Nationella domstolar och icke-rättsliga organ

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Nationella domstolar

Ombudsman

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Andra specialiserade organ

Nationella domstolar

Om en persons rättigheter har kränkts kan den berörda personen vända sig antingen direkt till en domstol, i regel genom att väcka talan, som är fallet i ett tvistemål, eller till andra offentliga institutioner i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i lag. Valet beror på den kategori av lagstiftning som i bred bemärkelse omfattar den handling som har resulterat i en kränkning av en persons rättigheter (dvs. civilrätt, straffrätt, förvaltningsrätt etc.).

I straffrättsliga ärenden får en person vars rättigheter har kränkts genom en handling som omfattas av strafflagen vända sig till antingen polisen eller den allmänna åklagarmyndigheten. Brottmålet fortskrider sedan i enlighet med de straffrättsliga förfarandena.

I förvaltningsrättsliga tvister får personer, som anser att en offentlig myndighet har kränkt deras rättigheter eller legitima intressen genom ett administrativt beslut eller genom att inte handlägga en ansökan inom den lagstadgade tidsfristen, enligt lag nr 554/2004 begära att den behöriga förvaltningsdomstolen ogiltigförklarar handlingen, erkänner den rättighet eller det legitima intresse som hävdas och ersätter den skada som orsakats. Även personer som anser att deras rättigheter eller legitima intressen har kränkts genom ett administrativt beslut av individuell karaktär avsett för ett annat rättssubjekt kan vända sig till förvaltningsdomstolen. Innan den berörda personen vänder sig till den behöriga förvaltningsdomstolen måste han eller hon som regel genomgå ett förberedande förfarande (som beskrivs i artikel 7 i lag nr 554/2004), där man ansöker om att den offentliga myndighet som utfärdade handlingen eller den närmast överordnade myndigheten (om det finns en sådan myndighet) ska återkalla den berörda förvaltningshandlingen inom en viss tidsfrist.

Befogenheterna för domstolarna och de andra institutioner som nämns ovan framgår av gällande lagstiftning (t.ex. civilprocesslagen, straffprocesslagen och lag nr 554/2004).

Vid talan vid domstol tillämpas i regel den allmänna lagstiftningen, med vissa särdrag beroende på vilket ämne det handlar om (för mer information se https://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx – endast på rumänska).

Kontaktuppgifter för domstolar och annan tilläggsinformation finns på Portalul instanțelor de judecată (domstolsportalen) (endast på rumänska).

Ombudsman

OMBUDSMANNEN

(AVOCATUL POPORULUI)

Huvudkontorets adress:

Strada Eugeniu Carada No 3
Sector 3
Bukarest

Karta: https://avp.ro/index.php/en/contact-2/

Kontaktuppgifter till huvudkontoret:

Telefonnummer till mottagningsenheten: (+40) (0)21 3127134
Telefonnummer till växeln: (+40) (0)21 3129462
E-post: avp@avp.ro
Webbplats: https://avp.ro

Mottagningstid:

Måndag–torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 9–12 för bokade möten med specialiserad personal (rådgivare och experter). Om så önskas kan möten även bokas med ombudsmannen och de vice ombudsmännen.

Regionkontorens adresser:

Rumänska ombudsmannens regionkontor

Översikt över institutionen (rättslig grund, presentation, organisation, uppgifter, klagomål, förfaranden)

https://avp.ro/index.php/en/presentation/scurt-istoric/

Klagomålsblankett:

https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/formularul-unei-petitii/

De viktigaste bestämmelser som rör ombudsmannen finns i

 • artiklarna 58–60, artikel 65.2 samt artikel 146 a och 146 d i Rumäniens konstitution,
 • lag nr 35/1997 om ombudsmannainstitutionens organisation och funktion, på nytt offentliggjord i Rumäniens officiella tidning del I nr 844 av den 15 september 2004, med senare ändringar och tillägg,
 • förordning om ombudsmannainstitutionens organisation och funktion, på nytt offentliggjord i Rumäniens officiella tidning del I nr 922 av den 11 oktober 2004, ändrad genom deputeradekammarens och senatens ständiga kontors beslut nr 6/2007, offentliggjort i Rumäniens officiella tidning nr 445 av den 29 juni 2007,
 • lag nr 554/2004 om förvaltningsrättsliga tvister, offentliggjord i Rumäniens officiella tidning del I nr 1154 av den 7 december 2004, med senare ändringar,
 • lag nr 202/2010 om vissa åtgärder för att påskynda avgöranden i rättsprocesser, offentliggjord i Rumäniens officiella tidning del I nr 714 av den 26 oktober 2010, med senare ändringar och tillägg.

Uppgifter och egenskaper:

 1. Att skydda fysiska personers fri- och rättigheter i deras förbindelser med offentliga myndigheter.
 2. Ombudsmannen är en fristående myndighet som är oberoende av andra offentliga myndigheter.
 3. Institutionen har sin egen budget som är en integrerad del av statsbudgeten.
 4. Den ersätter inte de offentliga myndigheterna i utövandet av sina uppgifter.
 5. Ombudsmannen behöver inte rätta sig efter några bindande eller representativa mandat, och ingen kan tvinga ombudsmannen att underkasta sig dessa instruktioner eller order.
 6. Ombudsmannens verksamhet är offentlig, men på begäran av de personer vars fri- och rättigheter har kränkts, eller på goda grunder, kan ombudsmannen besluta att ett ärende ska omfattas av sekretess.
 7. Ombudsmannen utför sina uppgifter på eget initiativ (ex officio) eller på begäran av fysiska personer, företag, föreningar eller andra juridiska personer. Alla fysiska personer får inge klagomål, oavsett medborgarskap, ålder, kön, politisk tillhörighet eller religiös övertygelse.

Vice ombudsmän

Ombudsmannen biträds av vice ombudsmän som är specialiserade inom följande verksamhetsområden:

 1. Mänskliga rättigheter och lika möjligheter för kvinnor och män, personer med olika religiösa övertygelser och nationella minoriteter.
 2. Barns, familjers, ungdomar, pensionärers och funktionshindrades rättigheter.
 3. Armén, rättsväsendet, polisen, kriminalvården.
 4. Egendom, arbete, socialt skydd, skatter och avgifter.

