В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Национални обикновени съдилища

Северна Ирландия

Настоящата страница ви предоставя обща информация за различните видове съдилища в Северна Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Обикновени съдилища – въведение

По-долу е представена организацията на различните съдилища в Северна Ирландия:

Върховен съд (Supreme Court)

През 2009 г. новият Върховен съд на Обединеното кралство (Supreme Court of the United Kingdom) пое компетентността на Апелативната комисия на Камарата на лордовете (Appellate Committee of the House of Lords). Наред с това той пое функциите, възложени дотогава на Съдебната комисия на Тайния съвет (Judicial Committee of the Privy Council), която е най-висшият апелативен съд в няколко от независимите страни от Британската общност, в отвъдморските територии на Обединеното кралство и в териториите, зависими от Британската корона.

Върховният съд е последна инстанция в Обединеното кралство както за наказателни, така и за граждански дела, макар че наказателните дела, постановени в Шотландия, не могат да бъдат обжалвани пред него. Разрешение за обжалване на решението по дадено дело пред Върховния съд обикновено се дава само ако са налице основания, които са от обществено значение.

Апелативен съд (Court of Appeal)

Апелативният съд в Северна Ирландия се намира в Кралската съдебна палата в Белфаст. Той разглежда жалби срещу решения по наказателни дела, постановени от Кралския съд (Crown Court), и жалби срещу решения по граждански дела, постановени от Висшия съд (High Court).

Висш съд (High Court)

Висшият съд в Белфаст се занимава с граждански дела, разглежда жалби по наказателни дела и разполага с правомощия да преглежда действията на лица или организации, за да гарантира, че предприетите от тях действия са законосъобразни и правилни. Висшият съд обикновено се занимава с делата, ако цената на иска надвишава 30 000 GBP. В някои случаи дело с цена на иска над 30 000 GBP може да бъде изпратено от Висшия съд към окръжния съд, както и дело с цена на иска под 30 000 GBP може да бъде прехвърлено от окръжния съд към Висшия съд.

Във Висшия съд има три отделения:

 • Семейно отделение (Family Division): Семейното отделение се занимава със сложни бракоразводни дела, с дела, свързани с настойничество, осиновяване, домашно насилие и други подобни дела. Отделението разглежда също така жалби срещу решения по брачни дела, постановени от магистратски и окръжни съдилища, дела на хора, страдащи от психични заболявания, и по-прости наследствени дела.
 • Отделение на кралската скамейка (Queens Bench Division): Отделението на кралската скамейка разглежда големите и/или сложни искове за обезщетение. То разглежда също така ограничен брой жалби срещу решения на магистратските съдилища или Кралските съдилища, преглежда действията на организации, за да провери дали предприетите от тях действия са законосъобразни, и разглежда искове за обида и клевета.
 • Канцлерско отделение (Chancery Division): Канцлерското отделение се занимава с дела за доверителна собственост (trust), оспорени завещания, ликвидиране на дружества, несъстоятелност, ипотеки, благотворителна дейност, дела за оспорени доходи (обикновено във връзка с подоходен данък) и др.

Кралски съд (Crown Court)

Кралските съдилища се занимават със следните видове дела:

 • дела за по-тежки престъпления, които разглеждат от съдия, а в повечето случаи и от съдебни заседатели;
 • дела, по които магистратските съдилища са постановили осъдителна присъда и които са отнесени към кралския съд за определяне на наказание.

Наказанията лишаване от свобода и глоба, налагани от кралските съдилища, са по-тежки от тези, налагани от магистратските съдилища.

Окръжен съд (County Court)

Окръжните съдилища се занимават с граждански дела, като последните се разглеждат от съдия или районен съдия. Окръжният съд обикновено разглежда дела с цена на иска под 30 000 GBP (или 45 000 GBP при дела, свързани с ценни книжа). Делата с по-голяма цена на иска се разглеждат във Висшия съд — вж. изложената по-горе информация. Всички искове, произтичащи от регулирани кредитни споразумения, трябва да се предявяват пред окръжния съд, независимо от цената на иска.

