В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Национални обикновени съдилища

Англия и Уелс

Настоящата страница Ви предоставя информация за обикновените съдилища в Англия и Уелс.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Организацията на различните съдилища в Англия и Уелс е представена по-долу. Може да намерите повече подробности на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service), която администрира и поддържа всички съдилища с изключение на Върховния съд.

Върховен съд (Supreme Court)

На 1 октомври 2009 г. Върховният съд на Обединеното кралство (Supreme Court of the United Kingdom) пое компетентността на Апелативната комисия на Камарата на лордовете (Appellate Committee of the House of Lords). Освен това Върховният съд пое функциите, възложени на Юридическата комисия на Тайния съвет (Judicial Committee of the Privy Council) (най-висшия апелативен съд в няколко независими страни от Британската общност, отвъдморски територии на Обединеното кралство и територии, зависими от Британската корона).

Върховният съд е апелативният съд от последна инстанция в Обединеното кралство както за наказателни, така и за граждански дела, макар че наказателни дела от Шотландия не могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд. Обикновено разрешение за отнасяне на дело за обжалване пред Върховния съд се предоставя единствено ако то съдържа правни аспекти от обществено значение.

Апелативен съд (Court of Appeal)

Апелативният съд е разделен на две отделения: наказателно и гражданско, и обикновено заседава в Лондон.

Наказателното отделение (Criminal Division), ръководено от главния съдия (Lord Chief Justice), разглежда жалби срещу осъждания и присъди на лица, признати за виновни и осъдени от Кралския съд (Crown Court). Наказателното отделение на Апелативния съд има право да отмени или потвърди осъдителна присъда, да нареди провеждане на повторен съдебен процес и, при обжалване на присъди, да промени продължителността на присъдата (но не и да я увеличава). При все това, в случай че главният прокурор (attorney general) отнесе дело пред Апелативния съд, съдът има право да увеличи присъдата, ако я сметне за неоправдано снизходителна.

Съдът има и по-широкообхватна компетентност да разглежда специфични обжалвания (ad hoc appeals), например обжалвания, отнасящи се до ограничение за отразяване или обществен достъп, обжалвания срещу съдебни решения в противоречие с исканото от прокуратурата и различни случаи на обжалване по Закона за доходите от престъпна дейност от 2002 г. (Proceeds of Crime Act 2002). Освен това съдът се занимава и с обжалвания по дела от военния съд.

Обикновено в наказателното отделение на Апелативния съд заседават трима съдии, но съдът излиза само с едно решение (мнение на мнозинството).

Гражданското отделение (Civil Division) на Апелативния съд се ръководи от Председателя на Апелативния съд (Master of the Rolls). Съдът разглежда обжалвания предимно срещу решения на Висшия съд (High Court) (включително Финансовото отделение (Chancery Division), Отделението на кралската скамейка (Queen’s Bench Division) и Семейното отделение (Family Division)) и на окръжните съдилища в Англия и Уелс, както и на определени трибунали. Обикновено заседават трима съдии (Lord Justices), като формират състав. При определяне на своето решение съдиите могат да издават всякаква заповед, която по тяхна преценка е трябвало да бъде издадена в съда, от който е било отнесено делото. В някои случаи се определя провеждане на повторен процес.

В Апелативния съд рядко се изслушват свидетели. Решенията обикновено се основават на документи, протоколи от предишни заседания и на доводите на адвокатите, представляващи страните.

Висш съд (High Court)

Висшият съд се намира в Лондон, но дела може да се гледат и в други части на Англия и Уелс. Висшият съд може да разглежда почти всяко гражданско дело — въпреки че на практика той се занимава предимно с по-големите или по-сложните дела. Организацията на съда включва три отделения:

