Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V Kyperské republice existují soudy pouze dvou stupňů. Nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο), který rozhoduje o všech opravných prostředcích proti rozhodnutím soudu prvního stupně, a níže uvedených soudů prvního stupně:

  • správní soud (Διοικητικό Δικαστήριο)
  • okresní soudy (Επαρχιακά Δικαστήρια)
  • porotní soudy (Κακουργιοδικεία)
  • rodinný soud (Οικογενειακό Δικαστήριο)
  • soud pro věci regulovaného nájemného (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
  • soud pro průmyslové spory (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) a
  • vojenský soud (Στρατοδικείο)

Obecné soudy – úvod

  • Nejvyšší soud

Nejvyšší soud sestává z 13 soudců, z nichž jeden je předsedou. Nejvyšší soud má tuto příslušnost:

Odvolací (Εφετείο)

Nejvyšší soud projednává všechna odvolání proti rozhodnutím vyneseným soudy prvního stupně v občanských a trestních věcech. Odvolání projednává zpravidla projednává senát tří soudců. Při projednávání odvolání se vychází ze spisového materiálu z řízení v prvním stupni, přičemž ve velmi omezených případech lze rovněž vyslechnout svědky. V rámci výkonu odvolací příslušnosti může Nejvyšší soud napadené rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit, případně může nařídit nové projednání.

Přezkum správních rozhodnutí

Nejvyšší soud má výlučnou příslušnost projednávat opravné prostředky podané proti rozhodnutím, jednáním nebo opomenutím ze strany osob nebo orgánů vykonávajících správní pravomoc. Nejvyšší soud může zrušit jakýkoliv vykonatelný správní akt, který porušuje nebo zneužívá pravomoc nebo je v rozporu se zákonem či ústavou.

Prerogativní soudní příkazy (Προνομιακά Εντάλματα)

Nejvyšší soud má výhradní příslušnost vydávat prerogativní soudní příkazy habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warrantoprohibition.

Námořní právo (Ναυτοδικείου)

Nejvyšší soud rozhoduje v prvním stupni a v odvolacím řízení ve věcech týkajících se námořního práva. V prvním stupni věc projednává samosoudce, opravný prostředek ve věci pak projednává kompletní sbor.

Volební stížnosti (Εκλογοδικείου)

Jakožto volební soud má nejvyšší soud výlučnou příslušnost projednávat stížnosti týkající se výkladu a používání volebních zákonů.

Ústavní záležitosti

Nejvyšší soud má příslušnost rozhodovat o ústavnosti jakéhokoli zákona a řešit konflikty pravomoci nebo kompetence, které vznikají mezi různými orgány státu. Nejvyšší soud rovněž rozhoduje o ústavnosti zákonů, v jejichž souvislosti prezident republiky vykonává své ústavní právo zásahu.

  • Okresní soudy (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Okresní soudy projednávají v prvním stupni všechny občanskoprávní věci (s výjimkou námořních věcí) a trestní věci, ve kterých lze uložit trest odnětí svobody nepřekračující pět let. V každém správním obvodu Kypru se nachází okresní soud. Věci projednává samosoudce bez účasti poroty.

  • Porotní soudy (Κακουργιοδικεία)

Porotní soudy projednávají pouze trestní věci. Porotní soudy projednávají zpravidla nejzávažnější věci, v nichž lze uložit trest odnětí svobody delší než pět let. Každý porotní soud sestává ze tří soudců. Rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů. Porotní soudy nemají laickou porotu.

Právní databáze

Oficiální právní databáze dosud neexistuje. Existuje řada soukromých právních databází, z nichž některé nabízejí služby svým předplatitelům a některé poskytují bezplatný přístup.

Obsahují informace o soudních rozhodnutích a primární právní předpisy.

Související odkazy

Nejvyšší soud Kypru

Poslední aktualizace: 11/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.