Vnitrostátní obecné soudy

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Obecnými soudy jsou městské a krajské soudy.

Městské soudy

 1. řeší sporné a nesporné věci a věci týkající se výkonu rozhodnutí;
 2. řeší věci týkající se dědictví a katastru nemovitostí, vedou katastr nemovitostí;
 3. řeší trestní věci, s výjimkou těch, pro které jsou podle zákona věcně příslušné jiné soudy;
 4. řeší věci týkající se přestupků, s výjimkou těch, pro které jsou podle zákona věcně příslušné jiné orgány;
 5. rozhodují o uznání a výkonu rozhodnutí cizích soudů a rozhodnutí jiných orgánů, která jsou rovnocenná soudním rozhodnutím v zemi, ve které byla vydána;
 6. vykonávají úkoly související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, pro která jsou příslušné;
 7. zapojují se do justiční spolupráce s členskými státy EU ve věcech, pro které jsou příslušné;
 8. vykonávají jiné úkoly, které jsou vymezeny zákonem.

Městské soudy v Chorvatské republice

Krajské soudy

 1. řeší odvolání proti rozhodnutím městských soudů, ledaže by zákonem bylo stanoveno jinak;
 2. řeší věci v prvním stupni, pro které jsou podle zákona příslušné;
 3. provádí vyšetřování a vedou disciplinární řízení ve věcech notářů ohledně disciplinárních deliktů a rozhodují o těchto deliktech v prvním stupni, pokud tak stanoví zákon;
 4. rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím vydaných v disciplinárních řízeních z důvodu jednání notáře v rozporu s profesní etikou, pokud tak stanoví zákon;
 5. vykonávají úkoly související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, pro která jsou příslušné;
 6. zapojují se do mezinárodní justiční spolupráce s členskými státy EU ve věcech, pro které jsou příslušné, s výjimkou věcí týkajících se přestupků;
 7. vykonávají cizozemské trestní rozsudky;
 8. vykonávají jiné úkoly, které jsou vymezeny zákonem.

Krajské soudy v Chorvatské republice

Poslední aktualizace: 15/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.