Nationella domstolar och icke-rättsliga organ

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Nationella domstolar

Nationella människorättsinstitut

Ombudsman

Människorättsorganisationer för särskilda områden

Övriga

Nationella domstolar

Konstitutionsdomstolen (Tribunal Constitucional)

Ansvaret för att garantera grundläggande fri- och rättigheter åligger i första hand domare och domstolar, även om det genom konstitutionen också finns ett särskilt förfarande i högsta instans som syftar till att som skyddar sådana rättigheter, nämligen prövning om konstitutionellt skydd (recurso de amparo constitucional) vid konstitutionsdomstolen (Tribunal Constitucional). Denna domstol är högsta instans i frågor som rör tolkning av konstitutionen och det högsta rättsliga organ som garanterar de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i konstitutionen.

Du kan kontakta konstitutionsdomstolen på följande sätt:

 • Post:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti, 6
  28003 Madrid
  Spanien
 • Telefon +34 915508000
 • Fax +34 915444088
 • E-post: buzon@tribunalconstitucional.es

Läs mer: https://www.tribunalconstitucional.es/en och https://www.poderjudicial.es

Nationella människorättsinstitut

Se avsnittet om ombudsmannen (Defensor del Pueblo).

Ombudsman

Ombudsmannen (Defensor del Pueblo) är den institution som skyddar och försvarar medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Den kontrollerar verksamheten vid förvaltningar och organ som sköter offentliga tjänster i hela landet och handlägger även ärenden vid spanska myndigheter i utlandet som rör spanska medborgare.

Ombudsmannen heter i dag Francisco Fernandez Marugan.

När ombudsmannen får in ett klagomål som gäller hur rättsväsendet fungerar, sänds det vidare till den allmänna åklagarmyndigheten (Ministerio Fiscal) som undersöker klagomålet och vidtar lämpliga åtgärder i enlighet med lagstiftningen. Ministeriet kan också hänskjuta klagomålet till det allmänna rättsrådet (Consejo General del Poder Judicial). Det kan också utfärda rekommendationer till regeringen om nödvändigheten av ändringar i lagstiftning.

Ombudsmannen kan överklaga avgöranden som strider mot konstitutionen eller kränker medborgerliga fri- och rättigheter samt inleda habeas corpus förfaranden.

Ombudsmannen kan INTE ingripande i följande fall:

 • Om det saknas inblandning från spanska myndigheter.
 • Om det gäller en tvist mellan privatpersoner.
 • Om det har gått mer än ett år sedan den klagande fick kännedom om de omständigheter som ligger till grund för klagomålet.
 • Om det rör sig om ett anonymt klagomål (utan konkreta krav) som givitsin i strid med bättre vetande, eller om handläggningen skulle kunna inkräkta på tredjemans legitima rättigheter.
 • Om klagomålet inte är förenligt med innehållet i ett domstolsavgörande.

Om du vill vända dig till ombudsmannen behöver du inte någon advokat eller juridiskt ombud och hela förfarandet är gratis.

Förfarandet inleds när klagomålet lämnas in. Klagomålet ska vara skriftligt och undertecknat samt innehålla uppgift om den klagandes namn och kontaktadress. Det ska dessutom innehålla en redogörelse för omständigheterna i klagomålet, och vilken eller vilka förvaltningar som klagomålet gäller.

Kopior av viktiga handlingar som rör ditt klagomål bör bifogas. När klagomålet har kontrollerats förses det med ett ärendenummer, som meddelas dig så att du vid behov kan följa ärendets gång.

Du kan lämna in ditt klagomål på ett av följande sätt:

 • Personligen: På adress Calle Zurbano 42 i Madrid. Öppettiderna är måndag till fredag 9.00­–14.00 och måndag till torsdag 16.00–18.00 (utom eftermiddagar i augusti).
 • Post: Skicka det undertecknade klagomålet till
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spanien
 • Fax: Skicka det undertecknade klagomålet till faxnummer +34 913081158.

