Vnitrostátní obecné soudy

Dánsko

Tato část poskytuje informace o organizaci obecných soudů v Dánsku.

Obsah zajišťuje
Dánsko

Obecné soudy – úvod

Nejvyšší soud (Højesteret)

Nejvyšší soud je konečným odvolacím soudem v Dánsku a sídlí v Kodani. Soud přezkoumává rozhodnutí a příkazy vydané:

  • Vrchním soudem pro východní Dánsko
  • Vrchním soudem pro západní Dánsko a
  • Námořním a obchodním soudem v Kodani

Nejvyšší soud přezkoumává jak občanskoprávní, tak trestní věci a je konečným odvolacím soudem (třetího stupně) ve věcech týkajících se pozůstalostí, konkursu, výkonu rozhodnutí a katastrální evidence.

Nejvyšší soud nepřezkoumává otázku viny nebo neviny v trestních věcech. Právo na podání opravného prostředku (třetí stupeň) k Nejvyššímu soudu existuje pouze ve výjimečných případech (viz níže). V senátu Nejvyššího soudu nezasedají žádní laičtí soudci.

Východní vrchní soud (Østre Landsret) a Západní vrchní soud (Vestre Landsret)

V Dánsku existují dva vrchní soudy – Vrchní soud pro západní Dánsko a Vrchní soud pro východní Dánsko. Vrchní soudy projednávají opravné prostředky proti rozhodnutím okresních soudů.

Občanskoprávní a trestní věci projednávají okresní soudy (první stupeň). Za určitých podmínek však může být občanskoprávní věc postoupena vrchnímu soudu.

Okresní soudy (Byretterne)

Okresní soudy projednávají občanskoprávní a trestní věci a věci týkající se výkonu rozhodnutí, probace a konkursu. Do pravomoci okresních soudů spadají také notářské úkony. Některé okresní soudy se budou i nadále zabývat katastrální evidencí v některých okresech spadajících do jejich pravomoci, dokud tuto činnost nepřevezme Katastrální soud.

Právní databáze

Pro více informací prosím navštivte strukturální schéma dánského soudního systému.

Poslední aktualizace: 05/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.