Evropský právní institut

Evropský právní institut je nezávislou neziskovou organizací, jejímž posláním je přispívat k lepší tvorbě právních předpisů v Evropě, k prohlubování evropské právní integrace a formování činorodějšího evropského právního společenství.

Základní informace

Evropský právní institut (European Law Institute, ELI) byl založen jako mezinárodní nezisková asociace dne 1. června 2011. Prvním předsedou institutu byl zvolen Sir Francis Jacobs. Od roku 2017 je jeho novou předsedkyní Christiane Wendehorstová. Sekretariát institutu sídlí ve Vídni v Rakousku, kde jej hostí Vídeňská univerzita.

Hlavní cíle

Inspirován činností Amerického právního institutu (American Law Institute) ELI hodnotí a podněcuje rozvoj práva, právní politiky a praxe v globálním kontextu, přičemž podněty čerpá ze studnice různých právních tradic a ze spolupráce mezi právníky z různých vzdělávacích systémů. ELI vede a usnadňuje panevropský výzkum a nabízí fórum pro diskuzi a spolupráci mezi právníky – akademiky, soudci, advokáty a dalšími právními profesemi zastupujícími širokou škálu právních tradic.

K naplnění svých úkolů realizuje ELI svou činnost na základě své vlastní iniciativy. Instituce, které se podílejí na rozvoji práva na unijní, mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni, jej však mohou požádat o konzultaci.

Členové

Institut sdružuje nejen akademiky, ale rovněž právníky z praxe a soudce z celé Evropy.

Existují dvě kategorie členů: lektoři, kteří se účastní činností institutu na základě osobního nebo profesního přesvědčení, a pozorovatelé bez hlasovacího práva, kteří mohou být buď fyzickými či právnickými osobami (institucionální pozorovatelé), např. evropské instituce, vnitrostátní orgány nebo profesní organizace. Mezi pozorovatele institutu patří Evropský parlament, Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT), Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) a řada nejvyšších soudů.

Členové a externí odborníci mohou navrhovat projekty, na nichž má institut pracovat, připomínkovat projekty, které institut již realizuje, a účastnit se generálního sněmu ELI, což je každoroční akce, na níž se shromáždí řada právníků z celé Evropy i odjinud.

Projekty

Projekty ELI se zaměřují na všechna odvětví práva: hmotné i procesní; soukromé i veřejné. Každý projekt realizovaný pod záštitou ELI musí sloužit občanům Evropy, řešit zjevné praktické potřeby a usilovat o výsledky, které mají potenciálně bezprostřední praktický dopad. Aby mohl ELI určitý projekt realizovat, musí jej schválit rozsáhlá skupina právníků, kteří vystupují nezávisle a nepřihlíží k zájmům konkrétních zúčastněných subjektů nebo k omezením politické povahy.

Výstupem projektů jsou publikace, jež mohu legislativní orgány, soudy nebo jiné zainteresované strany přímo použít (např. jako návrhy pravidel nebo vzorové smlouvy). Hlavním cílem publikací ELI je zlepšit znalosti a praxi v příslušných právních odvětvích a současně zvýšit povědomí mezi členy právního společenství o nejnaléhavějších právních problémech. Jeho práce je sice určena především tvůrcům evropských právních předpisů a evropským soudům, avšak prospěch z ní má nakonec především široká veřejnost, právnické a fyzické osoby v Evropě, jež budou těžit z lepších a soudržnějších právních předpisů.

Publikace ELI lze zdarma stáhnout zde.

Související internetové odkazy

Evropský právní institut (ELI)

Poslední aktualizace: 09/07/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.