Национални обикновени съдилища

Обикновените съдилища са в основата на съдебните системи на държавите-членки. Те се занимават с голяма част от съдебните производства. Обхватът на тяхната компетентност се различава в значителна степен. Тук можете да откриете повече информация относно обикновените съдилища и тяхната компетентност във всяка държава-членка.

В повечето държави-членки обикновените съдилища се занимават с два основни вида производства:

  • производства по наказателноправни въпроси, т.е. свързани с наказуеми (престъпни) деяния (например кражби, вандализъм, измами и др.); тези съдилища могат да налагат санкции и често се наричат „наказателни съдилища",
  • производства по гражданскоправни въпроси, т.е. спорове между граждани и/или предприятия (например, проблеми с наем, договор за услуга или развод и др.); тези съдилища често се наричат „граждански съдилища".

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.