Eiropas Tiesību institūts

Eiropas Tiesību institūts ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas izveidota, lai uzlabotu likumdošanas procesu Eiropā, veicinātu Eiropas tiesisko integrāciju un rosīgākas Eiropas juridiskās sabiedrības veidošanos.

Pamatinformācija

Eiropas Tiesību institūts (ETI) ir dibināts 2011. gada 1. jūnijā kā starptautiska bezpeļņas organizācija. Par tā pirmo priekšsēdētāju ievēlēja seru Frānsisu Džeikobsu (Sir Francis Jacobs). Kopš 2017. gada Eiropas Tiesību institūta jaunā priekšsēdētāja ir Kristiane Vendehorsta (Christiane Wendehorst). Institūta sekretariāts atrodas Vīnē (Austrija), un to mitina Vīnes Universitāte.

Galvenie mērķi

Pamatojoties uz bagātīgu dažādu tiesību tradīciju loku un izmantojot sadarbību starp juristiem ar dažādu profesionālo pieredzi, kā arī iedvesmojoties no Amerikas Tiesību institūta darbības, ETI novērtē un veicina tiesību, tiesībpolitikas un prakses attīstību globālā kontekstā. Tas veic un sekmē Eiropas līmeņa pētniecisko darbību un nodrošina forumu diskusijām un sadarbībai starp juristiem — akadēmiķiem, tiesnešiem, advokātiem un citiem praktizējošiem juristiem, kas pārstāv plašu tiesību tradīciju loku.

Savu uzdevumu izpildē ETI darbojas pēc paša iniciatīvas. Taču tam padomu var prasīt arī iestādes, kas ir iesaistītas tiesību izstrādē Eiropas, starptautiskā vai valsts līmenī.

Institūta locekļi

Institūts pulcē ne tikai pētniekus, bet arī praktizējošus juristus un tiesnešus no visas Eiropas.

Ir divas institūta locekļu kategorijas: biedri, kas piedalās institūta darbībā, pamatojoties uz savu personīgo un profesionālo pārliecību, un novērotāji bez balsstiesībām, kas var būt vai nu fiziskas, vai juridiskas personas (institucionālie novērotāji), piemēram, Eiropas iestādes, valsts iestādes vai profesionālas juristu organizācijas. Institūta novērotāju vidū ir Eiropas Parlaments, UNIDROIT, UNCITRAL un virkne augstāko tiesu.

Institūta locekļi un ārējie eksperti var ierosināt projektus, pie kuriem institūtam būtu jāstrādā, komentēt projektus to izstrādes gaitā un piedalīties ETI Ģenerālajā asamblejā — ikgadējā pasākumā, kas pulcē daudzus profesionālus juristus no visas Eiropas un ārpus tās.

Projekti

ETI projekti attiecas uz visām tiesību nozarēm: gan materiālajām tiesībām un procesuālajām tiesībām, gan privātajām tiesībām un publiskajām tiesībām. Visiem ETI pārraudzībā īstenotajiem projektiem jābūt Eiropas pilsoņu interesēs, ar tiem jāreaģē uz skaidri redzamu praktisku vajadzību, un tiem jābūt vērstiem uz rezultātiem, kas varētu panākt tūlītēju ietekmi praksē. Lai ETI projekti saņemtu atbalstu, tie vispirms jāapstiprina plašam tādu juristu lokam, kuri strādā neatkarīgi, un neņemot vērā konkrētu ieinteresēto personu intereses vai politiskus ierobežojumus.

Projektu darbību rezultātā ir sagatavotas publikācijas (piemēram, noteikumu projekti vai tipveida līgumi), ko tiešā veidā var izmantot likumdevējas iestādes, tiesu iestādes vai citas ieinteresētās personas. ETI publikāciju galvenais uzdevums ir uzlabot zināšanas un pilnveidot praksi attiecīgajā tiesību nozarē un vienlaikus vairot juristu aprindu informētību par aktuālākajiem jautājumiem tiesību jomā. Lai gan ETI darbs galvenokārt ir vērsts uz Eiropas likumdevēja un tiesu varas vajadzībām, galvenie labuma guvēji no ETI darba ir Eiropas sabiedrība, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kas iegūs labākus un saskanīgākus tiesību aktus.

ETI publikācijas var bez maksas lejupielādēt šeit.

Saistītas saites

Eiropas Tiesību institūts (ETI)

Lapa atjaunināta: 09/07/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.