Национални обикновени съдилища

Литва

Настоящата страница съдържа информация относно обикновените съдилища в Литва.

Съдържание, предоставено от
Литва

Обикновени съдилища — въведение

В Литва съществуват 56 съдилища с обща компетентност:

  • Върховният съд на Литва (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
  • Апелативният съд на Литва (Lietuvos apeliacinis teismas)
  • 5 регионални съдилища (apygardos teismai)
  • 49 окръжни съдилища (apylinkės teismai).

Върховен съд на Литва

Върховният съд на Литва е единственият касационен съд (последна инстанция) за преразглеждане на ефективни присъди, решения, постановления и нареждания на съдилищата с обща компетентност.

Съдът е развил уеднаквена съдебна практика за тълкуването и прилагането на законите и други законодателни актове.

Можете да намерите повече информация на уебсайта на Върховния съд.

Апелативен съд на Литва

Апелативният съд предлага правото на обжалване срещу решения на регионалните съдилища (като съдилища от първа инстанция). Той също разглежда искания относно признаването на решения на чуждестранни или международни съдилища и чуждестранни или международни арбитражни решения и тяхното изпълнение в Република Литва. Апелативният съд изпълнява други функции, разпределени в съответствие с неговата компетентност по закон.

Председателят на Апелативния съд организира и контролира административните дейности на окръжните съдилища и техните съдии, в съответствие с процедурата, предвидена в закона.

Можете да намерите повече информация на уебсайта на Апелативния съд.

Регионални съдилища

Регионален съд е съд от първа инстанция за наказателни и граждански дела, разпределени в съответствие с неговата компетентност по закон. Той също разглежда жалби срещу присъди, решения, постановления и нареждания на окръжните съдилища.

Председателят на регионален съд организира и контролира административните дейности на окръжните съдилища и техните съдии в рамките на компетентността на съда, в съответствие с процедурите, предвидени в закона.

Окръжни съдилища

Окръжен съд е съд от първа инстанция за следните видове дела:

  • наказателни дела
  • граждански дела
  • дела, включващи административни нарушения (разпределени в съответствие неговата компетентност по закон)
  • дела, разпределени в съответствие с компетенцията на съдии по въпроси, свързани с ипотеки
  • дела, свързани с изпълнението на решения и присъди

Съдията в окръжен съд също изпълнява функциите на съдия при досъдебната фаза и на съдия-изпълнител, в допълнение към други функции, възложени на окръжния съд по закон.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.