Om du vill veta mer ombudsmannens arbete eller om behandlingen av ditt klagomål kan du kontakta ombudsmannen på följande sätt:

 • Direkt på plats på adress Calle Zurbano 42 i Madrid.
 • Via e-post: registro@defensordelpueblo.es
 • Telefon:
  • 900101025 (bara i Spanien). På detta gratisnummer får du information om ombudsmannen, institutionens syfte och arbete samt om hur du skickar in ett klagomål.
  • +34 914327900: Här får du reda på hur behandlingen av ditt klagomål fortskrider.

Öppettider för telefonsamtal:

 • 9.00–14.00 och 15.00–18.00 på måndag till torsdag.
 • 9.00–14.00 och 16.00–18.00 på fredagar (utom eftermiddagar i augusti).

Läs mer: https://www.defensordelpueblo.es

Människorättsorganisationer för särskilda områden

 • Barnombudsman

Ombudsmannen försvarar alla medborgares rättigheter, oavsett deras ålder. Några autonoma regioner har dessutom infört institutioner för att försvara barnens rättigheter.

Enligt spansk lagstiftning har minderåriga rätt att lägga fram klagomål för ombudsmannen eller motsvarande institutioner i de autonoma regionerna.

 • Jämställdhetsorgan

Rådet för jämställdhet och icke-diskriminering på grund av ras och etniskt ursprung (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

I rådet ingår offentliga förvaltningar på statlig, regional och lokal nivå, företagarorganisationer, fackföreningar, och ideella organisationer som arbetar med frågor som rör jämställdhet och diskriminering på grund av ras och etniskt ursprung.

Rådet har till uppgift att främja jämställdhet och bekämpa diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung när det gäller utbildning, hälsovård och rätt till socialförsäkring, samt tillgång till sociala tjänster, bostäder, sysselsättning, yrkesutbildning osv. och alla slags varor och tjänster i allmänhet.

Rådet har fyra huvuduppgifter:

 1. Vägleda diskrimineringsoffer i klagomålsförfaranden.
 2. Självständigt och opartiskt publicera studier, undersökningar och rapporter.
 3. Främja åtgärder som bidrar till jämställdhet och minskad diskriminering genom att utforma lämpliga rekommendationer och förslag.
 4. Utarbeta och godkänna rådets årsberättelse och lägga fram den för Jämställdhetsministeriet.

Läs mer: https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es och https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm

 • Dataskyddsmyndighet

Den spanska dataskyddsmyndigheten (Agencia Española de Protección de Datos)

Den spanska dataskyddsmyndigheten (La Agencia Española de Protección de Datos) är en oberoende kontrollmyndighet som övervakar att lagstiftningen om dataskydd efterlevs och garanterar och kontrollerar att skyddet av personuppgifter är förenligt med de grundläggande rättigheterna.

Myndigheten handhar framställningar och överklaganden från allmänheten och informerar om de rättigheter som erkänns i lagen om dataskydd (Ley Orgánica de Protección de Datos). Den hjälper och informerar också de som behandlar personuppgifter (företag, institutioner och förvaltningar) så att de kan uppfylla lagstiftningens krav.

I förhållande till de som omfattas av uppgiftsskydd

 • Behandla framställningar och överklaganden.
 • Informera om lagstadgade rättigheter.
 • Främja spridningskampanjer i medierna.

I förhållande till de som behandlar uppgifter

 • Utfärda tillstånd i enlighet med lagstiftningen.
 • Begära korrigerande åtgärder.
 • I fall av överträdelser beordra att behandlingen av uppgifter upphör och att uppgifterna raderas.
 • Beivra överträdelser.
 • Informera.
 • Lämna tillstånd till internationell överföring av uppgifter.

