Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Нидерландия

Настоящият раздел Ви предоставя информация относно организацията на обикновените съдилища в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Окръжни съдилища

Повечето съдебни производства се образуват в окръжен съд (rechtbank). В Нидерландия съществуват 11 окръжни съдилища.

Всеки съд е съставен от няколко отделения:

  • гражданско отделение (спорове между граждани)
  • административно отделение (граждани срещу правителството)
  • наказателно отделение (престъпления)
  • отделение, разглеждащо случаи на местно равнище (kantonzaken, свързани например с наеми, задължения, жалби срещу глоби за пътни нарушения, трудови спорове и леки престъпления).

Обжалване

Страна, която не е съгласна с решението на окръжния съд, може да го обжалва. Наказателните и гражданските дела се разглеждат от едно от четирите апелативни съдилища (gerechtshoven). При административни дела в зависимост от предмета жалбата може да се разглежда от:

  • Апелативен съд
  • Централен апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep)
  • Апелативен трибунал за търговски и промишлени спорове (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Административно съдебно отделение на (Afdeling bestuursrechtspraak) Държавния съвет (Raad van State).

Върховен съд (Hoge Raad)

Върховният съд на Нидерландия е най-висшестоящият съд в Нидерландия по гражданско, наказателно и данъчно право. Върховният съд може да отменя решения, по-специално тези на апелативните съдилища (чиито решения могат да бъдат обжалвани по правни въпроси пред Върховния касационен съд, процес, известен като касация (cassatie). Върховният съд отговаря и за осигуряване на правното единство и развитието на нидерландското право.

Повече информация относно начина на организиране на съдебната система може да бъде намерена на уебсайта rechtspraak.nl.

Бази данни с правна информация

Съдилищата публикуват голяма част от постановените решения. Тези решения са достъпни за широката общественост чрез въвеждането им в базата данни на уебсайта rechtspraak.nl.

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Да, достъпът е безплатен.

Връзки по темата

Съдебна система на Нидерландия и Върховен съд на Нидерландия

Информация относно съдебната система на Нидерландия (на английски език)

Последна актуализация: 25/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.