Europees Rechtsinstituut

Het Europees Rechtsinstituut is een onafhankelijke non-profitorganisatie, die is opgericht om een bijdrage te leveren aan betere wetgeving in Europa, de versterking van de Europese integratie op juridisch gebied en de totstandbrenging van een krachtiger Europese rechtsgemeenschap.

Achtergrondinformatie

Het Europees Rechtsinstituut (ELI) is op 1 juni 2011 opgericht als internationale non‑profitvereniging. Als eerste voorzitter van ELI is Sir Francis Jacobs gekozen. Sinds 2017 is Christiane Wendehorst de nieuwe voorzitter van ELI. Het secretariaat van het instituut is gevestigd in Wenen (Oostenrijk) en wordt beheerd door de Universiteit van Wenen.

Hoofddoelstellingen

ELI, dat zijn inspiratie ontleent aan de activiteiten van het American Law Institute en voortbouwt op de rijke geschiedenis van de verscheidene juridische tradities en de samenwerking tussen juristen met een uiteenlopende professionele achtergrond, richt zich op de evaluatie en bevordering van de ontwikkeling van recht, rechtspraktijk en beleid op juridisch vlak, in een zo breed mogelijke zin. Het instituut verricht en faciliteert pan‑Europees onderzoek, en biedt een podium voor discussie en samenwerking onder juristen (academici, rechters, advocaten en andere professionals) die tezamen rijk geschakeerde juridische tradities vertegenwoordigen.

Bij de uitvoering van deze taken opereert ELI op eigen initiatief. Het instituut is echter ook beschikbaar voor advies aan instellingen die betrokken zijn bij de rechtsontwikkeling op Europees, internationaal of nationaal gebied.

Leden

Het instituut brengt niet alleen rechtswetenschappers, maar ook beroepsbeoefenaren en rechters uit heel Europa samen.

Er zijn twee soorten leden: volwaardige leden, die deelnemen aan de activiteiten van het instituut op basis van hun eigen persoonlijke en beroepsovertuigingen, en waarnemers zonder stemrecht, die een natuurlijke dan wel een rechtspersoon kunnen zijn (institutionele waarnemers), zoals Europese instellingen, nationale autoriteiten of juridische beroepsorganisaties. Waarnemers bij het instituut zijn onder meer het Europees Parlement, UNIDROIT, UNCITRAL en talrijke hooggerechtshoven.

Het staat de leden en externe deskundigen vrij om voorstellen te doen voor door het instituut uit te voeren projecten, om opmerkingen te maken over lopende projecten en om zitting te nemen in de algemene vergadering van ELI, een jaarlijks evenement waarop veel beoefenaars van juridische beroepen uit heel Europa en daarbuiten bijeenkomen.

Projecten

De projecten van ELI bestrijken alle rechtsgebieden: materieel en formeel recht, privaat- en publiekrecht. Elk project onder auspiciën van ELI moet in dienst staan van de Europese burger, duidelijk praktisch nut hebben en gericht zijn op resultaten die een onmiddellijk praktisch effect kunnen hebben. Alvorens definitief te kunnen worden bekrachtigd, moeten ELI-projecten worden goedgekeurd door een brede groep van juristen die onafhankelijk opereren en zich op generlei wijze laten leiden door bepaalde belangen of belangengroeperingen, of door politieke druk.

De projectactiviteiten leiden tot publicaties die direct kunnen worden gebruikt (bv. ontwerp‑regelgeving of modelcontracten) door wetgevende organen, rechterlijke instanties of andere belanghebbende partijen. De publicaties van ELI hebben vooral tot doel de kennis en praktijk op het betrokken rechtsgebied te verbeteren en tegelijkertijd de leden van de rechtsgemeenschap bewust te maken van de meest urgente juridische kwesties. Hoewel de werkzaamheden van ELI voornamelijk gericht zijn op de Europese wetgever en de rechterlijke macht, zijn de belangrijkste begunstigden van de werkzaamheden van ELI uiteindelijk alle rechtspersonen of natuurlijke personen in Europa, die baat hebben bij betere en coherentere wetgeving.

Publicaties van ELI kunnen hier gratis worden gedownload.

Links

European Law Institute (ELI)

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.