В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Национални обикновени съдилища

Шотландия

Тази страница ви предоставя въведение в обикновените съдилища в юрисдикцията на Шотландия в Обединеното кралство.

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Върховният съд по граждански дела (Court of Session), Върховният съд по правораздаване (High Court of Justiciary), шерифските съдилища (Sheriff Courts) и мировите съдилища (Justice of the Peace Courts) се администрират от Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service), която е независим орган, оглавяван от Председателя на Върховния съд по граждански дела (Lord President), най-високопоставеният съдия в Шотландия.

Върховни съдилища в Шотландия

Върховните съдилища в Шотландия са Върховният съд по граждански дела и Върховният съд по правораздаване (High Court of Justiciary).

Върховен съд по граждански дела (Court of Session)

Върховният съд по граждански дела е върховният граждански съд в Шотландия.   Той се помещава в сградата на парламента в Единбург. Съдът заседава като въззивен съд, а също и като граждански съд, който урежда спорове, включително по искове за неудовлетворени вземания, искове за вреди, семейноправни и търговски искове.

Върховен съд по правораздаване (High Court of Justiciary)

Върховният съд по правораздаване разглежда обжалвания по наказателни дела, възникнали по сериозни въпроси и наказателни дела за тежки престъпления. Производствата се провеждат пред съдия и съдебни заседатели.

Когато разглежда жалби съдът заседава в Единбург.  За останалите дела седалището на съда е в Единбург, Глазгоу и Абърдийн, но производствата се провеждат и в градове на цялата територия на Шотландия.

Шерифски съдилища (Sheriff Courts)

За целите на правораздаването Шотландия е разделена на шест района, наричани шерифства (Sheriffdoms). Всяко шерифство има главен шериф (Sheriff Principal), който, освен че разглежда обжалвания по граждански дела в ролята си на апелативни шерифи (appeal Sheriffs), отговаря за ефикасното функциониране на шерифските съдилища.

В тези шерифства има общо 39 шерифски съдилища, които се различават по мащаб и предназначение, но всички имат еднаква цел.

Делата се разглеждат от съдия, наречен шериф (Sheriff). Работата на шерифските съдилища може да бъде разделена на три основни категории — граждански дела, наказателни дела и дела за наследство.   Тя се администрира от секретарите на местните шерифски съдилища и техните служители.

Помощник-шерифите (Summary Sheriffs) имат правомощия да изпълняват някои от задълженията на шерифа както в наказателното, така и в гражданското производство.

Освен това в Единбург заседава има нов съд, разглеждащ дела, свързани с телесни повреди (The Personal Injury Court), който има юрисдикция за цяла Шотландия.

Гражданският Шерифски апелативен съд (Sheriff Appeal Court) предвижда да заседава в състави от един или трима шерифи по граждански жалби, по дела, разглеждани от шерифските съдилища (Sheriff Courts).

Наказателният Шерифски апелативен съд (Sheriff Appeal Court) разглежда жалби по наказателни производства срещу решения на шерифите и мировите съдии.  Той също така разглежда всички жалби срещу решения във връзка с освобождаване под гаранция, постановени в шерифските и мировите съдилища.

Граждански дела

Повечето граждански дела са свързани със спорове между физически или юридически лица. В шерифските съдилища се разглеждат три различни вида дела:

  • Производства по общия ред, при които се разглеждат главно дела по бракоразводни искове, искове, свързани с деца, спорове за собственост и искове за неудовлетворени вземания/искове за вреди, надвишаващи 5 000 GBP.  С изключение на семейните искове (освен ако единствените поискани наказания са достатъчни) искове от 100,000 GBP или такива могат да бъдат предявявани само в Шерифския съд.
  • Искове с малък материален интерес, които използват опростена процедура, отнасяща се главно до спорове за просрочени задължения за наем на социални жилища и вреди, произтичащи от телесни повреди с парична стойност от 5 000 GBP или по-малко.
  • Обикновена процедура, която се отнася до искове с парична стойност от 5 000 GBP или по-малко, които търсят плащане, доставка или възстановяване на собственост върху движимо имущество или нареждане за друго лице да извърши нещо конкретно.

Освен това в шерифските съдилища се разглеждат много други граждански искове и процедури, включително:

  • осиновяване на деца,
  • ликвидация на дружества,
  • разследвания по произшествия с фатален край,
  • несъстоятелност.

Наказателни дела

Наказателните дела в шерифските съдилища могат да бъдат разглеждани по реда на обикновено или съкратено производство. Прокурорът (Procurator Fiscal) решава по реда на кое производство следва да се разглежда всеки отделен случай.

Производство по общия ред (solemn procedure) се прилага по дела за престъпления с висока степен на обществена опасност, при които обвинението може да доведе до присъда, надвишаваща дванадесет месеца лишаване от свобода или неограничена по размер глоба. Производствата се провеждат пред шериф, заседаващ заедно със съдебни заседатели.

Съкратеното производство (summary procedure) се прилага за престъпления с по-ниска степен на обществена опасност, при които шерифът разглежда делото без съдебни заседатели. Въпреки че правомощията на шерифа за произнасяне на присъда са ограничени до дванадесет месеца лишаване от свобода, има случаи, при които този срок може да бъде по-голям.

Дейности по дела за наследство

Дейностите по дела за наследство са свързани главно с разпореждането с имущество на починали лица. Правомощието, предоставено от съда, за да се позволи на изпълнителя да събере и разпредели имуществото, се нарича „потвърждаване“ (confirmation). Това правомощие се предоставя само след като в съда бъде депозиран опис на имуществото на починалия.

Ако наследството има брутна стойност, която не надвишава 36 000 GBP, то се категоризира като „малко наследство“ и лицето, което иска потвърждаване, ще получи помощ за попълването на съответния формуляр от служителите в службата на секретаря към местния шерифски съд. Ако стойността на наследството надвишава 36 000 GBP, лицето, което иска потвърждаване, ще бъде посъветвано да се консултира с адвокат (solicitor).

Мирови съдилища

Мировият съд е непрофесионален съд, в който мировият съдия, който не е юридически правоспособен, заседава с юридически правоспособен секретар (clerk). Секретарят предоставя съвети на съда по процесуални и материалноправни въпроси. Съдът разглежда най-вече наказателни дела за престъпления с по-ниска степен на обществена опасност по реда на съкратеното производство. Максималният размер на наказанието, което може да наложи мировият съдия, е 60 дни лишаване от свобода или глоба, която не надвишава 2 500 GBP.

Секретарят в шерифския съд (the sheriff clerk) отговаря за всички административни дейности в шерифските и мировите съдилища, включително:

  • заповеди за събиране на глоби и обезщетения
  • издаване на преписи на съдебни заповеди, например отнасящи се до освобождаване под гаранция или заповеди за ограничаване на свободата.
  • призоваване и ръководене на съдебните заседатели.

По-подробна информация относно съдилищата в Шотландия може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия (Scottish Court and Tribunals Service).

Връзки по темата

Съдебна служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service)

Последна актуализация: 28/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.