Национални обикновени съдилища

Дания

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на обикновените съдилища в Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания

Обикновени съдилища — въведение

Върховен съд (Højesteret)

Върховният съд е апелативният съд от последна инстанция в Дания и е със седалище в Копенхаген. Съдът преразглежда решения и постановления на:

  • Висшия съд на Източна Дания
  • Висшия съд на Западна Дания и
  • Морския и търговски съд в Копенхаген.

Върховният съд преразглежда както граждански, така и наказателни дела, и е апелативният съд от последна инстанция (трето ниво) при дела за наследство и попечителство, несъстоятелност, принудително изпълнение и дела, свързани с поземлена регистрация.

Върховният съд не преразглежда въпроси, свързани с вината или невинността при наказателни дела. Само при изключителни случаи съществува право на обжалване (трето ниво) пред Върховния съд (вижте по-долу). В състава на Върховния съд няма непрофесионални съдии.

Източен висш съд (Østre Landsret) и Западен висш съд (Vestre Landsret)

В Дания съществуват две висши съдилища — Висш съд на Западна Дания и Висш съд на Източна Дания. Висшите съдилища гледат жалби от окръжни съдилища.

Гражданските и наказателните дела се гледат от окръжните съдилища (първо ниво). При определени обстоятелства е възможно гражданско дело да бъде препратено към висш съд.

Окръжни съдилища (Byretterne)

Окръжните съдилища гледат граждански и наказателни дела, както и дела във връзка с принудително изпълнение, пробация и несъстоятелност. Нотариалните актове също попадат в рамките на юрисдикцията на окръжните съдилища. Някои окръжни съдилища ще продължат да се занимават с регистрация в някои съдебни окръзи докато тази функция се поеме от Поземления съд.

Бази данни с правна информация

За повече информация, моля вижте структурната диаграма на съдебната система в Дания.

Последна актуализация: 05/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.