Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Grundläggande rättigheter

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Nationella domstolar

Nationella människorättsinstitut

Ombudsman för de mänskliga rättigheterna (Varuh človekovih pravic)

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Nationella domstolar

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Sloveniens författningsdomstol (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tfn: + 386 (01) 477 64 00, + 386 (01) 477 64 15
E-post: info@us-rs.si,

Sloveniens förvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tfn: + 386 (01) 47 00 100
Fax: + 386 (01) 47 00 150
E-post: urad.uprlj@sodisce.si

Förvaltningsdomstolens avdelning i Maribor
Tfn: + 386 (02) 230 20 30
Fax: + 386 (02) 230 20 48
E-post: oddelek.uprmb@sodisce.si

Förvaltningsdomstolens avdelning i Nova Gorica
Tfn: + 386 (05) 33 55 200
Fax: + 386 (05) 33 55 221
E-post: oddelek.uprng@sodisce.si

Förvaltningsdomstolens avdelning i Celje
Tfn: + 386 (03) 42 75 380
Fax: + 386 (03) 42 75 388
E-post: oddelek.uprce@sodisce.si

Nationella människorättsinstitut

Se Ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna.

Ombudsman för de mänskliga rättigheterna (Varuh človekovih pravic)

I Slovenien har det inrättats en ombudsman för att skydda de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Ombudsmannen, dennes fyra ställföreträdare eller assistenter mottar anmälningar från personer som hävdar att deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter kränkts av statliga myndigheter, lokala myndigheter eller offentligrättsliga juridiska personer. Ombudsmannens arbete regleras i 1994 års lag om ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Ombudsmannen kan

  • anmoda den som begått överträdelsen att åtgärda kränkningen eller avhjälpa oriktigheten,
  • föreslå skadeersättning,
  • på den klagandes vägnar be författningsdomstolen att avgöra om vissa föreskrifter eller rättsakter är författningsenliga eller lagenliga,
  • anmäla kränkningar av rättigheter till författningsdomstolen,
  • uppmana regering eller parlament att ändra lagar och andra författningar.
  • föreslå alla organ som ombudsmannen ansvarar för att förbättra sin verksamhet och sitt bemötande,
  • yttra sig om exempel på kränkningar av fri- och rättigheter, oberoende av vilket slags förfarande det gäller och hur långt ärendet har kommit i handläggningen hos det berörda organet.

Ombudsmannen får inte åtgärda eller avhjälpa oriktigheter eller överträdelser. Detta ska statliga organ, lokala myndigheter eller offentligrättsliga juridiska personer göra.

Det åligger den som svarar för en kränkning eller oriktighet att själv avhjälpa dessa. Ombudsmannen får inte heller pröva ärenden som behandlas i domstol, utom i undantagsfall.

Ombudsmannen saknar befogenheter inom den privata sektorn, varför denne inte får ingripa när t.ex. ett privat företag kränker rättigheter. I sådana fall kan ombudsmannen trycka på de statliga organ, lokala myndigheter eller offentligrättsliga juridiska personer som utövar tillsyn över det berörda privata företaget eller den berörda privatpersonen.

I samarbete med icke-statliga eller humanitära organisationer utövar ombudsmannen också tillsyn över interneringsplatser och över behandlingen av personer vars frihet helt eller delvis begränsats.

Ombudsmannen har inte beslutsrätt men har befogenhet att utöva tillsyn, varna och ge råd.

Kontaktuppgifter:

Sloveniens ombudsman för de mänskliga rättigheterna

Dunajska cesta 56 (4th floor)
1109 Ljubljana
Tfn: 01 475 00 50
Gratislinje: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
E-post: info@varuh-rs.si

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Barnombudsmannen (Varuh otrokovih pravic)

Sorterar under ombudsmannainstitutet och fungerar som en specialiserad biträdande ombudsman.

Jämställdhetsombudet (Zagovornik načela enakosti)

Jämställdhetsombudet ska motverka och undanröja diskriminering i Slovenien.

INITIATIV (KLAGOMÅL): Jämställdhetsombudet handlägger initiativ eller klagomål i fall av upplevd diskriminering. Ombudet utfärdar utlåtanden som inte är rättsligt bindande om huruvida diskriminering föreligger i ett visst fall (ojämlik behandling på grund av personliga förhållanden). Samtidigt rekommenderas den skyldige att avhjälpa diskrimineringen, dess orsaker och effekter. På detta sätt försöker ombudet på ett informellt sätt att åtgärda diskriminering och förbättra framtida praxis. Om problemet inte kan lösas på detta sätt, kan ombudet föreslå inspektionsorganen att överträdelsen lagförs. Förfarandet inför ombudet är kostnadsfritt och konfidentiellt.

BISTÅND: Ombudet hjälper till med andra rättsliga åtgärder mot diskriminering, exempelvis med råd om vilka rättsliga medel som kan utnyttjas inför andra statliga organ.

RÅDGIVNING: Man kan be ombudet yttra sig om huruvida ens förhållningssätt utgör eller kan utgöra diskriminering. Man kan också be om råd om hur diskriminering ska avhjälpas eller om hur jämlikhetsprincipen kan respekteras bättre.

INFORMATION: Ombudet ger allmän information om diskrimineringsproblemet och om situationen på detta område i Slovenien.

Kontaktuppgifter:

Jämställdhetsombudet
Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor, familjefrågor och sociala frågor samt för lika möjligheter
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Tfn: 01/369 7 03
Fax: 01/369 78 29
E-post: zagovornik.uem@gov.si
Gratislinje: 080 12 13 (endast för samtal inom Slovenien)
http://www.zagovornik.gov.si/

All grundläggande information på ovannämnda webbplats är även tillgänglig på engelska, franska, tyska, italienska, ungerska, serbiska, bosniska, albanska och romani.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Informationsmyndigheten (Informacijski pooblaščenec)

Informationsmyndigheten handlägger anmälningar som gäller överträdelser av skyddet av personuppgifter. Handläggningen baseras på 2004 års lag om skydd av personuppgifter (Zakon o varstvu osebnih podatkov) och motsvarande lagar som reglerar frågor om skydd av personuppgifter (exempelvis lagen om id-kort (Zakon o osebni izkaznici)). Myndigheten agerar också på eget initiativ, om den finner att personuppgiftsskyddet kan ha kränkts. Den kan även självmant övervaka särskilda områden. Övervakningen av skyddet av personuppgifter sköts av statliga kontrollanter som är anställda av informationsmyndigheten. Myndigheten kan beordra rättelse av personuppgifter, utreda överträdelser avseende olagligt förvärv eller olaglig behandling av personuppgifter samt bötfälla personuppgiftsansvariga. Myndighetens beslut kan överklagas hos den slovenska förvaltningsdomstolen.

Kontaktuppgifter:

Informationsmyndigheten
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tfn: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-post: gp.ip@ip-rs.si

Senaste uppdatering: 23/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.