Európsky právny inštitút

Európsky právny inštitút je nezávislou neziskovou organizáciou, ktorá má prispievať k zlepšovaniu tvorby práva v Európe, k posilňovaniu európskej právnej integrácie a k sformovaniu aktívnejšej európskej právnej komunity.

Súvislosti

Európsky právny inštitút bol založený 1. júna 2011 ako medzinárodné neziskové združenie. Za prvého predsedu Európskeho právneho inštitútu (ELI) bol zvolený Sir Francis Jacobs. Od roku 2017 je predsedníčkou Európskeho právneho inštitútu Christiane Wendehorst. Sekretariát inštitútu sa nachádza vo Viedni v priestoroch Viedenskej univerzity.

Kľúčové ciele

ELI stavia na bohatstve rôznych právnych tradícií a spolupráci medzi právnymi znalcami s rôznym odborným zázemím a inšpiruje sa činnosťou Amerického právneho inštitútu (American Law Institute), pričom si kladie za cieľ hodnotiť a stimulovať rozvoj práva, právnej politiky a praxe v globálnom kontexte. Inštitút vykonáva paneurópsky výskum a napomáha a organizuje fórum na diskusiu a spoluprácu právnikov – akademikov, sudcov, právnikov iných právnických povolaní, ktoré zastupujú široké spektrum právnych tradícií.

Pri plnení týchto úloh ELI vyvíja vlastnú iniciatívu. Okrem toho však poskytuje konzultácie pre inštitúcie zapojené do vývoja práva na európskej, medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni.

Členovia

Inštitút zoskupuje nielen akademických pracovníkov, ale aj právnikov a sudcov z celej Európy.

Má dve kategórie členov: Spolupracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na činnostiach inštitútu na základe vlastného osobného a odborného presvedčenia, a nehlasujúcich pozorovateľov, ktorí môžu byť jednotlivcami alebo právnickými osobami (inštitucionálni pozorovatelia), ako sú napríklad európske inštitúcie, vnútroštátne orgány alebo stavovské právnické organizácie. Medzi takýchto pozorovateľov patrí Európsky parlament, Medzinárodný ústav pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT), Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) a množstvo najvyšších súdov.

Členovia a externí odborníci môžu navrhovať projekty, na ktorých by mal inštitút pracovať, pripomienkovať projekty v priebehu ich vývoja a zúčastňovať sa na valnom zhromaždení ELI, čo je výročné zasadnutie, na ktorom sa zúčastňuje množstvo právnikov z celej Európy a nielen z nej.

Projekty

Projekty ELI pokrývajú všetky oblasti práva: hmotné a procesné; súkromné a verejné. Každý projekt uskutočnený pod záštitou ELI musí slúžiť európskemu občanovi, reagovať na zjavnú praktickú potrebu a sústrediť sa na výsledky, ktoré môžu mať bezprostredný praktický dosah. Projekty ELI musí odsúhlasiť široké fórum právnikov, ktorí pracujú nezávisle a neprihliadajú na záujmy konkrétnych zainteresovaných subjektov a obmedzenia politického charakteru.

Výsledkom projektovej činnosti sú publikácie, ktoré sú priamo použiteľné (napríklad ako návrh rokovacieho poriadku alebo vzory zmlúv) zákonodarnými orgánmi, súdnymi orgánmi alebo inými zainteresovanými stranami. Hlavným cieľom publikačnej činnosti ELI je zlepšenie poznatkov a činnosti v príslušnej právnej oblasti a zároveň zvyšovanie povedomia o najnaliehavejších otázkach medzi členmi právnej obce. Hoci činnosť tohto inštitútu je určená najmä európskym zákonodarcom a súdnym orgánom, jej hlavnými príjemcami sú v konečnom dôsledku široká verejnosť, právnické a fyzické osoby v Európe, teda tí, ktorí budú využívať lepšie a jednotnejšie právne predpisy.

Publikácie ELI si môžete stiahnuť zdarma.

Súvisiace odkazy

Európsky právny inštitút (ELI)

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.