Vem kan inge klagomål till ombudsmannen och i vilka ärenden?

1. Beslut och åtgärder som kan bli föremål för klagomål

Klagomål kan inges mot offentliga myndigheters administrativa beslut eller åtgärder som resulterat i kränkningar av fysiska personers fri- och rättigheter.

Enligt lag faller de självständiga statliga företagens beslut också inom ombudsmannens ansvarsområde.

Passivitet hos offentliga förvaltningsorgan och sent utfärdande av handlingar behandlas på samma sätt som administrativa beslut.

Följande beslut och åtgärder omfattas inte av ombudsmannens ansvarsområde, och klagomål som avser dessa kommer att avslås utan motivering:

 • Beslut av deputeradekammaren, senaten eller parlamentet.
 • Parlamentsledamöternas och senatorernas beslut och åtgärder.
 • Beslut och åtgärder av Rumäniens president.
 • Regeringens beslut och åtgärder, med undantag för lagar och förordningar.
 • Författningsdomstolens beslut och åtgärder.
 • Beslut och åtgärder av lagrådets ordförande.
 • En rättslig myndighets beslut och åtgärder.

2. Vem får inge klagomål till ombudsmannen?

Alla fysiska personer, oavsett medborgarskap, ålder, kön, politisk tillhörighet eller religiös övertygelse får inge klagomål till ombudsmannen.

3. Ombudsmannen fullgör sin skyldighet att skydda medborgarnas fri- och rättigheter i deras förbindelser med offentliga myndigheter

 • på begäran av den kränkta personen
 • på eget initiativ (ex officio).

4. Villkor för att ett klagomål ska godkännas och handläggas

 • Klagomålet måste vara skriftligt och får skickas per post, e-post eller fax eller lämnas in personligen eller genom ombud (ombudet måste kunna styrka sin identitet) till ombudsmannens huvudkontor eller ett av regionkontoren, antingen i samband med ett bokat möte eller till registerenheten.
 • Om den klagande har rimliga skäl för detta kan vederbörande på egen begäran själv få lägga fram sin ansökan antingen muntligen eller via mottagningsenheten. Klagomålet registreras på ett standardformulär av personal som utsetts för detta ändamål.
 • Den klagande måste underteckna klagomålet.
 • Klagomålet måste innehålla följande:
  • Fullständiga identifieringsuppgifter för den person vars fri- och rättigheter påstås ha kränkts (efternamn, förnamn, hemort).
  • Information om kränkningen (åsidosatta fri- och rättigheter, de åberopade handlingarna och beskrivning av dessa).
  • Uppgifter som identifierar berörd myndighet eller tjänsteman.
  • Bevis på den offentliga förvaltningens sena handläggning av ansökan eller vägran att handlägga ansökan i enlighet med lagen inom den fastställda tidsfristen.
  • En obligatorisk uppgift om huruvida klagomålet är/varit föremål för ett domstolsärende.
  • Uppgifter om vilka offentliga myndigheter som tidigare kontaktats.
  • I form av bilagor, alla handlingar som kan styrka klagomålet.
 • Klagomål till ombudsmannen är befriade från stämpelavgift.

5. Fall där ett klagomål inte handläggs:

 • När föremålet för klagomålet inte faller inom ombudsmannens ansvarsområde.
 • Anonyma klagomål (som inte registreras) eller klagomål som gjorts i en annan persons namn utan dennes medgivande.
 • Klagomål som ingetts mer än ett år från den dag då den påstådda kränkningen ägde rum eller den berörda personen blev medveten om kränkningen.
 • Uppenbart ogrundade klagomål får avslås, och avslaget ska i så fall motiveras.

6. Förfarande för handläggning av klagomål:

 • Utredningar – Ombudsmannen har rätt att genomföra egna utredningar, att begära att de offentliga myndigheterna lämnar information eller handlingar som behövs för utredningen samt att fråga ut och ta emot uttalanden från myndigheternas ledning och från alla tjänstemän som kan tillhandahålla information som krävs för att handlägga klagomålet.
 • Rekommendationer – Till ombudsmannens uppgifter hör att utfärda rekommendationer. Genom rekommendationerna uppmärksammas myndigheterna i förekommande fall på olagliga administrativa beslut eller åtgärder.
 • Särskilda rapporter – Om ombudsmannen i sina utredningar konstaterar brister i lagstiftningen eller allvarliga fall av korruption eller bristande efterlevnad av de nationella lagarna lämnar han eller hon en rapport med sina slutsatser till ordförandena för parlamentets två kammare eller, när så är lämpligt, till premiärministern.
 • Mottagningsenheten – Vid ombudsmannens huvudkontor och vid vart och ett av de 14 regionkontoren finns en mottagningsenhet (tfn: 021 312 7134 (huvudkontoret), https://avp.ro/index.php/contact/birouri-teritoriale/). Telefontid: måndag–torsdag kl. 9–16, fredag kl. 9–14.
 • Möten – Möten kan bokas med specialiserad personal vid institutionen. På samma sätt kan möten bokas med ombudsmannen och de vice ombudsmännen i enlighet med förordningen om ombudsmannainstitutionens organisation och funktion, eller med företrädare för regionkontoren.

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Barnombudsmannen

NATIONELLA MYNDIGHETEN FÖR SKYDD AV BARN OCH ADOPTION (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE)

Adress:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru No 7
Sector 1
010322 Bukarest

Kontaktuppgifter:

Tfn: (+40) (0)21 3153633, (+40) (0)21 3153630, (+40) (0)21 3100789, (+40) (0)21 3100790
Fax: (+40) (0)21 3127474
E-post: office@anpfdc.ro
Webbplats: http://www.copii.ro

Öppettider för allmänheten:

Måndag–torsdag: kl. 8.30–16.30

Fredag: kl. 8.30–14

Adoptionsavdelningen Tisdag och torsdag: kl. 9–12

Översikt över institutionen (rättslig grund, presentation, organisation, uppgifter, typ av tjänster):

http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
http://www.copii.ro/activity/child-protection-system/overview/?lang=en.

