Национални обикновени съдилища

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Обикновените съдилища са общинските (районните) съдилища и жупанийските (окръжните) съдилища.

Общински съдилища

 1. разглеждат спорни, безспорни и изпълнителни дела;
 2. разглеждат дела за наследяване и дела, свързани с имотния регистър, както и поддържат имотните регистри;
 3. разглеждат наказателни дела, с изключение на тези, за които по закон е предвидена материалната компетентност на друг съд;
 4. разглеждат дела за простъпки, с изключение на тези, за които по закон е предвидена материалната компетентност на друг орган;
 5. вземат решения относно признаването и изпълнението на решения на чуждестранни съдилища и решения на други органи, които са равностойни на съдебни решения в държавата, в която са издадени;
 6. изпълняват задачи, свързани с международна правна помощ, в производства в рамките на тяхната компетентност;
 7. участват в съдебното сътрудничество с държавите — членки на ЕС, по въпроси от тяхната компетентност;
 8. изпълняват други задачи, както е предвидено по закон.

Общински (районни) съдилища в Република Хърватия

Жупанийски съдилища

 1. разглеждат жалби срещу решения на общинските съдилища, освен ако не е предвидено друго по закон;
 2. разглеждат дела на първа инстанция, когато компетентността им по тях е предвидена по закон;
 3. провеждат разследвания и нотариални дисциплинарни производства по дисциплинарни нарушения и постановяват решения по тези нарушения на първа инстанция, ако това е предвидено по закон;
 4. постановяват решения по жалби срещу решения, постановени в рамките на дисциплинарни производства поради непрофесионално поведение на нотариус, ако това е предвидено по закон;
 5. изпълняват задачи, свързани с международна правна помощ, в производства в рамките на тяхната компетентност;
 6. участват в международно съдебно сътрудничество с държавите — членки на ЕС, по въпроси от тяхната компетентност, освен при дела за простъпки;
 7. изпълняват чуждестранни решения по наказателни дела;
 8. изпълняват други задачи, както е предвидено по закон.

Жупанийски (окръжни) съдилища в Република Хърватия

Последна актуализация: 15/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.