Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Латвия

Настоящият раздел Ви предоставя информация относно организацията на съдилищата с обща компетентност в Латвия.

Съдържание, предоставено от
Латвия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдилища с обща компетентност: въведение

В Латвия съдебната власт се упражнява от градски и районни съдилищаокръжни съдилища и Върховния съд.

Гражданските и наказателните дела в Латвия се разглеждат от общо 40 съдилища, които са разделени на три нива: 34 градски/районни съдилища (rajonu vai pilsētu tiesas), пет окръжни съдилища (apgabaltiesas) и Върховен съд (Augstākā tiesa).

Градските/районните съдилища и окръжните съдилища в Латвия са:

Градски и районен съд Териториална компетентност на окръжния съд
1. 1.1. Районен съд на Кулдига (Kuldīgas rajona tiesa) Окръжен съд на Курземе (Kurzemes apgabaltiesa)
1.2. Градски съд на Лиепая (Liepājas tiesa)
1.3. Районен съд на Салдус (Kuldīgas rajona tiesa)
1.4. Районен съд на Талси (Talsu rajona tiesa)
1.5. Градски съд на Вентспилс (Liepājas tiesa)
2. 2.1. Градски съд на Даугавпилс (Daugavpils tiesa) Окръжен съд на Латгале (Latgales apgabaltiesa)
2.2. Градски съд на Резекне (Rēzeknes tiesa)
3. 3.1. Районен съд на Огре (Ogres rajona tiesa) Окръжен съд на Рига (Rīgas apgabaltiesa)
3.2. Районен съд на Рига-град за район Курземе (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
3.3. Районен съд на Рига-град за област Латгале (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)
3.4. Районен съд на Рига-град за област Видземе (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)
3.5. Районен съд на Рига-град за област Земгале (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)
3.6. Районен съд на Рига-град (север) (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)
3.7. Районен съд на Рига (Rīgas rajona tiesa1
4. 4.1. Районен съд на Алуксне (Alūksnes rajona tiesa) Окръжен съд на Видземе (Vidzemes apgabaltiesa2
4.2. Районен съд на Цесис (Cēsu rajona tiesa)
4.3. Районен съд на Гулбене (Gulbenes rajona tiesa)
4.4. Районен съд на Лимбажи (Limbažu rajona tiesa)
4.5. Районен съд на Мадона (Madonas rajona tiesa)
4.6. Районен съд на Валка (Valkas rajona tiesa)
4.7. Районен съд на Валмиера (Valmieras rajona tiesa)
5. 5.1. Районен съд на Айзкраукле (Aizkraukles rajona tiesa) Окръжен съд на Земгале (Zemgales apgabaltiesa3
5.2. Районен съд на Бауска (Bauskas rajona tiesa)
5.3. Районен съд на Добеле (Dobeles rajona tiesa)
5.4. Градски съд на Йелгава (Jelgavas tiesa)
5.5. Районен съд на Йекабпилс (Jēkabpils rajona tiesa)
5.6. Районен съд на Тукумс (Tukuma rajona tiesa)
6. 6.1. Районен административен съд (Administratīvā rajona tiesa) Окръжен административен съд (Administratīvā apgabaltiesa)

1 Районният съд на Рига заседава в съдебна палата в Юрмала и неговата териториална компетентност отговаря на тази на районния съд на Рига.

2 Окръжният съд на Видземе заседава в съдебна палата в Мадона и неговата териториална компетентност отговаря на тази на районите съдилища на Алуксне, Гулбене и Мадона.

3 Окръжният съд на Рига заседава в съдебна палата в Айзкраукле и неговата териториална компетентност отговаря на тази на районните съдилища на Бауска, Айзкраукле и Йекабпилс.

Административните дела се разглеждат от:

 • Районния административен съд (Administratīvā rajona tiesa),
 • Окръжния административен съд (Administratīvā apgabaltiesa),
 • Отделението по административни дела към Върховния съд (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments).

В териториалната компетентност на Окръжния административен съд и Районния административен съд попада цялата административна територия на Латвия. Районният административен съд заседава в пет съдебни палати — по една във всеки съдебен район, т.е. в Рига, Йелгава, Резекне, Валмиера и Лиепая.

