Национални обикновени съдилища

Италия

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на обикновените съдилища в Италия.

Съдържание, предоставено от
Италия

Обикновени съдилища — въведение

Обикновените съдилища имат два вида юрисдикция:

  • гражданска юрисдикция, в която попада правната закрила относно права при взаимоотношения между частни субекти или между частни субекти и публичната администрация — в случаи, когато при изпълнение на своите задължения администрацията накърнява правата на частния субект;
  • наказателна юрисдикция, в рамките на която съдът е призван да реши дали наказателното производство, образувано от прокурор срещу дадено лице, е основателно.

Гражданските и наказателните производства се регулират от отделни групи процесуални правила: Гражданския процесуален кодекс (codice di procedura civile) и Наказателно-процесуалния кодекс (codice di procedura penale).

Наказателни производства се образуват от служител на съдебна система, който е квалифициран съдия от обикновените съдилища, изпълняващ длъжността прокурор (pubblico ministero; вж. последния параграф от член 107 от Конституцията).

Граждански производства могат да се образуват от всеки публичен или частен субект (l’attore, ищец) срещу друг субект (il convenuto, ответник).

Граждански съдилища

Мировите съдии (giudici di pace) са почетни съдии или съдии, които не са на постоянна длъжност (giudici onorari), които имат юрисдикция по въпроси с ниска важност.

Съдилищата с по-нисш ранг (tribunali) са първоинстанционни съдилища във всички други спорове и освен това в тях се разглеждат жалби срещу решения на мирови съдии.

Съдилищата за непълнолетни закононарушители (tribunali per i minorenni) и отделенията за непълнолетни закононарушители към апелативните съдилища (sezioni per i minorenni delle corti di appello) имат юрисдикция по въпроси, свързани с непълнолетни лица, които са извън компетенциите на обикновените съдилища.

Съществуват също така отделения (sezioni) към по-нисшестоящите съдилища и към апелативните съдилища, специализирани по въпроси, свързани с трудови правоотношения.

Апелативните съдилища (corti di appello) са съдилища от втора инстанция.

Касационният съд (Corte di Cassazione или Corte Suprema di Cassazione), който заседава в Рим, е върховният съд на съдебната система и решава дали решенията на други съдилища са взети в съответствие със закона.

Наказателни съдилища

Мировите съдии решават малки по важност нарушения.

Съдилищата с по-нисш ранг са съдилищата от първа инстанция, които решават всички наказателни въпроси извън юрисдикцията на мировите съдии или на наказателните съдилища, и освен това разглеждат жалби срещу решения на мирови съдии.

Съдилищата за непълнолетни закононарушители и отделенията за непълнолетни закононарушители към апелативните съдилища са съдилищата от първа и втора инстанция за всички закононарушения, извършени от непълнолетни лица.

Съдилищата със съдебни заседатели (corti di assise) са съдилищата от първа инстанция, които разглеждат най-тежките престъпления.

Апелативните съдилища са съдилища от втора инстанция.

Апелативните съдилища със съдебни заседатели (corti di assise di appello) са съдилищата от втора инстанция, които разглеждат жалби срещу решения на наказателни съдилища.

Надзорните съдилища (tribunali di sorveglianza) и надзорните служби (uffici di sorveglianza) осъществяват надзор върху изпълнението на присъди за лишаване от свобода и глоби, както и прилагането на правото, уреждащо изпълнението на присъди.

Касационният съд решава дали решенията на други съдилища са взети в съответствие със закона. Той разглежда всяко обжалване срещу всяко решение на всеки съд по граждански или наказателни въпроси, или срещу всяко ограничаване на личната свобода; в някои случаи до него могат директно да се подават молби.

Касационният съд е върховният съд на съдебната система. Основополагащият Закон за организацията на съдилищата (legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario), Закон № 12 от 30 януари 1941 г., член 65, посочва сред основните функции на съда тази за гарантиране на правилното прилагане на закона и неговото еднакво тълкуване, единството на закона в цялата държава и спазването на ограниченията между юрисдикцията на различните съдилища. Следователно една от неговите основни роли е да гарантира, че законът се прилага еднакво с цел осигуряване на правна сигурност.

Що се отнася до въпроса дали Касационният съд може да се определи като съд за касационно обжалване, съд от трета инстанция, действащите правила му позволяват да разглежда фактите по дадено дело само доколкото те са установени в предходни процедури и само доколкото е необходимо, за да се определи дали молбата до касационния съд е правно допустима.

Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.