Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Люксембург

В този раздел ще намерите кратък преглед на общите съдилища в Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Общи съдилища — въведение

Конституцията възлага на съдилищата да упражняват съдебната власт и да прилагат общите и местните подзаконови нормативни актове само доколкото те са в съответствие със закона.

Общи съдилища

Върховен съд

Най-високо в йерархията на общите съдилища стои Върховният съд (Cour supérieure de Justice), който включва Касационен съд (Cour de Cassation), Апелативен съд (Cour d'Appel) и Главна прокуратура (Parquet Général).

Касационният съд има едно отделение, заседаващо в петчленен съдийски състав, и разглежда дела за отмяна (annulation) или касационно изменение (cassation) на решения, постановени от различните отделения на Апелативния съд, или съдебни решения, постановени от съдилищата от последна инстанция. Процесуалното представителство от адвокат е задължително.

Апелативният съд се състои от десет отделения, всяко от които заседава в тричленен съдийски състав. Той разглежда граждански, търговски и наказателни дела, както и дела, по които са се произнесли трудовите съдилища в двата съдебни окръга на страната. Представителството от адвокат е задължително, освен по наказателните дела и при молби за временни мерки (référés). Наказателното отделение на Апелативния съд разглежда жалби срещу решения на наказателното отделение на окръжния съд (Tribunal d'Arrondissement). Това отделение заседава в петчленен съдийски състав.

Окръжни съдилища

Държавата е разделена на два съдебни окръга (arrondissements judiciaires), като във всеки от тях има по един окръжен съд — единият в Люксембург, а другият в Дикирх.

Двете окръжни съдилища се подразделят на отделения, които заседават в тричленни съдийски състави; към всеки окръжен съд има прокуратура, състояща се от държавен прокурор (Procureur d'Etat) и помощник-прокурори (substituts). Към всеки окръжен съд има съдия-следователи (juges d'instruction), които отговарят за извършването на досъдебни следствени действия за по-тежките категории престъпления (affaires criminelles), а при необходимост — и за по-леки престъпления (affaires correctionnelles).

По граждански и търговски дела окръжният съд е съдът с остатъчна компетентност: той разглежда всички дела, освен тези, които поради естеството на спора или цената на иска са изрично подсъдни на друг съд.

Родово подсъдни на окръжния съд са дела, по които цената на иска надхвърля 10 000 EUR.

Окръжният съд има изключителна компетентност да разглежда дела, които по силата на закона са му конкретно подсъдни поради естеството на спора. Той единствен може да разглежда молбите за признаване и допускане на изпълнението на решения, постановени от чуждестранни съдилища, и на правни инструменти, заверени от длъжностни лица в други държави. Окръжните съдилища разглеждат и охранителни производства, например дела, свързани с осиновяване, настойничество и попечителство, еманципация и други.

Окръжният съд разглежда като апелативна инстанция жалбите срещу решенията, постановени в първоинстанционни производства от мировите съдилища в рамките на неговия съдебен район.

Производството пред окръжния съд по правило започва чрез издаване на призовка (assignation), която се връчва на ответника от съдебен изпълнител.

При неотложни случаи председателите на окръжните съдилища или заместващите ги съдии разглеждат молби за временни мерки по граждански и търговски дела.

Окръжните съдилища упражняват компетентност по наказателни дела чрез наказателните си отделения (chambre criminelle ou correctionnelle). Те са компетентни да се произнасят по дела за престъпления със средна степен на обществена опасност(délits), но също и по дела за най-тежките категории престъпления (crimes), когато са сезирани от съвещателния състав (Chambre du Conseil) или от съвещателния състав на Апелативния съд. Обвиняемите са длъжни да се явяват лично, освен в случаите, в които закононарушението се санкционира само с глоба — тогава те могат да бъдат представлявани от адвокат.

По правило представителството от адвокат пред окръжния съд е задължително, въпреки че законът предвижда определени изключения, например по търговските дела и по молби за налагане на временна мярка, по които страните могат да се представляват сами.

Мирови съдилища

Съществуват три мирови съдилища (justices de paix) — в град Люксембург, в Еш-сюр-Алзет (който е в съдебен окръг Люксембург) и в Дикирх (съдебен окръг Дикирх).

Мировите съдилища разглеждат всички граждански и търговски дела, които са им подсъдни по силата на новия Граждански процесуален кодекс или по силата на друг законодателен акт; те разглеждат като последна инстанция дела с цена на иска до 2000 EUR, а като апелативна инстанция — дела с цена на иска до 10 000 EUR.

Тези съдилища разглеждат и някои други дела, например за налагане на запор върху вземания от трети лица за трудови възнаграждения, пенсия или доходи от наем, както и разпореждат разпределението на събраните вследствие на запора суми, независимо от размера на вземането.

По принцип дело пред мировия съд се завежда посредством издаване на призовка (citation), която се връчва от съдебен изпълнител. Някои дела се завеждат чрез подаване на молба в секретариата на съда (greffe). Страните се явяват пред мировия съдия лично или чрез представител. Този представител може да е адвокат или съпруг, родител или роднина по права линия, родител или роднина по съребрена линия до трета степен включително, или лице, което работи изключително като част от персонала на съответната страна или на нейно предприятие.

По наказателни производства мировият съд изпълнява функциите на полицейски съд. В това си качество той разглежда дребни престъпления (contraventions или infractions), които се наказват с глоба в размер от 25 до 250 EUR, както и престъпления със средна степен на обществена опасност (délits), когато полицейският съд е сезиран от съвещателния състав (Chambre du Conseil).

Те също така разглеждат дела за дребни престъпления, които подлежат на наказания, чийто размер надвишава рамките на обичайната компетентност на полицейския съд, когато компетентността им е предоставена по закон. Постановените от полицейските съдилища съдебни решения винаги могат да бъдат обжалвани. Срокът за обжалване е четиридесет дни и започва да тече от датата на постановяване на съдебното решение, а при неприсъствено съдебно решение — от датата на връчване на съдебното решение лично на лицето или на адреса на лицето. Жалбата се разглежда от окръжния съд (Tribunal d'Arrondissement).

Всички мирови съдилища са компетентни по трудови спорове и са оправомощени да се произнасят по спорове относно трудови договори и договори за стаж. Въззивна инстанция по тези дела е Върховният съд.

Бази данни с правна информация

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Да, достъпът до базите данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Моля, разгледайте уебсайта на общите съдилища.

Моля, разгледайте уебсайта на административните съдилища.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 17/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.