Generaldirektoratet för skydd av barn är ett specialiserat direktorat inom den nationella myndigheten för skydd av barn och adoption.

Uppgifter:

 • Att utarbeta och lägga grunden till program för skydd av familjen och förebygga och bekämpa våld i hemmet, samt skydda och främja barns rättigheter.
 • Att övervaka iakttagandet av barnets rättigheter och att rekommendera att de centrala eller lokala myndigheterna vidtar de åtgärder som krävs.
 • Att på central nivå registrera och sammanställa information om efterlevnaden av de principer och regler som fastställs i konventionen om barnets rättigheter (ratificerad genom lag nr 18/1990, offentliggjord på nytt med ändringar), samt att arbeta och vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra rekommendationerna från kommittén för barnets rättigheter.
 • Att samordna och ur en metodologisk synvinkel styra verksamheten inom de organ som har till uppgift att förhindra att barn skiljs från sina föräldrar och att tillhandahålla särskilt skydd för barn, samt den verksamhet som utförs av barnskyddskommittéerna.
 • Att utarbeta normer, detaljerade regler och arbetssätt för de organ som har till uppgift att förhindra att barn skiljs från sina föräldrar eller att tillhandahålla särskilt skydd för barn och ungdomar, och skydd för familjer, offer för våld i hemmet och för de organ som arbetar med förövare av våld i hemmet.
 • Att utarbeta metoder för licensering och kriterier för bedömning av de organ som har till uppgift att förhindra att barn skiljs från sina föräldrar eller att tillhandahålla särskilt skydd för barn och ungdomar samt offer för våld i hemmet, samt licensering av dessa organ.
 • Att samordna och ur en metodologisk synvinkel styra verksamheten till stöd för familjer och offer för våld i hemmet, samt de organ som har till uppgift att tillhandahålla detta stöd.

Jämställdhetsorgan

NATIONELLA RÅDET FÖR BEKÄMPNING AV DISKRIMINERING (CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII – CNCD)

Huvudkontorets adress:

Piata Valter Maracineanu Nos 1-3, Sector 1, 010155 Bukarest

Tfn: (+40) (0)21 3126578; (+40) (0)21 3126579
Fax: (+40) (0)21 3126585
E-post: support@cncd.org.ro
Webbplats: https://www.cncd.ro/

Öppettider för allmänheten:

Måndag–torsdag: kl. 8–16.30, fredag: kl. 8–14

Adresser till de regionala kontoren och till dokumentationscentret:

https://www.cncd.ro/contact/

Översikt över institutionen (rättslig grund, presentation, organisation, uppgifter, klagomål, förfaranden):

https://www.cncd.ro/,
https://www.cncd.ro/proiecte,
https://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentare-generala/

Rättslig grund:

Nationella rådet för bekämpning av diskriminering bedriver sin verksamhet på grundval av regeringens förordning nr 137/2000 om förebyggande och bestraffning av alla former av diskriminering, på nytt offentliggjord.

Presentation av institutionen:

Det nationella rådet för bekämpning av diskriminering (CNCD) är en fristående statlig myndighet som kontrolleras av parlamentet. Målet för verksamheten är att bekämpa diskriminering. Rådet är en garant för att principen om icke-diskriminering iakttas och tillämpas i enlighet med den nationella lagstiftningen och de internationella överenskommelser som Rumänien är part i. Dess verksamhet bygger på regeringens förordning nr 137/2000 om förebyggande och bestraffning av alla former av diskriminering, på nytt offentliggjord.

1. Vad måste ett klagomål innehålla?

Ett klagomål måste innehålla följande obligatoriska uppgifter:

 • Efternamn och förnamn på den person som lämnar in klagomålet.
 • Den adress dit den klagande önskar att svaret ska skickas och en kontaktadress för att CNCD ska kunna kontakta den klagande för att erhålla ytterligare information som krävs för att handlägga ärendet.
 • Det telefonnummer som man kan ringa för att kontakta den klagande och begära ytterligare information.
 • Föremålet för klagomålet, med en detaljerad beskrivning av de påstått diskriminerande handlingarna.
 • De identifieringsuppgifter för den person som anklagas för diskriminering (adress, om möjligt telefonnummer etc.) som krävs för att man ska kunna kontakta vederbörande inför en utfrågning av CNCD:s styrelse eller för kompletterande undersökningar.

2. Vad händer när ett klagomål har lämnats in?

Klagomålet registreras och vidarebefordras till styrelsen för handläggning. Ett klagomål kan lämnas in till CNCD inom ett år från den dag då den påstått diskriminerande handlingen begicks eller från den dag då den berörda personen underrättades. Den person som påstås ha utsatts för diskriminering kan vända sig till domstol och begära att konsekvenserna av de diskriminerande handlingarna ska upphöra att gälla och att den situation som rådde före den diskriminerande handlingen ska återställas. Tidsfristen för handläggning av ett klagomål är 90 dagar.

Styrelsen undersöker förekomsten av diskriminering och kallar parterna på ett sätt som säkerställer att de mottagit kallelsen. En sådan kallelse är obligatorisk. Att en part underlåter att infinna sig hindrar inte den fortsatta handläggningen. För att garantera att rätt beslut fattas kan kompletterande undersökningar genomföras, inklusive utfrågningar av parterna.

Den klagande är skyldig att bevisa förekomsten av diskriminerande handlingar, medan den person som anklagas för diskriminering måste bevisa att de berörda handlingarna inte utgör diskriminering.

Styrelsens beslut i ärendet delges parterna skriftligen inom 15 dagar. Parterna får överklaga styrelsens beslut till domstol inom 15 dagar från delgivningen. Båda parter är undantagna från betalning av stämpelavgift.

3. Vilka påföljder tillämpas för diskriminerande handlingar?

Diskriminerande handlingar bestraffas

 • med en varning,
 • med böter på mellan 1 000 och 30 000 rumänska leu, om diskrimineringen har drabbat en fysisk person.
 • med böter på mellan 2 000 och 100 000 rumänska leu, om diskrimineringen har drabbat en grupp av personer eller en folkgrupp.

