Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Граждански съдилища

Всички частноправни спорове се отнасят до гражданските съдилища, в това число безспорните производства, които са възложени на тези съдилища по закон.

Гражданските съдилища са:

 1. Върховен съд (Ο Άρειος Πάγος)
 2. Апелативен съд (Το Εφετείο)
 3. Първоинстанционни съдилища със съдийски състави (Πολυμελές Πρωτοδικεία)
 4. Еднолични първоинстанционни съдилища (Μονομελές Πρωτοδικεία)
 5. Районни граждански съдилища (Ειρηνοδικεία)

Наказателни съдилища (Ποινικά δικαστήρια)

Наказателните съдилища разглеждат наказателни дела.

Наказателните съдилища са:

 1. Върховен съд
 2. Апелативни съдилища с петчленен съдебен състав (Πενταμελή Εφετεία)
 3. Съдилища със смесен съдебен състав със съдебни заседатели (μεικτά ορκωτά δικαστήρια)
 4. Апелативни съдилища със смесен съдебен състав със съдебни заседатели (μεικτά ορκωτά Εφετεία)
 5. Апелативни съдилища с тричленен съдебен състав (Τα Τριμελή Εφετεία)
 6. Полицейски съдилища с тричленен съдебен състав (Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία)
 7. Еднолични полицейски съдилища (Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία)
 8. Районни наказателни съдилища (Τα Πταισματοδικεία)
 9. Съдилища за непълнолетни лица (Τα Δικαστήρια Ανηλίκων)

По силата на специални закони наказателна компетентност имат и:

 • Военните съдилища (Στρατοδικεία)
 • Военноморските съдилища (Ναυτοδικεία)
 • Военновъздушните съдилища (Αεροδικεία)

Тези съдилища разглеждат дела в качеството си на специализирани наказателни съдилища.

Те разглеждат дела, свързани с престъпления, извършени от военнослужещи в армията, военноморските сили и военновъздушните сили.

Административни съдилища (Διοικητικά δικαστήρια)

 • Държавният съвет е един от трите висши съдилища в Гърция (заедно с Върховния съд и Сметната палата).
 • Накратко, подсъдните на Държавния съвет дела включват:

  молби за отмяна на административни актове поради незаконосъобразност, злоупотреба с власт, липса на компетентност или формална грешка при издаването им;

  жалби на цивилни, военни, правителствени и други длъжностни лица срещу решенията на комитетите на персонала (υπηρεσιακά συμβούλια) във връзка с повишаване в длъжност, уволняване, понижаване в длъжност и т.н.;

  жалби срещу решенията на административните съдилища. Административните съдилища разрешават административни спорове между държавните административни органи и гражданите.

 • Сметната палата е орган с двойна функция — тя има както правораздавателни, така и административни правомощия. Нейната задача е да контролира държавните разходи както в публичния сектор, така и на местните органи. Тя също така отговаря за надзора и възлагането на задачи на публичните администратори и разполага с правораздавателни правомощия да се произнася по случаи, свързани с възнаграждението на някои държавни служители.
 • Обикновените административни съдилища са първоинстанционните административни съдилища и апелативните административни съдилища.

 • Първоинстанционните административни съдилища заседават в състав от един или трима съдии в зависимост от паричната стойност на спора. Те се произнасят по данъчни дела, спорове между частни лица и социалноосигурителни субекти или субекти, отговарящи за прилагането на социалната политика, както и спорове от административен характер между гражданите и държавните или местните органи.
 • Първоинстанционните административни съдилища с тричленен съдебен състав се произнасят също по жалби срещу решенията на едноличните първоинстанционни административни съдилища.

 • Апелативните административни съдилища се произнасят по жалби срещу решения на първоинстанционните административни съдилища с тричленен съдебен състав. Те се произнасят като първата инстанция също по молбите за отмяна на административни актове, свързани с наемането на служители в държавната администрация (освобождаване от длъжност, отказ за назначаване на длъжност или повишаване в длъжност и т.н.).
 • Правни бази данни

  1. Уебсайт на Държавния съвет. Достъпът до базата данни е безплатен.
  2. Уебсайт на Върховния съд. Достъпът до базата данни е безплатен.

  Връзки по темата

  Върховен съд

  Първоинстанционен съд на Атина

  Първоинстанционен съд на Солун

  Първоинстанционен съд на Пирея

  Държавен съвет и административно правосъдие

  Сметна палата

  Прокуратура към първоинстанционния съд на Атина

  Последна актуализация: 12/07/2022

  Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.