Национални обикновени съдилища

Нидерландия

В този раздел ще намерите информация относно организацията на обикновените съдилища в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Районни съдилища (Rechtbanken)

В Нидерландия има 11 районни съдилища.

Всеки съд се състои от няколко отделения:

  • Гражданско право (конфликти между частни лица и/или организации)
  • Административно право (конфликти между физически лица или организации и публични органи)
  • Наказателно право (престъпления)

Съдът има и подрайонен сектор (kanton), в който кантонният съдия разглежда, наред с другото, леки наказателни и граждански дела с материален интерес до 25 000 евро.

Апелативни органи

Страна, която не приема решението на районния съд, може да обжалва. Наказателните и гражданските дела се разглеждат от едно от четирите апелативни съдилища (gerechtshoven). По административни дела, в зависимост от предмета на жалбата, тя може да бъде разгледана от:

  • Апелативните съдилища (gerechtshoven)
  • Апелативния съд по дела в областта на социалното осигуряване и публичнат служба (Centrale Raad van Beroep)
  • Апелативния съд по административни спорове в икономическата област (College van Beroep voor de Bedrijfsleven)
  • Държавния съвет (отдел „Административно право“) (Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak)

Върховен съд (Hoge Raad)

Върховният съд на Нидерландия е най-висшият съд в Нидерландия по въпросите на гражданското, наказателното и данъчното право. Той може да отменя решения, и по-специално решения на апелативните съдилища (касационни жалби). Върховният съд отговаря също така за гарантиране на правното еднообразие и за развитието на нидерландското право.

Повече информация за организацията на съдебната власт може да бъде намерена на уебсайта на нидерландската съдебна система.

Бази данни с правна информация

В базата данни за съдебна практика се публикува значителна част от решенията. Тези съдебни решения са достъпни за обществеността чрез базата данни на уебсайта rechtspraak.nl.

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Връзки по темата

Съдебна система в Нидерландия и Върховен съд на Нидерландия

Информация за нидерландската съдебна система (на английски език)

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.