NATIONELLA MYNDIGHETEN FÖR ROMER

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI – ANR)

Kontaktuppgifter:

Str. Splaiul Independentei No 202, 8th floor, room 23, Sector 6, Bukarest

Tfn: (+40) (0)21 3113048
Fax: (+40) (0)21 3113047
E-post: info@anr.gov.ro.
Webbplats: http://www.anr.gov.ro

Kontaktuppgifter till region- och provinskontoren:

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Översikt över institutionen (uppdrag, struktur, resultat):

http://www.anr.gov.ro

Rättslig grund:

Regeringens provisoriska förordning nr 78/2004 om inrättande av den nationella myndigheten för romer, godkänd med ändringar genom lag nr 7/2005

I enlighet med artikel 3 i beslut nr 1703/2004 om organisationen och funktionen hos den nationella myndigheten för romer, med senare ändringar och tillägg, har institutionen till huvuduppgift att

 • utarbeta regeringens politik och strategi i fråga om skydd av den romska minoritetens rättigheter, parallellt med andra uppgifter som föreskrivs i rättsakter rörande myndighetens verksamhetsområde,
 • initiera och driva utbildningsinsatser avseende bekämpning av diskriminering av romer inom den centrala och lokala offentliga förvaltningen,
 • yttra sig över lagförslag och andra rättsakter med betydelse för rättigheterna och skyldigheterna för personer som tillhör den romska minoriteten,
 • övervaka tillämpningen av nationella och internationella rättsakter om skydd av den romska minoriteten,
 • ta emot och granska ansökningar och anmälningar från institutioner, organisationer eller individer och att yttra sig om dessa,
 • utveckla ett system för information, utbildning och expertrådgivning för den romska minoriteten, och
 • analysera och bedöma den gällande lagstiftningens eventuella diskriminerande effekter och aktivt arbeta för att förbättra det gällande regelverket.

Vid utövandet av dessa uppgifter

 • samarbetar myndigheten med regeringens ministerier, med de centrala och lokala offentliga myndigheterna, med andra offentliga institutioner och med fysiska och juridiska personer,
 • samarbetar myndigheten med mellanstatliga och icke-statliga organisationer i Rumänien och utomlands,
 • får myndigheten expertrådgivning och stöd från källor i Rumänien och utomlands, och dess personal får utbildning och fortbildning, inom ramen för de tilldelade budgetmedlen och andra medel som lagligen erhållits i Rumänien eller utomlands,
 • initierar och främjar myndigheten, samt deltar myndigheten i, åtgärder, projekt och sektorsprogram tillsammans med specialiserade icke-statliga institutioner och organisationer i syfte att förbättra situationen för romerna.

NATIONELLA MYNDIGHETEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI)

Huvudkontorets adress:

Calea Victoriei No 194
Bukarest

Kontaktuppgifter:

Tfn: (+40) (0)21 2125438; (+40) (0) 21 2125439; (+40) (0)21 3220976; (+40) (0)21 3226303; (+40) (0)213226304; (+40) (0)21 3207155
Fax: (+40) (0)21 2125443
E-post: registratura@anph.ro

Öppettider för allmänheten:

Måndag–fredag: kl. 9–16 (telefontid)

Översikt över institutionen (struktur, uppgifter, organisation och funktion):

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-us

Rättslig grund:

Den nationella myndigheten för skydd av personer med funktionsnedsättning är ett specialiserat direktorat inom ministeriet för arbete, familjefrågor, socialt skydd och äldre.

Myndigheten sköter den centrala samordningen av verksamhet som rör särskilt skydd och främjande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den utarbetar policyer, strategier och normer för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, och övervakar tillämpningen av relevanta regler och verksamheter som rör särskilt skydd av personer med funktionsnedsättning.

Rättsakter där rättigheterna för personer med funktionsnedsättning fastställs:

Personer med funktionsnedsättning omfattas av bestämmelserna i

 • brådskande regeringsdekret nr 86/2014 om fastställandet av vissa omorganisationsåtgärder inom den centrala offentliga förvaltningen och om ändring av och tillägg till vissa rättsakter, och
 • brådskande regeringsdekret nr 50/2015 om organisation, funktion och uppgifter för den nationella myndigheten för personer med funktionsnedsättning

Dataskyddsmyndighet

NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETEN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – ANSPDCP)

Huvudkontorets adress:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru Nos 28-30, Sector 1,
010336 Bukarest

Kontaktuppgifter:

Tfn: (+40) (0)31 8059211; (+40) (0)31 8059212
Fax: (+40) (0)31 8059602
E-post: anspdcp@dataprotection.ro
Webbplats: https://www.dataprotection.ro

Öppettider för allmänheten:

 • Myndighetens registerenhet är öppen för allmänheten måndag–fredag kl. 9–13.
 • Möten kan bokas in måndag–fredag kl. 11–13.

Översikt över institutionen:

Den nationella tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter är helt oberoende och opartisk i utövandet av sin verksamhet. Myndigheten övervakar och kontrollerar lagligheten hos sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lag nr 677/2001 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, med senare ändringar och tillägg.

Syfte:

Att skydda individernas grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till personlig integritet samt respekten för privatlivet och familjelivet, med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter.

Rättslig grund:

Lag nr 102/2005 om inrättandet av tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter samt om dess organisation och funktion.

Uppgifter (i urval):

 • Att ta emot och analysera anmälningar om behandling av personuppgifter.
 • Att ge tillstånd till behandling av uppgifter i de situationer som anges i lagen.
 • Att vid överträdelser av ovannämnda lag fatta beslut om att avbryta eller avsluta behandlingen av uppgifter och att helt eller delvis radera de behandlade uppgifterna, hänskjuta ärendet till åklagare eller vidta lämpliga rättsliga åtgärder.
 • Att upplysa fysiska eller juridiska personer om att de måste uppfylla de skyldigheter och genomföra de förfaranden som anges i lag nr 677/2001.
 • Att upprätthålla registret över behandling av personuppgifter och göra det tillgängligt för allmänheten.
 • Att ta emot och handlägga klagomål, anmälningar eller ansökningar som lämnats in av privatpersoner och att meddela sitt beslut eller, i förekommande fall, vilka åtgärder som vidtagits.
 • Att utföra förhandskontroller när behandlingen av personuppgifter sannolikt kommer att medföra särskilda risker för människors fri- och rättigheter.
 • Att genomföra undersökningar på eget initiativ (ex officio) eller efter mottagande av ett klagomål eller en anmälan.
 • Att utfärda rekommendationer och yttra sig i alla frågor som rör skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna i samband med behandling av personuppgifter på begäran av alla fysiska och juridiska personer, inklusive offentliga myndigheter och offentliga förvaltningsorgan.

