Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

В Република Кипър съществуват само две нива съдилища. Върховният съд (Ανώτατο Δικαστήριο), който като въззивна инстанция разглежда всички дела по жалби, подадени срещу съдебни решения на съд от първа инстанция, и следните съдилища от първа инстанция:

  • Административен съд (Διοικητικό Δικαστήριο)
  • Районни съдилища (Επαρχιακά Δικαστήρια)
  • Съдилища по наказателни дела (Κακουργιοδικεία)
  • Съд по семейни дела (Οικογενειακό Δικαστήριο)
  • Трибунал за регулиране на наемните правоотношения (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
  • Трибунал по трудови спорове (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών), и
  • Военен съд (Στρατοδικείο).

Общи съдилища — въведение

  • Върховен съд

В състава на Върховния съд влизат тринадесет съдии, единият от които е председателят на съда. Върховният съд е компетентен в следните области:

Апелативен съд (Εφετείο)

Върховният съд разглежда всички жалби срещу решения, постановени от съдилища от първа инстанция, които упражняват компетентност по граждански и наказателни дела. По правило жалбите се разглеждат от трима съдии. Разглеждането на жалбите се извършва въз основа на протоколите от производствата на първа инстанция (освен при много изключителни случаи, когато могат да бъдат изслушани свидетелски показания). При упражняване на своята апелативна компетентност Върховният съд може да потвърди, измени или отмени обжалваното решение или да разпореди провеждане на повторен съдебен процес.

Преразглеждане на административни решения

От изключителна компетентност на Върховния съд е да разглежда жалби, подадени срещу всяко решение, действие или бездействие от страна на лица или органи, упражняващи административни правомощия. Върховният съд може да отмени всеки подлежащ на принудително изпълнение административен акт, връчен по отношение на нарушение или злоупотреба с власт или който противоречи на правото или Конституцията.

Прерогативни заповеди (Προνομιακά Εντάλματα)

От изключителната компетентност на Върховния съд е да издава прерогативни заповеди Habeas Corpus (заповед за довеждане на затворник пред съда), Mandamus (заповед на висша съдебна инстанция до съд от по-ниска инстанция за правилното изпълнение на задължение), Certiorari (заповед, с която се изискват документите по дело на съд от по-ниска инстанция с цел преразглеждането им), Quo Warranto (заповед за производство с цел изясняване правомерността на претенция) и Prohibition (забрана от по-висша съдебна инстанция за разглеждане на дело, което е извън юрисдикцията на съд от по-ниска инстанция).

Адмиралтейски съд (Ναυτοδικείου)

Върховният съд е компетентен в качеството си на съд от първа инстанция и като апелативна инстанция по военноморски дела. На първа инстанция делото се разглежда от един съдия, а при обжалвания делото се разглежда в пълен състав.

Искови молби за проверка на действителността на избори (Εκλογοδικείου)

В качеството му на съд по дела за действителността на избори от изключителната компетентност на Върховния съд е да разглежда искови молби за тълкуването и прилагането на избирателните закони.

Конституционни дела

Върховният съд е компетентен да се произнася относно конституционносъобразността на всеки един закон и да разрешава споровете за правомощия или компетентност, възникващи между различните държавни органи. Върховният съд също така се произнася и относно конституционносъобразността на закони, във връзка с които президентът на републиката упражнява конституционното си право на иск.

  • Районни съдилища (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Районните съдилища са компетентни да разглеждат на първа инстанция всички граждански дела (с изключение на военноморски дела) и всички наказателни дела за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода за срок до 5 години. Във всеки административен район на Кипър функционира по един районен съд. Делата се разглеждат от един съдия и няма съдебни заседатели.

  • Съдилища по наказателни дела (Κακουργιοδικεία)

Съдилищата по наказателни дела разглеждат единствено наказателни дела. По правило те разглеждат най-тежките дела, включващи престъпления, наказуеми с лишаване от свобода за по-дълъг от пет години срок. В състава на всеки съд по наказателни дела влизат трима съдии. Решенията се взимат с мнозинство от гласовете. В тези съдилища няма съдебни заседатели.

Бази данни с правна информация

Все още не е създадена официална база данни с правна информация. Налични са редица частни бази данни с правна информация, някои от които предлагат абонаментни услуги, а други предоставят безплатен достъп.

Те съдържат информация относно съдебните решения и първичното законодателство.

Връзки по темата

Върховен съд на Кипър

Последна актуализация: 11/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.