Nationella domstolar och icke-rättsliga organ

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Nationella domstolar

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Sloveniens författningsdomstol (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tfn: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E-post: info@us-rs.si

Sloveniens förvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tfn: + 386 (01) 47 00 100
Fax: + 386 (01) 47 00 150
E-post: urad.uprlj@sodisce.si

Förvaltningsdomstolens avdelning i Maribor
Tfn: + 386 (02) 230 20 30
Fax: + 386 (02) 230 20 48
E-post: oddelek.uprmb@sodisce.si

Förvaltningsdomstolens avdelning i Nova Gorica
Tfn: + 386 (05) 33 55 200
Fax: + 386 (05) 33 55 221
E-post: oddelek.uprng@sodisce.si

Förvaltningsdomstolens avdelning i Celje
Tfn: + 386 (03) 42 75 380
Fax: + 386 (03) 42 75 388
E-post: oddelek.uprce@sodisce.si

Nationella människorättsinstitutioner

Se Ombudsmannen.

Ombudsmannen

Sloveniens ombudsman ska skydda de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Ombudsmannen samt dennes fyra ställföreträdare eller assistenter mottar anmälningar från personer som hävdar att deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter har kränkts av statliga myndigheter, lokala myndigheter eller offentligrättsliga juridiska personer. Ombudsmannens arbete regleras i 1994 års lag om ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Ombudsmannen kan

  • anmoda den som begått överträdelsen att åtgärda kränkningen eller avhjälpa oriktigheten,
  • föreslå skadeersättning,
  • på den klagandes vägnar begära att författningsdomstolen avgör om vissa föreskrifter eller rättsakter är författningsenliga eller lagenliga,
  • anmäla kränkningar av rättigheter till författningsdomstolen,
  • uppmana regering eller parlament att ändra lagar och andra författningar,
  • föreslå alla organ som ombudsmannen ansvarar för att förbättra sin verksamhet och sitt bemötande,
  • yttra sig om exempel på kränkningar av fri- och rättigheter, oberoende av vilket slags förfarande det gäller och hur långt ärendet har kommit i handläggningen hos det berörda organet.

Ombudsmannen får inte åtgärda kränkningar eller avhjälpa oriktigheterDetta ska statliga organ, lokala myndigheter eller offentligrättsliga juridiska personer göra.

Det åligger också den som svarar för en kränkning eller oriktighet att själv avhjälpa dessa. Ombudsmannen får inte pröva ärenden som behandlas i domstol, utom i undantagsfall.

Ombudsmannen saknar lagstadgade befogenheter inom den privata sektorn, varför denne inte får ingripa när t.ex. ett privat företag kränker rättigheter. I sådana fall kan ombudsmannen utöva påtryckningar på de statliga organ, lokala myndigheter eller offentligrättsliga juridiska personer som utövar tillsyn över det berörda privata företaget eller den berörda privatpersonen.

I samarbete med icke-statliga eller humanitära organisationer utövar ombudsmannen också tillsyn över interneringsplatser och över behandlingen av personer vars frihet helt eller delvis begränsats.

Ombudsmannen har inte beslutsrätt men har befogenhet att utöva tillsyn, varna och ge råd.

Ombudsmannen organiserar och ordnar barnombud, som är medlemmar i ett frivilligt nätverk som ser till att alla barn har lika tillgång till ombudens tjänster.

Barnombuden ska hjälpa barn att uttrycka sin åsikt i alla rättsliga förfaranden och ärenden som de kan vara parter i. De ska också förmedla denna åsikt till ansvariga organ och organisationer så att dessa kan besluta om barnets rättigheter och förmåner. Ett barnombud är inte barnets rättsliga företrädare. Hjälp innebär att ge barnen psykosocialt stöd, tala med dem om deras önskemål, känslor och åsikter, om de förfaranden och åtgärder som vidtagits (på ett sätt som är lämpligt för dem), samarbeta med dem för att hitta rätt lösning och åtfölja dem till de organ och institutioner som beslutar om deras rättigheter och förmåner.

Kontaktuppgifter:

Sloveniens ombudsman för de mänskliga rättigheterna

Dunajska cesta 56 (4th floor)
1109 Ljubljana
Tfn: 01 475 00 50
Gratislinje: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
E-post: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Särskilda organ för mänskliga rättigheter

  • Barnombudsmannen (Varuh otrokovih pravic)

Sorterar under ombudsmannainstitutionen och fungerar som en specialiserad biträdande ombudsman.

  • Jämlikhetsombudet (Zagovornik načela enakosti)

Jämlikhetsombudet ska motverka och undanröja diskriminering i Slovenien.

KLAGAN: Jämlikhetsombudet handlägger klagan i fall av upplevd diskriminering. Ombudet utfärdar utlåtanden (ej rättsligt bindande) om huruvida diskriminering föreligger i ett visst fall (ojämlik behandling på grund av personliga förhållanden). Ombudet utfärdar rekommendationer om hur den som begått överträdelsen kan avhjälpa diskrimineringen samt dess orsaker och effekter. Genom sådan informell medling försöker ombudet åtgärda diskriminering och förbättra framtida praxis. Om problemet dock inte kan lösas på detta sätt, kan ombudet föreslå att överträdelsen lagförs. Förfarandet inför ombudet är kostnadsfritt och konfidentiellt.

BISTÅND: Ombudet hjälper till med andra rättsliga åtgärder mot diskriminering, exempelvis med råd om vilka rättsmedel som kan utnyttjas vid andra statliga organ.

RÅDGIVNING: Du kan be ombudet yttra sig om huruvida ditt agerande är eller kan vara diskriminerande. Du kan också be om råd om hur diskriminering kan undvikas eller om hur rätten till likabehandling kan hävdas bättre.

INFORMATION: Ombudet ger allmän information om diskriminering och om situationen på detta område i Slovenien.

Kontaktuppgifter:

Jämlikhetsombudet (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Tfn: +386 (0)1 / 473 55 31
E-post: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

All grundläggande information på ovannämnda webbplats är även tillgänglig på engelska, franska, tyska, italienska, ungerska, serbiska, bosniska, albanska och romani.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Informationsmyndigheten

Informationsmyndigheten handlägger anmälningar av personuppgiftsincidenter i enlighet med 2004 års övergripande lag om skydd av personuppgifter (Zakon o varstvu osebnih podatkov) och motsvarande lagar om specifika personuppgiftsaspekter, exempelvis lagen om id-kort (Zakon o osebni izkaznici). Myndigheten är skyldig att agera om den får information om en möjlig personuppgiftsincident, och genomför riktade inspektioner även utan att ha fått en anmälan. Inspektionerna sköts av nationella dataskyddsinspektörer som är anställda av informationsmyndigheten. Myndigheten kan beordra rättelse av personuppgifter, utreda överträdelser avseende olagligt förvärv eller olaglig behandling av personuppgifter samt bötfälla personuppgiftsansvariga. Ett administrativt klagomål kan inges mot myndighetens beslut vid Sloveniens förvaltningsdomstol.

Kontaktuppgifter:

Informationsmyndigheten
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tfn: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-post: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Senaste uppdatering: 16/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.