 • Отделението на кралската скамейка (Queen’s Bench Division) е най-голямото от трите и се занимава с широк кръг от гражданскоправни въпроси. Те може да включват дела за обезщетение на вреди вследствие на нарушение на договор, непозволено увреждане, клевета, търговски спорове, дела в сферата на технологиите и строителството и военноморски дела (граждански дела, свързани с кораби, например сблъскване, повреда на товар и изваждане на потънали плавателни съдове).
 • Финансовото отделение (Chancery Division) се занимава конкретно с имуществени въпроси, включително с разпореждане със собственост на починали лица, тълкуване на завещания, патенти и интелектуална собственост, несъстоятелност и спорове по отношение на дружества и партньорства.
 • Семейното отделение (Family Division) се занимава с редица от по-сложните бракоразводни дела и свързаните с тях финансови и семейни въпроси. Отделението разглежда дела, които се отнасят до деца (по-конкретно случаите на настойничество, осиновяване и отвличане на деца), дела от списъка с делата на Опекунския съд (Court of Protection), и дела, свързани с медицинско лечение на деца в рамките на специфичната компетентност на съда.

Административен съд (Administrative Court)

Дейността на Административния съд е разнообразна и включва административно-правна компетентност в Англия и Уелс и надзорна компетентност по отношение на съдилища и трибунали от по-ниска инстанция.

Надзорната компетентност, упражнявана основно чрез процедурата по съдебен контрол, включва лица или органи, изпълняващи публичноправни функции. Целта на съдебния контрол е да се гарантира надлежността и законосъобразността на взетите от тези органи или лица решения, както и че те не превишават правомощията, предоставени им от Парламента.

Други въпроси, с които се занимава Административният съд, включват определени законови обжалвания и заявления:

 • Правото, предоставено от определени закони, да се оспорват решения на министри, местните власти, трибунали
 • Заявления съгласно Закона за националността, имиграцията и правото на убежище от 2002 г. (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002)
 • Обжалвания чрез заведени дела срещу определени решения на магистратски съдилища и Кралския съд (Crown Court)
 • Заявления за завеждане пред съдия за установяване на законността на задържане под стража (habeas corpus)
 • Заявления, отнасящи се до задържане под стража за неуважение към съда
 • Заявления, отнасящи се до лица, които съзнателно завеждат неоснователни съдебни искове (vexatious litigants)
 • Заявления съгласно Закона за съдебните лекари от 1988 г. (the Coroners Act 1988)
 • Различни заявления, внесени съгласно Закона за защита от тероризъм, приходи от престъпна дейност и трафик на наркотици (Prevention of Terrorism, Proceeds of Crime, Drugs Trafficking Act) и Закона за наказателно правосъдие (Criminal Justice Act).

През 2009 г. бяха открити регионални офиси на Административния съд в Бирмингам, Кардиф, Лийдс и Манчестър, което дава възможност на ищците/заявителите да подават определени видове заявления по-близо до района, с който имат най-близка връзка. Нов регионален офис отвори врати в Бристол през ноември 2012 г.

Дивизионни съдилища към Висшия съд (Divisional courts)

Определени обжалвания от съдилища от по-ниска инстанция се разглеждат от дивизионните съдилища (т.е. съд, който се състои от поне двама съдии) към Висшия съд.

Обжалвания от окръжни съдилища по отношение на компетентността на Финансовото отделение и Отделението на кралската скамейка се разглеждат от съответните дивизионни съдилища.

Дивизионните съдилища към Отделението на кралската скамейка разглеждат, наред с други въпроси, обжалвания на правно основание на решения на магистратските съдилища и Кралския съд (освен в случаите, когато Кралският съд се занимава с въпрос по предявяване на обвинение).

Дивизионните съдилища от Семейното отделение разглеждат обжалвания срещу решения по семейни въпроси, взети от магистратски съдилища.

Окръжни съдилища (County courts)

Окръжните съдилища разглеждат по-голямата част от гражданските дела в Англия и Уелс. Казано по-просто, гражданските дела с по-ниска степен на сложност се гледат от окръжни съдилища, а по-сложните дела — от Висшия съд. Повечето от делата, които се разглеждат от окръжните съдилища, се отнасят до събиране на дългове. Въпреки това в окръжните съдилища се разглеждат и въпроси, отнасящи се до възстановяване на владение върху имущество (например при прекъсване на ипотечни вноски), искове за телесна повреда или за причиняване на вреда поради небрежност и дела във връзка с несъстоятелност.  Някои окръжни съдилища изпълняват и функцията на окръжни подразделения на Висшия съд, в които може да се разглеждат дела от компетентността на Висшия съд. Освен това някои от тях разполагат със специализирана компетентност, която им позволява да разглеждат не толкова сложни дела, които в противен случай биха се разглеждали във Висшия съд.