Териториалната компетентност на съдилищата се определя в Наредба за градските и районните съдилища, окръжните съдилища и териториалната компетентност на тези съдилища.

Материална компетентност

Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс всички наказателни дела се разглеждат на първа инстанция от градски/районен съд. Районният съд на Рига-град за област Видземе е компетентният първоинстанционен съд по наказателни дела, в чиито преписки се съдържат въпроси, свързани с държавна тайна. Окръжният съд разглежда като въззивна инстанция жалбите срещу решенията, постановени от районен/градски съд в рамките на цялостна процедура по обжалване (apelācija). Всяко решение, постановено от по-нисшестоящ съд, може да подлежи на касационно обжалване (kasācija) само пред наказателното отделение на Върховния съд (Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). Градските/районните съдилища разглеждат наказателните дела в едноличен състав. Ако дадено наказателно дело е с особена сложност, председателят на първоинстанционния съд може да разпореди то да се гледа от състав, в който влизат трима съдии от въпросния съд. При цялостно или касационно обжалване жалбите по наказателни дела се разглеждат от състав от няколко съдии.

Съгласно Гражданския процесуален кодекс на районен/градски съд като първа инстанция са подсъдни всички граждански дела, с изключение на тези, които по закон са подсъдни на окръжния съд. Исковете за принудително изпълнение на безспорни вземания (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) и за изпълнение на задължения по съдебно известие (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) са от компетентността на службата по вписванията към съответния районен/градски съд. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни следните:

 • искове, свързани със спор за права на собственост върху недвижим имот, с изключение на делбата на имущество между съпрузи;
 • искове, свързани със защита на патентни права, търговски марки и защитени географски указания;
 • искове, свързани с обявяване на несъстоятелност и ликвидация на кредитни институции.

Съгласно Гражданския процесуален кодекс, когато по едно дело са предявени няколко иска и някои от тях са от компетентността на районен/градски съд, а други са от компетентността на окръжен съд, или когато градски/районен съд е приел насрещен иск, който е от компетентността на окръжния съд, делото се разглежда от окръжния съд. Окръжният съд на Рига е компетентният първоинстанционен съд по граждански дела, чиито преписки съдържат въпроси, свързани с държавна тайна. Първоинстанционните съдилища разглеждат гражданските дела в състав от един съдия, а при обжалване (цялостно обжалване или касационно) — в колегиален състав.

Делата за административни нарушения се разглеждат от районните/градските и окръжните съдилища, които са компетентни по граждански и наказателни дела. Съгласно Кодекса за административните нарушения, решение на по-висшестоящ орган може да се обжалва пред районен/градски съд Решението на съдия от районен/градски съд подлежи на обжалване пред окръжния съд, ако Кодексът за административните нарушения го допуска изрично. Решение на апелативен съд по дела за административно нарушение не подлежат на обжалване и влизат в сила в деня на постановяването им.

Съгласно Административно-процесуалния кодекс административните дела се разглеждат на първа инстанция в съдебната палата на районния административен съд, освен ако не е предвидено друго по закон. Когато делото се разглежда на първа инстанция от районния административен съд и съдът трябва да провери информация, представляваща държавна тайна, делото се гледа в съдебната палата на районния административен съд в Рига. Когато законът предвижда, че на първа инстанция дадено административно дело подлежи на разглеждане не от районния административен съд, а от окръжния административен съд или от административното отделение на Върховния съд, съответната молба се подава до окръжния административен съд или до посоченото отделение. Страна в административно производство може да обжалва решението или допълнителното решение на първоинстанционния съд, с изключение на случаите, в които законът предвижда, че решението не подлежи на обжалване или може да е предмет само на касационно обжалване. Решенията на районния административен съд, които все още не са влезли в сила, могат да бъдат обжалвани пред окръжния административен съд. Страна в административно производство може да подаде касационна жалба срещу решението и допълнителното решение на апелативния съд, когато е налице нарушение на материалноправните или процесуалноправните норми или съдът е превишил правомощията си при разглеждане на делото. Първоинстанционният съд разглежда административните дела в състав от един съдия или в колегиален състав, а при обжалване (цялостно обжалване или касационно обжалване) — в колегиален състав.

