Национални обикновени съдилища

Словакия

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Словакия.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Обикновени съдилища — въведение

Съдебната власт в Словашката република се упражнява от независими и безпристрастни съдилища. На всички равнища правораздаването е отделено от дейността на другите национални органи.

Бази данни с правна информация

База данни Slov-Lex на Министерството на правосъдието на Словакия

Проектът на Министерството на правосъдието на Словакия „Електронен сборник с нормативни актове (Slov-Lex)“ се основава на две взаимосвързани информационни системи:

 1. eZbierka (електронен сборник) — информационна система, предоставяща на адресатите на правото обвързващи консолидирани версии в електронен вид на законодателството и на други норми;
 2. eLegislatíva (електронно законодателство) — информационна система за управление на процесите на всички етапи на законодателния процес, включваща модерни инструменти за текстообработка, които могат да бъдат използвани от законодателните органи.

Ползи за целевите групи:

Основният правен принцип, че всички хора трябва да бъдат запознати с приложимото и действащото законодателство и да бъдат наясно със своите права и задължения, на практика все по-трудно се прилага поради увеличаването на обема и сложността на законите. Проектът Slov-Lex ще спомогне за подобряване на прилагането на този принцип, осигурявайки ефективен достъп до действащото законодателство за всички:

 • гражданите — раздел eZbierka от проекта допринася по-специално за официален и съществено подобрен безплатен достъп до действащото законодателство и повишена осведоменост за новото законодателство;
 • практикуващите юристи — получават непрекъснат достъп до действащото законодателство и възможност да бъдат уведомявани относно новото законодателство на Словакия или Европейския съюз било като цяло, или в определени области, в които те са специалисти;
 • предприемачите — също получават непрекъснат безплатен достъп до действащото законодателство и възможност да бъдат уведомявани относно новото законодателство на Словакия или Европейския съюз, както като цяло, така и специално относно разпоредбите, уреждащи областите, в които осъществяват дейност; по-добрата нормативна среда ще създаде по-благоприятни условия за предприемачество и ще намали административната тежест, свързана с развиването на стопанска дейност;
 • органите за местно самоуправление — получават непрекъснат безплатен достъп до източниците на действащото законодателство, като същевременно се намалява административната тежест за тях (административно обременяващото и скъпо задължение за осигуряване на достъп в работни дни до Официалния сборник с нормативни актове, което е свързано с абонамент и архивиране на хартиено копие на сборника), като проектът ще замести обременяващото задължение да се осигурява подпомаган достъп до сборника през работните дни;
 • публичната администрация — от една страна, проектът ще осигури непрекъснат достъп до безплатни източници на действащото законодателство, а от друга страна, ще намали административната тежест и съответно финансовите разходи за законодателния процес, както и ще осигури възможност за подобряване на изпълнението на задачите в областта на законотворчеството и прилагането на правото на Европейския съюз;
 • съдебните органи — ще получават непрекъснат и бърз достъп до действащото законодателство към който и да било избран ден назад във времето и възможност за препратки от съдебни решения към приложимото към конкретен момент законодателство, с което поне отчасти ще бъдат премахнати рутинните дейности и ще се повиши ефикасността на работата на съдиите и съдебните служители;
 • законодателните органи — ще могат да използват ефикасен инструмент за изготвяне на законодателство и за управление на законодателния процес, което ще ги освободи от известен брой обременяващи административни задачи и ще им даде възможност да се съсредоточат по-добре върху съдържанието на разглежданите предложения.

Организация на обикновените съдилища

Съдебна система на Словакия

Съдебната система на Словакия се състои от:

 • районни съдилища (okresný súd) (54)
 • окръжни съдилища (krajský súd) (8)
 • Специализиран наказателен съд (Špecializovaný trestný súd)
 • Върховен съд на Словашката република (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Компетентност на съдилищата

Районни съдилища

Районните съдилища действат като съдилища от първа инстанция по граждански и наказателни дела, с изключение на случаите, когато съдопроизводствените правила предвиждат друго.

Те също така разглеждат дела във връзка с провеждането на избори, когато това е предвидено в съответното законодателство.

Окръжни съдилища

Окръжните съдилища действат като въззивна инстанция по граждански и наказателни дела, разглеждани на първа инстанция от районните съдилища.

В процесуалните правила се посочва по кои граждански и наказателни дела окръжните съдилища действат като съдилища от първа инстанция.

Окръжните съдилища действат като съдилища от първа инстанция по административни дела, освен ако не е предвидено друго в специално законодателство.

Окръжните съдилища разглеждат и други дела, когато това е предвидено в специално законодателство (Закон № 166/2003 за защита на неприкосновеността на личния живот от неупълномощено използване на устройства на информационните технологии и за изменението на някои други закони).

Специализиран наказателен съд

Специализираният наказателен съд се произнася по наказателни и други дела съгласно предвиденото в съдопроизводствените правила.

Върховен съд

Върховният съд е компетентен да разглежда:

 • жалби по общия ред срещу решения на окръжните съдилища и Специализирания наказателен съд, когато това е предвидено в съдопроизводствените правила;
 • извънредни жалби срещу решения на районните съдилища, окръжните съдилища, Специализирания наказателен съд и срещу своите собствени решения, когато това е предвидено в съдопроизводствените правила;
 • спорове за компетентност между съдилищата и органите на централната държавна администрация;
 • въпроси относно отказ от компетентност и поверяване на дело на друг съд, когато това е предвидено в съдопроизводствените правила;
 • други въпроси, когато закон или международен договор предвижда това.

Върховният съд анализира съдебните решения по дела, по които е постановено окончателно решение.

Върховният съд следи за единното тълкуване и последователното прилагане на законите и другите актове с общо действие:

 • чрез процеса си на вземане на решения;
 • като изготвя становища, с които се цели уеднаквяване на тълкуването на законите и на другите актове с общо действие;
 • като публикува окончателни съдебни решения от ключово значение в Сборника със становища на Върховния съд и решения на съдилищата на Словашката република.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 27/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.