Förfarande för mottagning och handläggning av klagomål, anmälningar och ansökningar:

Personer vars personuppgifter behandlas kan kontakta tillsynsmyndigheten skriftligen om de anser att deras rättigheter enligt lag 677/2001 har överträtts, under förutsättning att de inte tidigare har väckt talan i domstol i samma ärende och först efter att ha vänt sig till den operatör som klagomålet gäller.

Mallar för klagomål till ANSPDCP finns på institutionens webbplats.

Andra specialiserade organ

DELEGERAD DOMARE

(JUDECĂTORUL DELEGAT)

Rättslig grund:

Lag nr 254 av den 2 juni 2013 om verkställighet av domar och frihetsberövande åtgärder som beslutats av rättsliga organ under straffrättsliga förfaranden och Högsta rättsrådets beslut nr 89/2014 om godkännande av bestämmelserna om organiserandet av den verksamhet som bedrivs av domare som delegerats uppgiften att övervaka verkställandet av frihetsstraff.

Presentation och roll:

De delegerade domarna är domare inom det rumänska domstolsväsendet. De utses varje år av ordförandena i appellationsdomstolarna och ansvarar för de fängelser som är belägna inom respektive appellationsdomstols domkrets. De har till uppgift att övervaka verkställigheten av fängelsestraff och se till att straffen verkställs på ett lagenligt sätt. Delegerade domare som ansvarar för fängelser till vilka är knutna häkten eller center för tillfälligt frihetsberövande ska också övervaka verkställigheten av förebyggande åtgärder som inbegriper frihetsberövande och se till att dessa verkställs på ett lagenligt sätt. Den delegerade domaren sörjer också för att de frihetsberövade personernas lagstadgade rättigheter respekteras.

Klagomål:

 1. Dömda personer kan inge klagomål till den delegerade domaren om villkoren för verkställigheten av frihetsstraffet, inom tre dagar från den dag då personen underrättades om dessa villkor (artikel 39.3 i lag nr 254/2013).
 2. Dömda personer kan inge klagomål till den delegerade domaren om ett beslut att ändra villkoren för verkställigheten av frihetsstraffet, inom tre dagar från den dag då personen underrättades om detta beslut (artikel 40.11 i lag nr 254/2013).
 3. Dömda personer kan inge klagomål till den delegerade domaren om åtgärder som vidtagits av fängelseförvaltningen, och som rör utövandet av lagstadgade rättigheter, inom 10 dagar från den dag då dessa personer underrättades om de vidtagna åtgärderna (artikel 56.2 i lag nr 254/2013).
 4. Dömda personer kan inge klagomål till den delegerade domaren om beslut av disciplinnämnden att ålägga disciplinära påföljder, inom tre dagar från det att beslutet delgavs (artikel 104.1 i lag nr 254/2013).

Häktade personer kan inge klagomål till den delegerade domaren om ett beslut att ändra villkoren för häktningen, inom tre dagar från den dag då personen underrättades om detta beslut (artikel 153.8 i lag nr 254/2013).

GENERALINSPEKTORATET FÖR INVANDRING

(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI)

Huvudkontorets adress:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin No 15A, Sector 5, Bukarest

Tfn.: (+40) (0)21 4109940

Fax: (+40) (0)21 4107501

E-post: igi@mai.gov.ro och document.igi@mai.gov.ro – adressen är endast avsedd för översändning av en kopia av id-kort

Adresser till olika direktorat inom generalinspektoratet för invandring:

https://igi.mai.gov.ro/contact/

Regionala enheter inom generalinspektoratet för invandring:

https://igi.mai.gov.ro/en/contact-en/

Presentation av institutionen:

Generalinspektoratet för invandring är en specialiserad enhet inom den centrala offentliga förvaltningen. Generalinspektoratet är en offentlig institution och en juridisk person, och sorterar under ministeriet för förvaltnings- och inrikesfrågor (Ministerul Administrației și Internelor).

Syfte:

Generalinspektoratet för invandring inrättades i samband med omorganisationen av det rumänska kontoret för invandring (Oficiul Român pentru Imigrări). Generalinspektoratet utför lagstadgade uppgifter inom ramen för genomförandet av Rumäniens politik beträffande migration, asyl och integration av utlänningar samt verkställighet av tillhörande lagstiftning.

Generalinspektoratet för invandring bedriver sin verksamhet som en allmännyttig tjänst som både tillhandahålls enskilda och grupper och stöder statliga institutioner. Verksamheten bedrivs helt på grundval av och i enlighet med lagen.

Rättslig grund:

Generalinspektoratets organisationsstruktur och uppgifter fastställs i regeringsbeslut nr 639 av den 20 juni 2007, med senare ändringar och tillägg.

Inspektoratet består av centrala direktorat, tjänsteavdelningar och andra enheter, regionala center som ansvarar för flyktingförläggningar och handlägger asylärenden, regionala förvarscenter för utlänningar som har tagits i förvar och enheter på distriktsnivå.

Vid utövandet av sina uppgifter samarbetar generalinspektoratet för invandring med enheter inom ministeriet för förvaltnings- och inrikesfrågor och andra statliga institutioner, samt med icke-statliga organisationer och utländska medborgare som arbetar med frågor som rör migration och humanitärt skydd. I enlighet med lagstiftningen ingår generalinspektoratet överenskommelser med motsvarande institutioner i utlandet och med internationella organisationer.

