Национални обикновени съдилища

Малта

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на обикновените съдилища в Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

Обикновени съдилища — въведение

Можете да намерите информация относно гражданските и наказателните съдилища на Малта в таблиците по-долу.

Граждански съдилища

Апелативен съд

Втора инстанция

Апелативен орган

Апелативният съд разглежда жалби от гражданските съдилища в тяхната висшестояща и нисшестояща компетентност.

i) Този съд разглежда жалби от Гражданския съд с обща компетентност (First Hall of the Civil Court) и Гражданския съд по семейни дела.

ii) Жалбите от Съда на магистратите в рамките на неговата гражданско-правна компетентност, от Трибунала за искове с малък материален интерес и от административните трибунали също се разглеждат от този съд.

i) Състав от трима съдии.

ii) Състав от един съдия.

Граждански съд:

Граждански съд с обща компетентност (First Hall of the Civil Court)

Граждански съд с охранителна компетентност


Граждански съд по семейни дела

Първа инстанция

Гражданският съд с обща компетентност се занимава с дела с гражданскоправен и/или търговскоправен характер, които излизат извън компетентността на Съда на магистратите. Съгласно своята конституционна компетентност, той също разглежда дела, свързани с нарушения на защитените от конституцията човешки права и основни свободи, закриляни от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Гражданският съд с охранителна компетентност е съд, компетентен за поставянето под запрещение или лишаването от права на душевноболни лица, назначаването на настойници за тези лица, откриването на наследства и одобряването на изпълнители на завещания. Този съд е и довереник на тайни завещания.

Този съд разглежда всички дела, свързани със семейни въпроси като унищожаване на брак, раздяла на съпрузите, издръжка и попечителство над деца.

Председателстван от съдия


Председателстван от съдия


Председателстван от съдия

Съдилища на магистратите

Първа инстанция

В сферата на гражданското правосъдие Съдилищата на магистратите разполагат единствено с нисшестояща компетентност от първа инстанция, обикновено ограничена до искове, които не надвишават 15 000 EUR.

Председателстван от магистрат

Съд на магистратите в Гозо

Първа инстанция

В сферата на гражданското правосъдие Съдът на магистратите в Гозо има двойна компетентност:

нисшестояща компетентност, сравнима с тази, упражнявана от неговия съответстващ съд в Малта, и висшестояща компетентност, сравнима с тази на Гражданския съд с обща компетентност, освен по отношение на конституционалните правомощия и правомощията на Гражданския съд с охранителна компетентност.

Председателстван от магистрат

Трибунал за искове с малък материален интерес

Първа инстанция

Този трибунал решава по бързата процедура, въз основа на принципите за равенство и законност, искове на стойност под 5 000 EUR.

Председателстван от арбитър

Наказателни съдилища

Апелативен съд, наказателно отделение

Втора инстанция

Апелативен орган

Този съд с висшестояща компетентност разглежда жалби от лица, осъдени от наказателен съд.

Този съд с висшестояща компетентност разглежда жалби във връзка с дела, гледани от Съда на магистратите в наказателен състав.

Състав от трима съдии

Състав от един съдия

Наказателен съд

Първа инстанция

Този съд изпълнява функцията на наказателен съд и разглежда наказателни дела, които са извън компетентността на Съда на магистратите.

Председателстван от съдия, който заседава с девет съдебни заседатели.

Съд на магистратите

Първа инстанция

В сферата на наказателното правосъдие съдът има двойна компетентност: като наказателен съд за дела, попадащи в неговата компетентност, и като разследващ съд по отношение на престъпления, които попадат в компетенциите на наказателния съд.

i) като наказателен съд — съдът има компетенции да разглежда всички дела, свързани с престъпления, наказуеми с присъда до шест месеца лишаване от свобода.

ii) като разследващ съд — съдът извършва предварителни разследвания по отношение на наказуеми престъпления и предава съответните досиета на главния прокурор. Ако обвиненият не направи възражение, главният прокурор може да върне дела с наказание до десет години лишаване от свобода обратно на Съда на магистратите за разглеждане и решаване.

Председателстван от магистрат

Съд на магистратите в Гозо

Първа инстанция

В сферата на наказателното правосъдие Съдът на магистратите в Гозо има същата компетентност като Съда на магистратите при гледане в наказателен състав и като разследващ съд.

Председателстван от магистрат

Съд за непълнолетни

Първа инстанция

Съдът за непълнолетни разглежда обвинения и провежда други производства във връзка с непълнолетни лица на възраст под 16 години и също може да издава разпореждания за поставяне под институционални грижи.

Председателстван от магистрат и двама членове

Бази данни с правна информация

Моля, вижте страницата „Организация на правосъдната система в държавите членки — Малта“, на която ще намерите подробна информация за съответните бази данни и връзки към тях.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието, културата и местното самоуправление

Съдебни услуги

Съдебни услуги — онлайн решения

Съдебни услуги — граждански дела

Съдебни услуги — разпределение на съдебните зали

Съдебни услуги — статистика

Съдебни услуги — съдебни разпродажби на търг

Съдебни услуги — гражданскоправни формуляри

Съдебни експерти

Правни услуги (малтийско законодателство)

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.