Vnitrostátní obecné soudy

Bulharsko

Tento oddíl obsahuje informace o bulharském systému soudní moci.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Uspořádání výkonu spravedlnosti – soudnictví

Soudy prvního stupně v občanských a trestních věcech

Oblastní soudy (Rayonen sad)

Hlavním soudem prvního stupně je oblastní soud. Tento soud přezkoumává veškeré věci vyjma těch, které jsou ze zákona přiděleny jiným soudům. Projednává občanské, trestní i správní věci. Proti rozhodnutím oblastních soudů lze podat opravný prostředek u příslušného okresního soudu.

Oblastní soud sestává ze soudců a v jeho čele stojí předseda.

Okresní soudy (Okrazhen sad)

Jedná-li okresní soud jako soud prvního stupně, projednává:

Občanské věci – žaloby na určení otcovství, zrušení osvojení, prohlášení nezpůsobilosti určité osoby k právním úkonům nebo zrušení této nezpůsobilosti; žaloby na určení vlastnictví nebo věcných práv k věcem, je-li hodnota nároku vyšší než 50 000 BGN; občanské nebo obchodní spory týkající se částky vyšší než 25 000 BGN (s výjimkou pohledávek na výživném, pohledávek podle pracovního práva nebo náhrady neoprávněných výdajů); žaloby na určení nepřípustné, neplatné nebo nesprávné registrace společnosti, s ohledem na něž jsou podle zákona v prvním stupni příslušné okresní soudy; spory, které podléhají přezkumu ze strany okresního soudu podle jiných právních předpisů.

Trestní věci - případy týkající se trestných činů podle článků 95–110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, čl. 131 odst. 2 bodu 1 a odst. 2, článku 142, čl. 149 odst. 5, čl. 152 odst. 4, článků 196a, 199, 203, čl. 206 odst. 4, čl. 212 odst. 5, čl. 213a odst. 3 a 4, čl. 214 odst. 2, článků 219, 224, 225b, 225c, 242, 243–246, 248–250, 252–260, 277а–278e, 282–283b, 287а, 301–307а, 319а–319f, čl. 330 odst. 2 a 3, článků 333, 334, 340–342, čl. 343 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. b) a odst. 4, čl. 349 odst. 2 a 3, čl. 350 odst. 2, čl. 354a odst. 1 a 2, článků 354b, 356f–356i, 357–360 a 407–419a trestního zákoníku vyjma případů spadajících do oblasti působnosti zvláštního trestního soudu podle článku 411a trestního zákoníku.

V Sofii je zřízen městský soud, který má pravomoci okresního soudu. Městský soud v Sofii jedná jako soud prvního stupně ve věcech týkajících se trestné činnosti obecné povahy, které se dopustily osoby požívající imunity nebo členové Rady ministrů.

Okresní soudy se nacházejí ve střediscích jednotlivých okresů. V obvodu každého okresního soudu se nachází jeden či více oblastních soudů.

Soudy druhého stupně v občanských a trestních věcech

Okresní soudy projednávají jako soudy druhého stupně opravné prostředky podané ve věcech, o nichž rozhodly oblastní soudy, jakož i jiné věci, které jim jsou přiděleny ze zákona.

Jako soudy druhého stupně přezkoumávají odvolací soudy opravné prostředky proti rozhodnutím okresních soudů, jakož i jiné soudní věci, které jim jsou přiděleny ze zákona.

Soudy třetího stupně v občanských a trestních věcech

Nejvyšší kasační soud je nejvyšší soudní instancí v trestních a občanských věcech. Jeho pravomoc pokrývá celé území Bulharské republiky.

Právní databáze

Každý soud v Bulharsku vede internetové stránky, které odpovídají potřebám občanů, právních subjektů a správních orgánů. Tyto internetové stránky poskytují informace o struktuře a činnosti soudů a rovněž informace o probíhajících řízeních a již uzavřených věcech

Název a URL adresa příslušných databází

Internetové stránky Nejvyšší soudní rady (Visshiya sadeben savet) uvádějí podrobný seznam soudů v Bulharsku, včetně jejich adres a odkazů na jejich internetové stránky (dostupné pouze v bulharštině).

Poslední aktualizace: 10/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.