Национални обикновени съдилища

Словения

Настоящият раздел ви предоставя информация относно организацията на съдилищата с обща компетентност в Словения.

Съдържание, предоставено от
Словения

Съдилища с обща компетентност

Съгласно член 98 от Закона за съдилищата съдилища с обща компетентност в Словения са:

 • районните съдилища (okrajna sodišča),
 • окръжните съдилища (okrožna sodišča),
 • апелативните съдилища (višja sodišča),
 • Върховният съд на Република Словения (Vrhovno sodišče) (по-долу наричан Върховният съд).

Компетентност на районните съдилища

Съгласно член 99 от Закона за съдилищата районните съдилища в Словения са компетентни по следните дела:

Наказателни дела

 1. Да постановяват решения като първа инстанция по престъпни деяния, които са наказуеми с глоба или с лишаване от свобода до три години, с изключение на случаите, когато те се отнасят до престъплението клевета, извършено чрез пресата, по радиото, телевизията или чрез други средства за масово осведомяване.
 2. Да разследват горепосочените престъпни деяния.
 3. Да изпълняват други предвидени по закон функции.

Граждански дела

Да постановяват решения и да се произнасят като първа инстанция по:

 1. Граждански дела в съответствие с Гражданския процесуален закон.
 2. Дела за наследство и други охранителни производства, освен ако не е предвидено друго по закон, и за водене на кадастъра и имотния регистър.
 3. Дела за принудително изпълнение и обезпечаване на вземания, освен ако не е предвидено друго по закон.

Други дела

Постановяване на решения или произнасяне по други предвидени по закон въпроси.

Правна помощ

Да се произнасят по въпроси за правна помощ, за които по закон не са компетентни други съдилища, и да се произнасят за международна правна помощ по дела за административни нарушения.

Компетентност на окръжните съдилища

Съгласно член 101 от Закона за съдилищата окръжните съдилища в Словения са компетентни по следните дела:

Наказателни дела

 1. Да постановяват решения като първа инстанция по престъпни деяния, които не са от компетентността на районните съдилища.
 2. Да провеждат разследване или следствени действия по престъпни деяния (както е посочено в точка 1 по-горе).
 3. Да водят предварителни производства и да постановяват решения като първа инстанция по престъпни деяния, извършени от малолетни и непълнолетни.
 4. Да постановяват решения като първа инстанция за принудително изпълнение на присъда, издадена от чуждестранен съд.
 5. Да изпълняват присъди (като следствие от точки 1, 3 и 4 по-горе), и да изпълняват присъдите на районните съдилища.
 6. Да се издават разрешения за ограничаване на човешките права и основните свободи.
 7. Да достигнат до решения в съдебен състав за предварително производство (също и по отношение на наказателните дела, които са от компетентността на районните съдилища).
 8. Да изпълняват други предвидени по закон функции.
 9. Да упражняват надзор на законното и коректно отношение към лишените от свобода лица и надзор на задържаните лица.

Специализираните отделения на (окръжните) съдилища отговарят за изпълнението на функциите, посочени в точки 1, 2, 3, 6, 7 и 8, при по-сложни дела, отнасящи се до организирана и икономическа престъпност, тероризъм, корупция и други подобни престъпни дейности.

Граждански дела

Постановяване на решения и произнасяне като първа инстанция по:

 1. Граждански дела в съответствие с Гражданския процесуален закон.
 2. Признаване на решенията на чуждестранни съдилища.
 3. Дела за принудително споразумение, несъстоятелност и ликвидация, когато това е в рамките на компетентността на съда и в свързаните с тях спорове.
 4. Спорове за права на интелектуална собственост.
 5. Молби за постановяване на привременни мерки, подадени преди започването на спора, които се решават от съда по правилата за имуществени спорове, или по дела, за които е договорена арбитражна компетентност, и по молби за привременни мерки по дела за интелектуална собственост.
 6. Охранителни производства, предвидени по закон.

Други дела

 • Водене на търговския регистър.
 • Постановяване на решения или произнасяне по други предвидени по закон въпроси.
 • Произнасяне по въпроси за правна помощ по граждански, наказателни и други дела.
 • Произнасяне за международна правна помощ.

Компетентност на апелативните съдилища

Съгласно член 104 от Закона за съдилищата апелативните съдилища са компетентни по следните дела:

 1. Да постановяват решения или да се произнасят като втора инстанция по жалби срещу решенията на районните и окръжните съдилища от съответния им съдебен район.
 2. Да се произнасят по спорове за компетентност между районните или окръжните съдилища от съответния им съдебен район и по прехвърлянето на компетентност на друг районен или окръжен съд от съответния им съдебен район.
 3. Да изпълняват други предвидени по закон функции.

Бази данни с правна информация

Име и URL адрес на базата данни

Съдебна система на Република Словения (Sodstvo Republike Slovenije)

Достъпът до базата данни безплатен ли?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Съдебната система на Република Словения (Sodstvo Republike Slovenije) ви дава достъп до редица бази данни, като:

 • Съдебната система на Република Словения,
 • Съдебната администрация,
 • Публичните регистри (имотни регистри, съдебен регистър).

Връзки по темата:

Списък на съдилищата

Последна актуализация: 16/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.