Съгласно Закона за патентите Окръжният съд на Рига разглежда като първа инстанция по реда на гражданското производство делата във връзка с правната защита на изобретения:

 • дела за възстановяване на правата над патент;
 • дела за обявяване на недействителността на патент;
 • дела за права преди използването;
 • дела за незаконно използване на патент (нарушение на патент);
 • дела за установяване на липса на нарушение на патент;
 • дела, свързани с предоставянето на лиценз, с разпоредбите на лицензионен договор или изпълнението на тези разпоредби;
 • дела във връзка с правото на обезщетение поради невъзможност за публично ползване на изобретението.

Съгласно Закона за промишления дизайн Окръжният съд на Рига разглежда като първа инстанция следните дела във връзка с правната защита на промишлени дизайни:

 • дела за признаване на правата над промишлен дизайн;
 • дела за обявяване на недействителността на регистриран промишлен дизайн;
 • дела за незаконно използване на промишлен дизайн (нарушение на дизайн);
 • дела, свързани с предоставянето на лиценз, с разпоредбите на лицензионен договор или изпълнението на тези разпоредби.

Върховният съд се състои от гражданско, наказателно и административно отделение и гражданска колегия. Колегията разглежда жалби срещу решения, постановени на първа инстанция от окръжните съдилища. Гражданското, наказателното и административното отделение на Върховния съд действат като касационен съд по всички дела, разгледани от районните/градските и окръжните съдилища, и правораздават като първоинстанционен съд по дела, свързани с решения, приети от Сметната палата на Латвия (Valsts kontroles padome) на основание член 55 от Закона за Сметната палата. В колегията делата се разглеждат от тричленен съдийски състав; в отделенията на Върховния съд делата се разглеждат от тричленен съдийски състав или при определени, посочени в закона случаи, и в по-разширен състав.

Съдиите от службите по вписванията (zemesgrāmatu nodaļas) вписват недвижими имоти в имотните регистри и предоставят свързаните с тях права на собственост, разглеждат искове за принудително изпълнение на безспорни вземания и за изпълнение на задължения по съдебно известие. Съдиите от службите по вписвания имат правен статут на съдии от районен или градски съд. Съгласно Закона за имотния регистър териториалната компетентност на службите по вписванията съответства на тази на градски и районни съдилища, с изключение на службата по вписвания на Рига-град, чиято териториална компетентност обхваща тази на Районния съд на Рига-град за район Курземе, Районния съд на Рига-град за област Видземе, Районния съд на Рига-град (север), Централния районен съд на Рига-град, Районния съд на Рига-град за област Латгале и Районния съд на Рига-град за област Земгале, като се има предвид, че териториалната компетентност на службите по вписвания на район Рига обхваща и териториалната компетентност на Районния съд на Рига (Rīgas rajona tiesa) и Градския съд на Сигулда (Siguldas tiesa).

Бази данни с правна информация

Наименование и URL адрес на базата данни

Портал на националните съдилища

eTiesas — Порталът за електронни услуги на националните съдилища

Върховен съд

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Да, достъпът е безплатен.

Кратко съдържание на базата данни

Порталът на националните съдилища предоставя обща актуализирана информация за съдилищата в Латвия.

В портала за електронни услуги на Националните съдилища можете да получите достъп до база данни с анонимни съдебни решения, да следите съдебните производства в електронен вид, да подавате електронни искове до съдилищата, да изчислявате разходи за съдебни производства и платени услуги, като използвате калкулатор на такси и мита, да получавате и да попълвате електронни формуляри и да получите достъп до други електронни услуги.

Порталът на Върховния съд предоставя достъп до архива на съдебните решения, към който са добавени актуалните решения на Върховния съд и сборници със съдебна практика. Информацията може да бъде намерена в раздела Judikatūra („Съдебна практика“).

Допълнителна информация

Понастоящем информацията, публикувана на портала на националните съдилища, и решенията и сборниците със съдебна практика на Върховния съд, публикувани на неговия уебсайт, са достъпни само на латвийски език.

Последна актуализация: 16/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.