsoffer har i dag lagstadgad rätt till bistånd av hög kvalitet från berörda organ på det straffrättsliga området. Kodexen innehåller också beskrivningar av hur brottsoffer ska gå till väga om de inte erhåller de tjänster av hög kvalitet som de har rätt till. Införandet av Witness Charter (vittnesstadgan) gav vittnen en motsvarande, om än inte lagstadgad, uppsättning normer för vilken kvalitet på tjänsterna som kan krävas. En särskild kodex för brottsofferförfaranden har införts i Nordirland. I den anges standarden för de tjänster som brottsoffer kan förvänta sig i sina kontakter med det nordirländska rättssystemet och hur man lämnar in klagomål. Alla offer för anmälda brott erhåller en ”brottsofferbroschyr” med praktiska råd om vilka åtgärder man bör vidta om man har blivit utsatt för ett brott. Den förklarar kortfattat polis- och domstolsförfarandena, hur man ansöker om ersättning och vilken ytterligare hjälp som finns att tillgå.

Nationella människorättsinstitut

Northern Ireland Human Rights Commission (Nordirlands kommission för mänskliga rättigheter)

Northern Ireland Human Rights Commission (NIHRC) är ett nationellt människorättsinstitut som är ackrediterat vid FN med A-status. NIHRC finansieras av den brittiska regeringen men är ett oberoende statligt organ vars verksamhet helt och hållet bedrivs i enlighet med FN:s Parisprinciper.

NIHRC arbetar för att se till att regeringen och andra statliga organ skyddar alla personers mänskliga rättigheter i Nordirland. NIHRC strävar även efter att öka människors medvetenhet om vilka mänskliga rättigheter de har, och vad de kan göra om deras rättigheter förvägras eller kränks.

Kontaktuppgifter:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Nordirland
BT1 1NA
Tfn: +44 (0)28 9024 3987
E-post: information@nihrc.org
Webbplats: http://www.nihrc.org/

Ombudsman

Parliamentary and Health Service Ombudsman

Denna ombudsman inrättades av parlamentet för att hjälpa både enskilda och allmänheten.

Ombudsmannen har till uppgift att utreda klagomål från enskilda om att statliga ministerier, andra myndigheter eller hälso- och sjukvårdssystemet (NHS) i England har behandlat dem orättvist eller har tillhandahållit en undermålig service. Ombudsmannens befogenheter anges i lag, och ombudsmannens tjänster är kostnadsfria för alla.

Kontaktuppgifter:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Web: https://www.ombudsman.org.uk/

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Barnombudsman

Northern Ireland Commissioner for Children and Young People (Nordirlands ombudsman för barn och unga)

Den nordirländska barnombudsmannen är ett fristående statligt organ. Det inrättades i oktober 2003.

Den nuvarande barnombudsmannen heter Koulla Yiasouma, och hennes roll är att tillvarata och främja barns och unga rättigheter och barns och ungas bästa i Nordirland. Barnombudsmannen ska även ta hänsyn till relevanta bestämmelser i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannen sorterar under ministeriet för lokalsamhällen.

Kontaktuppgifter:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tfn: 028 9031 1616
E-post: info@niccy.org
Webbplats: http://www.niccy.org/

Commissioner for Older People (Ombudsmannen för äldre)

Den nordirländska ombudsmannen för äldre är ett fristående statligt organ. Det inrättades i november 2011. Den nuvarande ombudsmannen heter Eddie Lynch, och hans roll är att tillvarata och främja äldres intressen i Nordirland.

Kontaktuppgifter:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tfn: 028 9089 0892
E-post: info@copni.org
Webbplats: http://www.copni.org/

Jämställdhetsorgan

Equality Commission for Northern Ireland (Nordirlands jämställdhetsombudsman)

Kontaktuppgifter:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Tfn: 028 90 500 600
E-post: information@equalityni.org
Webbplats:http://www.equalityni.org/

Nordirlands jämställdhetsombudsman är ett fristående statligt organ. Det inrättades på grundval av Northern Ireland Act 1998. Ombudsmannens befogenheter och uppgifter regleras av en mängd lagar som har antagits de senaste decennierna för att motverka diskriminering på grund av ålder, funktionsnedsättning, ras, religiös och politisk övertygelse, kön och sexuell läggning. Genom Northern Ireland Act 1998 har ombudsmannen även ansvar för lagstadgad jämställdhet och statliga myndigheters skyldighet att främja goda relationer.

