Vnitrostátní obecné soudy

Estonsko

Tento oddíl obsahuje informace o organizaci obecných soudů v Estonsku.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Obecné soudy – úvod

Soudy na úrovni kraje (maakohus) jsou obecné soudy prvního stupně, které projednávají veškeré občanskoprávní i trestní věci včetně přestupků, jakož i další věci, ve kterých je jejich příslušnost stanovena ze zákona. Řízení u soudů prvního stupně se řídí těmito zákoníky: občanským soudním řádem v občanskoprávních věcech, trestním řádem v trestních věcech a přestupkovým řádem v případě přestupků.

Je-li podáno odvolání, jsou rozsudky a rozhodnutí soudů prvního stupně přezkoumávány oblastními soudy (ringkonnakohus) jakožto soudy druhého stupně. Řízení u správních soudů upravují stejné zákony jako řízení u soudu prvního stupně.

Soudy prvního stupně

V Estonsku jsou čtyři soudy na úrovni kraje. Ty se dělí na soudní pracoviště.

Soudy na úrovni kraje:

Soud prvního stupně v kraji Harju (Harju Maakohus):

 1. soudní pracoviště v Tallinu

Soud prvního stupně v kraji Viru (Viru Maakohus):

 1. soudní pracoviště v Jõhvi
 2. soudní pracoviště v Narvě
 3. soudní pracoviště v Rakvere

Soud prvního stupně v kraji Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. soudní pracoviště v Pärnu
 2. soudní pracoviště v Haapsalu
 3. soudní pracoviště v Kuressaare
 4. soudní pracoviště v Raple
 5. soudní pracoviště v Paide

Soud prvního stupně v kraji Pärnu má oddělení platebních rozkazů, které vyřizuje žádosti o zrychlené řízení týkající se platebních rozkazů.

Soud prvního stupně v kraji Tartu (Tartu Maakohus):

 1. soudní pracoviště v Tartu
 2. soudní pracoviště v Jõgevě
 3. soudní pracoviště ve Viljandi
 4. soudní pracoviště ve Valze
 5. soudní pracoviště ve Võru

Soud prvního stupně v kraji Tartu má oddělení pro rejstříky a oddělení katastru nemovitostí. Oddělení katastru nemovitostí spravuje katastr nemovitostí a lodní rejstřík. Oddělení pro rejstříky spravuje obchodní rejstřík, rejstřík neziskových organizací a nadací a rejstřík obchodních zástav.

Soudy druhého stupně

V Estonsku jsou dva oblastní soudy.

Oblastní soudy:

 • Oblastní soud v Tallinu (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Oblastní soud v Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Právní databáze

Kontaktní údaje estonských soudů jsou k dispozici na internetových stránkách soudů. Přístup ke kontaktním údajům je zdarma.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.