Mer information om kategorierna EU-medborgare och tredjelandsmedborgare, asyl och invandring, lagstiftning och generalinspektoratets program och strategier finns på institutionens webbplats.

ARBETSINSPEKTORATET

(INSPECȚIA MUNCII)

Institutionens adress:

Str. Matei Voievod No 14, Sector 2, Bukarest

Tfn: (+40) (0)21 3027030

Fax: (+40) (0)21 3027064; +40 21 2520097

E-post: comunicare@inspectiamuncii.ro

E-postadress för att skicka kopia av id-kort: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Webbplats: https://www.inspectiamuncii.ro/

Arbetsinspektoratets öppettider

Måndag–torsdag: kl. 8–16.30

Fredag: kl. 8–14

Presentation av institutionen:

Arbetsinspektoratet är ett specialiserat organ inom den statliga förvaltningen och sorterar under ministeriet för arbete, familjefrågor, socialt skydd och äldre. Huvudkontoret ligger i Bukarests kommun.

Institutionen är en juridisk person och fullgör statens myndighetsutövande funktion när det gäller relationerna mellan arbetsmarknadens parter, arbetsmiljö och övervakning av marknaden.

Institutionens syfte:

Arbetsinspektoratet ansvarar för säkerställandet av socialt skydd på arbetsplatsen i enlighet med artikel 41 i Rumäniens konstitution, på nytt offentliggjord, ILO:s konvention nr 81/1947 angående arbetsinspektion inom industri och handel, ratificerad genom statsrådets dekret nr 284/1973, och IOM:s konvention nr 129/1969 om arbetsinspektion inom jordbruket, ratificerad genom statsrådets dekret nr 83/1975.

Rättslig grund:

Institutionen inrättades och organiserades genom

 • lag nr 108/1999, på nytt offentliggjord, med senare ändringar och tillägg,
 • regeringsbeslut nr 1377/2009, med senare ändringar och tillägg.

Följande enheter sorterar under arbetsinspektoratet:

Information om klagomål som kan inges till arbetsinspektoratet finns på institutionens webbplats.

Information av allmänt intresse finns på institutionens webbplats.

NATIONELLA ARBETSMARKNADSMYNDIGHETEN

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ – ANOFM)

Huvudkontorets adress:

Strada Avalanșei Nos 20-22, sector 4, 040305 Bukarest

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 8–16.30

Fredag: kl. 8–14

Inbokade möten:

Möten med ordföranden för den nationella arbetsmarknadsmyndigheten kan bokas till den första tisdagen i månaden, kl. 11–12. För att boka tid för ett möte, ring (+40) (0)21 3039831.

Webbplats: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

E-post: anofm@anofm.ro

Information om webbplatserna tillhörande den nationella arbetsmarknadsmyndighetens lokala arbetsförmedlingskontor finns på institutionens webbplats.

Presentation av institutionen:

Myndigheten tillhandahåller en rad olika tjänster, däribland yrkesrådgivning, yrkesutbildningskurser, råd vid uppsägning, arbetsplacering, råd till nystartade företag, subventionerad sysselsättning för personer som tillhör en missgynnad grupp och tillhandahållandet av fördelaktiga lån för sysselsättningsskapande åtgärder.

Myndigheten tillhandahåller sina tjänster till både arbetslösa och företag.

Huvudsyftet är att öka sysselsättningen och följaktligen minska arbetslösheten.

Rättslig grund:

– Lag nr 202 om den nationella arbetsmarknadsmyndighetens organisation och funktion,

– regeringsbeslut nr 1610 om den nationella arbetsmarknadsmyndighetens (ANOFM) ställning.

De viktigaste målen för den nationella arbetsmarknadsmyndigheten är att

 • institutionalisera den sociala dialogen på sysselsättnings- och yrkesutbildningsområdet,
 • tillämpa strategier på sysselsättnings- och yrkesutbildningsområdet,
 • vidta sociala skyddsåtgärder för arbetslösa personer.

Mer information finns på institutionens webbplats.

NATIONELLA MILJÖSKYDDSMYNDIGHETEN

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI – ANPM)

Huvudkontor:

Splaiul Independenței No 294, Block B, Sector 6, 060031 Bukarest

Tfn: (+40) (0)21 2071101; (+40) (0)21 2071102

Fax: (+40) (0) 21 2071103

E-post: office@anpm.ro

Webbplats: http://www.anpm.ro/

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 8–16.30

Fredag: kl. 8–14

Presentation av institutionen:

Den nationella miljöskyddsmyndigheten är en specialiserad institution inom den centrala offentliga förvaltningen och sorterar under miljöministeriet. Enligt regeringsbeslut nr 1000 av den 17 oktober 2012om den nationella miljöskyddsmyndighetens och underställda offentliga institutioners omorganisation och funktion har myndigheten befogenhet att genomföra politik och lagstiftning på miljöskyddsområdet.

Syfte:

Den nationella miljöskyddsmyndigheten verkar inom en europeisk och internationell samarbetsram i syfte att värna principer och genomföra lagstiftning på miljöskyddsområdet.

Den nationella miljöskyddsmyndighetens uppgifter är att

 • säkerställa strategisk miljöplanering,
 • övervaka miljöfaktorer,
 • hantera tillstånd för verksamheter som påverkar miljön,
 • genomföra miljölagstiftning och miljöpolitik på nationell och lokal nivå,
 • överlämna rapporter till Europeiska miljöbyrån om luftkvalitet, klimatförändringar, skyddade områden och mark- och vattenföroreningar.

Klagomål registreras i enlighet med regeringsbeslut nr 27/2002 om reglering av handläggningen av klagomål, godkänt genom lag nr 233/2002, och kan skickas med e-post till office@anpm.ro.

Anonyma klagomål eller klagomål utan identifieringsuppgifter beaktas inte och avslutas.

NATIONELLA KONSUMENTSKYDDSMYNDIGHETEN

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR – ANPC)

Adress:

Bulevardul Aviatorilor No 72, Sector 1, 011865 Bukarest

E-post: cabinet@anpc.ro

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 8–16.30

Fredag: kl. 8–14

Rättslig grund:

 • Regeringsbeslut nr 700/2012 om den nationella konsumentskyddsmyndighetens organisation och funktion.

