Национални обикновени съдилища

Германия

Настоящият раздел Ви предоставя информация относно организацията на обикновените съдилища в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия

Обикновени съдилища — въведение

Компетентност по граждански дела

Местните съдилища (Amtsgerichte) в ролята си на съдилища от първа инстанция разглеждат граждански дела — предимно дела с цена на иска до 5000 EUR. Те също са компетентни по въпроси, независими от цената на иска, като спорове по наемни отношения, семейни въпроси и издръжка.

Делата в местните съдилища се разглеждат от един съдия.

Регионалните съдилища (Landgerichte) в ролята си на съдилища от първа инстанция разглеждат граждански дела, които не са от компетентността на местните съдилища. Обикновено това са спорове с цена на иска, надвишаваща 5000 EUR.

По принцип делата пред регионалните съдилища също се разглеждат от един съдия. Сложни дела и дела от фундаментално значение обаче се гледат от състав от трима професионални съдии.

В качеството си на втора (въззивна) инстанция регионалните съдилища разглеждат жалби срещу решения на местните съдилища по граждански дела. Жалбите обикновено се разглеждат от тричленен съдийски състав.

Освен това в рамките на регионалните съдилища може да се обособяват състави, разглеждащи търговски дела. Те разглеждат търговски спорове на първа и втора (въззивна) инстанция. Тези състави се състоят от един председателстващ съдия и двама представители на деловите среди, които действат в качеството си на непрофесионални съветници.

По-висшестоящите регионални съдилища (Oberlandesgerichte) са обикновено съдилища от втора (въззивна) инстанция. При граждански дела те се произнасят по жалби срещу решения на регионалните съдилища и жалби срещу решенията на местните съдилища по семейни дела.

Отделенията (Senate) на по-висшестоящите регионални съдилища обикновено са съставени от трима професионални съдии. Въпреки това граждански дела, които не представляват особени трудности и не са от фундаментално значение, могат да се препращат за разглеждане от един съдия.

Най-висшестоящият обикновен съд е Федералният върховен съд (Bundesgerichtshof), който е съдът от последна инстанция и разглежда единствено касационни жалби. Отделенията на Федералния върховен съд са съставени от петима професионални съдии.

Компетентност по наказателни дела

Съдилища от първа инстанция

Законът за устройството на съдилищата (Gerichtsverfassungsgesetz — GVG) установява компетентността на съдилищата по наказателни дела. Местният съд е съдът от първа инстанция по наказателни дела, освен ако не е установена компетентността на регионалния съд или на по-висшестоящия регионален съд (член 24, параграф 1, точки 1—3 от GVG). Делото се разглежда от едноличен състав на наказателния съд (член 25 от GVG):

  • при деяния, които се преследват по тъжба на пострадалия;
  • ако не се очаква да се наложи наказание, по-тежко от лишаване от свобода за срок от две години.

При всички останали случаи заседава съд, в чийто състав влизат непрофесионални съветници (Schöffengericht) (член 28 от GVG); такъв състав включва един професионален съдия и двама непрофесионални съветници.

Този съд разглежда престъпления със средна степен на обществена опасност, за които е компетентен местният съд (член 24, параграф 1 от GVG), освен ако не са били прехвърлени на съдия от наказателния съд (член 25 GVG). Такива са делата, при които очакваното наказание е лишаване от свобода за срок от две до четири години. По искане на прокуратурата (член 29, параграф 2 от GVG) съдебният състав може да бъде разширен, в случай че прокуратурата и съдът преценят, че поради обхвата на делото е необходимо да се включи втори съдия.

Компетентността на регионалния съд се урежда от член 74, параграф 1 от GVG. Той гласи, че регионалният съд разглежда всички престъпления, които не са от компетентността на местния съд или на по-висшия регионален съд, т.е. когато се очаква по-дълъг срок на лишаване от свобода.

В Наказателния кодекс на Германия (Strafgesetzbuch) се прави разграничение между нарушение (Vergehen) и престъпление (Verbrechen). Престъплението е деяние, за което законът предвижда минимално наказание от една година лишаване от свобода. Следователно престъпленията са много по-тежки деяния от нарушенията.

Регионалният съд разглежда всички престъпни деяния, при които очакваното наказание надвишава четири години лишаване от свобода (член 74, параграф 1, изречение 2, част 1 от GVG). Той също е компетентен, ако прокуратурата реши да заведе дадено дело в регионалния съд поради особената важност на делото, дори ако обичайно е компетентен местният съд.

Наказателните дела в регионалните съдилища се разглеждат на първа инстанция от голямото наказателно отделение (Große Strafkammer), което обикновено е съставено от трима съдии и двама непрофесионални съветници. Съгласно условията, установени в член 76, параграф 2 от GVG, голямо наказателно отделение може да реши при започването на съдебен процес или когато датата на съдебния процес е точно определена, че делото може да се гледа само от двама съдии и двама непрофесионални съветници.

По-висшестоящият регионален съд е съд от първа инстанция за престъпните деяния, изброени в член 120, параграфи 1 и 2 от GVG, повечето от които включват заплаха за сигурността или съществуването на Федерална република Германия. Наказателното отделение (Strafsenat ) на Федералния върховен съд може да бъде съставено от петима съдии, включително председателстващия съдия. Въпреки това, когато процесът започне, съдът може да реши, че делото може да се гледа от трима съдии, включително председателстващия съдия, освен ако обхватът или сложността на делото налагат участието на двама допълнителни съдии (член 122, параграф 2, първо и второ изречение от GVG).

Обжалване

Регионалният съд разглежда жалби срещу решения на местния съд (член 312 от Наказателно-процесуалния кодекс [Strafprozessordnung, StPO]), когато жалбата се разглежда от „малкото наказателно отделение“ (Kleine Strafkammer) (член 76, параграф 1 от GVG), което е съставено от един професионален съдия и двама непрофесионални съветници. В случай на обжалване на решение на разширен съд с непрофесионални съветници в състава влиза и втори професионален съдия (член 76, параграф 6 от GVG). Освен това съгласно член 335 от StPO е възможно касационно обжалване, вместо да бъдат подавани жалби по общия ред („директно ревизионно обжалване“, Sprungrevision).

Касационна жалба (Revision) може да бъде подадена срещу решения на регионалния съд или на по-висшестоящ регионален съд от първа инстанция (член 333 от StPO). Федералният върховен съд е апелативният съд (Revisionsinstanz) по всички решения на по-висшестоящия регионален съд и големите наказателни отделения на регионалния съд (член 135, параграф 1 от GVG). Отделенията на Федералния върховен съд се произнасят по жалби в състав от петима професионални съдии, включително председателстващия съдия. Жалби срещу (други) решения на регионалния съд се разглеждат от по-висшестоящия регионален съд.

Връзки по темата

Федерален върховен съд

Последна актуализация: 14/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.