Европейски институт по право

Европейският институт по право е независима организация с нестопанска цел, създадена с цел да допринася за по-доброто законотворчество в Европа, за задълбочаване на правната евроинтеграция и за формиране на по-енергична европейска правна общност.

Контекст

Европейският институт по право беше създаден на 1 юни 2011 г. като международно сдружение с нестопанска цел. За негов първи председател беше избран сър Франсис Джейкъбс. От 2017 г. Кристиане Вендерхорст е новият председател на Европейския институт по право. Секретариатът на Института е във Виена, Австрия, и се помещава във Виенския университет.

Основни цели

Като се опира се на богатството от разнообразни правни традиции и на сътрудничеството между юристи с различна професионална ориентация и като се вдъхновява от дейността на Американския институт по право, Европейският институт по право оценява и стимулира развитието на правото и на правната политика и практика в глобален контекст. Той ръководи и улеснява паневропейските научни изследвания и предоставя форум за дискусии и сътрудничество на юристите – представители на академичните среди, съдии, адвокати и други специалисти в областта на правото, които представляват широк кръг от правни традиции.

За да изпълни задачите си, ЕИП действа по собствена инициатива. Институциите, които се занимават с развитие на правото на европейско, международно или национално равнище обаче, също могат да се допитват до него.

Членове

Институтът обединява не само учени, но и практикуващи юристи и съдии от цяла Европа.

Неговите членове се разделят на две категории – редовни членове, които участват в дейностите на института въз основа на собствените си лични и професионални убеждения, и наблюдатели без право на глас, които могат да бъдат както физически, така и юридически лица (институционални наблюдатели), например европейски институции, национални органи или професионални правни организации. Сред наблюдателите в Института са Европейския парламент, Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT), Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) и редица върховни съдилища.

Членовете и външни експерти могат да предлагат проекти, по които институтът да работи, да правят коментари по проектите в хода на тяхното развитие и да участват в общото събрание на ЕИП – годишна среща, на която се събират много правни специалисти от цяла Европа и от други части на света.

Проекти

Проектите на Европейския институт по право покриват всички области на правото – материално и процесуално, частно и публично. Всеки от проектите, осъществявани под егидата на ЕИП, трябва да бъде в услуга на европейския гражданин, да отговаря на явна практическа нужда и да има за цел постигането на резултати, които потенциално имат незабавно практическо въздействие. За да получат подкрепа, проектите на ЕИП трябва да бъдат одобрени от голяма група юристи, които са независими в своята работа, не са свързани с интересите на конкретна група заинтересовани лица и нямат ограничения от политически характер.

Действията по проектите водят до публикации, които могат да бъдат пряко използвани (например като проектоправила или модели за договори) от законодателни органи, съдебната власт или други заинтересовани страни. Публикациите на ЕИП целят основно да повишат знанията и да подобрят практиката в съответния клон на правото и в същото време да повишат осведомеността на членовете на правната общност по най-наболелите правни въпроси. При все че работата на ЕИП е насочена основно към европейския законодател и съдебна власт, основните бенефициери от работата му в края на краищата остават широката общественост, юридическите и физическите лица в Европа, които ще се възползват от по-добри и съгласувани закони.

Публикациите на ЕИП могат да бъдат свалени безплатно тук.

Връзки по темата

Европейски институт по право (ЕИП)

Последна актуализация: 09/07/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.