Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρώπη, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομικής ολοκλήρωσης και στη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής νομικής κοινότητας.

Γενικές πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου (ELI) ιδρύθηκε ως διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός την 1η Ιουνίου 2011. Ο Sir Francis Jacobs εξελέγη ως πρώτος πρόεδρος του ELI. Από το 2017 νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου είναι η κ. Christiane Wendehorst. Η Γραμματεία του Ινστιτούτου βρίσκεται στη Βιέννη στην Αυστρία και φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Κύριοι στόχοι

Βασιζόμενο στον πλούτο των διαφορετικών νομικών παραδόσεων και στη συνεργασία μεταξύ νομικών από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, και εμπνεόμενο από τις δραστηριότητες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Δικαίου, το ELI αξιολογεί και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του δικαίου, της νομικής πολιτικής και της νομικής πρακτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Πραγματοποιεί και διευκολύνει την πανευρωπαϊκή έρευνα και παρέχει ένα φόρουμ για συζητήσεις και συνεργασία μεταξύ νομικών – πανεπιστημιακών, δικαστών, δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών του νομικού κλάδου – που αντιπροσωπεύουν ευρύ φάσμα νομικών παραδόσεων.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το ELI λειτουργεί με ιδία πρωτοβουλία. Ωστόσο, ινστιτούτα που ασχολούνται με την ανάπτυξη του δικαίου σε ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό επίπεδο μπορούν επίσης να το συμβουλευθούν.

Μέλη

Το Ινστιτούτο συγκεντρώνει στους κόλπους του όχι μόνο θεωρητικούς επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες και δικαστές από ολόκληρη την Ευρώπη.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών: τα τακτικά μέλη, που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου με βάση τις προσωπικές και επαγγελματικές τους πεποιθήσεις, και οι παρατηρητές που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και που μπορεί να είναι ιδιώτες ή νομικές οντότητες (θεσμικοί παρατηρητές), όπως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εθνικές αρχές ή επαγγελματικές νομικές οργανώσεις. Μεταξύ των παρατηρητών του Ινστιτούτου συγκαταλέγονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το UNIDROIΤ (Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου), η UNCITRAL (επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο) και πολλά ανώτατα δικαστήρια.

Τα μέλη και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες μπορούν να προτείνουν έργα για υλοποίηση από το Ινστιτούτο, να διατυπώνουν σχόλια σχετικά με την εξέλιξη έργων και να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του ELI, ένα ετήσιο γεγονός στο οποίο παρευρίσκονται πολλοί επαγγελματίες του νομικού κλάδου από όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή.

Έργα

Τα έργα του ELI καλύπτουν όλους τους κλάδους του δικαίου: ουσιαστικό και δικονομικόιδιωτικό και δημόσιο. Κάθε έργο που υλοποιείται υπό την αιγίδα του ELI πρέπει να υπηρετεί τον Ευρωπαίο πολίτη, να ανταποκρίνεται σε πρόδηλη πρακτική ανάγκη και να αποβλέπει σε αποτελέσματα τα οποία έχουν δυνητικά άμεσο πρακτικό αντίκτυπο. Για να υιοθετηθούν τα έργα του ELI πρέπει να εγκριθούν από ευρύ σώμα νομικών που εργάζονται με ανεξαρτησία και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα συγκεκριμένων ενδιαφερόμενων φορέων ή περιορισμούς πολιτικής φύσης.

Τα έργα οδηγούν σε δημοσιεύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα (για παράδειγμα, ως προσχέδιο κανόνων ή πρότυπα συμβάσεων) από τα νομοθετικά όργανα, τα δικαστήρια ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δημοσιεύσεις του ELI επιδιώκουν κυρίως να βελτιώσουν τη γνώση και τις πρακτικές στον αντίστοιχο τομέα δικαίου και ταυτόχρονα να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη της νομικής κοινότητας σχετικά με τα πιο επείγοντα ζητήματα δικαίου. Αν και το έργο του προορίζεται ως επί το πλείστον για τον Ευρωπαίο νομοθέτη και τα δικαστήρια, αυτοί που επωφελούνται κυρίως από το έργο του ELI είναι, εν τέλει, το ευρύ κοινό, νομικά και φυσικά πρόσωπα της Ευρώπης, τα οποία θα επωφεληθούν από την καλύτερη και συνεκτικότερη νομοθεσία.

Οι δημοσιεύεις του ELI μπορούν να μεταφορτωθούν δωρεάν από εδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου (ELI)

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.