Vnitrostátní obecné soudy

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Civilní soudy

Všechny občanskoprávní spory se předkládají civilním soudům, včetně nesporných řízení, která pod tyto soudy spadají ze zákona.

Pod civilní soudy spadají:

 1. Nejvyšší soud
 2. Odvolací soud
 3. Soud prvního stupně zasedající ve vícečlenném senátu
 4. Soud prvního stupně tvořený samosoudcem
 5. Okresní civilní soudy

Trestní soudy

Trestní soudy projednávají trestní věci.

Pod trestní soudy spadají:

 1. Nejvyšší soud
 2. Odvolací soudy zasedající v pětičlenném senátu
 3. Soudy zasedající ve smíšené porotě
 4. Odvolací soudy zasedající ve smíšené porotě
 5. Odvolací soudy zasedající ve tříčlenném senátu
 6. Soudy pro méně závažné trestné činy zasedající ve tříčlenném senátu
 7. Soudy pro méně závažné trestné činy tvořené samosoudcem
 8. Okresní trestní soudy
 9. Soudy pro mladistvé

Ve smyslu zvláštních právních předpisů vykonávají pravomoc v trestním řízení také:

 • Vojenský soud pozemního vojska
 • Vojenský soud námořnictva
 • Vojenský soud letectva

Tyto soudy projednávají věci jako zvláštní trestní soudy.

Tyto soudy projednávají věci týkající se protiprávního jednání vojáků v činné službě v pozemním vojsku, v námořnictvu a letectvu.

Správní soudy

 • Státní rada je jedním ze tří nejvyšších soudů v Řecku (spolu s Nejvyšším soudem a řeckým účetním dvorem).
 • Státní rada projednává věci, mezi které patří:

  • Žádosti o zrušení správních aktů z důvodu porušení zákona, překročení nebo zneužití pravomoci, nepříslušnosti nebo formálního pochybení.
  • Odvolání proti rozhodnutí služebních orgánů o povýšení, propuštění, snížení stupně aj. podané zaměstnanci státní správy, armády, místní správy aj.
  • Opravné prostředky proti rozhodnutí správních soudů. Správní soudy jsou určeny k řešení správních sporů mezi orgány státní správy a občany.
 • Účetní dvůr má jak soudní, tak správní pravomoci, což z něj činí orgán s dvojí funkcí. Jeho úkolem je kontrolovat výdaje státu, a to jak výdaje veřejného sektoru, tak výdaje místních orgánů veřejné správy. Je rovněž odpovědný za dohled a přidělování úkolů správním úředníkům a má soudní pravomoc rozhodovat ve věcech platů některých úředníků.
 • Obecnými správními soudy jsou správní soudy prvního stupně a správní odvolací soudy.

 • Správní soudy prvního stupně jsou tvořené samosoudcem nebo zasedají v senátech tvořených třemi soudci v závislosti na peněžní hodnotě příslušného sporu. Projednávají daňové věci, spory v oblasti sociálního zabezpečení a pojištění a také spory správní povahy mezi občany a státem nebo orgány místní samosprávy.
 • Správní soudy prvního stupně zasedající v tříčlenném senátu projednávají rovněž odvolání proti rozhodnutím správních soudů prvního stupně tvořených samosoudcem.

 • Odvolací správní soudy projednávají odvolání proti rozhodnutím správních soudů prvního stupně zasedajících v tříčlenném senátu. Rozhodují také v prvním stupni o žádostech o zrušení správních aktů týkajících se pracovních poměrů státních zaměstnanců (propuštění, nejmenování do funkce nebo povýšení atd.).
 • Právní databáze

  1. Internetové stránky Státní rady. Přístup k databázi je zdarma.
  2. Internetové stránky Nejvyššího soudu. Přístup k databázi je zdarma.

  Související odkazy

  Nejvyšší soud

  Státní rada a správní soudnictví

  Účetní dvůr

  Soud prvního stupně v Aténách

  Soud prvního stupně v Soluni

  Soud prvního stupně v Pireu

  Soud prvního stupně v Patře

  Soud prvního stupně v Tripoli

  Soud prvního stupně v Amfisse

  Okresní civilní soud v Patře

  Okresní civilní soud v Nikai

  Okresní civilní soud v Korintu

  Poslední aktualizace: 04/07/2023

  Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.