Национални обикновени съдилища

Естония

Настоящият раздел предоставя информация относно организацията на обикновените съдилища в Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония

Обикновени съдилища — въведение

Окръжните съдилища (maakohtud) са обикновени съдилища от първа инстанция, които разглеждат всички граждански и наказателни дела, както и дела за наказуеми простъпки, и водят други производства, които са тяхната компетентност съгласно закона. Производствата пред окръжните съдилища са уредени в следните кодекси: Гражданския процесуален кодекс за гражданските дела, Наказателно-процесуалния кодекс за наказателните дела и Кодекса за наказуеми простъпки за делата за наказуеми простъпки.

Решенията и постановленията на окръжните съдилища подлежат на контрол от областните съдилища (ringkonnakohtud), които са съдилища от втора инстанция, въз основа на подадени жалби срещу тези решения и постановления. Производствата в областните съдилища са уредени в същите нормативни актове, приложими за производствата в съдилищата от първа инстанция.

Съдилища от първа инстанция

В Естония има четири окръжни съдилища. Окръжните съдилища са разделени на съдебни палати.

Окръжни съдилища:

Окръжен съд на Харю (Harju Maakohus):

 1. Съдебна палата в Талин (Tallinn)

Окръжен съд на Виру (Viru Maakohus):

 1. Съдебна палата в Йъхви (Jõhvi)
 2. Съдебна палата в Нарва (Narva)
 3. Съдебна палата в Раквере (Rakvere)

Окръжен съд на Пярну (Pärnu Maakohus):

 1. Съдебна палата в Пярну (Pärnu)
 2. Съдебна палата в Хаапсалу (Haapsalu)
 3. Съдебна палата в Куресааре (Kuressaare)
 4. Съдебна палата в Рапла (Rapla)
 5. Съдебна палата в Пайде (Paide)

Окръжният съд на Пярну има също отделение за заповеди за плащане, което разглежда молбите за бързи производства за заповеди за плащане.

Окръжен съд на Тарту (Tartu Maakohus):

 1. Съдебна палата в Тарту (Tartu)
 2. Съдебна палата в Йъгева (Jõgeva)
 3. Съдебна палата във Вилянди (Viljandi)
 4. Съдебна палата във Валга (Valga)
 5. Съдебна палата във Въру (Võru)

Окръжният съд на Тарту има също служби по вписванията и за кадастъра и имотния регистър. Службата за кадастъра и имотния регистър поддържа кадастъра и имотния регистър и регистъра на корабите. Службата по вписвания поддържа търговския регистър, регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите и регистъра на търговските залози.

Съдилища от втора инстанция

В Естония има две областни съдилища.

Областни съдилища:

 • Областен съд на Талин (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Областен съд на Тарту (Tartu Ringkonnakohus)

Бази данни с правна информация

Информацията за връзка с естонските съдилища се намира на уебсайта на съдилищата. Достъпът до информацията за връзка е безплатен.

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.