Искове за дължими суми или обезщетения в размер под 5000 £ обикновено се разглеждат чрез специална процедура за искове с малък материален интерес. Тя е предвидена за осигуряването на евтин и необременен от формалности начин на уреждане на спорове без необходимост от прибягване до услугите на адвокат. В такива дела съдията може да поеме ролята на разпитващ и да помогне както на ищеца, така и на ответника, да разяснят своите доводи. Окръжните съдилища предлагат и вътрешна услуга по медиация при искове с малък материален интерес, макар че по отношение на останалите искове е на разположение и външна медиация.

Окръжните съдилища разглеждат и семейни дела, което включва развод, въпроси, свързани с деца, например местожителство, дела за отглеждане и осиновяване. Част от семейните дела са сложни и може да бъдат разглеждани от Висшия съд. В централната част на Лондон всички семейни дела се разглеждат от главния отдел за гражданско състояние към Семейното отделение, а не от местните окръжни съдилища. Семейна медиация се предлага от Службата за детска и семейна съдебна консултация и подкрепа (Children and Family Court Advisory and Support Service, CAFCASS).

Кралски съд (Crown Court)

Кралският съд е национален съд, който заседава в различни центрове в Англия и Уелс. Той разглежда всички сериозни наказателни дела, постъпили от магистратските съдилища. Подлежащите на процес дела се гледат от съдия и съдебен състав от 12 съдебни заседатели, които са представители на обществеността.

В някои случаи съдебни заседатели са необходими и по граждански дела (например клевета и искове срещу полицията за злонамерено съдебно преследване), макар това да не се случва често. В такива случаи съдебният процес се провежда във Висшия съд или в окръжен съд. Кралският съд изпълнява ролята и на апелативен съд за дела, които се гледат от магистрати в магистратските съдилища.

Магистратски съдилища (Magistrates' courts)

Магистратските съдилища се занимават основно с въпроси от наказателен характер; повечето наказателни дела се разглеждат от магистратските съдилища. По-сериозните престъпления се отнасят към Кралския съд за провеждане на съдебен процес. В магистратските съдилища се разглеждат и някои граждански дела, включително въпроси от семейното право; събиране на определени видове задължения, като например общински данъци; лицензионни въпроси (като лицензи за алкохол), нарушения на условията на лицензи или на съдебни разпореждания, както и въпроси, засягащи залагания и хазартни игри.

Повечето от делата в магистратските съдилища се разглеждат от непрофесионални магистрати (известни още като мирови съдии или JP (justices of the peace)). Непрофесионалните магистрати не притежават правна подготовка. Те обикновено заседават в състав от трима души и получават консултация по правни въпроси от съдебни секретари с правна квалификация. Въпросите с по-висока степен на сложност пред магистратските съдилища се разглеждат от представители на професионалната съдебна система, известни като окръжни съдии (в магистратските съдилища), които работят на пълно работно време. Заместник-окръжните съдии (в магистратските съдилища) работят на непълно работно време.

Магистратските съдилища разполагат с правомощия да налагат глоби и да задържат (за ограничен период) лица, които са осъдени за престъпления — съответно някои от делата биват отнасяни пред Кралския съд за издаване на присъда.

Определени магистратски съдилища са известни като „младежки съдилища“ или „съдилища за производства по семейни дела“. Те са съставени от магистрати със специална подготовка и в тях се разглеждат съответно повдигнати обвинения и подадени заявления, касаещи деца и младежи, или семейни дела.

Полезни връзки

Съдебна служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service)

Последна актуализация: 28/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.