Примери за дела, с които се занимава окръжният съд:

Окръжните съдилища имат компетентност да разглеждат широк диапазон от дела, но най-често срещаните от тях са:

 • спорове между наемодател и наемател: например за владение (извеждане на наемател от имота), неплатени наеми, ремонтни дейности;
 • потребителски спорове: например дефектни стоки или услуги;
 • искове за телесни повреди (телесни повреди в резултат от небрежност): например транспортни произшествия, телесни повреди вследствие на пропадания в дупки в пътната настилка, трудови злополуки;
 • бракоразводни дела, при които ответникът няма възражения срещу развода. Такива дела могат да се разглеждат само от някои окръжни съдилища;
 • дела за дискриминация, основана на раса и пол;
 • проблеми, свързани с дългове: например кредитор, който се опитва да събере дължимите му суми;
 • проблеми, свързани с трудови правоотношения: например дължими надници или заплати или заплащане вместо предизвестие;
 • жалби срещу решения на магистратските съдилища, които се разглеждат от съдия (и поне двама непрофесионални магистрати, ако ответникът е непълнолетно лице).

Дела по искове с малък материален интерес

Делата по искове с малък материален интерес също се разглеждат от окръжните съдилища. По правило искът с малък материален интерес представлява иск, чиято цена не превишава 3 000 GBP.

Магистратски съдилища (Magistrates’ Courts)

Магистратските съдилища са компетентни да разглеждат наказателни и някои граждански дела. Делата се разглеждат от районен съдия (магистратски съд).

Наказателни дела в магистратските съдилища

Магистратските съдилища са компетентни да разглеждат наказателни дела, при които ответникът няма право делото му да бъде разглеждано с участието на съдебни заседатели. Тези престъпления се преследват по реда на съкратената процедура. Престъпленията, преследвани по реда на съкратената процедура, се наказват с лишаване от свобода до шест месеца и/или глоба до 5 000 GBP.

Магистратските съдилища разглеждат също така дела за престъпления, при които ответникът може да избере дали делото му да бъде разгледано с участието на съдебни заседатели, но той е решил делото да бъде гледано от магистратския съд. Ако ответникът избере разглеждане на делото му с участието на съдебни заседатели, делото се прехвърля на кралския съд.

Съд за непълнолетни лица (Youth court)

Съдът за непълнолетни лица се занимава с младежи, които са извършили престъпления и са на възраст между 10 и 17 години. Съдът за непълнолетни лица е част от магистратския съд като делата се разглеждат от районен съдия (от магистратския съд) и двама специално обучени непрофесионални магистрати. Ако непълнолетно лице е обвинено в извършването на много тежко престъпление, — т.е. такова, за което, ако е извършено от пълнолетно лице, се предвижда наказание лишаване от свобода за не по-малко от 14 години — съдът за непълнолетни лица може да предаде делото за разглеждане от кралския съд.

Граждански дела в магистратските съдилища

Магистратските съдилища се занимават с ограничен брой граждански дела, а именно:

 • дела във връзка с някои гражданскоправни задължения: свързани например с неизплатени задължения за подоходен данък, неплатени вноски за социално осигуряване, неизплатени задължения по ДДС, такси;
 • дела за лицензии: свързани например с предоставяне, подновяване или отнемане на лицензии за питейни заведения и клубове;
 • някои семейноправни дела: свързани например с издръжка и отстраняване на брачния партньор от семейното жилище;
 • дела, свързани с благосъстоянието на децата, например за издаване на съдебни заповеди за полагане на грижи или осъществяване на надзор от органи на местната власт, производства за осиновяване и съдебни заповеди за определяне на местожителство на децата.

Съдилища на коронерите (Coroners’ Courts)

Разследват обстоятелствата около случаи на внезапна, насилствена или неестествена смърт.

Връзки по темата

Съдебна служба на Северна Ирландия

Последна актуализация: 16/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.