Europeiska rättsinstitutet

Europeiska rättsinstitutet (ELI) är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som har inrättats för att bidra till bättre lagstiftning i Europa, för att förbättra den rättsliga integrationen på EU-nivå och för att skapa ett mer livskraftigt europeiskt rättsväsende.

Bakgrund

Europeiska rättsinstitutet (ELI) inrättades som en internationell, icke-vinstdrivande organisation den 1 juni 2011. Sir Francis Jacobs valdes till institutets förste ordförande. Sedan 2017 är Christiane Wendehorst ny ordförande för Europeiska rättsinstitutet. Institutets sekretariat finns i Wien (Österrike), närmare bestämt vid Wiens universitet.

Viktiga mål

Europeiska rättsinstitutet bedömer och stimulerar utvecklingen av rätt, rättspolitik och praxis i bred bemärkelse. Detta sker på grundval av en mångfald av olika rättstraditioner och samarbete mellan jurister med olika yrkeserfarenheter, men också med inspiration från den verksamhet som bedrivs av American Law Institute. Europeiska rättsinstitutet bedriver och underlättar forskning på EU-nivå och tillhandahåller ett forum för diskussion och samarbete mellan jurister (akademiker, domare, advokater och andra rättstillämpare) som tillsammans representerar ett brett spektrum av rättstraditioner.

Europeiska rättsinstitutet arbetar på eget initiativ, men bidrar också med råd till institutioner som arbetar med att utveckla rätten på europeisk, internationell och nationell nivå.

Medlemmar

Europeiska rättsinstitutet är inte bara en mötesplats för akademiker, utan även för rättstillämpare från hela Europa.

Det finns två medlemskategorier, dels fullvärdiga medlemmar (Fellows), vars medverkan i institutets verksamheter vilar på deras egna personliga och professionella bevekelsegrunder, dels observatörer utan rösträtt (Observers), som är antingen enskilda eller juridiska personer (institutionella observatörer). Det kan röra sig om europeiska institutioner, nationella myndigheter eller yrkesförbund för jurister. Till institutets observatörer räknas bland annat Europaparlamentet, Unidroit, Uncitral och flera högsta domstolar.

Medlemmar och externa experter kan föreslå projekt som institutet ska arbeta med, kommentera projekt som håller på att utformas och delta i Europeiska rättsinstitutets generalförsamling, ett årligt evenemang där ett stort antal jurister från hela Europa och resten av världen samlas.

Projekt

Europeiska rättsinstitutets projekt omfattar alla rättsområden: materiell rätt och processrätt, privaträtt och offentlig rätt. Alla projekt som genomförs under institutets ledning måste vara till gagn för EU-medborgarna, tillgodose ett uttryckligt praktiskt behov och eftersträva resultat som kan ge omedelbara praktiska effekter. För att kunna genomföras måste projekten godkännas av en vid krets av oavhängiga jurister, utan hänsyn till enskilda intressen eller begränsningar av politisk natur.

Projekten leder till publikationer som lagstiftningsorgan, domstolar eller andra berörda parter direkt kan använda (t.ex. som utkast till regler eller avtalsmallar). Det främsta syftet med Europeiska rättsinstitutets publikationer är ökad kunskap och bättre praxis på de olika rättsområden som avhandlas. Samtidigt vill man göra rättsväsendet mer medvetet om de mest angelägna rättsfrågorna. Även om Europeiska rättsinstitutets arbete främst riktar sig till EU‑lagstiftaren och domstolsväsendet är det i slutändan framför allt allmänheten, det vill säga fysiska och juridiska personer i Europa, som gynnas av institutets arbete i form av bättre och mer konsekventa lagar.

Europeiska rättsinstitutets publikationer kan laddas ned gratis här.

Länkar

Europeiska rättsinstitutet (ELI)

Senaste uppdatering: 09/07/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.