I ANPC:s uppgifter ingår att

 1. tillsammans med andra specialiserade organ inom den centrala och lokala offentliga förvaltningen med arbetsuppgifter på det relevanta området, och tillsammans med icke-statliga konsumentorganisationer, utarbeta en konsumentskyddsstrategi och se till att den integreras med EU:s strategi,
 2. harmonisera det nationella regelverket med EU:s konsumentskyddslagstiftning,
 3. lägga fram förslag till konsumentskyddslagstiftning för regeringen, för godkännande och antagande, beträffande tillverkning, paketering, märkning. konservering, lagring, transport, import och saluföring av produkter, beträffande tillhandahållandet av tjänster, inbegriper finansiella tjänster och beträffande förbud mot asymmetriska avtalsbrottspåföljder mellan kunder och leverantörer av offentliga tjänster och andra tjänster av allmänintresse, så att konsumenters liv, hälsa och säkerhet inte äventyras och deras legitima rättigheter och intressen inte påverkas,
 4. tillsammans med andra specialiserade offentliga förvaltningsorgan utarbeta förfaranden för vilka mål, villkor och samarbetsmetoder som ska prägla genomförandet av konsumentskyddsåtgärder.

En fullständig förteckning över ANPC:s uppgifter finns på institutionens webbplats.

Anmälningar och klagomål:

Konsumenter kan skicka anmälningar och klagomål till konsumentskyddsnämndernas huvudkontor på region- eller distriktsnivå eller till konsumentskyddsnämnden i Bukarests kommun, beroende på i vilken domsaga den näringsidkare som klagomålet avser bedriver sin affärsverksamhet.

För att lämna en anmälan/ett klagomål, klicka på länken INFO klagomål, som innehåller information om hur man gör för att lämna klagomål och kontaktuppgifterna till konsumentskyddsnämnderna på region- och distriktsnivå.

Enligt gällande bestämmelser måste klagomål och anmälningar lämnas skriftligen eller i elektronisk form. De kan även lämnas personligen.

Klagomål kan lämnas i elektronisk form på denna webbplats.

Ett klagomål eller en anmälan måste lämnas i den klagande eller anmälande personens namn.

Klagomål/anmälningar handläggs inom den lagstadgade tidsfristen (i enlighet med regeringsbeslut nr 27/2002), förutsatt att de åtföljs av all nödvändig styrkande dokumentation, dvs. en faktura för skatteändamål, ett kassakvitto eller annat kvitto, det berörda kontraktet eller garantisedeln eller andra dokument, beroende på vad som är lämpligt i det enskilda fallet.

För att konsumentskyddsnämnderna ska kunna handlägga ett klagomål måste det uppfylla ovannämnda villkor. I annat fall avslutas ärendet på grund av brist på uppgifter.

NATIONELLA SJUKFÖRSÄKRINGSMYNDIGHETEN

(CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – CNAS)

Adress:

Calea Călărașilor No 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, Bukarest

Webbplats: http://www.cnas.ro/

E-post: relpubl1@casan.ro

Tfn: (+40) (0) 37-2309236

Fax: (+40) (0) 37-2309165

Presentation av institutionen:

Den nationella sjukförsäkringsmyndigheten (CNAS) är en fristående offentlig institution av nationellt intresse, och en juridisk person. CNAS ansvarar för att sjukförsäkringssystemet i Rumänien fungerar på ett enhetligt och samordnat sätt.

Rättslig grund:

 • Brådskande regeringsdekret nr 150/20 från november 2002.
 • Brådskande regeringsdekret nr 180/2000.
 • Lag nr 145/1997.

Syfte:

Att utveckla och upprätthålla ett socialförsäkringssystem där försäkrade personers rättigheter respekteras och deras behov tillgodoses.

Allmänna mål:

 • Att skydda försäkrade personer mot vårdkostnader i händelse av sjukdom eller olycka.
 • Att säkerställa att försäkrade personer omfattas av en universell, rättvis och icke‑diskriminerande försäkring och att Rumäniens gemensamma socialförsäkringsfond utnyttjas på ett effektivt sätt.

Särskilda mål:

 • Att säkerställa tillgång till sjukvård, läkemedel och medicinsk utrustning.
 • Att säkerställa ett rättvist och icke-diskriminerande skydd och en effektiv användning av den gemensamma socialförsäkringsfonden.
 • Att få försäkrade personer att bli mer nöjda med tjänsternas kvalitet.
 • Att ge försäkrade personer mer information.

PERMANENTA VALMYNDIGHETEN

(AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ)

Huvudkontorets adress:

Str. Stavropoleos No 6, Sector 3, 030084 Bukarest

Tfn: (+40) (0)21-3100824

Webbplats: https://www.roaep.ro/prezentare/en/

E-post: comunicare@roaep.ro

Presentation av institutionen:

Den permanenta valmyndigheten är ett fristående förvaltningsorgan och en juridisk person. Valmyndigheten har allmänna befogenheter i valärenden. Dess uppdrag är att säkerställa att val och folkomröstningar organiseras och genomförs på ett korrekt sätt och att finansieringen av politiska partier och valkampanjer sker i enlighet med konstitutionen, relevant lagstiftning och internationella och europeiska standarder.

Rättslig grund:

 • Beslut nr 4 av den 22 juni 2016 om godkännande av bestämmelserna om den permanenta valmyndighetens och valexpertcentrets organisation och funktion.
 • Lag nr 334/2006 om finansiering av politiska partiers verksamhet och valkampanjer, på nytt offentliggjord.
 • Lag nr 208/2015 om val till senaten och deputeradekammaren och om den permanenta valmyndighetens organisation och funktion, med ändringar och tillägg.

Syfte:

 • Att säkerställa fria och rättvisa val med hjälp av effektiv och transparent användning av mänskliga, finansiella och ekonomiska resurser.
 • Att säkerställa att politiska partier och valkampanjer finansieras på ett korrekt och transparent sätt.
 • Att säkerställa att valprocessen genomförs på ett integrerat sätt.