Ombudsmannen sorterar under regeringskansliet.

Dataskyddsmyndighet

1. Information Commissioner (dataskyddsmyndigheten)

Information Commissioner’s Office är en oberoende myndighet som har inrättats för att upprätthålla informationsrättigheter i det allmännas intresse samt främja öppenhet inom offentliga myndigheter och skyddet av personuppgifter för enskilda.

Kontaktuppgifter:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Tfn: 0303 123 1113 (eller 01625 545745 om du föredrar att inte ringa ett ”03-nummer”, eller +44 1625 545745 om du ringer från utlandet)
Webbplats: https://ico.org.uk/

2. Information Commissioner – Regional office (dataskyddsmyndighetens regionalkontor)

Nordirland

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast
Northern Ireland BT7 2JB
Tfn: 028 9026 9380
E-post: ni@ico.org.uk

Övriga

1. Webbplatsen Directgov

Den brittiska regeringens officiella webbplats för brittiska medborgare.

Webbplats: http://www.gov.uk/

2. Citizens Advice Service (rådgivning för allmänheten)

Citizens Advice service hjälper människor att lösa juridiska, ekonomiska och andra problem genom att dels tillhandahålla kostnadsfri, oberoende och konfidentiell rådgivning, dels utöva påverkan på beslutsfattare.

Webbplats: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Northern Ireland Legal Services Commission (Nordirlands rättshjälpsmyndighet)

Northern Ireland Legal Services Commission är ett fristående statligt organ. Det inrättades genom Access to Justice (Northern Ireland) Order 2003. Justitieminister David Ford har meddelat att har för avsikt att överföra rättshjälpsmyndighetens ansvarsområden till ett verkställande organ inom ministeriet under hösten 2014. Det nya organet kommer att få namnet Legal Services Agency Northern Ireland. Överföringen kommer inte att medföra några grundläggande förändringar beträffande de tjänster som erbjuds, utan handlar mest om bättre styrning och ökad effektivitet.

Myndighetens uppgift är att administrera offentligt finansierad rättshjälp inom ramen för det lagstadgade rättshjälpssystemet. Den gör en behovsprövning för att avgöra om en person bör få rättshjälp i tvistemål och betalar i så fall advokatkostnaderna. Även om det är domstolarna som beviljar rättshjälp i brottmål betalar rättshjälpsmyndigheten för de juridiska tjänster som tillhandahålls. Utöver administrationen av rättshjälpssystemet stöder myndigheten även justitieministeriet i deras reformarbete på rättshjälpsområdet.

Kontaktuppgifter:

Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast
Northern Ireland BT1 3BN
Tfn: +44 (0)28 9040 8888
Webbplats:http://www.nilsc.org.uk/

Uppdraget går ut på att främja en rättvis och jämlik tillgång till rättslig prövning i Nordirland genom att tillhandahålla offentligt finansierade juridiska tjänster.

Målet är att tillhandahålla högkvalitativa, konsumentorienterade tjänster som riktar sig till de mest behövande och som är kostnadseffektiva.

Myndigheten förmedlar advokater och andra som tillhandahåller juridiska tjänster för att

 • hjälpa personer som är i behov av rättshjälp att tillvarata sina rättigheter i tvistemål
 • bistå personer som är under utredning eller har åtalats för brott.

4. The Victims’ Commissioner (brottsoffermyndigheten)

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
E-post: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Webbplats: http://victimscommissioner.org.uk/

Brottsoffermyndighetens roll är att tillvarata brottsoffers och vittnens intressen, främja god praxis när det gäller behandlingen av brottsoffer och vittnen samt regelbundet se över Code of Practice for Victims (kodex för brottsofferförfaranden), som beskriver vilka tjänster brottsoffer ska kunna förvänta sig att komma i åtnjutande av.

Myndighetens uppgift är att lyssna till brottsoffer och vittnen, förstå hur de ser på det straffrättsliga systemet och försöka förbättra de tjänster och det stöd som finns att tillgå.

Notera att myndigheten enligt lag inte har möjlighet att ingripa i enskilda fall. Den försöker dock ge vägledning om vart man bör vända sig för rådgivning och stöd.

5. Victim Support Northern Ireland (organisation för stöd till brottsoffer i Nordirland)

Kontaktuppgifter:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Tfn: 028 9024 3133
E-post: belfast@victimsupportni.org.uk

Victim Support Northern Ireland är en välgörenhetsorganisation som hjälper människor som drabbats av brott. Organisationen tillhandahåller stöd, information och praktisk hjälp till brottsoffer, vittnen och andra som påverkas av brott.

