Euroopa Õigusinstituut

Euroopa Õigusinstituut on sõltumatu mittetulundusühendus, mis loodi selleks, et edendada Euroopas paremat õigusloomet, Euroopa õiguslikku integreerimist ja tugevama Euroopa õiguskeskkonna loomist.

Taustteave

Euroopa Õigusinstituut loodi rahvusvahelise mittetulundusühendusena 1. juunil 2011. Instituudi esimeseks presidendiks valiti Sir Francis Jacobs. Alates 2017. aastast on Euroopa Õigusinstituudi uueks presidendiks Christiane Wendehorst. Instituudi sekretariaat asub Austrias Viini Ülikooli ruumides.

Peamised eesmärgid

Võttes aluseks erinevatest õigustraditsioonidest tuleneva rikkaliku kogemustepagasi ja erineva ametialase taustaga juristide koostöö ning saades inspiratsiooni Ameerika Õigusinstituudi tegevusest, hindab ja edendab Euroopa Õigusinstituut õiguse, õiguspoliitika ja õiguspraktika arengut. Instituut korraldab ja hõlbustab üleeuroopalist teadustegevust ning pakub foorumit arutelude korraldamiseks ja koostööks eri õigustraditsioonidega juristidele (õppejõud, kohtunikud, advokaadid ning muud õiguspraktikud).

Oma ülesannete täitmiseks tegutseb instituut omal algatusel. Samuti on instituudiga võimalik konsulteerida teistel institutsioonidel, kes tegelevad õiguse arendamisega kas Euroopa, rahvusvahelisel või riigi tasandil.

Liikmed

Instituut ühendab lisaks akadeemiliste ringkondade esindajatele ka praktikuid ja kohtunikke kogu Euroopast.

Liikmed jagunevad kahte kategooriasse: liikmed, kes osalevad instituudi tegevuses, esindades oma isiklikke ja ametialaseid seisukohti, ning hääleõiguseta vaatlejad, kelleks võivad olla kas üksikisikud või juriidilised isikud (institutsioonide vaatlejad), nagu ELi institutsioonid, liikmesriikide ametiasutused või juristide kutseühendused. Vaatlejana on instituudi liikmeks näiteks Euroopa Parlament, Rahvusvaheline Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (UNIDROIT), ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjon (UNCITRAL) ja hulk ülemkohtuid.

Liikmed ja väliseksperdid võivad teha ettepanekuid instituudi tulevaste projektide kohta, esitada oma seisukohti käimasolevate projektide kohta ning osaleda Euroopa Õigusinstituudi üldkogu töös. Üldkogu raames tulevad kord aastas kokku õigusvaldkonna töötajad kogu Euroopast ja ka väljastpoolt.

Projektid

Euroopa Õigusinstituudi projektid hõlmavad kõiki õigusvaldkondi: materiaal- ja menetlusõigust ning era- ja avalikku õigust. Kõik instituudi egiidi all rakendatavad projektid peavad teenima Euroopa kodanike huve, täitma ilmset praktilist vajadust ja avaldama võimaluse korral vahetut praktilist mõju. Õigusinstituudi projektid peab heaks kiitma lai juristkond, kes tegutseb sõltumatult ega esinda konkreetsete sidusrühmade huve ega poliitilisi seisukohti.

Projektide raames toimuva tegevuse tulemusena avaldatakse publikatsioone, mida saavad vahetult (näiteks näidiseelnõude või näidislepingutena) kasutada seadusandlikud organid, kohtunikkond või teised huvitatud isikud. Nende publikatsioonide peamine eesmärk on parandada konkreetses õigusvaldkonnas rakendatavaid teadmisi ja tavasid ning viia õiguskogukonna liikmed samal ajal kurssi kõige pakilisemate õigusküsimustega. Ehkki Euroopa Õigusinstituudi töö on eelkõige suunatud Euroopa seadusandjatele ja kohtunikkonnale, saab parematest ja sidusamatest õigusaktidest lõppkokkuvõttes kõige rohkem kasu üldsus ehk Euroopa juriidilised ja füüsilised isikud.

Euroopa Õigusinstituudi publikatsioone saab tasuta alla laadida siit.

Lingid

Euroopa Õigusinstituut

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.