Funktioner (ej uttömmande förteckning)

 • En strategisk funktion: att säkerställa att det fastställs sektorsvisa mål inom dess verksamhetsområde.
 • En regleringsfunktion: att säkerställa att det regelverk som krävs för att uppfylla strategiska uppgifter i samband med val utarbetas och läggs fram för godkännande, och att det utarbetas och godkänns standarder och obligatoriska tekniska bestämmelser för alla organ och myndigheter som anförtrotts uppgifter i samband med val.
 • En förvaltningsfunktion: att säkerställa att den verksamhet och de resurser som krävs för att genomföra valprocessen organiseras och samordnas.
 • En statlig myndighetsutövande funktion: att säkerställa övervakning och landsomfattande tillämpning av särskilda förordningar som rör valsystemet och bestämmelser som införts för att modernisera det rumänska valsystemet och få det att integreras med valsystemen i andra EU-länder.
 • En kontrollfunktion: att säkerställa att efterlevnaden av lagen kontrolleras, och i förekommande fall tillämpa lagstadgade påföljder.

Information om andra funktioner finns här.

Uppgifter (ej uttömmande förteckning)

 • Att utarbeta förslag om logistiken vid genomförandet av val, vilka ska överlämnas till regeringen och de berörda lokala myndigheterna, och att övervaka genomförandet av förslagen.
 • Att övervaka metoderna för att avgränsa valdistrikt och välja ut var vallokaler och valnämnder ska vara placerade.
 • Att övervaka att vallokalerna i god tid får all utrustning och materiel de behöver – dvs. valurnor och röstbås, stämplar och stämpeldynor, behållare för att transportera röstsedlar etc. – och att sådan utrustning och materiel förvaras på ett säkert sätt mellan val.
 • Att övervaka metoderna för att säkerställa att de medel som krävs för att tillhandahålla all logistik i samband med val i god tid görs tillgängliga.
 • Att övervaka säkerheten när det gäller vallokaler, röstsedlar och andra dokument eller annat material som behövs vid val.
 • Att övervaka utarbetandet och utskriften av permanenta röstlängder.
 • Att övervaka och kontrollera uppdateringen av röstlängdsregistret.

Information om andra uppgifter finns här.

RUMÄNSKA INSTITUTET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

(INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI – IRDO)

Adress:

B-dul Nicolae Bălcescu No 21, Sector 1, Bukarest

Tfn: (+40) (0)21-3114921

Webbplats: https://irdo.ro/english/index.php

E-post: office@irdo.ro

Presentation av institutionen:

Det rumänska institutet för mänskliga rättigheter (IRDO) är en fristående nationell institution som i inrättandelagen tilldelats uppgifter beträffande forskning, utbildning, informationsspridning och tillhandahållande av expertråd. Lagen garanterar även oberoende och opartiskhet i enlighet med de kriterier som fastställts av FN och Europarådet, som rekommenderar att sådana institutioner inrättas i varje demokratisk stat.

När det rumänska institutet för mänskliga rättigheter utför sina uppgifter beträffande forskning, utbildning och tillhandahållande av information och råd sker detta alltid med beaktande av bestämmelser och standarder i internationella fördrag om mänskliga rättigheter och internationella domstolars rättspraxis.

Dessutom är IRDO medlem av flera internationella organ som arbetar för att främja och skydda mänskliga rättigheter.

Institutets tjänster kan utnyttjas av alla som har behov av dem. Grundläggande dokument och litteraturhänvisningar tillhandahålls utan kostnad eller till ett självkostnadspris (för att täcka kopieringskostnaderna).

Vetenskapliga institutioner eller organ kan ge institutet i uppdrag att genomföra särskilda undersökningar, och institutet kan avge yttranden på begäran av specialiserade forum i Rumänien och utomlands. Kostnaderna för sådana tjänster fastställs av institutets ledning.

Rättslig grund:

Lag nr 9/1991 om inrättande av det rumänska institutet för mänskliga rättigheter

Syfte:

Institutet ansvarar för att se till att offentliga organ, icke-statliga organisationer och rumänska medborgare hålls underrättade i frågor som rör mänskliga rättigheter och hur mänskliga rättigheter garanteras i andra länder, särskilt i de länder som är medlemmar i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Samtidigt strävar institutet efter att öka medvetenheten hos internationella organ – och allmänheten i utlandet – om vilka praktiska åtgärder som har vidtagits för att se till att mänskliga rättigheter iakttas och skyddas i Rumänien.

IRDO:s verksamhet:

 1. Inrätta, upprätthålla och driva ett dokumentationscenter för alla användare, med texter till internationella konventioner, lagar, dokument, studier och publikationer om mänskliga rättigheter, samt litteraturhänvisningar.
 2. Hålla offentliga organ, icke-statliga organisationer och medborgare informerade, särskilt genom att öka deras medvetenhet om internationella dokument, praxis och användning på människorättsområdet, inklusive genom att vid behov tillhandahålla översättningar.
 3. Organisera utbildningsprogram, antingen skräddarsydda program för att passa personer med särskilt ansvar när det gäller att skydda de mänskliga rättigheterna eller program utformade för att öka allmänhetens medvetenhet om människorättsfrågor.
 4. Tillhandahålla information, antingen regelbundet eller på begäran, om de insatser som regeringen och icke-statliga organisationer i Rumänien gör för att främja och skydda mänskliga rättigheter och liknande insatser i andra länder, liksom Rumäniens internationella åtaganden och hur dessa fullgörs.
 5. Tillhandahålla dokument till parlamentsutskott, på deras begäran, om aspekter av mänskliga rättigheter som tas upp i lagförslag och i andra ärenden som parlamentet behandlar.
 6. Undersöka olika aspekter av hur mänskliga rättigheter främjas och respekteras i Rumänien och utomlands.
 7. Publicera en människorättsbulletin och se till att den får stor spridning, inklusive genom att tillhandahålla översättningar till andra språk.
 8. Organisera opinionsundersökningar om olika frågor som rör skyddet av mänskliga rättigheter i Rumänien.

Mer information om IRDO finns på institutionens webbplats.

Senaste uppdatering: 23/08/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.