För rådgivning, förtydligande, överklagande, anmälan, förslag eller klagomål kan du kontakta myndigheten på följande sätt:

 • Post:
  Agencia Española de Protección de Datos.
  Calle Jorge Juan, 6
  28001 Madrid
  Spanien
 • Telefon: +34 912663517
 • E-post: ciudadano@agpd.es

Läs mer: https://www.agpd.es/

 • Andra specialiserade organ

Kommittén för personer med funktionsnedsättning (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Kommittén för personer med funktionsnedsättning (El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), som är mest känd under sin förkortning CERMI, företräder, försvarar och agerar för personer som har en funktionsnedsättning och deras familjer. Det rör sig om mer än 3,5 miljoner personer som på grund av att de tillhör en grupp av personer med en missgynnad social ställning måste gå samman i organisationer för att få sina rättigheter erkända och uppfå fullständig jämställdhet och få samma möjligheter som övriga spanska medborgare.

Du kan kontakta kommittén på följande sätt:

 • Post:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spanien
 • Telefon: +34 913601678
 • Fax: +34 914290317
 • E-post: cermi@cermi.es

Läs mer: http://www.cermi.es/

Se även: Statens observatorium för frågor om funktionsnedsättningar Observatorio Estatal de la discapacidad https://www.observatoriodeladiscapacidad.info

Asyl- och flyktingkontoret (Oficina de Asilo y Refugio, OAR)

Asyl- och flyktingkontoret sorterar under inrikesministeriet. Det utarbetar förslag för beviljande av uppehållstillstånd i Spanien i enlighet med asyllagstiftningen.

Kontoret har dessutom följande uppgifter:

 • Föreskrifter om och behandling av handlingar för att avgöra vilket land som är ansvarigt för att granska asylansökningar, i enlighet med internationella avtal.
 • Granska och besluta om asylansökningar som görs vid gränsstationer, inom landets territorium och vid Spaniens diplomatiska beskickningar i utlandet.

Du kan kontakta kontoret på följande sätt:

 • Post:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spanien
 • Telefon +34 915372170

Läs mer: På inrikesministeriets hemsida

Generalsekretariatet för fängelserna (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Fängelser är ett ofrånkomligt inslag i ett lands säkerhetspolitik och även inom socialpolitiken. Generalsekretariatets främsta uppgift är, enligt konstitutionen, att följa upp och styra verksamheten vid myndigheter som ansvarar för att verkställa straff och andra påföljder.

För ytterligare information:

 • Post:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá, 38-40
  28014 Madrid
  Spanien
 • Telefon: +34 913354700
 • Fax: +34 913354052

Läs mer: https://www.oposicionesdeprisiones.es

Övriga

Spaniens advokatråd (Consejo General de la Abogacía Española)

Spaniens advokatråd (El Consejo General de la Abogacía Española, CGAE) är de de spanska advokatsamfundens (Colegio de Abogados) representativa, samordnande och verkställande organ, och har, i alla avseenden ställning som offentligrättsligt organ. Rådet är en juridisk person och har full behörighet att uppfylla sina mål.

Rådet har ansvar för att reglera utövandet av advokatyrket och vaka över att yrkets renommé bevaras. Det finns 83 advokatsamfund i Spanien med 137 447 yrkesverksamma advokater (siffror från 2016), samt 10 oberoende råd för advokatsamfund.

Rätten till rättshjälp är mycket omfattande och i samband med advokatsamfunden visas detta genom att den garanterar att alla spanska medborgare också i praktiken har möjlighet att få rättslig provning, till exempel genom att förmedla rättshjälp, ge stöd till frihetsberövade, ge alla den grundläggande rätten i varje fall till juridisk rådgivning, erbjuda hjälp till invandrare, äldre, kvinnor och offer för våld i hemmet.

Du kan kontakta rådet på följande sätt:

 • Post:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos, 13
  28004 Madrid
  Spanien
 • Telefon: +34 915232593
 • E-post: informacion@cgae.es

Läs mer: http://www.cgae.es/ och https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita

Senaste uppdatering: 17/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.