Victim Support Northern Ireland är ledande bland de välgörenhetsorganisationer som hjälper brottsoffer. Organisationen erbjuder kostnadsfria och konfidentiella tjänster, oavsett om det brott som drabbat en person har polisanmälts eller inte. Det är en fristående organisation som inte utgör en del av polisen, domstolarna eller någon annan straffrättslig myndighet.

Varje år hjälper Victim Support Northern Ireland nästan 30 000 människor som drabbats av brott.

6. The Prisoner Ombudsman for Northern Ireland (Nordirlands ombudsman för frihetsberövade)

Enhet 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Tfn: 028 90 44 3982
Gratissamtal: 0800 7836317
E-post: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Webbplats: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Ombudsmannen för frihetsberövade utses av Nordirlands justitieminister och är fullständigt oberoende i förhållande till Nordirlands kriminalvårdsmyndighet (Northern Ireland Prison Service).

Ombudsmannen utreder

 • klagomål från intagna på fängelser i Nordirland
 • besökare till intagna på fängelser i Nordirland
 • dödsfall bland intagna på fängelser i Nordirland.

Den nuvarande ombudsmannen heter Tom McGonigle. Han bistås av en grupp utredare och annan personal.

7. The Office of the Immigration Services Commissioner (Ombudsman för invandringsärenden)

Kontaktuppgifter:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Tfn: 020 7211 1500

Office of the Immigration Services Commissioner är ett fristående statligt organ som inrättades genom 1999 års invandrings- och asyllag (Immigration and Asylum Act 1999).

I 1999 års invandrings- och asyllag och 2002 års lag om medborgarskap, invandring och asyl (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002) ges ombudsmannen en rad olika befogenheter. Han har bl.a. rätt att

 • neka en rådgivare tillträde till regelverket
 • avregistrera en registrerad rådgivare
 • begränsa eller variera omfattningen på det arbete som rådgivarna får utföra
 • vidta disciplinära åtgärder mot en registrerad rådgivare
 • ansöka om besöksförbud eller ett föreläggande
 • väcka åtal för att olagligt ha tillhandahållit rådgivning och/eller tjänster på invandringsområdet
 • väcka åtal för att olagligt ha gjort reklam för rådgivning och/eller tjänster på invandringsområdet
 • gå in i en rådgivares lokaler
 • beslagta en rådgivares arkiv.

Mer utförlig information finns på http://www.oisc.gov.uk/

8. Commission for Victims and Survivors (Ombudsman för Nordirlandskonfliktens offer och efterlevande)

Kontaktuppgifter:

Commission for Victims and Survivors (Ombudsman för Nordirlandskonfliktens offer och efterlevande)Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Tfn: 028 9031 1000
Fax: 028 9060 7424

Commission for Victims and Survivors for Northern Ireland är starkt engagerad i sitt arbete och alla offers och efterlevandes rätt att höras, respekteras och få tillgång till bästa tänkbara tjänster. Målet för ombudsmannen är att förbättra livet för konfliktens offer och efterlevande.

Uppdraget är att tillgodose behoven hos alla offer och efterlevande genom att tillhandahålla utmärkta tjänster, erkänna arvet från det förflutna och arbeta för en bättre framtid. Arbetet präglas av en rad kärnvärden som används i det dagliga arbetet. Resultatet grundas på hur väl dessa värden uppfylls. Det rör sig om följande värden:

 • Offer i centrum – Offer och efterlevande står i centrum för allt ombudsmannen gör, och deras deltagande uppmuntras och värdesätts.
 • Öppenhet och transparens – Ombudsmannens arbete präglas av öppenhet, ärlighet, ansvarstagande och mottaglighet.
 • Jämlikhet och mångfald – Ombudsmannen behandlar alla lika och motarbetar ojämlikhet med opartiskhet, oberoende och integritet.
 • Respekt – Ombudsmannen ska bemöta alla som vänder sig till honom med hövlighet och på ett professionellt sätt.
 • Opartiskhet – Ombudsmannen ska upprätthålla sitt oberoende och hålla en viss distans så att han kan sätta sig emot regeringen och relevanta myndigheter.
 • Resultat med kvalitet – Ombudsmannen ska sträva efter att alla program ska ge resultat av hög kvalitet.

Mer utförlig information finns på http://www.cvsni.org/.

Senaste uppdatering: 10/04/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.